Spring naar inhoud

Alfa-college

1.1 Strategisch beleid

In 2019 hebben we ons strategisch beleid tot 2023 vastgesteld, getiteld ‘Samen ondernemend leren’. Hierin hebben we onze missie als volgt beschreven:

Het Alfa-college realiseert als christelijk ROC samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.

Vanuit deze missie hebben wij onze visie verwoord in drie koersuitspraken:

1. Samen bereiden we onze studenten voor om blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn.

2. Samen werken wij aan een sterke regio.

3. Samen creëren wij meer waarde voor een betere wereld.

We hanteren daarbij de volgende kernwaarden:

 • Vertrouwen: we bieden een uitdagend ontwikkelingsklimaat. Studenten en medewerkers krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. We vinden het daarbij belangrijk dat we zeggen wat we gaan doen en dat we vervolgens doen wat we zeggen.
 • Verbinden: we verbinden door in voortdurende dialoog te zijn met studenten, medewerkers en externe partners. We gaan voor een duurzame, professionele relatie.
 • Ondernemen: we denken in kansen, verleggen onze grenzen en gaan naar buiten. We denken win-win en creëren synergie. In deze waarde komt ons rentmeesterschap tot uiting.

In 2021 hebben we ervoor gekozen in de kaderbrief meer inhoudelijk richting te geven aan de jaarplannen van de locaties en de unit Bedrijfsvoering. Dit hebben we gedaan door vijf speerpunten te formuleren, die niet alleen afzonderlijk maar ook in samenhang betekenis hebben:

 • Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
 • Flexibilisering
 • Digitalisering
 • Vitaliteit
 • Duurzaamheid

Wij hebben de locaties uitgedaagd om op elk van deze thema’s (innovatieve) verbeterstappen te maken. De realisatie hiervan leest u terug in hoofdstuk 2 'onderwijsontwikkelingen'.

Het in afstemming met regionale partners werken aan een sterke regio vraagt van onze medewerkers dat zij zich voortdurend ontwikkelen. Dat kan door gerichte scholing, stages, masteropleidingen, etc. Daarnaast doen we dat door het werken in professionele leergemeenschappen: divers samengestelde groepen mensen die in min of meer vaste samenstelling steeds de eigen praktijk delen en onderzoeken om zo een cultuur van leren te creëren. Het eigen team kan functioneren als professionele leergemeenschap, zoals in de methodiek van Stichting Leerkracht, maar afhankelijk van het doel kan de leergemeenschap ook bestaan uit medewerkers van meerdere teams en externe partners, zoals in de methodiek van Kaizen.

In 2020 vonden de eerste verkennende samenwerkingsgesprekken plaats tussen Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college. Nadat de gesprekken vanwege corona een tijd stil hadden gelegen, zijn deze in het voorjaar van 2021 weer opgepakt. De drie Colleges van Bestuur hebben uitgesproken op een organische manier meer naar elkaar toe te willen groeien, door gericht samen te werken aan gezamenlijke speerpunten en ontwikkelingen ten behoeve van een sterke regio. Thema’s waarop de samenwerking wordt gezocht zijn: Leven Lang Ontwikkelen, Digitalisering & Processen, Kerncampus & Opleidingenportfolio en HRM. 

1.2 Organisatieontwikkeling en besturingsfilosofie

Profiel van de organisatie

Het Alfa-college is het christelijke regionaal opleidingencentrum (roc) voor Noord- en Oost-Nederland. Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen en andere onderwijsorganisaties.

Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor een mbo-opleiding, het vavo, een inburgerings- en/of educatief traject, een cursus of een bedrijfsopleiding. We hebben vestigingen in de regio’s Groningen (inclusief de vestigingsplaatsen Leek en Assen), Hoogeveen en Hardenberg.

Ruim 14.000 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n 1340 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze studenten later kansen hebben in hun leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Aantal studenten

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  mbo vavo educatie en inburgering
2019 13161 651 2072
2020 13170 312 1911
2021 12004 322 2001

De aantallen 2021 zijn gebaseerd op de ontvangen terugmeldingen bekostigingsgegevens vanuit het Ministerie van OC&W d.d. 14 maart 2022 met kenmerk 2022/2/18030486

Jaar-, diploma-, en startersresultaat en rendement Entree

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  JR DR SR Entree
2016-2019 72,5 74,3 84,2 78
2017-2020 71,5 71,3 83,59999999999999 81,8
2018-2021 70,7 70,3 83 85,3

Percentage vroegtijdig schoolverlaten VSV

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Percentage vsv 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Streefwaarde
Entree 21,1 17,5 18,5 27,5
Niveau 2 10,4 7,3 6,7 9,4
Niveau 3 3,7 2,6 2,4 3,5
Niveau 4 3 2,9 2,7 2,7

Aantal medewerkers

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  man vrouw
2019 556 824
2020 538 810
2021 553 882

Verzuim

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Verzuim
2017 5,5
2018 5,1
2019 5,5
2020 4,7
2021 4,6

Menselijke maat

Het onderwijs wordt door het Alfa-college uitgevoerd in drie regio’s en daarbinnen op zes hoofdlocaties en op zeven nevenlocaties. Deze nevenlocaties hebben een geringer aantal deelnemers. Op deze locaties wordt één of worden enkele opleidingen verzorgd en is/zijn er één of enige teams van docenten en instructeurs. Op deze kleine locaties kennen studenten en medewerkers elkaar goed en zijn de lijnen tussen hen kort.

Voor onze hoofdlocaties geldt dit ook. Hoewel de aantallen deelnemers hier groter zijn, is het onderwijs hier ook kleinschalig en herkenbaar georganiseerd: teams van in de regel zes tot twaalf docenten en instructeurs verzorgen het onderwijs voor gemiddeld zo'n 150 studenten in een eigen deel van het gebouw. Dat de studenten op de grote locaties die kleinschaligheid ook ervaren, blijkt uit de gemiddelde score op instellingsniveau in de JOB-monitor van 2018 en 2020 en uit ons eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek uit 2019 (DeTeO) op een aantal voor het onderwerp ‘menselijke maat’ relevante vragen:

Tabel menselijke maat studenten

Vraag score JOB 2018* score DeTeO 2019* score JOB 2020*
Heb je goed contact met je docenten? 3,8 3,8 3,5
Hoe vind je de begeleiding bij je opleiding? 3,6 3,5 3,5
Kun je je werkervaringen voldoende op school bespreken? 3,9 3,7 3,7
Weet je waar of bij wie je terecht kunt als je een klacht hebt? 75% weet dat 3,5 3,0
Voel je je veilig op school? 4,1 3,9 4,2
Hoe vind je de sfeer binnen de school? 3,9 3,7 3,8

Voor uitgebreidere informatie over de studententevredenheid zie ook paragraaf 3.2

Als het gaat om het ervaren van de menselijke maat door de medewerkers in het Alfa-college, kan dat onderbouwd worden met de relevante scores op vragen in de medewerkersonderzoeken die in 2018 en 2020 zijn uitgevoerd: 

Tabel menselijke maat medewerkers

Vraag score MO 2018 score MO 2020
Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen het Alfa-college. 7,4 7,5
Ik voel dat ik gewaardeerd word door het Alfa-college. 6,5 6,9
Ik heb plezier in mijn werk. 7,8 7,5
Ik voel me veilig op school. 8,0 7,7
Ik ben tevreden over mijn collega's. 7,6 7,7
Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij me terecht. 8,5 8,7
Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag aanspreken. 6,7 6,9
Ik ervaar goede samenwerking binnen mijn team. 7,1 7,4
Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende. 7,3 7,6

Organisatieontwikkeling en besturingsfilosofie

In het Alfa-college willen we graag dat teams verantwoordelijkheid nemen om in eigen tempo, op basis van eigen prioriteit en passend bij hun ontwikkeling, bij te dragen aan de realisatie van onze strategische doelen. Ook willen we bij onze beleidsvorming meer gebruikmaken van de denkkracht in de organisatie. Bovendien willen we graag dat het onderling leren van en met elkaar, zowel intern als extern, een impuls krijgt. Dit alles willen we bereiken door te werken in professionele leergemeenschappen.

In 2021 hebben we besloten te stoppen met DO! en de opdracht voor organisatie- en (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling neer te leggen in de lijn, met een prominente(re) rol voor HRM en Communicatie. We zien steeds meer medewerkers die invulling geven aan het werken in professionele leergemeenschappen door in (multidisciplinaire) teams samen te werken met behulp van methodieken als Stichting Leerkracht, Continu Verbeteren, Kaizen en Lean. Door de verdere ontwikkeling in de lijn te leggen, sluiten we directer aan op het werk dat in de teams gebeurt. Medewerkers zijn hierover door hun leidinggevende geïnformeerd.

Het collectieve leiderschap van de directeuren kwam ook in 2021 duidelijk tot uiting, onder andere in de totstandkoming van de begroting 2022, maar ook in de regie op de plannen voor de NPO-gelden en de regie op de realisatie van de Kwaliteitsagenda.

Het onderwijs wordt door het Alfa-college uitgevoerd in drie regio’s en daarbinnen op zes hoofdlocaties en op zeven nevenlocaties. Deze nevenlocaties hebben een geringer aantal studenten. Op deze locaties wordt één of worden enkele opleidingen verzorgd en is/zijn er één of enige teams van docenten en instructeurs. Op deze kleine locaties kennen studenten en medewerkers elkaar goed en zijn de lijnen tussen hen kort. 

Voor onze hoofdlocaties geldt dit ook. Hoewel de aantallen studenten hier groter zijn, is het onderwijs hier ook kleinschalig en herkenbaar georganiseerd: teams van in de regel zes tot twaalf docenten en instructeurs verzorgen het onderwijs voor gemiddeld zo'n 150 studenten in een eigen deel van het gebouw. Dat de studenten op de grote locaties die kleinschaligheid ook ervaren, blijkt uit de gemiddelde score op instellingsniveau in de JOB-monitor van 2018 en 2020 en uit ons eigen studententevredenheidsonderzoek uit 2019 (DeTeO) op een aantal voor het onderwerp ‘menselijke maat’ relevante vragen: 

Christelijke identiteit

Ook 2021 werd gekleurd door de coronacrisis en was de basistaak van pastoraat; ‘Er Zijn’, aandacht hebben voor het individu en de levensvragen.
De nood en zorgen zijn toegenomen. Er is veel behoefte aan werkelijk contact. Het aantal individuele gesprekken is dan ook fors opgelopen. Zoals in het gehele onderwijs zijn continuïteit en flexibiliteit hierin belangrijke thema’s. Gesprekken worden verschoven van fysiek naar digitaal en geannuleerd vanwege ziekte en quarantaines.

Vanuit deze zorgen hebben we in november een gesprek gehad met vertegenwoordiging vanuit Veilige school, LBC, P&C en O&K om de verhalen en de cijfers te inventarissen over hoe het nu gaat met studenten en docenten op het Alfa-college ('pré' corona, corona, 'post' corona). Dit gesprek krijgt een vervolg in 2022.

Jaarthema
Voor het schooljaar 2021-2022 is 'OPEN UP' als jaarthema gekozen. Ook dit jaar hebben studenten Mediavormgeving hiervoor een poster ontworpen en is er door een deskundige jury een poster voor dit schooljaar uitgekozen. 
Gelukkig hebben we ook bij het jaarthema ‘wees moedig' van 2020 – 2021 nog een jaar themaboekje kunnen realiseren en aan het nieuwe wordt hard gewerkt.

Vieringen en bijzonderheden op locaties
Ook dit jaar hebben we veel activiteiten digitaal vorm gegeven via de mail, AlfaConnect en Instagram. Er zijn weer filmpjes, teksten, verhalen, etc. ter bemoediging en bezinning via deze digitale wegen verspreid. Omdat we merkten dat er een verzadiging was op het gebied van sways hebben we dit wat afgebouwd en meer korte inspirerende verhalen gebruikt.
Rondom Pasen hebben we daarom een alternatieve paasviering uitgezet; de activiteit ‘hoopvol stones’ . Vele stenen zijn gekleurd en buiten op een plekje neergelegd om gevonden te worden.

Rust, Ruimte en Reflectie
Ook in 2021 zijn er enkele groepen naar de St. Willibrordsabdij te Doetinchem, die soms ook dicht moest door de coronaperikelen, de dagen in juni, juli oktober en november konden gelukkig doorgaan.

In juli is ook de studentenraad een weekend geweest. Eerdere jaren was de behoefte aan rust, stilte en bezinning groot, maar deze dagen was er ook veel behoefte aan ontmoeting, delen en verbinding.

En verder ...

 • De toenemende behoefte aan gesprekken is al genoemd; de thema’s zijn vooral: zorgen om gezondheid van zichzelf of naasten, zorgen om de toekomst, uitzichtloosheid en eenzaamheid. Machteloosheid en rouw kwamen ook veel terug. Helaas zijn er ook studenten en collega’s overleden waar extra aandacht voor nodig was
 • Er is op verschillende manieren aandacht besteed aan de week van diversiteit; het 'hijsen van de regenboogvlag’, spelen, wedstrijd ‘Diversiteit geeft veelkleurigheid’ en een sloopauto met graffiti bespuiten.
 • Kerst was wel extra bijzonder dit jaar, omdat de enkele activiteiten die we dachten te kunnen doen alsnog geen doorgang konden vinden, omdat ons land weer in lockdown ging.
 • Vanuit een training ‘ontwerp je eigen rituelen’ is er op de Boumaboulevard een creatief experiment geïnitieerd m.b.t. de thematiek rond kerst; het monument van Licht. Het leidde tot een aantal inspirerende gesprekken met zowel studenten als collega’s en was een ‘blikvanger’ in de kantine.

Al met al een bewogen jaar, waarin we ook in eigen team moesten dealen met ziekte en verminderde inzetbaarheid.
Verder zijn we betrokken bij het herijken van een brede visie op Burgerschap.

Naast Burgerschap merken we dat we als team Identiteit steeds meer betrokken raken bij Alfa-overstijgende werkgroepen. Zo nemen we deel aan een werkgroep waar een visie wordt ontwikkeld m.b.t. ‘werk voor iedereen’, zijn we zijdelings betrokken geweest bij de totstandkoming van het ‘charter diversiteit’ en worden we vaker gevonden door individuele collega’s en/of teams die expertise nodig hebben op het gebied van identiteit.

1.3 Organisatie

We werken vanuit zeven organisatie-eenheden: zes onderwijseenheden die het onderwijs verzorgen op locaties in de drie regio’s Groningen, Hardenberg en Hoogeveen en de service-unit Bedrijfsvoering. Elke directeur is verantwoordelijk voor zijn eigen eenheid en gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de profilering van het Alfa-college als geheel en voor de profilering van het Alfa-college in de regio waarin ze actief zijn.

In 2021 hadden we nog steeds te maken met het corona-virus. De crisisorganisatie is in stand gehouden. Deze wordt vormgegeven door een klein en slagvaardig  crisisteam (bestaande uit de directeur bedrijfsvoering, de woordvoerder en een bestuurssecretaris) dat als linking pin fungeert richting het College van Bestuur en directeuren. Qua beleid en besluitvorming hebben we de landelijke besluiten en adviezen gevolgd. In de tweede helft van het schooljaar 2020-2021 hebben wij het welzijn van medewerkers en studenten extra gemonitord i.v.m. het online onderwijs. Voor het schooljaar 2021-2022 hanteren we het reguliere instrumentarium.

In dit jaarverslag wordt in de verschillende hoofdstukken nader ingegaan op de impact van COVID-19.

1.4 Juridische structuur

Alfa-college is de naam waaronder de Stichting Christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland handelt. Het doel van deze stichting is het verzorgen en in stand houden van onderwijs. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting en verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Voor een aantal, in de statuten vermelde, onderwerpen dient het College van Bestuur vooraf goedkeuring te vragen aan de Raad van Toezicht.

Het Alfa-college is in 2021 verbonden met de volgende rechtspersonen:

Coöperatie voor netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen, ZON UA: in deze coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid werken een aantal aanbieders in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel van opleidingen op het gebied van welzijn en de gezondheidszorg samen onder de naam ZON. ZON is geen afkorting, maar staat voor energie, cyclisch, duurzaamheid en netwerken Zorg, Welzijn en Onderwijs. Het doel van ZON is te komen tot een samenhangend opleidingenstelsel gezondheidszorg.

CV Beheersmaatschappij LOC+: deze commanditaire vennootschap verzorgt het beheer en de exploitatie van het Lokaal Opleidingen Centrum in Hardenberg. Als stille vennoot heeft het Alfa-college een belang van 37%.

Coöperatieve vereniging Shared Servicecenter PeopleSoft U.A.: deze coöperatie handelt onder de naam Flexuz en heeft ten doel het gezamenlijk beheren en onderhouden van een softwareplatform ten behoeve van de bedrijfsvoering van regionale opleidingencentra. Naast Alfa-college participeren in deze coöperatie Noorderpoort, ROC van Twente en ROC Nijmegen. Omdat wij zijn overgestapt van PeopleSoft naar Eduarte, zullen wij ons lidmaatschap van deze vereniging per 1 januari 2025 opzeggen. Dit omdat i.v.m. een contract voor de Oracle licenties en support is afgesproken dat alle leden t/m 2024 lid blijven.

Stichting EPI-kenniscentrum: zoals gemeld in het Jaarverslag 2020 is de samenwerking binnen de deze stichting per 1 januari 2021 gestopt. De stichting is echter nog niet geliquideerd omdat de afwikkeling van een aantal subsidies nog niet is afgerond.

Stichting Startershuis DOEN!: deze door Alfa-college samen met Avedis BV opgerichte stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan een (economisch) sterk en leefbaar platteland in Noordoost-Overijssel met name door het stimuleren van ondernemerschap.

Coöperatie RegioOpleiders Zwolle U.A.: RegioOpleiders is een samenwerkingsverband van mbo- en hbo- onderwijsinstellingen en heeft een makel- en schakelfunctie ten behoeve van het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen in antwoord op scholingsvragen van in de Regio Zwolle gevestigde werkgevers (leven lang ontwikkelen).

Coöperatie Mbo voorzieningen U.A.: het Alfa-college is lid van deze coöperatie waar alleen leden van de MBO raad lid van kunnen worden. De coöperatie beheert twee voorzieningen: een voorziening voor vroegtijdig aanmelden en een voorziening voor centraal aanmelden. De leden van de coöperatie besluiten of ook andere voorzieningen beheerd gaan worden.

1.5 Raad van Toezicht

We kijken terug op een jaar met veel ontwikkelingen, zowel binnen het Alfa-college als binnen onze raad. Binnen het Alfa-college spelen uitdagende en samenhangende ontwikkelingen, zoals Leven Lang Ontwikkelen (LLO), campusontwikkelingen en nauwere samenwerking met omliggende roc’s. Daarnaast had het onderwijs in 2021 nog steeds te maken met de COVID-19 pandemie, inclusief meerdere lockdown periodes. Tijdens het jaar zijn we regelmatig geïnformeerd door het College van Bestuur over de situatie op de locaties, de onderwijsontwikkelingen, de plannen ten aanzien van het Nationaal Programma Onderwijs en de impact van COVID-19. Specifiek hebben we aandacht besteed aan de visie op LLO, de campusontwikkelingen en de samenwerking met Drenthe College en Noorderpoort. Wij zijn blij dat de scholen grotendeels open konden blijven, helemaal nu steeds duidelijker wordt hoe belangrijk het is voor studenten om daadwerkelijk naar school te kunnen gaan om te leren, te ontwikkelen en te ontmoeten 

Werkwijze en samenstelling Raad van Toezicht
Tijdens onze zelfevaluatie in 2020 hebben we geconstateerd dat wij onze rol als strategisch partner van het College van Bestuur willen versterken. We hebben daarom het afgelopen jaar meer tijd genomen om ontwikkelingen te bespreken met het College van Bestuur, o.a. tijdens een aantal thematische vergaderingen. Daarnaast hebben we als Raad van Toezicht nagedacht over onze visie op toezichthouden, specifiek het toezicht aan de voorkant. We hebben onze visie gevisualiseerd en besproken met het College van Bestuur. Deze vorm van toezichthouden vraagt meer inzet en betrokkenheid van de Raad van Toezicht als sparringpartner. Het komende jaar willen we ons op basis van onze visie verder ontwikkelen en deze vertalen naar onze jaaragenda, onze reglementen en de manier waarop we onze vergaderingen en contactmomenten inrichten.

Per 1 januari 2021 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd; Annelies Bakelaar is per 1 januari 2021 voorzitter en Anita van Nimwegen is per 1 januari 2021 vicevoorzitter van de raad. Willemijn Zwart is voor de tweede termijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht. De raad bestond in 2021 in totaal uit vijf leden. Wij hebben met de Ondernemingsraad gesproken over de ontstane situatie, omdat Annelies Bakelaar lid was op voordracht van de Ondernemingsraad. Wij hebben met hen afgesproken dat Willemijn Zwart tot medio 2022 aanspreekpunt is voor de Ondernemingsraad en dat in 2022 een nieuw (6e) lid geworven wordt op voordracht van de Ondernemingsraad. Wij werken met twee commissies, een auditcommissie en een onderwijscommissie. De samenstellingen van de Raad van Toezicht en zijn commissies in 2021 staan in bijlage 8.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Als Raad van Toezicht houden we toezicht vanuit een betrokken distantie, waarbij de mate van distantie bepaald wordt door het onderwerp. Bij onderwerpen die cruciaal zijn voor het bestaan en de continuïteit van het Alfa-college (identiteit, financiën en onderwijskwaliteit) is de distantie minder groot dan bij andere onderwerpen. We zijn blij dat wij in 2021 meerdere keren fysiek bij elkaar konden komen en werkbezoeken op locaties konden afleggen. We zijn onder de indruk van de flexibiliteit, energie en het enthousiasme die we tijdens onze werkbezoeken en de bijeenkomsten met de Studentenraad, Ondernemingsraad en Instellingsadviesraad hebben gezien en ervaren.

In 2021 hebben we vijf reguliere vergaderingen gehad. Daarin hebben we formele besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

 1. Herfinanciering lening LOC+
 2. Geïntegreerd Jaardocument 2021
 3. Benoeming accountant
 4. Indeling in complexiteitsklasse F in 2022
 5. Begroting 2022.

Het College van Bestuur heeft ons meegenomen in de manier waarop zij de Code Goed Bestuur implementeren. Wij delen het beeld van het college dat de code naadloos aansluit op de drie kernwaarden van het Alfa-college en de manier waarop het Alfa-college met interne en externe stakeholders in gesprek is over de strategische koers en de uitvoering daarvan.

Naast onze reguliere vergaderingen, hebben we werkbezoeken afgelegd bij de locaties Kardinge en Boumaboulevard, hebben we de digitale bijeenkomst van de Instellingsadviesraad bijgewoond en hebben we drie thematische vergaderingen gehad. Tijdens de thematische vergaderingen hebben we met het College van Bestuur het gesprek gevoerd over de samenwerking met de omliggende roc’s Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college (DNA), de campusontwikkelingen in het algemeen en de Energiehub050 in het bijzonder. We hebben twee keer gesproken met zowel de Ondernemingsraad als de Studentenraad. Er is informeel contact geweest tussen de drie voorzitters van de raden van toezicht van DNA. De werkbezoeken en de gesprekken helpen ons onze toezichthoudende taak in samenhang uit te voeren en geven ons een beeld van de organisatiecultuur. De thematische vergaderingen en de werkbezoeken helpen ons bij het toezicht houden aan de voorkant en geven ons inzicht in de ontwikkelingen binnen het Alfa-college.

Strategisch beleid en Kwaliteitsagenda
Als Raad van Toezicht constateren wij dat er sprake is geweest van doelmatige inzet van publieke middelen in 2021, gericht op realisatie van het strategisch beleid en de kwaliteitsafspraken. De Kwaliteitsagenda is integraal onderdeel van het strategisch beleid. We bespreken de voortgang van het strategisch beleid regelmatig in de commissies en/of in de Raad van Toezicht als geheel, zowel aan de hand van integrale rapportages als aan de hand van specifieke thema’s. Thema’s die we in 2021 onder meer besproken hebben, zijn digitalisering, LLO, samenwerking DNA en campusontwikkelingen. De realisatie van de kwaliteitsagenda wordt één keer per jaar inhoudelijk besproken in de onderwijscommissie, in aanwezigheid van de verantwoordelijke directeur (portefeuillehouder). Als toezichthouders zijn we blij met de transparante verantwoording van de Kwaliteitsagenda, de benodigde wendbaarheid en het tempo waarin de afspraken worden gerealiseerd.

Verhouding met het College van Bestuur
In 2021 hebben we als Raad van Toezicht  in een goede onderlinge verhouding met het College van Bestuur onze werkzaamheden kunnen doen. We worden tijdig, volledig en goed geïnformeerd. In onze gesprekken met het College van Bestuur, zowel binnen de Raad als in de audit- en onderwijscommissie, zoeken we waar nodig de scherpte. Zie ook onder “Evaluatie & scholing”.

De voorzitter en het lid van de raad met de HRM-portefeuille spreken twee keer per jaar met het College van Bestuur over o.a. besturings-en leiderschapsvraagstukken. Zij voeren ook de jaarlijkse, individuele evaluatiegesprekken met de leden van het college. Daarnaast heeft de voorzitter  bilateraal overleg met de leden van het College van Bestuur.

Evaluatie & scholing
Op 25 en 26 november hebben we onze jaarlijkse evaluatie- en scholingsbijeenkomst gehouden.
In de zelfevaluatie hebben we o.l.v. Rienk Goodijk gekeken hoe het functioneren van de Raad van Toezicht, de samenwerking binnen de Raad van Toezicht en het samenspel tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur zich verder kan ontwikkelen; van goed naar beter. De veranderde constellatie binnen de raad en het college heeft geleid tot een andere dynamiek tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur. De dynamiek die er is, kunnen we nog beter benutten door elkaars drijfveren te kennen en elkaar te blijven bevragen. Het bespreekbaar maken van de interactie en dynamiek tijdens de vergadering is ieders verantwoordelijkheid.

Ten aanzien van de ontwikkeling naar meer sturing aan de voorkant, kijken raad en college beide heel positief terug op de dialoog die ontstond tijdens de thematische bijeenkomsten over de samenwerking DNA en de Energiehub050. Daarnaast heeft zowel de raad als het college behoefte om samen blijvend de dialoog te voeren over trends en ontwikkelingen die op het Alfa-college afkomen. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur spreken af om vanuit deze behoefte opnieuw te kijken naar de jaaragenda 2022 en tijd in te ruimen voor dit type gesprek. Wellicht betekent dit ook iets voor de inrichting en samenstelling van de commissies.

De scholing werd verzorgd door Ferenc van Damme van Studio Vers Bestuur en Sander Bosman van Pro Habitus. Ferenc begeleide een diner pensant over de snel veranderende wereld in relatie tot bestuursstijlen, participatievormen en leiderschap. Sander gaf, aan de hand van een boswandeling, inzicht in het ecosysteem van het bos en de vertaling daarvan naar persoonlijke stijlen, organisatieontwikkeling en innovatiestrategie. De boswandeling maakte indruk en gaf veel stof tot nadenken.

Tot slot
Als Raad van Toezicht spreken we onze waardering uit voor de bevlogenheid en betrokkenheid waarmee medewerkers, directie, bestuur en partners zich in 2021 hebben ingezet voor het Alfa-college. We wensen de studenten toe dat er in 2022 meer ruimte ontstaat om zich weer volop te kunnen ontplooien en ontwikkelen, op school en daarbuiten. 

Annelies Bakelaar, voorzitter Raad van Toezicht

1.6 Naleving code goed bestuur in het mbo 2021

In de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ zijn verantwoordelijkheden opgenomen voor colleges van bestuur en aanbevelingen voor raden van toezicht. In deze paragraaf staat beschreven op welke manier het College van Bestuur uitvoering geeft aan de code. In het jaarverslag van de Raad van Toezicht staat op welke wijze de raad zijn toezichthoudende rol vervult (zie paragraaf 1.5).

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe code goed bestuur in het mbo in werking getreden. Het College van Bestuur heeft de inhoud omarmd. De code is waardengericht en sluit naadloos aan op de drie kernwaarden van het Alfa-college (zie tabel). De code bevestigt het College van Bestuur en de Raad van Toezicht in de manier waarop zij met interne en externe stakeholders in gesprek zijn en willen blijven over onze strategische koers en de uitvoering daarvan, conform onze drie koersuitspraken:

 1. Samen bereiden wij onze studenten voor om blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn.
 2. Samen werken wij aan een sterke regio.
 3. Samen creëren we meer waarde voor een betere wereld.

Hieronder staat beschreven op welke wijze de code goed bestuur wordt toegepast binnen het Alfa-college. 

Waarden code goed bestuur mbo

Waarden Alfa-college

Toepassing

Verantwoordelijkheid

Integriteit

Openheid

Vertrouwen

Studenten en medewerkers krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. We vinden het daarbij belangrijk dat we zeggen wat we gaan doen en dat we vervolgens doen wat we zeggen. We hanteren een integrale gedragscode en hebben in de statuten vastgelegd hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen bij besluitvorming.

Samenwerken

Verbinden

We verbinden door in voortdurende dialoog te zijn met studenten, medewerkers en externe partners. We gaan voor een duurzame, professionele relatie.

We zijn trots op de mate waarin en de manier waarop we in (Noord-) Nederland samenwerken met andere onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

Lef

Ondernemen

We denken in kansen, verleggen onze grenzen en gaan naar buiten. We denken win-win en creëren synergie. In deze waarde komt onze derde koersuitspraak tot uiting.


Het College van Bestuur heeft de nieuwe code en de implementatie daarvan besproken met de directeuren, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. De Studentenraad heeft aangegeven agendering van dit onderwerp niet nodig te vinden omdat, zoals zij aangegeven, ‘er al op deze manier wordt gewerkt’.

De realisatie van de strategische koers, inclusief de toepassing van de kernwaarden, zijn in 2021 regelmatig onderwerp van gesprek tussen College van Bestuur en de directeuren, zowel gezamenlijk in het CDO als apart met directeuren en hun managementteams. Naast deze gesprekken hebben de leden van het College van Bestuur werkoverleg met de directeuren en stafmanagers die onder hun aandachtsgebied vallen. Ook heeft het College van Bestuur in 2021 gesprekken gevoerd met teams en individuele medewerkers, onder ander via de College Tour. Daarnaast sprak het College van Bestuur maandelijks met de Ondernemingsraad en Studentenraad (zie ook paragraaf 1.8 en paragraaf 1.9). Het College van Bestuur heeft in 2021 gesproken met diverse externe stakeholders, waaronder eenmaal (digitaal) met de Instellingsadviesraad (zie ook paragraaf 1.10).

1.7 Evaluatie College van Bestuur

Als College van Bestuur is de mate waarin wij onze strategische doelstellingen weten te realiseren en de impact die we daarmee kunnen maken op de regio, een belangrijke invalshoek voor onze reflectie op het afgelopen jaar. Onze strategische doelstellingen zijn beschreven in onze koers ‘Samen ondernemend leren’ en in de kwaliteitsagenda ‘doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen’. Daarnaast hebben we vijf speerpunten benoemd waarmee we richting geven aan de ontwikkeling van onze organisatie: Leven Lang Ontwikkelen (LLO), flexibilisering van het onderwijs, digitalisering, vitaliteit en duurzaamheid. Met de ontwikkeling van het Alfa-kompas hebben we een instrument om (bij) te sturen op de realisatie van onze doelstellingen en om continu te verbeteren.

We kijken terug op een jaar waarin ontzettend veel is gebeurd. Naast de impact van de coronapandemie en de plannen voor besteding van de NPO-gelden, zijn er tientallen innovatieve plannen ontwikkeld en gerealiseerd door de teams en over team- en locatiegrenzen heen. We zijn als persoonlijkste ROC van Nederland trots op onze docenten en instructeurs die zich, ondanks de omstandigheden, tot het uiterste hebben ingespannen om in een goede sfeer onze studenten onderwijs te bieden en de persoonlijke begeleiding geven die zij nodig hebben. Tegelijkertijd merkten we het afgelopen jaar dat de goede sfeer onder druk is komen te staan door de effecten van corona. We maken ons zorgen over negatieve gevoelens onder jongeren die zich in hun ontwikkeling beperkt voelen en daar soms op een niet-constructieve wijze uiting aan geven. Voor medewerkers betekent dit een extra uitdaging ten aanzien van hun pedagogische vaardigheden. Voor ons samen zien we de opgave om in gesprek te blijven en samen te zoeken naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons scheidt.

We zien dat het benoemen van speerpunten heeft geleid tot een versnelling op deze onderwerpen. Steeds meer opleidingen verwerken het thema duurzaamheid in het curriculum. Als bedrijf werken we onder meer aan de verduurzaming van onze gebouwen. In september vierden we de opening van onze prachtige circulair verbouwde locatie in Hoogeveen; Alfa-college planetproof in de praktijk. In Groningen ontwikkelen we samen met overheid, onderwijs en bedrijfsleven plannen voor een duurzame en circulaire Energiehub050 als opstap naar een brede duurzaamheidscampus op het Suikerzijde-terrein. Daarnaast maken we samen met gemeente, onderwijs, zorgorganisaties en bedrijfsleven plannen voor de ontwikkeling van een Vitaliteitscampus bij Kardinge (zie ook paragraaf 2.1.1). We zijn blij met de ontwikkelingen die we zien op het gebied van digitalisering, flexibilisering en LLO. We hebben de ambitie uitgesproken dat in 2023 20% van onze studenten niet bekostigd onderwijs volgt. In 2021 hebben we samen met andere noordelijke roc’s onze krachten gebundeld in het samenwerkingsverband het Noorden Leert door.

Met onze collega-bestuurders van het Drenthe College en Noorderpoort hebben we geconstateerd dat we gezamenlijk meer waarde kunnen creëren voor de regio. Om die reden hebben we afgesproken om vanuit de inhoud op strategische onderwerpen de samenwerking te zoeken. In 2021 zijn we gestart met regelmatige bestuurlijke overleggen om de samenwerking verder vorm te geven. We ervaren deze gesprekken als open en constructief. Het samenwerkingsproces is een organisch proces, waarbij we vooraf geen concreet einddoel hebben geformuleerd. LLO, digitalisering, duurzaamheid en vitaliteit zijn onderwerpen waarin we nadrukkelijk willen samenwerken.

Als College van Bestuur zoeken we elkaar regelmatig op om, buiten de reguliere vergaderingen om, te reflecteren op onze samenwerking, de ontwikkelingen in de wereld en de regio, in het onderwijs en het Alfa-college in het bijzonder. Daarnaast zijn de open gesprekken met onze directeuren, opleidingsmanagers en veel andere medewerkers voor ons zeer waardevol.  

In ons leiderschap blijven we inzetten op de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen, de versterking van verantwoordelijkheden en verantwoording van teams en het collectief leiderschap van directeuren. We hebben besloten dit niet langer via het programma DO! te doen, maar aan te sluiten op de locatie- en teamplannen. We zien steeds meer teams gebruik maken van methoden op het gebied van continu verbeteren, zoals Stichting Leerkracht, Lean en Kaizen. In 2021 ging onze aandacht specifiek naar de locatie Boumaboulevard, waar na een periode van onrust en extern onderzoek, een nieuw samengesteld managementteam is gestart, dat samen met de teams werkt aan verandering. 

We ervaren de samenwerking met de Ondernemingsraad en de Studentenraad als constructief en betekenisvol. Wij waarderen de input die we van de leden van de ondernemingsraad en studentenraad ontvangen en de brede deskundigheid en ambitie van onze Raad van Toezicht om zich nog meer te ontwikkelen als strategisch partner van het College van Bestuur. We ervaren het vertrouwen dat de Raad van Toezicht ons geeft als heel belangrijk om onze bestuurlijke rol goed te kunnen vervullen. 

1.8 Ondernemingsraad

In dit verslag vind je de resultaten van de activiteiten van de Ondernemingsraad van het Alfa-college. Het afgelopen jaar hebben weer heel veel onderwerpen de revue gepasseerd. We willen graag de volgende speciaal noemen.

Algemeen
Marco de Lang en Siebren Nijdam hebben per 1 augustus afscheid genomen. 
De Ondernemingsraad bestaat nu uit de volgende leden: Tjeerd Beijleveldt (voorzitter), Nilanka Augustijn (vicevoorzitter), Aletta Buiskool (secretaris), Johanna Albers, Fred den Elzen, Roelco Huiskes, Egge Knol, Marije Reitsma, Els van Schaik, Arjen Valk, Claudia van der Veen, Ido Venhuizen en José Verhage. Onze ambtelijk secretaris is Luuk Idema. Tjeerd, Els, Fred en Ido zijn aanspreekpunt van de locatie Admiraal de Ruyterlaan, Nilanka en Roelco van de locaties Hardenberg en Hoogeveen, Aletta, Arjen en Claudia van de Boumaboulevard, Egge van Kardinge, Marije, Johanna en José van de locatie Kluiverboom en Tjeerd en Claudia zijn ook aanspreekpunt voor Bedrijfsvoering.

We zijn in 2020 gestart met het werken in werkgroepen. Elke werkgroep heeft een speciaal aandachtsgebied:

 • Werkgroep 1: inzetbaarheid, vitaliteit en doorgroeimogelijkheden 
 • Werkgroep 2: professionele ruimte en verantwoordelijkheden op teamniveau en LLO
 • Werkgroep 3: transparantie en veiligheid

We zijn het afgelopen jaar op een andere manier gaan werken. Deze nieuwe werkwijze houdt in dat we in een vierwekelijkse vergadercyclus aan de slag gaan in de drie werkgroepen met onderwerpen, die gekoppeld zijn aan de speerpunten in ons ambitiestuk. Dit alles draagt bij aan een goede voorbereiding van de onderwerpen die we bespreken in de OR-vergadering. De OR wil zo veel mogelijk proactief aan de slag: niet afwachten maar ook zelf actief informatie verzamelen en op basis daarvan initiatieven ontplooien.

Afspraakbanen
We hebben de afspraakbanen hoog op onze agenda staan. We trekken hierin samen op met HRM. In oktober hebben we gesproken met de manager en beleidsmedewerker HRM hoe we ervoor kunnen zorgen dat de doelstellingen m.b.t. het aantal afspraakbanen in het Alfa-college gehaald worden. HRM gaat een visiedocument ‘Werken voor iedereen’ maken, waarvan ook de afspraakbanen onderdeel zullen zijn.

Boumaboulevard
Het afgelopen jaar was een roerig jaar voor de Boumaboulevard. Het College van Bestuur heeft besloten een extern onderzoeksbureau in te schakelen naar aanleiding van de gebeurtenissen op deze locatie. Op het moment van dit schrijven bevindt het onderzoek zich in de laatste fase. Wij zijn in dit onderzoek op een goede manier meegenomen door het College van Bestuur en volgen de ontwikkelingen met veel belangstelling.

Contact met de Studentenraad
Het afgelopen jaar hebben wij een aantal keren contact gehad met de Studentenraad. Leden hebben vergaderingen van elkaar bezocht en ook zijn op elke locatie gesprekken geweest met leden van de Studentenraad. We willen dit contact graag voortzetten. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de zaken die de Studentenraad belangrijk vindt en vice versa, zodat we elkaar goed kunnen ondersteunen.

Enquête doorstroombeleid
In juni hebben we een enquête over het doorstroombeleid op SharePoint uitgezet. In oktober hebben we de resultaten teruggekoppeld aan de medewerkers. Ruim 300 mensen hebben gereageerd. We hebben de resultaten aan het College van Bestuur gepresenteerd. Ons doel is ervoor te zorgen dat de streefcijfers voor de doorstroom van docenten, die we al jaren hanteren, ook daadwerkelijk worden gehaald. Helder is naar aanleiding van ons onderzoek dat er veel te verbeteren is aan voorlichting en duidelijkheid in beleid, en dat er met kleine aanpassingen al heel veel te winnen is. Hierin trekken we samen op met HRM.

Medewerkersbetrokkenheid
Medewerkersbetrokkenheid is een van onze speerpunten. Belangrijke vragen bij nieuwe plannen zijn steeds: ‘Hoe zijn medewerkers betrokken en/of hoe kunnen we de betrokkenheid van medewerkers vergroten?’ Ook plaatsen we (bijna) elke week een berichtje op SharePoint, hebben we een enquête gemaakt of stellen we via SharePoint een vraag aan de medewerkers. We zijn blij met de respons.

RI&E
De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is na 2017 niet meer Alfa-college breed uitgevoerd of geactualiseerd. Er is toegezegd dat er een nieuwe planning van de RI&E’s komt op de diverse locaties. Wij vinden het belangrijk dat dit een integrale aanpak wordt. Veiligheid is een heel belangrijk onderwerp voor ons. Mede door onze bemoeienis met dit onderwerp wordt de uitvoering van de RI&E voortvarend opgepakt door de organisatie.

Samenwerking met Noorderpoort en Drenthe College
In het kader van samenwerking tussen de colleges van bestuur van het Alfa-college, het Noorderpoort en Drenthe College, hebben de dagelijkse besturen van de Ondernemingsraden in november een afspraak gemaakt om kennis te maken met elkaar en te onderzoeken waarin we elkaar kunnen ondersteunen. We vinden het belangrijk dat in Noord-Nederland een goed mbo-opleidingsaanbod blijft. We staan positief tegenover het onderzoeken door de colleges van bestuur hoe de drie roc's daaraan bij kunnen dragen door samen te werken.

Scholing Ondernemingsraad
Het afgelopen jaar is er volop geïnvesteerd in scholing. Driekwart van de leden heeft vorig jaar namelijk voor het eerst zitting genomen in de Ondernemingsraad. Er zijn cursusdagen geweest over de rechten van de Ondernemingsraad en over de missie en visie. Ook hebben we recent een tweedaagse jaarvergadering van het landelijk OR-Platform mbo bezocht. We hebben daar veel workshops gevolgd, o.a. over het doorstroombeleid, financiën/begroting en rechten van de Ondernemingsraad. Door deze scholingen groeien we steeds beter in onze rol en krijgen we meer kennis van en begrip voor de grote uitdagingen waarvoor het Alfa-college staat. Een bijkomend voordeel: een OR-lidmaatschap geeft ook volop ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers.

Sollicitatiecode
Collega’s die intern solliciteren op vacatures hebben hetzelfde recht op privacy en kansen als externe sollicitanten. Dat betekent dus dat de vertrouwelijke informatie intern niet meer mag worden gedeeld door derden. Op onze instignatie is dit nu ook nadrukkelijk verwoord in de sollicitatiecode van het Alfa-college.

Strategische huisvesting
Het afgelopen jaar hebben we kennisgenomen van de plannen voor nieuwe huisvesting op het Suikerunie-terrein en de nieuwe Vitaliteitscampus. We volgen de plannen met veel interesse.

Vraag administratieve last voor het onderwijs
Ruim 80 collega’s hebben de vraag beantwoord in onze nieuwsbrief waar zij de meeste hinder van hebben als het gaat om de administratieve last in het onderwijs. Wij hebben naar aanleiding van de lijst met reacties een bijeenkomst gehad met de werkgroep Continu Verbeteren, Bedrijfsvoering en Krachtwerk. We blijven voortdurend aandacht vragen voor dit onderwerp totdat alle medewerkers ook daadwerkelijk verlichting van de lastendruk ervaren.

Werkdrukplan
We hebben dit onderwerp geregeld geagendeerd omdat we het belangrijk vinden dat in het kader van het werkdrukplan niet alleen wordt gewerkt aan de verlaging van de administratieve lastendruk, maar dat ook de drie andere lijnen van het plan (vitaal leiderschap, samenwerken in teams en eigen regie op werk) voldoende aandacht blijven houden.

Tjeerd Beijleveldt, voorzitter

1.9 Studentenraad

De samenstelling van de Studentenraad is 2021 staat in bijlage 8.

Noord-Nederlands verband
Er is vorig jaar een gezamenlijk overleg tot stand gekomen tussen de studentenraden van Noord-Nederland namelijk: het Friesland College, Noorderpoort, Deltion College, AOC Terra, Menso Alting, Drenthe College en Alfa-college. Dit jaar hebben wij deze samenwerking voortgezet door middel van online vergaderingen en bekend maakt bemind. Dit was een bijeenkomst met Drenthe College en Noorderpoort in Bakkeveen.

Noord Nederlands Verband

Meer zichtbaarheid gecreëerd
Wij als Studentenraad hebben meer zichtbaarheid gecreëerd door te gaan flyeren en door lunchgesprekken te houden. Hierdoor hebben wij nuttige feedback gekregen van de studenten en hebben we tegelijkertijd meer zichtbaarheid gecreëerd.  

Achterbannen groter gemaakt
Dit jaar zijn de achterbannen gegroeid echter zijn de resultaten niet zoals we wilden, dus dit nemen we mee voor volgend jaar.

Meerdere verkiezingen gecreëerd
In dit raadsjaar zijn er veel kandidaten bijgekomen, maar ook zijn er een aantal vertrokken. Door de vele verkiezingen zijn wij van plan om dit anders aan te pakken. Dit in de zin van verkiezingen Alfa-breed organiseren.

Diversity Day gehouden
Op Diversity Day op de locatie Boumaboulevard heeft Jorn een speech gehouden en heeft Fleur de vlag gehesen. Daarna hebben wij met de pastor Maurits Stevens een gesprek gehad over onze opvoeding en hoe het ons studentenleven beïnvloedt.

Diversity Day

Stukje naamsbekendheid met vestjes
Door middel van het dragen van studentenraad-vestjes willen wij meer naamsbekendheid/zichtbaarheid creëren. Tot nu toe is dit zeker gelukt en hopen we in het nieuwe jaar nog meer studenten te betrekken.  

Klooster met Jannie
In juli zijn wij naar het Sint-Willibrodsabdij geweest met een aantal uit de raad en onze begeleider. Pastor Jannie Postma heeft deze ervaring mogelijk gemaakt. Door ontwikkeling van groepsbonding en de bijbehorende activiteiten was dit een geslaagd weekend. Ons is ook duidelijk geworden dat je door zelfreflectie jezelf weer terug kan vinden in moeilijke tijden. Het was een leuke, maar ook een rustgevende ervaring.

Samen naar het klooster

Studentenraad-telefoon
We hebben een Studentenraad-telefoonnummer aangeschaft om contact te leggen met de studenten, wij zijn verder nog bezig om dit bekender te maken.

Portefeuilles
Dit jaar hebben we portefeuilles aangemaakt om de taken te verdelen. De portefeuilles bestaan uit: ICT, verkiezingen en nieuwe leden, promotie en social media. Promotie en social media waren apart, maar door de overlapping van onderwerpen hebben wij ervoor gekozen om deze samen te voegen. Verder hadden wij vorig jaar de porto beleidstukken en deze is geschrapt omdat hij niet benut wordt.

Innovatiehub
Jorn heeft samengewerkt met het innovatieteam. Hieronder zie je een citaat van Jorn:

‘’In principe is er in het innovatieteam dus plek voor iemand uit de studentenraad. Het begon met alle documenten die ik binnenkreeg, ik moest deze ff doorspitten, lezen en een mening en een aantal vragen vormen. Vervolgens is er dan een dag dat de bedenkers van deze innovaties een pitch kunnen doen over hun innovatie. Vervolgens beoordeelt de commissie dit en geeft een aantal innovaties ook daadwerkelijk geld om het idee uit te voeren binnen het Alfa-college. Persoonlijk vond ik dit heel erg leuk omdat het super informatief is en omdat je ook de inzichten van mensen mee krijgt en hoe men naar het Alfa-college kijkt. Daarnaast was het gewoon leuk om mensen met passie te zien praten over een product waar ze supertrots op zijn. En ik had ook heel erg het idee dat mijn mening echt meegenomen werd.’’

Praten met Staten
Bij deze bijeenkomst hebben Fleur en Ivo hun mening laten horen en scherpe vragen gesteld over de onderwerpen die ter sprake kwamen. Dit zijn onder andere het energiebeleid en het woningentekort.

Samenwerking met afdeling Onderwijs & Kwaliteit
Door onze kennismaking met Ellen van Essen gaan wij een supermooie samenwerking tegemoet. Door de samenwerking met de afdeling Onderwijs & Kwaliteit worden wij eerder betrokken bij beleidsstukken waar de studenten baat bij hebben.

Gesprek burgemeester
In 2021-2022 is de Studentenraad door de corona-perikelen gestart met online vergaderen. Gelukkig had de studentenraad hier al eerder mee geëxperimenteerd dus dat kwam nu goed van pas. De Studentenraad kon daardoor geen SR on Tour of lunchgesprekken meer organiseren. Wel is de studentenraad veel aanwezig geweest bij online vergaderingen van verschillende werkgroepen binnen en buiten het Alfa-college.

Cursussen
We zijn met een aantal uit de raad naar Utrecht geweest voor de JOB 2-daagse. Door corona konden wij niet blijven slapen en daarom hebben wij de 2de cursusdag een week later online bijgewoond. Tijdens deze cursus hebben wij veel geleerd over de medezeggenschap en wat de rechten en plichten zijn van de studentenraad.  

Bossers en Cnossen ICT
Buiten de JOB 2-daagse om hebben wij ook een cursus gehad van Hero Visser. Dit ging voornamelijk over het verbeteren van online vergaderen door middel van MS-Teams. Wij zijn hierdoor ook met OneNote gaan werken.

Contact met College van Bestuur
Net zoals vorig jaar hebben wij een uitermate goede samenwerking gehad met het College van Bestuur ondanks de corona-perikelen. Gelukkig was er mogelijkheid om toch nog fysiek aan tafel te schuiven bij het College van Bestuur. Er zijn vele stukken besproken, hierop hebben we goede feedback gegeven en gekregen. Daarnaast hebben wij nog nieuwe initiatieven ingebracht bij het College van Bestuur.

Achterban-app
Dit jaar is er veel energie gestoken in de achterban. Het doel was dat er klassenvertegenwoordigers in de achterban zouden komen van elke opleiding, zodat deze studenten de informatie van de studentenraad zouden verspreiden. Tevens was er tweewekelijks een update in de achterban-app. Dit varieerde van vragen tot meningen tot informatie. Veel ging aan het begin bijvoorbeeld over de online lessen, mondkapjes en het contact met de mentor in de coronatijd. Belangrijke onderwerpen werden teruggekoppeld naar de opleidingen en het College van Bestuur.

Samenwerking Ondernemingsraad-Studentenraad
Dit was een beetje verzwakt, maar dit is weer samen opgepakt. Wij hebben besproken dat de Ondernemingsraad vaker bij onze vergaderingen aansluit en de Studentenraad vaker bij de Ondernemingsraad aansluit. Daarbij zijn wij van plan om beter samen te werken in de zin van het doornemen van beleidsstukken.

Vergaderingen
De Studentenraad komt in 2021–2022 in totaal 22 keer bij elkaar. Waaronder 11 vergaderingen met het College van Bestuur en in ieder geval 2 keer met de Ondernemingsraad, daarnaast overleggen wij 2 keer per jaar met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht komt 1 keer voor een formeel gesprek en 1 keer voor een informeel gesprek. De Studentenraad ervaart het contact met het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht als erg prettig. Moeilijke stukken worden makkelijker uitgelegd en er is ruimte voor vragen. Wij hebben het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt en dat wij serieus worden genomen. Er wordt altijd netjes en snel antwoord gegeven en het contact is professioneel. Dit maakt de samenwerking erg fijn. De Studentenraad hoopt dat deze samenwerking nog lang standhoudt!

1.10 Instellingsadviesraad

Ten behoeve van de horizontale dialoog met stakeholders op strategisch niveau heeft het Alfa-college een Instellingsadviesraad. De Instellingsadviesraad heeft een omvang van dertig tot veertig leden. De leden van de Raad van Toezicht en de directeuren wonen de bijeenkomsten van deze raad ook bij. Tijdens deze bijeenkomsten informeert het College van Bestuur de leden van de Instellingsadviesraad over actuele ontwikkelingen in het Alfa-college en over de ontwikkelingen in het mbo in het algemeen. Daarnaast wordt tijdens de bijeenkomsten van deze raad aandacht besteed aan het verkennen van relevante onderwerpen op strategisch niveau en de wijze waarop het Alfa-college daarmee om zou kunnen gaan. Voor zijn leden moet de Instellingsadviesraad ook een meerwaarde hebben. Dat wil het College van Bestuur bereiken door de bijeenkomsten van de Instellingsadviesraad het karakter van ‘halen’ en ‘brengen’ te geven. Zo worden leden van de Instellingsadviesraad gevraagd om actief te participeren in de inhoudelijke voorbereiding van een onderwerp. Daarnaast is het de bedoeling dat de raad een netwerkfunctie heeft. De Instellingsadviesraad komt in beginsel twee keer per jaar bijeen.

In 2021 is de Instellingsadviesraad één keer digitaal bijeen geweest. Een digitale bijeenkomst had niet onze voorkeur omdat een digitale sessie niet past bij het karakter van informele ontmoeting en gesprek zoals we dat bij de Instellingsadviesraad voor ogen hebben. Helaas hadden we ook in 2021 te maken met de gevolgen van de coronapandemie, waardoor we toch hebben gekozen voor een digitale ontmoeting. We hopen de leden van de Instellingsadviesraad in 2022 weer fysiek te kunnen ontmoeten.

Tijdens de bijeenkomst in juni 2021 hebben we met de leden van de Instellings-adviesraad gesproken over de impact van de coronapandemie en de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. Thema’s die aan de orde kwamen waren:

 • leven lang ontwikkelen in relatie tot ondernemerschap en de vraag hoe we samen kunnen werken aan een toekomstbestendige, duurzame en flexibele arbeidsmarkt in Noord-Nederland;
 • versnelling en innovatie op het gebied van digitalisering als gevolg van de pandemie en de kansen die dat biedt.

In bijlage 8 kunt u lezen welke leden van de Instellingsadviesraad de bijeenkomst van de Instellingsadviesraad hebben bijgewoond.

1.11 Belanghebbenden

Studenten, ouders, bedrijven/instellingen, oud-studenten en scholen voor voortgezet onderwijs en hbo-instellingen zijn voorbeelden van belanghebbenden van het Alfa-college. Wij willen deze belanghebbenden actief betrekken bij het realiseren van onze missie: het samen met onze partners realiseren van een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren. In de tabel in bijlage 7 is weergegeven hoe we dat realiseren. In iedere onderwijsregio geeft het Alfa-college op enigerlei wijze vorm aan deze activiteiten.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting