Spring naar inhoud

Kasstroomoverzicht 2021

Kasstroomoverzicht 2021

  31-12-2021
EUR
  31-12-2020
EUR
 
Kasstroom uit operationele activiteiten        
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 3.758.728   5.742.205  
         
Aanpassing voor:        
Afschrijvingen 7.446.694    6.106.754   
Mutaties voorzieningen* 803.971-    800.364   
         
Overige balansmutaties ** 92.675   228.667  
         
Veranderingen in vlottende middelen:        
Vorderingen 1.686.220   529.671-  
Schulden 8.083.150-    10.782.382   
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties   4.097.195   23.130.700
         
Ontvangen interest 25   126  
Betaalde interest 636.229-   638.768-  
    636.204-   638.642-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   3.460.991   22.492.058
         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen in materiële vaste activa 7.405.291-   10.923.957-  
Crediteuren inzake investeringen 426.161   20.707  
Desinvesteringen in materiële vaste activa 7.890   -  
Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb. -   -  
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   6.971.241-   10.903.250-
         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Nieuw opgenomen leningen 9.600.000   -  
Aflossing langlopende schulden 2.675.193-   2.545.168-  
Mutaties Langlopende schulden -   9.600.000-  
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   6.924.807   12.145.168-
         
Mutatie liquide middelen   3.414.556   556.361-
         
Beginstand liquide middelen 30.206.512   30.762.873  
Mutatie liquide middelen 3.414.556   556.361-  
         
Eindstand liquide middelen   33.621.069    30.206.512,00 

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

* In de mutatie voorzieningen is tevens de mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren verantwoord. In de mutatie vorderingen is mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren buiten beschouwing gelaten

** Bestaat uit resultaat deelneming en de balanscorrectie onder Materiële vaste Activa en Langlopende Leningen en is onder deze categorie opgenomen in verband met aansluiting op de indeling XBRL / SBR.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting