Spring naar inhoud

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

Rijksbijdrage

Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het Alfa-college aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds MBO. Indien het eigen vermogen van de stichting onder het vastgestelde minimum komt, dient iedere instelling naar rato van de in het boekjaar ontvangen rijksbijdrage het eigen vermogen aan te zuiveren. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.                                                    

Contracten

Onderstaand zijn opgenomen de verplichtingen inzake de aangegane contractbedragen voor de resterende looptijd:

instantie betreft   contract tot bedrag
(x € 1.000)
Verval
< 1 jaar
Verval
1 - 5 jaar
Verval
> 5 jaar
               
Gemeente Hardenberg Sporthal de Slag, onderwijs/instructieruimte   september 2026  77  13 54 10
CV Beheersmaatschappij LOC+ (1) Huur m2 's   januari 2029  7.818  1.117 4.467 2.234
CV Beheersmaatschappij LOC+ (1) Maatwerk   januari 2029  671  96 384 192
LOC Hof van Pepijn/scooterruimte LOC+   mei 2025  70  15 54 -
Gemeente Groningen Huur Kardingeplein   januari 2024  603  302 302 -
Menzis (3) Huur en servicekosten   juli 2023  339  226 113 -
Brivec Huur en servicekosten   december 2022  556  278 278 -
Capgemini (2) Outsourcing IT-diensten   juli 2024  8.373  3.349 5.024 -
EG Noord BV (Effectief) Schoonmaak   januari 2024  1.850  925 925 -
Kreeft Huur en servicekosten   november 2030  2.860  318 1.271 1.271
CWS Schoonmaakartikelen   juli 2024  193  77 116 -
Trigion Beveiliging   februari 2024  1.315  631 684 -
Homij Preventief technisch onderhoud installaties   januari 2024  273  137 137 -
Equas (voorheen Engie) Preventief technisch onderhoud installaties   januari 2024  137  68 68 -
Eneco Levering elektra en gas   januari 2023  820  820 - -
Selecta Warme drankenvoorziening   september 2022  89  89 - -

1) CV Beheersmaatschappij Loc+
Vanaf 1 januari 2019 huurt het Alfa-college al haar ruimten via CV Beheermaatschappij LOC+. De huuroverenkomst is afgesloten tot januari 2029.

2) Capgemini        
Het betreft hier de contractwaarde voor de kosten van de dienstverlening. De kosten van de werkplekken (afschrijvingen hardware) zijn opgenomen als financial lease en daardoor zichtbaar als langlopende schuld en materiële vaste activa in respectievelijk 2.3 en 1.1.2 van hoofdstuk B5.

3) Menzis
Het huurcontract met Menzis is met een jaar verlengd tot 1 juli 2023 met een optie om te verlengen tot 31 december 2023.

Duurzame inzetbaarheid
Op grond van de cao MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzetbaarheid van toepassing. Deze regeling kent twee onderdelen, namelijk het persoonlijk budget en aanvullende rechten voor oudere werknemers (verder: seniorenverlof, zie 2.2.1). Conform cao heeft iedere werknemer recht op een persoonlijk budget van 50 uur ten behoeve van zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aangezien deze uren niet kunnen worden gespaard, zal per balansdatum geen sprake zijn van een saldo te waarderen verlofuren; er is derhalve, ten aanzien van het persoonlijk budget, geen voorziening dan wel verplichting gevormd per balansdatum.

Kredietfaciliteiten
Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met december 2028.

Er is een kredietfaciliteit verstrekt door de ING. Het betreft een kredietfaciliteit ING Intraday van in totaal € 8,5 mln. zonder einddatum. Dit betreft het maximale bestedingslimiet dat per dag aan betalingen gedaan kan worden van de ING betaalrekening. Dagelijks wordt het saldo bij de ING afgeroomd dan wel aangevuld door het Ministerie van Financiën.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting