Spring naar inhoud

Bijlagen Deel A

Bijlage 1: Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Niveau De wettelijke eisen ten aanzien van vooropleidingsniveau, zoals bepaald in de WEB Bijzonderheden
1 Entreeopleidingen: Instromers op dit opleidingsniveau beschikken niet over een diploma. Er zijn drie voorwaarden aan inschrijving van deze doelgroep:
- leeftijd vanaf 16 jaar, op 1 augustus vooraf-gaand aan het schooljaar waarin gestart wordt met Entree;
- niet in het bezit van een diploma dat toelating biedt tot mbo-2, 3 of 4;
- afgelopen 2 jaar niet ingeschreven in een niveau 1/Entree opleiding.
Aanmelders voor Entree kunnen ook verwezen worden naar een externe zorg‐ of begeleidingspartner. Samen met deze partners kan een pre-Entree programma worden opgesteld, waarin gewerkt wordt aan schoolbaarheid en leerbaarheid. Ook n.a.v. het Studieadvies binnen 4 maanden, kan een student doorverwezen worden naar een ander traject.
Een diploma van een Entree-opleiding kent twee mogelijke uitstroomadviezen: richting arbeidsmarkt of doorstroom naar niveau 2. Voor doorstroom naar niveau 2 is het perspectief op 2F voor Nederlands en rekenen cruciaal.
     
2 Basisberoepsopleidingen:
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma entree-opleiding of niveau 1/AKA
- diploma vmbo bb
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
In uitzonderingsgevallen kan een instromer zonder vmbo-diploma toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 2 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
     
3 Vakopleidingen:
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
     
4 Middenkaderopleidingen:
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2 of 3
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
     
4 Specialistenopleidingen:
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma mbo niveau 3 in zelfde beroep of opleiding
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.

Beroepsopleiding
Voor de basisberoepsopleiding moet je voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (niveau 2).
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs heeft de overheid erkend.


Vakopleidingen

 • Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3).
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.


Middenkaderopleiding
Dit is een volledige opleiding van 3 of 4 jaar. Hiervoor gelden dezelfde eisen als de vakopleiding (niveau 3).

Bijlage 2: Aantal studenten, inclusief cursisten en leerlingen

Aantal deelnemers Educatie en Vavo

Aantal deelnemers educatie en vavo per 1 oktober 2021        
    2019 2020 2021
educatieve trajecten   2072 1911 2001
vavo   651 312 322
Totaal   2723 2223 2323

Aantal deelnemers Educatie

Aantal deelnemers educatie 1 oktober 2021   Groningen Leek Hoogeveen Hardenberg Totaal
WEB-trajecten Taal en rekenen 88 34 20 80 222
  Alfabetisering allochtonen WEB 0 0 0 0 0
  Nederlands als tweede taal NT2 429 140 123 1 693
  Subtotaal 517 174 143 81 915
Niet-WEB-trajecten Alfabetisering allochtonen niet WEB 0 0 0 0 0
  Inburgering 257 19 120 141 537
  Re-integratie 0 0 0 0 0
  Activering 17 0 37 0 54
  Professionele redzaamheid 0 0 0 45 45
  Formele educatie 450 0 0 0 450
  Subtotaal 724 19 157 186 1086
  Totaal 1241 193 300 267 2001

Aantal ingeschreven studenten mbo

Aantal ingeschreven bekostigde studenten mbo          
peildatum 31 december 2021          
      2019 2020 2021
Groningen BBL   1.536 1.584 1.537
  BOL   6.821 6.852 6.204
      8.357 8.436 7.741
Hoogeveen BBL   798 796 823
  BOL   1.853 1.740 1.494
      2.651 2.536 2.317
Hardenberg BBL   664 694 641
  BOL   1.489 1.504 1.305
      2.153 2.198 1.946
subtotaal BBL   2.998 3.074 3.001
  BOL   10.163 10.096 9.003
totaal     13.161 13.170 12.004

Aantal ingeschreven studenten per niveau

Aantal ingeschreven bekostigde studenten mbo per niveau peildatum 31 december 2021          
    2019 2020 2021  
niveau 1   448 426 373  
niveau 2   2.515 2.541 2.339  
niveau 3   3.405 3.259 2.610  
niveau 4   6.793 6.944 6.682  
totaal   13.161 13.170 12.004  

De aantallen studenten mbo 2021 in bovengenoemde twee tabellen zijn op 13 april 2022 uit onze eigen systemen gegenereerd en hebben als peildatum 31 december 2021.

Bijlage 3: Resultaten studenttevredenheid

Resultaten studenten-enquête Afstandsleren mei 2021

De belangrijkste resultaten zijn:

 • Het percentage dat aangeeft zowel op afstand als op school te leren stijgt licht. Vooral op de Admiraal de Ruyterlaan neigt de mening meer naar leren op school (76% geeft bij leren op afstand aan hiermee oneens en zeer oneens te zijn).
 • Het gevoel van werkdruk verandert niet over de enquêtes. Studenten in Hoogeveen geven aan de minste werkdruk te ervaren (50% scoort hier mee oneens en zeer mee oneens te zijn).
 • Beschikbaarheid van faciliteiten is nog steeds geen probleem.
 • Contact met docenten: dit wordt nog steeds vergelijkbaar over de enquêtes gescoord. 60% kan met zijn vragen bij docenten terecht. Hardenberg (67%) en Hoogeveen (66%) scoren hier beter dan de andere locaties. Wel moet gezegd worden dat het beeld op Kardinge divers is: hier geeft ook 15% aan niet bij de docenten terecht te kunnen.
 • Contact met mentor: dit wordt nog steeds redelijk goed gewaardeerd. 49% van de studenten heeft hier een positieve mening. Op alle locaties, m.u.v. Hardenberg geeft echter ook meer dan 20% (op de Admiraal de Ruyterlaan zelfs 37%) aan dat hun mentor/coach niet weet hoe het met hen gaat.
 • Gemiddeld geeft 26% aan voldoende contact te hebben met medestudenten. De Admiraal de Ruyterlaan, Bouma en Hardenberg scoren hier iets lager dan de andere locaties.
 • Hoewel nog steeds het grootste deel van de studenten aangeeft liever op school te leren dan via afstandsleren (68%), zijn er toch op een aantal locaties (Bouma, Hoogeveen en Kluiverboom) studenten die ook leren via afstand wel prettig vinden.
 • Hoewel slechte 37% van de studenten aangeeft tevreden te zijn over de roosters in deze digitale tijd, geven studenten op de Bouma, in Hardenberg en op Kardinge hier een veel positiever beeld.
 • Men is nog steeds niet tevreden over de informatie vanuit school, Kardinge scoort hier positief.

Deelnemertevredenheid

Regio Admiraal de Ruyterlaan Bouma Kardinge Kluiverboom Hardenberg Hoogeveen Alfa-college
Onderwijs en begeleiding 3,4 3,2 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4
Informatie 3 2,9 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1
Omgeving, sfeer en veiligheid 3,7 3,6 3,8 3,5 3,7 3,7 3,7
Lesmateriaal en toetsen 3,2 3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2
Stage BOL school 3,2 2,9 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2
Stage BOL leerbedrijf 4 3,7 3,7 3,8 3,9 4 3,9
Werkplek BBL school 3,4 3,2 - 3,6 3,5 3,5 3,5
Werkplek BBL werkplek 3,9 4 - 3,9 4 4 4

Studentenenquête januari 2021 Afstandsleren

Een aantal vragen gerubriceerd per vraag en locatie (1= zeer mee eens / 5 = zeer mee oneens)

6. Ik leer bij het afstandsleren net zo veel als op school.                  
  mei-20 jan-21 mei-21 Admiraal Bouma Hardenberg Hoogeveen Kardinge Kluiverboom
1 11% 6% 8% 5% 11% 7% 10% 5% 9%
2 14% 8% 12% 10% 13% 11% 14% 10% 12%
3 23% 19% 14% 11% 15% 17% 13% 20% 10%
4 29% 34% 32% 30% 23% 42% 27% 15% 38%
5 22% 33% 34% 44% 38% 23% 36% 50% 31%
7. Ik ervaar tijdens het afstandsleren meer werkdruk dan bij het leren op school.                  
  mei-20 jan-21 mei-21 Admiraal Bouma Hardenberg Hoogeveen Kardinge Kluiverboom
1 18% 18% 17% 21% 25% 13% 17% 5% 15%
2 22% 21% 21% 19% 14% 28% 16% 20% 22%
3 20% 24% 21% 24% 19% 18% 17% 45% 23%
4 20% 20% 23% 23% 23% 28% 23% 20% 20%
5 19% 17% 18% 13% 19% 13% 27% 10% 20%
9. Ik heb voldoende faciliteiten als bijvoorbeeld een rustige werkplek en een geschikte laptop om op afstand te kunnen leren.                  
  mei-20 jan-21 mei-21 Admiraal Bouma Hardenberg Hoogeveen Kardinge Kluiverboom
1 45% 39% 34% 29% 43% 34% 33% 35% 33%
2 25% 30% 29% 27% 23% 33% 29% 35% 28%
3 15% 16% 19% 18% 17% 19% 20% 25% 20%
4 9% 11% 13% 17% 8% 12% 14% 5% 14%
5 5% 4% 5% 9% 9% 2% 4% 0% 5%
12. Wanneer ik vragen heb, kan ik bij mijn docenten terecht                  
  mei-20 jan-21 mei-21 Admiraal Bouma Hardenberg Hoogeveen Kardinge Kluiverboom
1 36% 26% 25% 20% 30% 27% 24% 35% 19%
2 36% 34% 35% 32% 26% 40% 42% 20% 35%
3 18% 25% 26% 29% 24% 26% 22% 25% 30%
4 7% 12% 10% 14% 14% 5% 11% 5% 11%
5 4% 3% 4% 5% 6% 2% 1% 15% 5%
13. Mijn mentor/coach weet hoe het met mij gaat                  
  mei-20 jan-21 mei-21 Admiraal Bouma Hardenberg Hoogeveen Kardinge Kluiverboom
1   21% 22% 14% 17% 25% 21% 20% 27%
2   27% 27% 17% 23% 37% 31% 20% 27%
3   25% 27% 32% 35% 23% 26% 35% 22%
4   15% 14% 14% 11% 8% 14% 15% 19%
5   12% 10% 23% 14% 7% 8% 10% 5%
15. Ik heb tijdens het afstandsleren voldoende contact met mijn medestudenten.                  
  mei-20 jan-21 mei-21 Admiraal Bouma Hardenberg Hoogeveen Kardinge Kluiverboom
1 16% 9% 9% 4% 13% 9% 7% 15% 12%
2 26% 18% 17% 13% 20% 13% 26% 15% 18%
3 26% 30% 28% 25% 16% 33% 30% 35% 29%
4 20% 26% 24% 20% 26% 28% 23% 35% 21%
5 11% 17% 22% 38% 25% 17% 14% 0% 20%
16. Ik leer liever op school dan via afstandsleren                  
  mei-21 jan-21 mei-21 Admiraal Bouma Hardenberg Hoogeveen Kardinge Kluiverboom
1 42% 56% 50% 50% 49% 51% 60% 55% 43%
2 16% 17% 18% 21% 16% 19% 10% 15% 21%
3 19% 12% 15% 19% 14% 15% 10% 15% 14%
4 10% 8% 8% 3% 8% 7% 6% 15% 13%
5 12% 7% 9% 7% 13% 8% 14% 0% 9%
18. Ik ben tevreden over het rooster tijdens de digitale lessen.                  
  mei-20 jan-21 mei-21 Admiraal Bouma Hardenberg Hoogeveen Kardinge Kluiverboom
1 21% 11% 12% 13% 15% 11% 13% 25% 9%
2 25% 24% 25% 21% 34% 29% 23% 45% 16%
3 30% 33% 32% 36% 22% 38% 36% 25% 28%
4 13% 15% 15% 11% 13% 14% 16% 5% 23%
5 11% 17% 16% 19% 16% 8% 12% 0% 24%
19. Ik ben voldoende geïnformeerd over de roosters en roosterwijzigingen                  
  mei-20 jan-21 mei-21 Admiraal Bouma Hardenberg Hoogeveen Kardinge Kluiverboom
1   11% 11% 17% 11% 8% 9% 20% 11%
2   25% 22% 12% 20% 23% 30% 35% 22%
3   30% 31% 32% 27% 35% 31% 20% 30%
4   19% 19% 18% 18% 23% 17% 25% 18%
5   14% 17% 21% 24% 11% 13% 0% 19%

Bijlage 4: Onderwijsresultaten

Tabel rendement Entree

Rendement Entree-opleidingen in % 2017-2020 2018-2021
Locatie    
Admiraal de Ruyterlaan 80,7 77,2
Boumaboulevard 74,5 76,0
Kardinge 92,0 93,7
Kluiverboom 80,0 81,7
Hardenberg 86,6 77,3
Hoogeveen 83,1 82,9
Totaal 81,8 85,3

Jaarresultaat

Jaarresultaat Schooljaren      
  2016 t/m 2019 2017 t/m 2020 2018 t/m 2021 Norm
Niveau        
Niveau 2 68,40% 68,6% 69,7% 67,0%
Niveau 3 72,40% 73,0% 72,6% 68,0%
Niveau 4 74,80% 72,1% 70,2% 68,0%

Diplomaresultaat

Diplomaresultaat Schooljaren      
  2016 t/m 2019 2017 t/m 2020 2018 t/m 2021 Norm
Niveau        
Niveau 2 61,8% 59,6% 60,2% 61,0%
Niveau 3 74,5% 73,2% 73,2% 70,0%
Niveau 4 78,5% 75,5% 73,4% 70,0%

Startersresultaat

Startersresultaat Schooljaren      
  2016 t/m 2019 2017 t/m 2020 2018 t/m 2021 Norm
Niveau        
Niveau 2 83,6% 82,7% 82,9% 79,0%
Niveau 3 83,4% 83,1% 82,4% 82,0%
Niveau 4 85,0% 84,5% 83,3% 82,0%

Bijlage 5: Beroepsopleidingenaanbod

Bijlage 6: Personeel

6.1 Formatie

Formatie in aantallen

  Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CVB Eindtotaal
Vast man 249 37 72 77 3 438
  vrouw 331 84 100 151 3 669
Tijdelijk man 67 11 11 23 3 115
  vrouw 110 37 22 42 2 213
Totaal man 316 48 83 100 6 553
  vrouw 441 121 122 193 5 882
Eindtotaal man + vrouw 757 169 205 293 11 1435

Formatie in FTE

  Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CVB Eindtotaal
Vast man 218 33 65 71 3 390
  vrouw 248 64 73 117 3 504
Tijdelijk man 47 10 9 20 2 88
  vrouw 68 23 14 33 2 140
Totaal man 264 43 73 91 5 478
  vrouw 316 87 86 150 5 644
Eindtotaal man + vrouw 580 130 160 241 10 1.121

Formatie FTE uitzend-payroll

  2021 2020 2019
OP - uitzendkrachten 2,3 3,3 0,1
OP - payroll 0,7 2,1 6,6
OBP - uitzendkrachten 4,5 2,2 0,3
OBP - payroll 1,0 2,1 5,3
Totaal 8,5 9,7 12,3

6.2 Samenstelling personeelsbestand

Leeftijdsverdeling

Leeftijd Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CVB Eindtotaal %
<25 jaar man 6 4   4   8 1%
  vrouw 8 3 4 2   16 1%
Totaal <25 jaar   14 7 4 6 0 24 2%
25-34 jaar man 65 7 8 14   99 7%
  vrouw 93 37 35 29   167 12%
Totaal 25-34 jaar   158 44 43 43 0 266 19%
35-44 jaar man 88 11 14 24   126 9%
  vrouw 117 34 30 54 3 195 14%
Totaal 35-44 jaar   205 45 44 78 3 321 22%
45-54 jaar man 83 10 21 31 2 143 10%
  vrouw 107 26 34 60 2 224 17%
Totaal 45-54 jaar   190 36 55 91 4 367 26%
55-64 jaar man 68 15 32 24 1 140 10%
  vrouw 108 20 19 46   192 13%
Totaal 55-64 jaar   176 35 51 70 1 332 23%
>64 jaar man 6 1 8 3 3 22 2%
  vrouw 8 1   2   16 1%
Totaal >64 jaar   14 2 8 5 3 38 3%
Eindtotaal   757 169 205 293 11 1435 100%

Verhouding M/V management

  man vrouw
CvB 2  
concerncontroller   1
directeur 4 4
manager bedrijfsvoering 3 3
opleidingsmanager 18 15
totaal 27 23

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2021

  Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CvB Eindtotaal %
<1 fte man 176 17 27 34 2 256 18%
  vrouw 382 107 108 157 2 756 53%
1 fte man 138 31 56 66 4 295 21%
  vrouw 58 14 14 36 3 125 9%
>1 fte man 2         2 0%
  vrouw 1         1 0%
  totaal 757 169 205 293 11 1435 100%

6.3 Loopbaan en ontwikkeling

Professionalisering 2021

Coachpool 2021 2020
Individuele coachtrajecten 45 35
Loopbaangesprek 22 21
Teamgerichte intervisie/teamcoaching   6 teams
Alle medewerkers    
GoodHabitz (actief account) 1037 974
Tech Savvy modules 302 120
Ontwikkelprogramma Krachtig adviseren 50  
Masternetwerkbijeenkomst 25 17
Lean Six Sigma 20  
Privacy en AVG 17  
Workshop Zakelijk Tekenen 15  
Projectmatig werken 14  
Workshop "De regie op jouw loopbaan"   12
Faciliteren en creatief probleem oplossen 9  
Creatief schrijven 9  
The 7 habits of highly efficient people (Covey) 9  
Cambridge English   12
Design thinking 8 16
Gewoon goed Nederlands 8  
Critical Friend 7 9
Onderwijspersoneel    
Bevoegdheidstrajecten 45 23
Masteropleiding met lerarenbeurs 21 20
Onderwijscoach 1,2 en 3 37 10
PDA (1-jarige instructeursopleiding) 4 6
Scrum at school   12
Passend Onderwijs 1,2 en 3 37 12
Basiscursus de vijf rollen van de docent   10
Basiscursus onderwijscoach   10
Leergang Onderwijsmaker 17 20
Leergang Samen leren door innoveren 6 10
Leergang A teachers Road to Excellence 10 8
Klassenmanagement 6 7
Culturele perspectieven op het onderwijs 41  
Masterclass Duurzaamheid en Educatie 47  
Webinar welbevinden jongeren in coronatijd 326  
Activerende didactiek 5 8
Online activerende didactiek 19  
Webinar Hybride lesgeven 249  
Webinar 7 gewoonten die studenten succesvol maken (Covey) 34  
Assessorentraining Nederlands 14 4
Assessorentraining Engels 2 10
Constructeur/vaststeller 8 14
Examinering    
Training nieuwe examenorganisatie 509  
Training voor SEC- en LEC-leden 81 14
Afname en beoordeling praktijkexamens 68 14
Basiskennis examinering en diplomering 20 135
Management/leiderschap    
Individuele managementopleiding 5 5
Intern leiderschapsprogramma Soul in the game    
Leiderschapsreis (ontwikkelprogramma potentieel lg.) 12 12
Vitaliteit/Gezondheidsmanagement    
Workshop duurzame inzetbaarheid   53
Workshop Vitaal in je werk/ veerkracht   26
Workshop Amplitie   26
Maak werk van je talent   10
Mindfulness 8 22
Effectief en stressvrij werken 16 22
Health check 87  
Stoppen met roken   4
Goed slapen doe je zo 15 10
Vrolijk door de overgang (Hormonen) 15 8
Sporten op Kardinge   3
Cascaderun    
4 Mijl van Groningen online 56 25
Tocht om de Noord 16  
Mind zit   22
Tai chi 6  
Alfa voetbal team   15
Stoelshiatsu 50 38

Vacatures 2021

Aantal vacatures 2021 2020 2019
OP 81 48 43
OBP 100 53 53
Totaal 181 101 96

Loopbaan en mobiliteit 2021

Loopbaantrajecten 2021 2020  
Aantal medewerkers individuele loopbaantrajecten 22 21  
Aantal loopbaangesprekken 29 38  
WW-ers      
Totaal aantal WW-ers dat daadwerkelijk een uitkering ontvangt (dec. 2021) 16 21  
Gemiddeld aantal WW-gerechtigden per maand 33 37  
Totaal aantal BW-ers dat daadwerkelijk een uitkering ontvangt (dec. 2021) 22 26  
Gemiddeld aantal BW-gerechtigden per maand 42 46  
In traject bij een re-integratiebureau 16 13  
Kansarm (bijv. actuele relevante ervaring, leeftijd, verblijf in (B)WW) 21 27  

Bijlage 7: Invloed belanghebbenden

Relevante belanghebbenden Ingezette middelen/vormen Invloed blijkt uit
Bedrijven/instellingen Bijeenkomsten met het werkveld bedrijfsbezoeken/excursies Regionale inkleuring onderwijsprogramma
  Gastlessen door werkveldmedewerkers Docenten geven les op werkplek
  Medewerkersstages in het werkveld Werkveld examineert mee
  Inbreng werkveld tijdens voorlichtings- en wervingstraject Ontwikkeling Proeven van Bekwaamheid
  Contractonderwijs Aanpassing BPV-opdrachten
  Lessen op locatie bij bedrijven Onderwijs wordt flexibeler, bedrijven geven Alfa-college een rol bij de scholing van hun personeel
  Campusontwikkelingen Bedrijven en instellingen ontwikkelen samen onderwijscurriculum
Studenten Eigen waarderingsonderzoeken onder studenten Roosteraanpassingen, lesprogramma, tevredenheid
  Panelgesprekken met studenten, studentenarena's Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
  Inloopspreekuren Lokaalaanpassingen
  Studentenraad Verbetering kwaliteit onderwijs
  JOB-Monitor Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
Ouders Ouderavonden Verbetering begeleiding deelnemers door ouders en school
  In voorlichting specifieke informatie voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Op vmbo-scholen ook voorlichting voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Verbeterde informatiestroom naar ouders, ook van 18-plussers Verbetering informatievoorziening ouders
Alumni Reünies met informele terugblik op opleiding Aanpassing onderwijsprogramma
  Terugkomdagen half jaar na afronden opleiding Gastlessen
  Onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters Voorlichting studenten
Toeleverend onderwijs Overleg met vo-scholen over doorlopende leerlijnen Afstemming programma Meeloopdagen Voorlichting (Open dagen, informatieavonden)
Afnemend onderwijs Aansluiting/overgang mbo-hbo Afstemming programma
Medewerkers Medewerkersonderzoek Taakverdeling, werkdruk,
  Werkoverleg Vormgeven onderwijs

Bijlage 8: Samenstelling RvT, OR, SR en IAR

De Raad van Toezicht kende in 2021 de volgende samenstelling:

 • mevrouw E. Bakelaar MBA, voorzitter
 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • mevrouw W.S. Zwart MA, lid
 • de heer mr. G. Buiter, lid
 • mevrouw drs. A. van Nimwegen-Mulder, lid

Teneinde de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken heeft de raad twee commissies bestaande uit leden uit zijn midden.

De auditcommissie bestond in 2021 uit:

 • de heer mr. G. Buiter, voorzitter
 • mevrouw drs. A. van Nimwegen-Mulder, lid

De onderwijscommissie bestond in 2021 uit:

 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • mevrouw W.S. Zwart MA, lid

Ultimo 2021 kende de Ondernemingsraad de volgende samenstelling:

voor de kiesgroep regio Hardenberg:

 • Roelco Huiskes, lid
 • Nilanka Augustijn, vice-voorzitter

voor de kiesgroep regio Hoogeveen*):

 • Claudia van der Veen, lid
 • José Verhage, lid

voor de kiesgroep regio Groningen - Adm. de Ruyterlaan:

 • Fred den Elzen, lid
 • Els van Schaik, lid

voor de kiesgroep regio Groningen - Boumaboulevard:

 • Aletta Buiskool, secretaris (tot 15 december 2021)
 • Arjen Valk, lid

voor de kiesgroep regio Groningen - Kardinge:

 • Egge Knol, lid

voor de kiesgroep regio Groningen - Kluiverboom:

 • Johanna Albers, lid
 • Marije Reitsma, lid

voor de kiesgroep Bedrijfsvoering/College van Bestuur*):

 • Tjeerd Beijleveldt, voorzitter 
 • Ido Venhuizen, lid 

*) Er zijn geen medewerkers uit de kiesgroep Hoogeveen en de kiesgroep Bedrijfsvoering/College die zich beschikbaar hebben gesteld voor een zetel in de Ondernemingsraad. De voor deze kiesgroepen bestemde zetels worden op grond van het Reglement OR bezet door medewerkers uit andere kiesgroepen. In artikel 13 lid 4  staat hierover: niet-bezette zetels in een kiesgroep kunnen ingenomen kunnen worden door een niet-verkozen kandidaat uit een andere kiesgroep met de met de meeste stemmen.

Ultimo 2021 kende de Studentenraad de volgende samenstelling:

 • Sam van der Sluis (Voorzitter- locatie Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Demi Hoogerwerf (Vicevoorzitter- locatie Kardinge, Groningen)
 • Marko Nieland (Secretaris- locatie Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Hanling Su (Penningmeester locatie Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Fleur v.d. Wal (Algemeen Lid DB- locatie Kluiverboom, Groningen)
 • Esther Lougheed (lid- locatie Hardenberg)
 • Dewey Everts (lid- locatie Boumaboulevard, Groningen)
 • Ivo Krikken (lid- locatie Kardinge, Groningen)
 • Marleen Zuidersma (lid- locatie Hoogeveen)
 • Jorn Bottinga (lid- locatie Boumaboulevard, Groningen)

Instellingsadviesraad

In 2021 hebben de volgende personen de digitale bijeenkomst van de Instellingsadviesraad bijgewoond:

 • De heer E. Bos, Groningen City Club
 • De heer G. Vos, o.a. aanjager Gelijke Kansen Alliantie
 • Mevrouw J. Gomashie, Hanzehogeschool
 • De heer H. Kieft, Masevon,
 • De heer D. Bultje, Healthy Ageing Network Northern Netherlands
 • De heer F. de Boer, Equans
 • De heer N. Benders, CSG
 • Mevrouw M. Huisinga, de Jong en Laan
 • De heer F. Emmelkamp, Woon- en zorgcentrum De Westerkim
 • De heer G. Flinterman, Recycleplan
 • Mevrouw S.H. Santema, NHL Stenden Hogeschool
 • Mevrouw A. Bezuyen, Kinderopvang CKC Drenthe

Bijlage 9: (Neven)functies CvB en RvT

(Neven)functies College van Bestuur en Raad van Toezicht

De heer drs. W. Moes, voorzitter College van Bestuur

 • Lid van de Adviescommissie Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid Raad van Toezicht SKSG
 • Ambassadeur ‘Kans 050’
 • Lid Raad van Toezicht NICE
 • Lid bestuur Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (als afgevaardigde namens de Federatie Christelijk Mbo)

De heer mr. E.R. van der Werff, lid College van Bestuur

 • Bestuurslid Wad & Design
 • Lid Raad van Toezicht Accare, (per 18-03-2021)

Mevrouw E. J. van Zee- Bakelaar MBA, voorzitter Raad van Toezicht

 • Bestuurder Biblionet Drenthe
 • Raadslid gemeente Ommen
 • Lid algemeen bestuur SPN
 • Lid algemeen bestuur VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken)

De heer H. Kox MA MBA, lid Raad van Toezicht

 • Directeur Publieke Gezondheid, GGD Drenthe
 • Partner/DGA Van Groningen de Zeeuw b.v. (tot 1-11-2021)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Cedin b.v. (tot 1-6-2021)
 • Lid adviesraad CMO STAMM (per 1-10-2021)
 • Commissaris Van Groningen de Zeeuw (per 1-11-2021)

Mevrouw W.S. Punte-Zwart MA, lid Raad van Toezicht

 • Directeur Komvoor 
 • Lid landelijk vakoverleg erfgoededucatie (tot 31 maart 2021)
 • Voorzitter Levende Talen Nedersaksisch
 • Lid hoofdbestuur Vereniging voor Leraren Levende Talen 
 • Bestuurslid Genootschap Onze Taal

De heer G. Buiter, lid Raad van Toezicht

 • Manager Regionale Fondsen NV NOM, Groningen 
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van het Behouden Huys, Haren
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Nedmag Holding bv, Veendam

mevrouw A. J. M. Mulder, lid Raad van Toezicht

 • Directeur bedrijfsvoering Caparis
 • Lid Raad van Toezicht Exodus Noord en Oost Nederland

Bijlage 10: Realisatie Kwaliteitsafspraken

Speerpunt 1 Opleiden voor de samenleving van de toekomst

Thema Beloften eind 2022 Stand van zaken dec. 21 Verklaring van afwijking Wat gaan we doen
Versterking Techniek | Kansen in Techniek Hebben we de doorlopende leerlijn (aansluiting op kennis, integraal onderdeel keuzedeel) vmbo-mbo specifiek richting techniek samen met het vmbo ontwikkeld en geïmplementeerd. Er is sprake van een doorlopende leerlijn voor techniek in Groningen en in Hoogeveen. Als pilot is in Hoogeveen het Turbo-programma vmbo-mbo uitgevoerd. Leerlingen van het vmbo zijn uitgenodigd om in de maand juni onderdelen uit te voeren van leerjaar 1 mbo. Dit heeft geresulteerd in 9 leerlingen die bij ICT, Werktuigbouw, Elektro en Installatietechniek significante onderdelen hebben uitgevoerd en behaald. Voor komend schooljaar wordt dit programma gestart vanaf februari 2022.   Doorlopende leerlijn in schooljaar 21-22 concretiseren in Hardenberg.
    In Hardenberg is een doorlopende leerlijn met verschillende vo scholen in voorbereiding.    
  Is de doorstroom van vmbo-leerlingen naar de technische opleidingen in het mbo merkbaar vergroot. Deze belofte is onderdeel van STO (Sterk Techniek Onderwijs), daarin wordt aan de belofte gewerkt.    
    Ondanks dat er sprake is van krimp in het algemeen in het mbo (minder instroom vmbo studenten in het mbo), is wel het aantal studenten dat vanuit het vmbo instroomt richting techniek toegenomen. Ten opzichte van schooljaar 17-18 toen de KA startte is er een groei van 2.7%.    
Versterking Techniek |Vernieuwing Techniekprogramma's Hebben wij dit nieuwe opleidingsaanbod volledig geïmplementeerd. Dit ‘nieuwe opleidingsaanbod’ is voor de volgende opleidingen geïmplementeerd: Installatie & elektro, commercieel energie technicus, engineering en technische informatie + modularisering van technische beroepsopleidingen.    
Toekomstbestendig bouwen Hebben wij een nieuw curriculum TI BOL niveau 4 ontwikkeld. Dit nieuwe curriculum is ontwikkeld en wordt ingezet vanaf schooljaar 21-22.    
  Hebben wij alle vernieuwde curricula en modules geïmplementeerd. Vanaf schooljaar 21-22 zijn de vernieuwde curricula en modules ingezet.    
Energie en Duurzaamheid Kunnen studenten up-to-date onderwijs volgen op de 4 vermelde vakterreinen (geothermie, warmtepompen, waterstoftechniek, biogas/groen gas). Studenten volgen op al onze locaties up-to-date onderwijs. Focus ligt vooral op warmtepompen en waterstoftechniek en de meer algemene onderdelen van Energie en Duurzaamheid.    
    Up-to-date onderwijs op dit gebied is onderdeel van het duurzaamheidscentrum in Hoogeveen wat vanaf schooljaar 21-22 is gestart. In Hardenberg is dat zichtbaar in thema lessen die worden aangeboden bijv. in de opleiding monteur werktuigbouwkunde.    
    In Groningen is een nieuwe opleiding gestart waar deze thema’s aan de orde komen; commercieel energie technicus. Ook is daar een warmtepompcentrum en participatie aan verschillende waterstofprojecten.    
  Wordt op al onze locaties minstens 1 project uitgevoerd op het thema Energie en Duurzaamheid. In al onze regio’s zijn projecten op het gebied van Energie en Duurzaamheid in samenwerking met regionale partners. Bijv. in het project de waterstofwijk in Hoogeveen. In Groningen is bijv. het project Tiny Houses. Ook is er het Energiecarrousel: een verzameling van modules met leeractiviteiten en opdrachten, gericht op verschillende onderdelen binnen de energietransitie.    
    In Hardenberg wordt bijv. i.s.m. lokale bedrijven lesmateriaal ontwikkeld voor voorlichting op gebied van Energie en Duurzaamheid.    
    Ook wordt er op de locaties de koppeling van Energie en Duurzaamheid gemaakt naar burgerschapslessen en -activiteiten.    
  Hebben wij een Community of Practice operationeel. Een COP is operationeel in de RIF Fieldlab Practice.    
    Ook is een COP vanuit het duurzaamheidscentrum in Hoogeveen gestart. Tot slot is er een COP in het SDG-house in Hoogeveen (sustainable development goals).    
Healthy Ageing Zijn studenten die een zorgopleiding gevolgd hebben, goed inzetbaar in het werkveld van vandaag en morgen. Doordat wij samenwerken met het werkveld aan en in onze zorgopleidingen en LLO-activiteiten, is die aansluiting met het werkveld goed en dat zorgt er mede voor dat studenten ook goed inzetbaar zijn in het werkveld. Collega’s uit het werkveld komen op onze scholen en docenten komen in het werkveld om zo samen onderwijs te verzorgen.    
  Is het Alfa-college een relevante kennispartner voor Healthy Ageing in Noord- en Oost-Nederland. Wij zijn een relevante kennispartner op het thema Healthy Ageing. Dit onderhouden en versterken we o.a. door participatie in netwerken als het Zorg Innovatie Forum, Netwerk Zon en de HANNN. Ook door bijv. de Vitaliteitscampus wordt dit alleen maar verder uitgebreid. Aansluiten bij overheden en werkveld, incl. hbo-onderwijs zijn belangrijke onderdelen hierbij. We worden ook zelf benaderd door diverse partners; er is een duidelijke wisselwerking.    
  Nemen medewerkers blijvend verantwoordelijkheid en regie voor eigen werkplezier en gezondheid en zijn ze daarin een rolmodel voor studenten en collega’s. Door alle gesprekken met medewerkers met het model ‘School voor Ontwikkeling’ te houden in combinatie met de aangeboden modules rondom leefstijl, verwachten we dat het een blijvende verantwoordelijkheid is die medewerkers nemen voor hun werkplezier en gezondheid. Door corona is werkplezier en gezondheid (nog) meer een onderwerp van gesprek geworden; er is meer bewustzijn gecreëerd op deze thema’s.    
    Via de RIF Vitaliteitscampus creëren we bewustzijn ook bij studenten over beroepsvitaliteit. Ook zetten we positieve gezondheidscoaches in op diverse locaties en vanuit HRM.    
    Ook hebben we een practor vitaliteit. Het practoraat gaat innovaties en kennis delen en praktijkonderzoek doen op vakinhoudelijke en/of onderwijskundige thema’s op het gebied van vitaliteit. Dit gebeurt i.s.m. mbo- en hbo-studenten en -docenten en medewerkers uit het werkveld van Sport & Bewegen, Zorg & Welzijn en Human Technology en Gaming.    
Ondernemerschap Hebben alle onderwijsteams ondernemerschap een plaats gegeven in hun onderwijs. Onder ondernemerschap verstaan we zowel het stimuleren van de ondernemende houding als ook het opstarten van een eigen onderneming door de student.   De laatste locatie is bezig met ondernemerschap bij elke opleiding een plek te geven. Dit wordt schooljaar 21-22 voltooid.
    In november 2021 is er op alle locaties een inventarisatie gehouden. Daaruit blijkt dat ondernemerschap op alle locaties een plek heeft gekregen in de vorm van keuzedelen (bijv. Ondernemend gedrag). Ook kunnen alle locaties op één na volmondig ja zeggen op ondernemerschap in het onderwijs van alle onderwijsteams.    
  Hebben wij het concept ondernemersacademie op alle locaties geïmplementeerd. De ondernemersacademie is opgeheven. De lessen en workshops die daar gegeven werden over ondernemerschap hebben een plek gekregen in het reguliere onderwijs en in de vorm van keuzedelen. Op alle locaties is dit terug te vinden.    
    Een vervolg op de ondernemersacademie is Start-up City. Dat is een soort paraplu vanuit ondernemerschap waar allerlei bedrijven en scholen in de regio Groningen zijn verbonden op het thema ondernemerschap. Het is een fysieke plek op de Hanzehogeschool. Vanuit de Start-up City voeren studenten allerlei opdrachten en projecten uit van ondernemers, gemeenten, instellingen die aangesloten zijn bij het netwerk.    
Digital Society | Docenten en onderwijsinhoud Hebben wij de ICT-opleidingen/modules met bijbehorende certificaten klaar voor de verschillende niveaus en voor onze studenten, werkenden, werkzoekenden en inburgeraars. In Hoogeveen en Hardenberg zijn de ICT-opleidingen gemodulariseerd, incl. keuzedelen/LLO modules met certificaten. De modules zijn beschikbaar voor studenten maar ook externen.    
    In Groningen zijn de niveau 2 en 3 ICT opleidingen schooljaar 21-22 in leerjaar 1 ook gestart als gemodulariseerde opleiding. Niveau 4 start met een gemodulariseerde opleiding vanaf schooljaar 22-23.    
Digital Society | Digitale communicatie in het onderwijs Hebben wij digitale communicatie ingepast in onze visie op onderwijs en is dit zichtbaar en herkenbaar voor onze studenten. Digitale communicatie is blended leren (online én fysiek les) en gebruik van digitale communicatie van onderwijsteams naar studenten (bijv. its learning, MS teams, Alfa-app). Ten aanzien van de mix online/ offline zien we een gedeeld beeld. Dat past goed bij het moment waarop de vraag is gesteld; midden in de coronacrisis met maatregelen voor de mbo-scholen. Ook is er een uitvraag gedaan bij de locaties. Daaruit is gebleken dat een deel van de opleidingen eerst helemaal terug is gegaan naar offline onderwijs en dat een deel online onderwijs is blijven geven naast fysieke lessen op locatie. Digitale communicatie is vrijwel continu in ontwikkeling. Dit vraagt een structurele inzet van de i-coaches, gesprek met DO over blended onderwijs en dat de inrichting van blended onderwijs wordt meegenomen in het herontwerp van curricula en professionalisering van docenten. Deze onderwerpen staan in het eerste kwartaal van 2022 op de agenda bij het DO en de onderwijsteams.
         
    Digitale communicatie in de onderwijsvisie komt terug in de ontwerpprincipes en standaarden die zijn opgesteld n.a.v. de praatplaat Visie Leren, Begeleiden & Waarderen; daar wordt o.a. gesproken over de principes van blended leren.   Opnieuw vragenlijst bij studenten uitzetten in het najaar van 2022.
    Opleidingsteams spiegelen huidige leertrajecten aan deze ontwerpprincipes en standaarden. Voor februari 2022 maken teams plannen en afspraken om binnen drie jaar de richtinggevende uitspraken vorm te geven, waaronder dus digitale communicatie. Zo zal dat zichtbaar en herkenbaar worden en deels al zijn voor studenten.    
    Eind 2021 is op een aantal locaties door de adviseurs O&K en i-coaches een thema-MT georganiseerd waarbij ze in gesprek zijn gegaan over de wijze van doorvertalen van de visie en de uitvoering van blended onderwijs. Belangrijke uitkomst van deze gesprekken is dat op het gebied van blended onderwijs behoefte is aan verdere professionalisering – gericht op het blended ontwerpen van onderwijs (als onderdeel van het herontwerp van opleidingen vlgs de visie) en op de diverse digitale werkvormen en mogelijkheden.    
         
    Studenten zijn in november 2021 bevraagd op hun ervaringen met digitale communicatie in het onderwijs. Bijna alle teams (95%) maken op diverse manieren gebruik van digitale communicatiemogelijkheden met hun studenten. Er is een 52% tevredenheid over de mix van fysiek en online onderwijs. Driekwart van de teams kan de digitale ontwikkelingen in het vakgebied kan overbrengen naar de studenten; dit is zichtbaar, merkbaar en herkenbaar voor de studenten.    

Speerpunt 2 Gelijke kansen

Thema Beloften eind 2022 Stand van zaken dec. 21 Verklaring van afwijking Wat gaan we doen
Toegankelijkheid Zijn er geen signalen van studenten die om financiële redenen hun gewenste opleiding niet volgen. Op dit moment zijn er geen signalen van studenten die om financiële redenen hun gewenste opleiding niet volgen.    
  Wordt voor alle opleidingen waar een numerus fixus wordt gehanteerd, de plaatsing door loting bepaald. Bij alle opleidingen waar numerus fixus wordt gehanteerd, is plaatsing bepaald door loting.    
    Er is één uitzondering: bij doorstroom van interne kandidaten naar een verwante opleiding, krijgen interne kandidaten voorrang.    
  Kunnen alle onderwijsteams zich verantwoorden over de opgevoerde studiekosten. Alle onderwijsteams hebben een kloppende leermiddelenlijsten en onderwijsteams kunnen zich verantwoorden over de opgevoerde studiekosten.    
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Aansluiting vmbo-mbo Is het percentage studenten dat van vmbo naar mbo doorstroomt met 5% toegenomen. Op basis van de actuele cijfers is te zien dat de absolute aantallen van instroom vmbo is gedaald. Wel is er een procentuele toename te zien in schooljaar 20-21 (85.9%) van 4% t.o.v. schooljaar 17-18 (81.9%). Dat is nog net niet de gestelde norm van 5%. Op basis van de marktanalyse van MCV is de daling in absolute aantallen conform verwachting. Per domein is er wel verschil in groei en krimp. Bijv. techniek of sport en bewegen groeit. PW is gekrompen. We zijn en blijven actief bezig met de doelgroep vmbo door o.a. onze open dagen en andere voorlichtings- en wervingsactiviteiten gericht op studenten, ouders en decanen. Dit blijven we continueren.
    De bedoeling van de belofte, goed aansluiten op vmbo, dat gebeurt volop. We proberen de terugloop zoveel mogelijk te beperken en de studenten op de juiste plek te krijgen. Dit doen we bijv. door de inzet van het paspoort voor succes die de student invult en meeneemt vanuit het vmbo. Maar ook door te werken aan doorlopende leerlijnen vmbo-mbo.    
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Aansluiting havo-mbo Hebben alle leerlingen die zijn overgestapt van het havo naar het mbo en dat wensen de ontwikkelde mbo-schakelprogramma’s gevolgd. De bedoeling van deze belofte is een goede overstap naar het mbo voor havisten. Daarvoor zet het Alfa-college vooral in op maatwerk/ persoonlijke leertrajecten voor individuele studenten (niet alleen havisten). Ook door LLO/modulair onderwijs is er veel aanbod voor deze doelgroep. Nu steeds meer opleidingen flexibeler zijn ingericht, kunnen havisten de theoretische vakken sneller doorlopen en kunnen zo hun eigen leertraject inrichten.   We besteden extra aandacht aan een juiste plaatsing van studenten, juist ook bij de havisten. Dit wordt neergelegd bij het loopbaancentrum na een overleg in het DO in februari 2022.
    Om die aansluiting tussen havo en mbo te versoepelen is locatie Hoogeveen met het vo in gesprek over hoe havo al een deel beroepsoriëntatie kan volgen. Er zijn twee mbo-schakelprogramma’s voor anderstaligen op de Admiraal gericht op doorstroom naar niveau 3/4 of hbo/wo.   Tevens wordt er in februari 2022 met MCV besproken hoe er een nog beter beroeps- en opleidingsbeeld bij toekomstige studenten afkomstig van de havo gecreëerd kan worden (naast alles wat daar al nu voor gebeurt) ondanks eventuele beperkingen in voorlichting a.g.v. coronamaatregelen.
    Ook bieden wij de VAVO aan in Groningen, voor vmbo-tl, havo en vwo. Gesprekken over maatwerktrajecten lopen nog. Het streven is dat te starten schooljaar 22-23.    
  Ligt het startersresultaat van havo-leerlingen die zijn overgestapt in 2022 10% hoger dan in 2017-2018. Op basis van de cijfers zien we een terugloop van aantal havisten die in het mbo instromen. Er is sprake van een krimp van 5,35%. Deze belofte steken we in vanuit de bedoeling van de belofte: een goede aansluiting voor havo-leerlingen realiseren. Zie daarvoor de belofte hiervoor: aansluiting havo-mbo. We vermoeden dat door de coronacrisis er minder havisten instromen. Er zijn vermoedelijk minder blijven zitten op de havo en meer zijn doorgestroomd maar het hbo vanwege versoepelde examenregels a.g.v. de coronacrisis. Daarnaast speelt ook dat door corona de voorlichtingen niet of anders hebben plaatsgevonden. Daardoor kan het ook zijn dat havisten niet een goed beroeps- en opleidingsbeeld hebben en daarom overstappen en dus een lager startersresultaat zichtbaar is. Zie belofte 1 aansluiting havo-mbo.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Doorstroom mbo-mbo Percentage doorstroom: Entree 80%, niveau 2 70% en niveau 3 50% De cijfers van DUO zijn niet actueel, vandaar dat we naar onze eigen actuele cijfers hebben gekeken. Echter, in deze cijfers zijn de studenten die naar een ander ROC gaan op een hoger niveau niet meegenomen; het gaat bij onze eigen cijfers dus enkel om interne doorstroom. Bij onze eigen cijfers zien we vanaf schooljaar 18-19 tot schooljaar 20-21 een groei van interne doorstroom bij niveau 1 (+1,79%) en 2 (3,71%). Alleen niveau 3 is 8,53% gedaald. Door o.a. corona is de arbeidsmarkt veranderd. Voor niveau 3 is de arbeidsmarkt aantrekkelijk (-er geworden) waardoor studenten minder vaak voor doorstuderen kiezen. Elke directeur pakt op zijn/haar locatie het plan van aanpak op en maakt voor de eigen locatie een plan. In maart 2022 presenteren de directeuren de plannen aan elkaar en gaan er mee aan de slag.
    Er is een algemeen plan van aanpak gemaakt n.a.v. gedane onderzoeken in schooljaar 20-21 t.b.v. doorstroom mbo-mbo. Dit is in november 2021 in het DO opnieuw besproken. Elke directeur stelt een plan per locatie op. Door corona en andere prioriteiten heeft de vertaling van het algemene plan van aanpak naar elke locatie stilgelegen.  
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Doorstroom mbo-hbo Wordt het succes van de 1e jaars hbo-studenten die van het Alfa-college afkomstig zijn, geconsolideerd (71%). Het gemiddelde succespercentage 1e jaars hbo over de schooljaren van de schooljaren 16/17 t/m 18/19 is 77%. Echter ontbreken er nog cijfers van 19/20 en 20/21. DUO heeft momenteel niet meer actuele cijfers dan tot schooljaar 18/19. Op basis van die cijfers mogen we concluderen dat het percentage geconsolideerd is en zelfs iets toegenomen is.    
    We streven er naar deze stijgende lijn door te zetten. De effecten van de Coronacrisis op het studiesucces zijn echter nog onbekend.    
    We bevorderen de aansluiting tussen mbo en hbo zo goed mogelijk. We bevorderen de doorstroom naar hbo bijv. door keuzedelen doorstroom hbo, excellentie-programma’s maar ook door regelmatig overleg met onze hbo-partners door directie en docenten.    
Loopbaanoriëntatie en – begeleiding Hebben onderwijsteams LOB integraal opgenomen in hun onderwijsvisie en zichtbaar gemaakt in het curriculum en de wijze van begeleiden van de student. De nieuwe visie op LOB is bekend in onze organisatie d.m.v. de praatplaat. De uitwerking van de richtinggevende uitspraken in deze visie is omgezet in beleid. Dit beleid moet nog worden vastgesteld door het CvB. Momenteel wordt er gewerkt aan een implementatieplan om het beleid goed te implementeren. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van trainingen op gebied van LOB voor docenten. Als dit beleid er definitief is en geïmplementeerd is, kunnen teams LOB ook daadwerkelijk concreet maken in hun onderwijsvisie en zichtbaar maken in de begeleiding van studenten. Het beleid wordt in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld. Schooljaar 22-23 wordt gebruikt voor inbedding in de organisatie.
  Beoordelen onze studenten de loopbaanbegeleiding tijdens de opleiding met minimaal een ruime voldoende. Beoordeling volgt in JOB 2022 volgt. Deze wordt momenteel afgenomen. De uitkomsten volgen later in het schooljaar 21-22. Onze verwachting is dat door de extra aandacht die er al voor LOB is, deze pijler ruim voldoende zal zijn. Implementatie van nieuw LOB beleid schooljaar 21-22 en uitrol ervan in schooljaar 22-23.
    Ondertussen gebeurt er wel veel op het gebied van LOB binnen alle teams. Bovendien gaat er speciale aandacht uit naar niveau 1 en 2 studenten om hen te begeleiden naar en op passende plekken. Daarnaast is er n.a.v. corona veel extra aandacht besteed aan het welzijn van alle studenten vanuit de loopbaanbegeleiding.    
Versterking burgerschap Zijn studenten minimaal tevreden over de wijze waarop het Burgerschaps-programma wordt aangeboden. De visie op burgerschap is geactualiseerd om zo beter aan te sluiten op wat studenten willen. De visie op burgerschap is afgerond december 2021. Er is daarbij een implementatieplan ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Schooljaar 22-23 moeten de teams volgens de nieuwe visie op burgerschap werken. Het aanbod burgerschap verschilt sterk per locatie. En ook door corona heeft het afgelopen jaar het programma voor burgerschap er anders uitgezien dan anders. Dit heeft beide invloed op de tevredenheid van studenten. Implementatieplan uitvoeren tot de zomer 2022.
    In november 2021 is er een inventarisatie gehouden over de tevredenheid van studenten over burgerschap. Hieruit blijkt dat studenten over het algemeen tevreden zijn over de inhoud van het burgerschapsprogramma en over de manier waarop burgerschap wordt aangeboden: 42% mee eens, 30% mee oneens, 28% heeft nog geen burgerschap gehad. Door de nieuwe visie verwachten wij dat de programma’s aangepast worden en beter aansluiten bij de studenten. Opnieuw vragenlijst bij studenten uitzetten in het najaar van 2022.
    Studenten geven de tip dat de activiteiten in het burgerschapsprogramma hen niet altijd aanspreken.    
Inburgering en Participatie Hebben wij een sterke positie in de uitvoering van inburgeringstrajecten bij gemeenten in ons directe voedingsgebied. Voor alle gemeenten waar wij mee samenwerken is er een sterke positie voor de inburgeringstrajecten. De nieuwe wet inburgering per 1 januari 2022 maakt dat deze sterke positie onder druk staat. Op alle locaties wordt tot 1 september 2022 in ieder geval het onderwijs gecontinueerd, hoe het daarna uit komt te zien is nog onduidelijk. Gesprekken met gemeenten blijven voortzetten.
  Bieden wij voor statushouders en volwasseneducatie voor meerdere opleidingen geïntegreerde trajecten aan op de verschillende niveaus, waarbij naast taalonderwijs de studenten tevens een beroepsopleiding volgen of gecertificeerde delen daarvan. Deze belofte wordt gerealiseerd. Dit wordt aangeboden van Entree t/m niveau 4. Er zijn in Hardenberg bijvoorbeeld verschillende Entree-NT2 combi groepen. Ook is er een traject specifiek voor NT1 voor werknemers bij de groenvoorziening. Op de 4 locaties in Groningen wordt er bijvoorbeeld een geïntegreerde Entree opleiding aangeboden aan voor anderstaligen naast de bestaande Entree opleiding waarin NT2 geïntegreerd is met de beroepsopleiding.    
  Hebben wij een sterke positie bij de uitvoering van de WEB en de aanpak van laaggeletterdheid bij gemeenten in ons directe voedingsgebied. Er is sprake van een sterke positie. De WEB-gelden zijn verlengd op alle locaties voor 4 jaar. Er zijn diverse projecten in aanpak van laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld projecten samen met gemeenten, bibliotheken en lokale partners.    
  Hebben wij de begeleidings-structuur voor anderstalige mbo-studenten geïmplementeerd zowel binnen de setting van de instelling als in de BPV. Dit gebeurt al volop op de locaties als in de BPV-instellingen. Ook is er een masterplan anderstaligen en NT2 in uitvoering. Dat gaat over de hele begeleidingsstructuur anderstaligen en NT2 studenten om (o.a.) te zorgen voor minder ongediplomeerde uitstroom.    
  Hebben wij een Community of Practice gerealiseerd gericht op de inburgering van anderstaligen. Er is een COP in Hardenberg vanuit de groenvoorziening i.s.m. Larcom.    
    Ook in Groningen wordt er als een COP samengewerkt met ketenpartners en andere ROC’s.    
    Er start februari 2022 een nieuwe opleiding interculturele opvoedcoach-onderwijsassistent. Dit is een tweejarige BBL- opleiding niveau 4. Hier zijn collega’s vanuit verschillende mbo-opleidingen en -locaties (o.a. Hardenberg, Hoogeveen, Kluiverboom en Admiraal) bezig met het samen (verder) ontwikkelen van de opleiding en werken samen als in een COP.    

Speerpunt 3 Jongeren in kwetsbare positie

Thema Beloften eind 2022 Stand van zaken dec. 21 Verklaring van afwijking Wat gaan we doen
Voortijdig schoolverlaten Percentage vsv: Entree: 27,5%, niveau 2: 9,4%, niveau 3: 3,5% en niveau 4: 2,75% De actuele cijfers zijn: Entree: 18,48%, niveau 2: 6,68% , niveau 3: 3,14% en niveau 4: 2,71% . Voor alle niveaus zijn de beloften op dit moment gerealiseerd. Er is een plan van aanpak voor vsv voor alle niveaus opgesteld, inclusief de doelgroep ‘nieuwkomers’. Dit plan van aanpak bevat aanbevelingen waar de locatie zelf met de MT’s mee aan de slag zijn. Ook is er op iedere locatie een verzuimcoördinator aanwezig. Er is extra aandacht besteed aan studenten om hen ‘aangehaakt’ te houden in tijden van corona. Dit heeft mogelijk bijgedragen aan het behalen van de beloften van vsv. Vsv-cijfers worden per kwartaal geanalyseerd en besproken met de managers en medewerkers van het loopbaancentrum. Zo kan er per kwartaal worden bijgestuurd op vsv waar nodig. Dat in combinatie met het plan van aanpak vsv dat op elke locatie wordt uitgevoerd.
Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt | Maatregelen BPV en werk Is ons percentage studenten Entree en niveau 2 dat onze instelling verlaat en werk heeft gevonden (minimaal 12 uur per week), geconsolideerd ten opzichte van het percentage van 2020. In september 2019 was 78% van de Entree-studenten uitgestroomd naar werk of vervolgopleiding. In september 2020 is dit percentage toegenomen naar 81%. In september 2021 is dit percentage gelijk gebleven, 81%. Het percentage is dus geconsolideerd. Voor niveau 2 zijn daarover geen cijfers beschikbaar.    
    Waar mogelijk stimuleren we onze studenten om door te stromen naar een vervolgopleiding of om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen en een baan na de opleiding te vinden. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van jobcoaches voor niveau 1 en 2 studenten. Maar ook het vroegtijdig samenwerken met gemeenten is daarbij belangrijk.    
  Is 85% van de studenten Entree en niveau 2 tevreden over de BPV-matching en de BPV- begeleiding. Beoordeling volgt in JOB 2022. Deze wordt momenteel afgenomen. De uitkomsten volgen later in het schooljaar 21-22. Er is specifiek voor niveau 1 en 2 extra aandacht rondom de BPV. Er wordt extra begeleiding ingezet. Op diverse locatie is er een soort BPV-bureau waar deze doelgroep studenten terecht kan. Een groep docenten met extra tijd specifiek voor deze doelgroep in de BPV. Door corona is juist bij de doelgroep Entree en niveau 2 veel niet doorgegaan t.a.v. stage, zo blijkt ook uit panelgesprekken in schooljaar 20-21, en dat zal vermoedelijk zijn weerslag hebben op de JOB uitkomsten. Periodiek zijn er gesprekken met studenten over onder andere de BPV-matching en -begeleiding. Daar halen we onze actiepunten uit.
  Zijn er in het Alfa-college merkbaar vier meer baanafspraakbanen (BAB) voor studenten Entree en studenten niveau 2 t.o.v. 2020. Belofte eind 2020 in de KA was dat er 4 BAB-ers zouden zijn vanuit de doelgroep Entree en studenten niveau 2. In totaal waren er op 31 december 2020 19 BAB-ers. Daarvan waren er twee specifiek uit de doelgroep Entree/studenten niveau 2 die ook bij het Alfa-college onderwijs hebben gevolgd. In 2021 waren er 18 BAB-ers, waarvan 2 uit de doelgroep Entree/niveau 2. Voor 2022 zou volgens de belofte het streven 6 BAB-ers in totaal moeten zijn. Uit onderzoek (mei 2021) blijkt onder andere dat er nog te weinig draagvlak is voor afspraakbanen, maar ook te weinig kennis over het beleid. Het onderzoek heeft een adviesrapport opgeleverd. Met de adviezen is HRM aan de slag. Echter door onderbezetting bij HRM en prioriteiten a.g.v. de coronacrisis kan dit op z’n vroegst pas schooljaar 22-23 concreet worden. In Q1 2022 wordt er een gesprek met HRM gehouden over de adviezen vanuit het onderzoek en gevraagd waar mogelijk eerder dan schooljaar 22-23 al acties in te zetten om meer BAB-ers binnen de doelgroep te realiseren.
Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt | Maatregelen thuiszitters Zijn, in overleg met partners, specifiek voor deze groep programma’s geïmplementeerd om deze jongeren naar school en/of werk te begeleiden. We waren in 2020 al bezig met implementatie. In Groningen d.m.v. het thuiszitterspact. Er is een nieuw thuiszitterspact 2.0 2021-2024 getekend door o.a. Alfa-college, gemeente Groningen, Noorderpoort, GGD. Een van de succesvolle ervaringen in het thuiszitterspact is het inzetten van ervaringsdeskundigen.    
    In Hoogeveen wordt er bijv. in samenwerking met de gemeente gewerkt aan het Kanstraject, waarbij thuiszittende jongeren weer schoolervaring opdoen, om daarna door te stromen naar een opleiding of naar werk.    
    Ook is er op alle locaties sprake van individuele trajecten in de vorm van maatwerk.    
    In Hardenberg wordt er in het kader van bestrijding jeugdwerkeloosheid in de VSV regio Zwolle met alle partners samengewerkt om alle losse activiteiten en initiatieven tot één programma te smeden, waarbij er toe geleid wordt naar werk of scholing.    

Speerpunt 4 Onderwijsinnovatie

Thema Beloften eind 2022 Stand van zaken dec. 21 Verklaring van afwijking Wat gaan we doen
Hybride leeromgeving Zijn studenten positief over de actualiteit van hun onderwijsprogramma. In november 2021 is er een inventarisatie gehouden over de tevredenheid van studenten over de actualiteit van hun onderwijsprogramma. Hieruit blijkt dat studenten grotendeels tevreden zijn over hun onderwijsprogramma en de actualiteit daarvan: 77% mee eens, 23% mee oneens.   Opnieuw vragenlijst bij studenten uitzetten in het najaar van 2022.
Flexibeler onderwijs Heeft een substantieel deel van onze opleidingen een curriculum waarbij maatwerk (naar opleidingsduur en meerdere instroommomenten) mogelijk is. Een inventarisatie per locatie heeft in november 2021 plaatsgevonden. Op alle locaties is maatwerk mogelijk om te versnellen of te vertragen. Dit is vaak op individueel niveau. Diverse opleidingen zijn gemodulariseerd waardoor er sowieso sprake is van maatwerk in het curriculum, bijv. bij ICT- en zorg opleidingen. Bij veel opleidingen is februari ook een standaard instroommoment geworden. Nog niet bij alle opleidingen is het mogelijk om op meerdere momenten in te stromen. Door de flexibilisering van opleidingen worden er ook al meerdere instroommomenten gecreëerd. Daarnaast zijn studenten bevraagd op hun ervaringen met maatwerk. Een kleine 70% is tevreden over de versnel- en vertraagopties en de verschillende startmomenten. Uit de reacties van de studenten zijn de verschillende ontwikkel snelheden van de teams te zien. Dit sluit aan bij de inventarisatie die is gedaan op de locaties. Versnellen en vertragen is deels mogelijk en de studenten zijn daar ook tevreden over. Wat opvalt is dat een deel van de studenten niet weet of het mogelijk is om te versnellen, vertragen of op een ander moment in te stromen. Doorgaan met de her-ontwerptrajecten op de locaties volgens de visie op Leren, Begeleiden & Waarderen. Ten aanzien van de onbekendheid van maatwerk bij studenten; dit zal onder andere worden gerealiseerd door de diverse scholingen voor docenten rondom flexibilisering, zoals de leergang Onderwijsmaker. Daarin is communicatie naar studenten een structureel onderwerp. Daarmee verwachten we dat studenten ook meer geïnformeerd zullen worden over maatwerk en flexibilisering. Opnieuw vragenlijst bij studenten uitzetten in het najaar van 2022.
  Kunnen studenten kiezen uit een breder aanbod aan keuzedelen waarbij studenten naast de keuzedelen van de eigen opleiding ook keuzedelen van andere opleidingen kunnen kiezen. Een inventarisatie per locatie heeft november 2021 plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat vanaf schooljaar 21-22 iedere locatie een keuzedelengids heeft en daarmee is er een breed aanbod van keuzedelen waarbij de student naast eigen keuzedelen ook van andere opleidingen keuzedelen kan kiezen. Op sommige locaties is de keuzedelengids nog niet voor alle niveaus gereed, bijv. Admiraal is een keuzedelengids niveau 2 nog niet gerealiseerd. De mate waarin studenten van andere opleidingen keuzedelen kunnen kiezen is wel verschillend – op de ene locatie zijn hier meer mogelijkheden voor dan op de andere. Alleen bij één team kan een student nog niet zelf de keuzedelen kiezen.   Op elke locatie is er een coördinator keuzedelen. Via hen, i.s.m. O&K, zal er schooljaar 21-22 worden gemonitord en teams gestimuleerd worden dat studenten keuzevrijheid hebben m.b.t. de keuzedelen.
    De bevindingen dat er nog niet overal evenveel keus is, wordt bevestigd in de vragenlijst die uitgezet is bij studenten in november 2021. 59% geeft aan wel zelf te kunnen kiezen en 41% niet.   Opnieuw vragenlijst bij studenten uitzetten in het najaar van 2022.
  Zijn studenten meer tevreden over maatwerk in hun opleiding. De meting onder studenten heeft november 2021 plaatsgevonden. Een kleine 70% is tevreden over de versnel- en vertraagopties en de verschillende startmomenten. Of studenten ‘meer’ tevreden zullen zijn, zal moeten blijken uit dezelfde meting schooljaar 22-23. Opnieuw vragenlijst bij studenten uitzetten in het najaar van 2022.
  Is het aantal crossovers (zowel multidisciplinair als multi-level) substantieel toegenomen. Een opleiding met een ‘cross-over kwalificatie’ bestaat uit delen van bestaande kwalificaties van twee of meer verschillende opleidingsdomeinen. In november 2021 zijn alle locaties gevraagd naar hun cross-overs. Er is een reeds gerealiseerde cross-over van Kardinge/Kluiverboom; Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen. Ook is er de opleiding CET: een cross-over tussen Engineering en bedrijfskunde (Admiraal). En bij Technische Informatica is er een cross-over tussen ICT en Engineering (Admiraal). Er is een aanvraag gedaan voor de cross-over opleiding; Voeding- en leefstijladviseur, niveau 4. De definitie van een cross-over is gericht op opleidingsniveau. We zien dat er op projectniveau zeker een toename is van cross-overs. Op alle locaties is te zien dat er meer samenwerking is tussen opleidingen, bijv. in de vorm van projecten, er wordt zodoende multidisciplinair opgeleid. Bijv. verschillende cross-overs tussen zorg- en welzijn opleidingen en technische opleidingen. Ook is te zien dat er multi-level wordt samengewerkt met hogescholen.   We zetten in op professionalisering van docenten, bijv. middels de leergang onderwijsmaker en ander aanbod via LONT. Deze scholingen dragen eraan bij dat docenten worden uitgedaagd om nieuw onderwijs te ontwikkelen en over grenzen heen te kijken. Zodoende worden docenten gestimuleerd om cross-overs te ontwikkelen.
Leven Lang Ontwikkelen Is onze Y-monitor operationeel en wordt deze door onze alumni ingevuld. Alfa-college heeft geen Y-monitor ontwikkeld, maar heeft besloten zich aan te sluiten bij het alumni-onderzoek van de MBO-raad.    
    Begin 2021 is een onderzoek uitgevoerd. Het volgende onderzoek staat gepland in 2023.    
    In oktober 2021 is het alumnibeleid vastgesteld. In dit beleid is aandacht voor de wijze van het in kaart brengen en houden van de alumni en ook hoe we als Alfa-college alumni blijvend kunnen betrekken.    
  Zijn alumni en bedrijven positief over het LLO-aanbod van het Alfa-college. Begin 2021 heeft onderzoeksbureau NIDAP een marktverkenning uitgevoerd in het kader van ontwikkeling van LLO-aanbod. Doel van de marktverkenning was te onderzoeken of en welke grote LLO-vragen er bij werkgevers spelen. Hierbij is ook heersende beeld Alfa-college verkend i.r.t. LLO. De top 3 meest positief beoordeelde aspecten: de bestaande samenwerking, de betrouwbaarheid, de reisafstand van de leslocaties.   Tevredenheids- en imago-onderzoek uitvoeren (Q1-2 2022), analyseren en waar nodig acties op ondernemen.
    In kwartaal 4 2021 stond het tevredenheids- en imago-onderzoek LLO-activiteiten onder werkgevers gepland. Deze is opgeschoven naar kwartaal 1 en 2 van 2022 i.v.m. een bredere samenwerking waarin het Alfa-college optrekt samen met Noorderpoort en Drenthe College.    
  Wordt aanvullend aanbod voor opleidingsmodulen (waaronder keuzedelen) en educatieve trajecten uitgevoerd. In de belofte wordt gesproken over modules en educatieve trajecten. In de uitvoering wordt geen onderscheid gemaakt. Onze inzet overall is gericht op korte programma’s, cursussen en modules die direct aansluiten bij de opleidings- en leerbehoeften van werknemers en werkgevers.    
    Met ingang van schooljaar 21-22 is er een significante groei van aantal mbo-certificaten t.o.v. vorig schooljaar en door ruimte in de regels van het Ministerie kunnen we niet certificeerbare beroepsgerichte onderdelen ook aanbieden op de Derde Leerweg.    
    Er loopt een onderwijs/business development traject waarbij nieuw aanbod van mbo-certificaten wordt ontwikkeld. Dit doet projectbureau KNYFE samen met locaties. Periode 2 21-22 zijn een aantal docenten van de sector welzijn gestart om in sneltreinvaart nieuwe modules te ontwikkelen en in de markt te zetten. Er wordt momenteel een tweede groep samengesteld, die zal in periode 3 starten.    
  Kunnen binnen elke opleiding studenten kiezen uit meerdere keuzedelen waarbij 1 keuzedeel ook opleidingsoverstijgend is. Een inventarisatie per locatie heeft november 2021 plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat vanaf schooljaar 21-22 iedere locatie een keuzedelengids heeft en daarmee is er een breed aanbod van keuzedelen waarbij de student naast eigen keuzedelen ook van andere opleidingen keuzedelen kan kiezen. Op sommige locaties is de keuzedelengids nog niet voor alle niveaus gereed, bijv. Admiraal is een keuzedelengids niveau 2 nog niet gerealiseerd. De mate waarin studenten van andere opleidingen keuzedelen kunnen kiezen is wel verschillend – op de ene locatie zijn hier meer mogelijkheden voor dan op de andere. Alleen bij één team kan een student nog niet zelf de keuzedelen kiezen.   Op elke locatie is er een coördinator keuzedelen. Via hen, i.s.m. O&K, zal er schooljaar 21-22 worden gemonitord en teams gestimuleerd worden dat studenten keuzevrijheid hebben m.b.t. de keuzedelen. Opnieuw vragenlijst bij studenten uitzetten in het najaar van 2022.
    De bevindingen dat er nog niet overal evenveel keus is, wordt bevestigd in de vragenlijst die uitgezet is bij studenten in november 2021. 59% geeft aan wel zelf te kunnen kiezen en 41% niet.    

Betrokkenheid studenten, docenten, partners in de regio en interne stakeholders bij de Kwaliteitsagenda

Betrokkenheid studenten
Studenten zijn de corebusiness van het Alfa-college. Het is voor ons dan ook meer dan vanzelfsprekend dat de studenten centraal staan in de Kwaliteitsagenda. Studenten zullen de Kwaliteitsagenda niet als zodanig kennen, maar wel de uitwerkingen van de thema’s in ons dagelijkse onderwijs en hun betrokkenheid daarbij. Hun ervaringen hebben we bij een aantal thema’s gemeten omdat we naar onze studenten willen luisteren. Bijvoorbeeld bij burgerschap wilden we weten en meten hoe tevreden zij zijn over het burgerschapsprogramma en over de manier waarop burgerschap wordt aangeboden. Een meerderheid was tevreden over de gevraagde items. Studenten geven de tip dat de activiteiten in het burgerschapsprogramma hen niet altijd aanspreken. Daar gaan we mee aan het werk door de hernieuwde visie op burgerschap te implementeren. Ook hier zien we dat corona invloed heeft; het afgelopen jaar waren veel burgerschapsactiviteiten online en dat spreekt studenten over het algemeen minder aan. We willen desondanks de blended vorm wel vasthouden; waar het kan fysiek onderwijs en waar het kan ook deels online (vooral niveau 3 en 4). De fysieke lesactiviteiten vinden plaats in school maar ook steeds meer op locaties in samenwerking met bedrijven en instellingen. Zoals het Suikerterrein in Groningen waar projecten zijn rondom het thema energie en duurzaamheid. Op deze manier werken we continu aan actueel onderwijs voor en met onze studenten, samen met partners in de regio. Een ruime meerderheid van de ondervraagde studenten vindt ook dat ze actuele onderwijsprogramma’s hebben. We blijven studenten betrekken in de thema’s van de Kwaliteitsagenda. Komend jaar zijn we ook voornemens weer studentenarena’s te organiseren om naar hun ervaringen en ideeën te luisteren. In het kader van het thema LLO bevragen we ook onze alumni.

Betrokkenheid docenten
Elke themaregisseur is verantwoordelijk voor diverse thema’s met bijbehorende beloften en maatregelen uit de Kwaliteitsagenda. Ondanks dat een themaregisseur gepositioneerd is op één locatie, is de Kwaliteitsagenda integraal opgepakt door alle thema’s een plek te geven in de locatieplannen. Deze locatieplannen worden weer vertaald naar teamplannen en zodoende wordt eigenlijk aan alle thema’s van de Kwaliteitsagenda gewerkt. Docenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen en zodoende in het realiseren van de beloften uit de Kwaliteitsagenda. Docenten zijn in hun rol als coach/mentor bijv. bezig met thema’s als de aansluiting van het vmbo of havo naar het mbo. Zij voeren veelvuldig gesprekken met studenten om hen te helpen aan een goede studiekeus en op een juiste opleiding te plaatsen. Naast een juiste plaatsing spelen docenten een grote rol in de doorstroom van studenten na het afronden van hun opleiding. Er wordt samen gekeken of een vervolgopleiding op een hoger niveau haalbaar en wenselijk is. Waarbij er speciale aandacht uitgaat naar onze niveau 1 en niveau 2 studenten; dat zijn activiteiten binnen het thema maatregelen BPV en werk.

Zo zijn er nog vele thema’s uit de Kwaliteitsagenda die direct raken aan de werkzaamheden van onze docenten. Andere voorbeelden zijn te lezen in het overzicht van de beloften in bijlage 10. De inzet van docenten is daarmee ontzettend belangrijk en waardevol, niet alleen om ambities uit de Kwaliteitsagenda te realiseren maar vooral voor onze studenten.

Betrokkenheid partners in de regio
Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat de realisatie van de ambities uit de Kwaliteitsagenda nooit zonder actieve participatie van partners in de regio lukt. We zijn dan ook heel blij met de betrokkenheid van en constructieve samenwerking met tal van bedrijven, instellingen en overheden uit diverse sectoren. Het gaat in de technieksector bijv. om tal van bedrijven die mee denken en onderwijs mee ontwikkelen bij onze techniekopleidingen, wat valt onder de thema’s Versterking Techniek en Toekomstbestendig bouwen. Maar ook in projecten die studenten uitvoeren bij en met een grote diversiteit aan bedrijven voor de verschillende opleidingen, zoals ICT of zorg. Ook binnen het thema Ondernemerschap wordt er intensief samengewerkt met de ondernemers en het mkb in de regio. Studenten van bijv. de opleiding detailhandel voeren projecten uit onder de vlag van Start-up City uit, waar ondernemers, gemeenten en instellingen in vertegenwoordigd zijn. Binnen het thema maatregelen voor thuiszitters is juist ook die gemeente als samenwerkingspartner onmisbaar.

Deze opsomming is slechts een klein gedeelte van alle samenwerkingen met het onze partners in de regio. Andere voorbeelden zijn te lezen in het overzicht van de beloften in bijlage 10.

Betrokkenheid interne stakeholders

Studentenraad
Naast alle individuele studenten die op een manier wel te maken krijgen met de uitwerking van de Kwaliteitsagenda, betrekken we onze Studentraad (SR) actief bij de Kwaliteitsagenda. Dit is al ontstaan bij de start van de Kwaliteitsagenda waarbij de SR is gevraagd om mee te denken over relevante thema’s. En ook gedurende de looptijd van de Kwaliteitsagenda spreekt het College van Bestuur, de portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren samen met de coördinator van de Kwaliteitsagenda twee keer per jaar met de SR over de voortgang van de Kwaliteitsagenda. De SR ontvangt ook bijlage 10, het document waarmee ook het College van Bestuur geïnformeerd wordt, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er middels een kleurcodering aan wordt gegeven wat de stand van zaken is. We spreken met de SR over de beloften die goed lopen maar ook over de beloften waar we nog achterlopen op de realisatie en gaan we in gesprek over wat we gaan doen.

De Kwaliteitsagenda is ook dit jaar besproken met de Studentenraad. Zij zijn positief over de voortgang en hebben aangegeven graag mee te willen denken over de keuzedelengids. Er is ook gesproken over de zichtbaarheid van thema’s uit de Kwaliteitsagenda in het dagelijkse studentenleven op het Alfa-college. De SR geeft daarop aan dat ze bijv. mogelijkheden tot versnellen en maatwerk steeds meer zien (thema flexibeler onderwijs). Ze geven ons de tips mee: “Graag regie bij de student laten”. Ook ervaren leden van de SR dat er extra aandacht is voor de doelgroep ‘kwetsbare studenten’. Ze vinden het positief hoe het Alfa-college de ruimte biedt die een student nodig heeft. Wij waarderen deze betrokkenheid van de SR enorm, zij zijn voor ons een belangrijke interne stakeholder en nemen hun input mee. We blijven elkaar twee keer per jaar spreken over de voortgang en wanneer een extra overlegmoment wenselijk is, plannen we dit in.

Ondernemingsraad
Los van de geweldige inzet door opleidingsteams en individuele docenten, is de Ondernemingsraad (OR) ook een belangrijke interne stakeholder voor ons. Bij aanvang van de huidige Kwaliteitsagenda en de start van de nieuwe strategische koers heeft de OR diverse thema’s hoog op de agenda gezet en volgen ze met extra interesse. Dit gaat bijvoorbeeld over energie en duurzaamheid, maar ook de hele verandering van flexibilisering en LLO in het Alfa-college. Van beide thema’s geeft de OR aan dat ze zichtbare vorderingen bemerken en daar content mee zijn.

De OR spreekt twee keer per jaar met de portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren en met de coördinator van de Kwaliteitsagenda over de voortgang van de Kwaliteitsagenda. De OR ontvangt ook bijlage 10, het document waarmee ook het College van Bestuur geïnformeerd wordt, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er middels een kleurcodering aan wordt gegeven wat de stand van zaken is. De OR volgt met interesse de ontwikkelingen van de Kwaliteitsagenda en geeft gevraagd en ongevraagd feedback op deze voortgang. Ook dit jaar zijn we met elkaar in gesprek geweest bijv. over de thema’s waar onderzoek in naar voren kwam. Dat was onder andere bij de thema’s interne doorstroom en voortijdig schoolverlaters. De OR heeft aangegeven dat zij de inzet van masteropgeleide docenten hierbij belangrijk vinden. Dit is meegenomen en ook opgepakt en uitgevoerd samen met masteropgeleide collega’s. We zijn blij met de positief kritische samenwerking met de OR. De aandachtspunten die benoemd worden, nemen we mee in de periode die voor ons ligt.

Raad van Toezicht
Bij de monitoring van de Kwaliteitsagenda betrekken we tevens onze Raad van Toezicht (RvT) als interne stakeholder. De RvT is bij aanvang van de Kwaliteitsagenda betrokken als interne stakeholder in het proces van het ontwikkelen en tot stand komen van de strategische koers, waar de Kwaliteitsagenda direct op aan sluit. De RvT volgt met belangstelling en is tevreden over de voortgang van de realisatie van de Kwaliteitsagenda. De RvT ontvangt daarvoor het document waarmee ook het College van Bestuur geïnformeerd wordt, vergelijkbaar met deze bijlage, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er middels een kleurcodering aan wordt gegeven wat de stand van zaken is. We informeren de RvT op deze wijze twee keer per jaar over de voortgang van de Kwaliteitsagenda. De portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren gaat over deze voortgang minimaal één keer per jaar in gesprek met de onderwijscommissie van de RvT.

Met de RvT is dit jaar gesproken over de impact van corona op de vooraf opgestelde beloften. We constateren dat bijv. bij thema’s als BPV-tevredenheid bij niveau 1 en 2 de impact van corona negatief is, niet alle stageplaatsen waren beschikbaar. Maar ook is er een positieve impact door corona, bijv. rondom het thema Healthy Ageing waarbij het gaat om de gezondheid en werkplezier van medewerkers. Door corona is dit een onderwerp geworden wat meer aandacht heeft gekregen. Met de RvT is ook gesproken over het samenwerken van de directeuren aan de Kwaliteitsagenda. Er is tussen de directeuren onderling meer contact en overleg over de thema’s van de Kwaliteitsagenda. De RvT juicht dit toe! De RvT is onder de indruk van de manier waarop de directeuren de uitvoering van de Kwaliteitsagenda hebben opgepakt en de resultaten die het oplevert. De positief kritische blik van de RvT en het meedenken over de Kwaliteitsagenda vinden we belangrijk. De input van de RvT nemen we weer mee in onze uitvoering en organisatie van de Kwaliteitsagenda.

Verantwoording middelen

Uit deze bijlage blijkt dat de meeste beloften op schema liggen qua uitvoering en realisatie. De bijbehorende maatregelen zijn uitgevoerd zoals ze zijn beschreven in onze Kwaliteitsagenda of zijn in aangepaste vorm uitgevoerd. De middelen zijn ingezet in overeenstemming met onze begroting.
In de financiële jaarrekening is de verantwoording van de financiën opgenomen.

Bijlage 11: NPO-gelden

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn in 2021 door de ministeries van OCW en VWS subsidies en extra middelen beschikbaar gesteld aan het Alfa-college. Doel van deze middelen is studenten te helpen hun gave en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Dit gebeurt door verdere vertraging en achterstanden te voorkomen en om opgelopen vertraging en achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. Het gaat onder meer om maatregelen om er voor te zorgen dat interventies duurzaam effect hebben. 

Het totale NPO-budget bestaat uit twee delen: een subsidiebudget en een lumpsum-budget. Beide budgetten zijn door ons samengevoegd onder één NPO-noemer. Redenen hiervoor zijn het creëren van helderheid en uniformiteit in de organisatie.

Subsidiebudget NPO
Dit betreft de volgende drie subsidieregelingen:

1. Extra Hulp voor de Klas (EHK)
Er is in 2021 in twee tranches totaal € 2.613.230,- subsidie  aangevraagd om de werkzaam-heden van docenten te verlichten, hen te ontlasten en meer docenten aan te nemen om een betere kwaliteit en extra ondersteuning te kunnen bieden. Dit is onder meer ingezet op (individuele) studentbegeleiding, voorbereiding van (online) lessen, meer praktijk-, theorie- en vaardigheidslessen en het zoeken van BPV-plekken. Deze regeling loopt af in 2021.

2. Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s mbo en vavo (IOP)
Deze subsidie is een voorzetting van de regeling uit 2020 waar in twee tijdvakken subsidie aangevraagd voor zowel mbo als vavo. In 2021 is de activiteitenperiode verlengt tot 31 december 2021. In de eerste helft van 2021 hadden 684 studenten hiervan gebruik gemaakt. Alfa-college heeft voor de tweede helft van 2021 opnieuw subsidie aangevraagd voor een totaalbedrag van € 548.100,- in te zetten voor 609 studenten. In dit kader is extra ingezet op ondersteuning bij taal en rekenen, het ondersteunen bij specifieke BPV-vaardigheden, studie- en huiswerkbegeleiding en coaching. Deze regeling loopt ook af in 2021.

3. Extra begeleiding en nazorg MBO (EBEN)
De interventies die in het kader van deze regeling worden ingezet zijn bedoeld om laatstejaars studenten tot 27 jaar met een grote kans op jeugdwerkloosheid extra te begeleiden bij de overstap naar een vervolgopleiding of bij het vinden van werk. Het gaat dan onder meer om het versterken van LOB-activiteiten in examenklassen, het versterken van kennis en vaardigheden van docenten bij loopbaanbegeleiding en inzet op matching op werk of stage. Ook wordt dit ingezet om gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar met een grote kans op jeugdwerkloosheid nazorg te bieden. Hierbij valt te denken aan het voeren van exitgesprekken na diplomering en het beschikbaar blijven voor vragen van gediplomeerde studenten, gemeenten en werkgevers. De regeling stimuleert ook de samenwerking in - en met -de arbeidsmarktregio daar waar het nazorg betreft. Samen met partners als werkgevers, centrumgemeenten, RMC’s en andere ROC’s worden plannen opgesteld gericht op een warme overdracht van gediplomeerde studenten van school naar werk, naar de gemeentelijke dienstverlening en naar vervolgopleiding.  Deze gezamenlijke aanpak werkt versterkend en voorkomt overlap in inzet van middelen.

Er is in 2021 € 597.040,- subsidie aangevraagd voor extra begeleiding van 891 laatstejaars studenten en voor nazorg van 891 mbo-gediplomeerden. Deze regeling loopt door tot en met 31 december 2022. Eind 2021 is nog een subsidieaanvraag ingediend voor Nazorg MBO. Deze nieuwe regeling is vergelijkbaar met EBEN, maar betreft enkel de inzet op nazorg, wat geen wettelijke taak is van met MBO. Extra middelen voor begeleiding zijn voor 2022 opgenomen in het lumpsumbudget van het NPO.

Het lumpsumbudget NPO
Het lumpsumbudget NPO is niet in subsidieregelingen gegoten maar is onder de noemer NPO toegevoegd aan een Lumpsum voor 2021 en 2022 voor een totaalbedrag van € 7.850.000,-. Het betreft de opslag Lumpsum voor extra maatregelen begeleiding/ondersteuning, Devices in het MBO, Begeleiding studenten en de opslag Lumpsum referentie raming. Het Alfa-college heeft in 2020 ook € 775.000,- aan eigen middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van acties gericht op het inhalen en wegwerken van achterstanden in het onderwijs als gevolg van de Corona-problematiek. Dit bedrag is in de eerste helft van 2021 ingezet aanvullend op de NPO-gelden.

Keuzelijst MBO 
In het NPO-programma is door het ministerie een maatregelenpakket benoemd voor het MBO in de vorm een keuzelijst, bestaande uit vier thema’s met bijbehorende acties. Er geldt voor het totaalbudget een specifiek bestedingsdoel binnen (één van) de vier NPO-thema’s. Alfa-college sluit daar op aan. Daarnaast hanteren wij in ons beleid een aantal speerpunten. Deze zijn in het kader van NPO ook gekoppeld aan de vier thema’s:

 1. In- en doorstroom: speerpunt Flexibilisering / Digitalisering / Duurzaamheid
 2. Welzijn studenten: speerpunt Vitaliteit / Flexibilisering
 3. Stagetekorten: speerpunt Flexibilisering / Duurzaamheid
 4. Jeugdwerkloosheid: speerpunt Duurzaamheid

Door de onderwijsteams van het Alfa-college zijn door de locaties en bedrijfsvoering zo’n 100 plannen opgesteld met activiteiten die vallen onder de acties en thema’s uit de keuzelijst. De ingediende NPO-plannen vragen voor het schooljaar 2021/2022 een geprognotiseerde (extra) personele inzet van  ongeveer 68 FTE. Op dit moment is de verwachting dat over 2021 de werkelijke inzet en kostenrealisatie lager zal uitvallen. Dit komt onder meer doordat voor-genomen groepsactiviteiten, als gevolg van de stijgende Corona-infecties, (nog) niet plaats kunnen vinden of omdat vacature (nog) niet ingevuld kunnen worden.

De NPO-actieplannen die door de onderwijsorganisatie zijn ingebracht hebben uiteenlopende looptijden. Dit varieert van een paar maanden tot twee jaar. Alfa-college heeft er voor gekozen de  NPO-acties door te laten lopen tot en met studiejaar 2022/2023. Niet ingezette gelden op 31/12/21 en 31/12/22 worden op de balans  steeds gereserveerd voor het volgende kalender-jaar. Niet-aangewende middelen zijn geoormerkt als NPO-middelen en worden in 2022 en 2023 besteed aan thema’s en acties passend bij het NPO. Hierbij willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de reeds ingezette interventies.

Versie:
v6.0.5

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report