Spring naar inhoud

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
3.1 Rijksbijdragen      
         
3.1.1 Rijksbijdragen OCW  99.013.607   95.550.480   92.403.273 
         
3.1.2 Overige subsidies OCW      
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies  4.959.836   1.729.100   2.221.872 
3.1.2.1 Niet-geoormerkte subsidies  13.393.670   15.666.010   15.451.099 
     18.353.506   17.395.110   17.672.971 
         
  Totaal Rijksbijdragen  117.367.113   112.945.590   110.076.244 

Toelichting:

3.1 Rijksbijdragen
De normatieve rijksbijdrage zijn toegenomen ten opzichte van 2020 en de begroting 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het ontvangen van een hogere Lumpsum vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ad € 3,4 mln.

In de toename ten opzichte van 2020 is eveneens de loon- en prijscompensatie opgenomen ad € 2,2 mln. Daarnaast is er door de toename met 0,02% van het marktaandeel ruim € 0,6 mln. aan Rijksbijdrage meer ontvangen dan in 2020.

3.1.2 Overige subsidies OCW
De overige subsidies OCW zijn ten opzichte van de begroting € 1,0 mln. hoger uitgevallen en € 0,7 mln. ten opzichte van 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door met name de in 2021 ontvangen coronasubsidies waaronder de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, Extra Hulp in de Klas en Extra Begeleiding en Nazorg.  

Onder de niet-geoormerkte subsidies is een ontvangen subsidie verantwoord ad € 10,3 mln. inzake de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022 ten behoeve van activiteiten die erop zijn gericht de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs te verhogen. De resultaten van de uitvoering van de kwaliteitsagenda worden in het kalenderjaar 2021 tussentijds beoordeeld door de adviescommissie (art. 10 lid 1). De instelling dient ten behoeve van de tussentijdse beoordeling voor 1 juli 2021 haar jaarverslaggeving over het kalenderjaar 2020 in. (art. 10 lid 2). De resultaten van de uitvoering van de kwaliteitsagenda worden na het kalenderjaar 2022 beoordeeld door de adviescommissie (art. 11 lid 1). De aanvullende middelen kunnen ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt (art. 14).

Dat de niet-geoormerkte subsidies lager zijn uitgevallen dan 2020 en begroot komt doordat in 2020 € 2,2 mln. meer kwaliteitsgelden zijn verantwoord. Dit bedrag was eveneens ten onrechte in de begroting 2021 opgenomen.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies      
         
3.2.1 Participatiebudget      
3.2.1.1 Bijdrage educatie  1.060.355   1.045.571   1.024.481 
3.2.2 Overige overheidsbijdragen  413.564   1.082.500   723.054 
     1.473.919   2.128.071   1.747.535 

Toelichting:

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De overige overheidsbijdragen liggen in 2021 € 0,3 mln. lager dan in 2020.

Het jaar 2020 was een tussenjaar voor het project Skills4Future. Dit tussenjaar is gefinancierd door verschillende overheden. In 2021 is Skills4Future ondergebracht onder de Regiodeal middelen waardoor de financiering van de overheden niet meer van toepassing is geweest. Tegelijkertijd heeft het project onder de Regiomiddelen een door corona een valse start gemaakt waardoor de bestedingen achter blijven.

De overige overheidsbijdragen liggen in 2021 € 0,7 mln. lager dan begroot.

Ook dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Skills4Future. In de begroting werd ervan uitgegaan dat het project weer volledig zou gaan draaien echter door Corona is de start nog altijd magerder dan gehoopt. Hierdoor is er ook minder omzet aan het project toegerekend dan we hadden begroot.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden      
3.3.2 Cursusgelden sector MBO      
  Ontvangen college-, cursus, les- en examengelden  1.375.937  0  1.958.309 
  Ingehouden Rijksbijdrage OCW  1.132.458- 0  1.000.945-
     243.479  0  957.364 
         
  Toerekening aan 2021  304.093- 0  678.478-
  Totaal  60.614-  130.000   278.886 

Toelichting:

3.3.2 Cursusgelden sector BE
Het saldo van de post cursusgelden ontstaat doordat de ingehouden rijksbijdrage door het Ministerie op basis van t-2 plaatsvindt en de ontvangen cursusgelden betrekking hebben op het huidige boekjaar. Het negatieve resultaat ontstaat doordat het Ministerie het wettelijk cursusgeld 2021/2022 met 50% heeft verlaagd als tegemoetkoming aan de studenten vanwege de coronapandemie.

De inhouding cursusgelden door het Ministerie is conform voorgaande jaren verwerkt onder de wettelijke college- en cursusgelden. De totale Rijksbijdragen 2021 bedragen derhalve € 116.234.655 (2020: € 109.075.299). De totale omvang van de ontvangen college-, cursus, les- en examengelden zonder inhouding van het ministerie bedraagt voor het boekjaar 2021 € 1.075.123,26.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
3.4 Baten werk in opdracht van derden      
3.4.1 Contractonderwijs  441.221   450.000   314.982 
3.4.1.2 Contractonderwijs Inburgering  845.725   840.144   998.158 
3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden  2.658.876   1.957.157   3.057.316 
     3.945.821   3.247.301   4.370.456 

Toelichting:

3.4 Baten werk in opdracht van derden
De totale baten werk in opdracht van derden liggen € 0,7 mln. hoger dan de begroting echter zijn ten opzichte van 2020 met € 0,4 mln. afgenomen. Deze daling is voornamelijk zichtbaar in 3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden. Door de maatregelen rondom de eindexamens is in verhouding een groot deel van de leerlingen op het voortgezet onderwijs geslaagd. Dit betekent dat er minder leerlingen uitbesteed zijn naar de vavo.

3.4.1.2 Contractonderwijs Inburgering
De omzet op Inburgering ligt in lijn met de begroting maar laat een daling van € 0,2 mln. zien ten opzichte van 2020.

De afgelopen jaren is de trend zichtbaar dat op totaal niveau minder deelnemers een inburgeringscursus volgen. Tevens konden door de coronapandemie niet alle lessen uitgevoerd worden. In de begroting van 2021 was reeds rekening gehouden met een terugloop van het aantal deelnemers.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
3.5 Overige baten      
         
3.5.1 Opbrengst verhuur  116.673   114.000   191.383 
3.5.2 Detachering personeel  811.802   618.300   887.748 
3.5.6 Deelnemersbijdragen  717.056   660.000   386.906 
     1.645.531   1.392.300   1.466.037 
         
    2021 begroting 2021 2020
    EUR EUR EUR
3.5.10 Overige      
  Kantine  562.775   196.000   389.481 
  Omzetbelasting  17.728   45.000   45.020 
  Excursies  64.199   127.500   79.983 
  Overig  354.267   229.500   406.650 
     998.969   598.000   921.134 
         
  Totaal overige baten  2.644.500   1.990.300   2.387.171 

Toelichting:

3.5.6 Deelnemersbijdragen
De deelnemersbijdragen liggen in lijn met de begroting en zijn met € 0,3 mln. toegenomen ten opzichte van 2020. In 2020 zijn er door de verschillende lockdowns vanwege de coronapandemie minder activiteiten voor onze studenten georganiseerd waar normaliter een bijdrage tegenover staat. In 2021 heeft dit echter weer meer plaats kunnen vinden.

3.5.10 Overige
De overige baten liggen in lijn met 2020 maar zijn ten opzichte van de begroting met € 0,4 mln. toegenomen. Deze toename is met name terug te zien in kantineopbrengsten. Verwacht werd dat de kantineopbrengsten vanwege de lockdowns en het verzorgen van digitaal onderwijs lager zouden uitvallen. In 2021 kon met name het onderwijs steeds verder weer open waardoor ook het gebruik van de kantine is toegenomen.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
4.1 Personeelslasten      
         
4.1.1 Lonen en salarissen      
4.1.1.1 Lonen en salarissen  65.150.483   81.797.583   61.418.900 
4.1.1.2 Sociale lasten  8.986.096   8.347.737 
4.1.1.3 Pensioenlasten  10.588.617   9.196.232 
     84.725.196   81.797.583   78.962.869 

Toelichting:

4.1 Personeelslasten
Het gemiddelde aantal personeelsleden in 2021 was 1.398 (2020: 1.362). Van deze personeelsleden is de totale gemiddelde fulltime-equivalent 1.092 in 2021. Dat is 81 fte hoger dan begroot en 42 fte meer dan in 2020. De stijging van de personele lasten ten opzichte van de begroting met € 2,9 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door meer personele inzet dan begroot. Deze formatie is met name ingezet op de speerpunten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en is bekostigd vanuit de coronasubsidies en de coronaenveloppe.

De toename met € 5,8 mln. ten opzichte van 2020 wordt enerzijds verklaard door de toename van het aantal fte in 2021 ten opzichte van 2020 en anderzijds door een toename van 1,6% van de lonen en een eenmalige uitkering van € 500 per 1 juli 2021 vanuit het cao akkoord 2021.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
4.1.2 Overige personele lasten      
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen  905.562-  100.000   755.803 
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst  6.384.087   5.881.870   5.051.629 
4.1.2.3 Overig   -  
  Wachtgelduitkeringen  997.038   1.200.000   1.309.659 
  Scholing  1.875.854   1.636.613   1.496.189 
  Verzuimpreventie  246.656   360.000   246.240 
  Reis- en verblijfkosten  120.358   337.673   77.700 
  Personeelsactiviteiten  260.382   293.357   265.503 
  Vergaderkosten  334.576   370.230   221.837 
  Verzekering personeel  19.269   66.000   24.282 
  Aanstelling personeel  135.290   129.500   86.059 
  Vakantiedagen  85.609  - -
  Jubilea/ziekte/afscheid  105.030   80.500   107.171 
  Vertrekbevord. maatregelen/mobiliteit -  200.000   8.954 
  Overig  307.179   32.300   160.097 
     9.965.765   10.688.043   9.811.123 
         
4.1.3.3 Af: overige uitkeringen  731.889-  43.500-  464.525-
         
  Totaal personeelslasten  19.822.493   10.644.543   18.542.830 

Toelichting:

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
Het saldo dotaties personele voorzieningen bestaat uit de dotaties, onttrekkingen en vrijvallen in het boekjaar van alle personele voorzieningen gezamenlijk. 
Voor een onderbouwing van deze post zie de toelichting bij de Personeelsvoorzieningen (zie  2.2.1).

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst zijn met € 1,3 mln. gestegen ten opzichte van 2020 en € 0,5 mln. ten opzichte van begroot. Onder invloed van de coronapandemie is er in 2020 relatief weinig externe inhuur geweest. Met het toekennen van de coronamiddelen vanuit de coronaenveloppe en het in 2021 steeds verder openen van de maatschappij is de externe inhuur weer naar het niveau gekropen van voor de coronapandemie.

4.1.2.3 Overige
De overige personeelslasten zijn in 2021 iets lager uitgevallen dan in 2020 en liggen met € 1,5 mln. lager dan begroot. De afname ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door hogere uitkeringen vanuit de Ziektewet alsmede aanzienlijk lagere wachtgelduitkeringen. Deze laatste is een direct gevolg van de hogere uitstroom van oud medewerkers uit het wachtgeld die zijn doorgestroomd naar werk.

WNT-verantwoording 2021 Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost Nederland, ROC Alfa-college

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ROC Alfa-college. Het voor ROC Alfa-college toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021: € 190.000,- zijnde onderwijs klasse F. De complexiteitspunten per criterium zijn als volgt:

  • Gemiddeld totale baten: 8
  • Gemiddeld aantal studenten: 4
  • Gewogen onderwijssoorten: 5

Totaal: 17

Anti cumulatiebepaling
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

Gegevens 2021    
bedragen x € 1 dhr. W. Moes dhr. E.R. van der Werff
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 164.163 147.175
Beloningen betaalbaar op termijn 23.424 22.621
Subtotaal 187.587 169.796
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 190.000 190.000
     
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
     
Bezoldiging 187.587 169.796
     
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
     
Gegevens 2020    
bedragen x € 1 dhr. W. Moes dhr. E.R. van der Werff
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 159.774 142.702
Beloningen betaalbaar op termijn 21.663 21.213
Subtotaal 181.437 163.915
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 183.000 183.000
     
Bezoldiging 181.437 163.915

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Het Alfa-college heeft in 2021 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021      
bedragen x € 1 Mevr. E. Bakelaar Dhr. H. Kox Mevr. W.S. Zwart
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 10.000 7.500 7.500
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.500 19.000 19.000
       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 10.000 7.500 7.500
       
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.    
  N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2020      
bedragen x € 1 Mevr. E. Bakelaar Dhr. H. Kox Mevr. W.S. Zwart
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 7.500 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.300 18.300 18.300
Gegevens 2021      
bedragen x € 1 Dhr. G. Buiter Mvr. A. van Nimwegen-Mulder  
Functiegegevens Lid Lid  
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 – 31/12  
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 7.500 7.500  
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.000 19.000  
       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.  
Bezoldiging 7.500 7.500  
       
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.  
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.  
Gegevens 2020      
bedragen x € 1 Dhr. G. Buiter Mvr. A. van Nimwegen-Mulder Mvr. M.C.A. Smilde
Functiegegevens Lid Lid Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 7.500 7.500 10.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.300 18.300 18.300
Gegevens 2020  
bedragen x € 1 Dhr. M. Fernhout
Functiegegevens Vice-Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12
   
Bezoldiging  
Bezoldiging 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.300

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Het Alfa-college heeft in 2021 geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Het Alfa-college heeft in 2021 geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
Het Alfa-college heeft in 2021 geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Het Alfa-college heeft in 2021 geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van minder dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Het Alfa-college heeft in 2021 geen uitkeringen gedaan wegen beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
4.2 Afschrijvingen      
         
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa      
  Afschrijving gebouwen  4.563.508   5.175.200   3.831.930 
  Afschrijving inventaris  1.796.646   2.392.540   1.562.127 
  Afschrijving financiele vaste activa  28.376   23.800   26.549 
  Afschrijving lease Capgemini  1.058.258   981.100   686.148 
  Afschrijving inhaal - - -
         
  Totaal afschrijvingen  7.446.788   8.572.640   6.106.754 

Toelichting:                                                                                            

4.2.2. Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 1,3 mln. vanwege het steeds verder gereed komen en in gebruik nemen van het verbouwde pand aan de Voltastraat in Hoogeveen.  

De afname ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door het later dan gepland uitvoeren van verbouw- en onderhoudsplannen.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
4.3 Huisvestingslasten      
         
4.3.1 Huurlasten  3.289.839   3.073.000   2.852.716 
4.3.2 Verzekeringslasten  127.611   137.500   132.899 
4.3.3 Onderhoudslasten  532.268   505.000   491.804 
4.3.4 Energie en water  703.003   614.500   595.007 
4.3.5 Schoonmaakkosten  997.852   1.096.000   972.491 
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting  521.752   535.500   516.455 
4.3.8 Overige  649.261   746.500   652.970 
         
  Totaal huisvestingslasten  6.821.585   6.708.000   6.214.342 

Toelichting:                                                                                            

4.3.1 Huurlasten
De huurlasten liggen € 0,4 mln. hoger dan in 2020 en zijn ten opzichte van de begroting € 0,2 mln. hoger uitgevallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 minder externe locaties zijn gehuurd vanwege de coronapandemie. Met het steeds meer openstellen van het onderwijs en het verzorgen van het onderwijs in kleinere klassen zijn er in 2021 meer externe huurlocaties benodigd geweest.

4.3.4 Energie en Water
De kosten voor energie en water zijn in 2021 € 0,1 mln. hoger uitgevallen in vergelijking met 2020 en begroot. De hogere prijzen van energie en meer externe huurlocaties (zie 4.3.1) zijn de voornaamste redenen voor het toenemen van deze kosten.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
4.4 Overige lasten      
         
4.4.1 Administratie- en beheer      
  Administratie en beheer  106.140   130.500   112.162 
  Telefoon- en portokosten  348.433   638.000   378.429 
  Accountantskosten  223.411   97.000   190.570 
  Contributies  1.000.229   1.040.600   901.660 
  Software licenties  1.873.961   1.562.500   1.316.375 
  Diensten ICT  3.171.296   3.444.500   3.672.564 
  Diensten internet  3.474   4.000   3.177 
     6.726.944   6.917.100   6.574.937 

Toelichting:                                                                                            

4.4.1 Administratie- en beheerlasten
Accountantskosten: De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:

  • controle jaarrekening incl. bekostiging: € 85.719 (2020: € 95.590)
  • overige controleopdrachten: € 16.899 (2020: € 36.026)
  • adviesdiensten: € 118.676 (2020: € 0)
  • andere niet-controlediensten: € 2.118 (2020: € 0)

Bovenstaande honoraria voor de controle van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2021 zijn verricht, daarbij opgemerkt dat alle lasten betrekking hebben op Ernst & Young Accountants LLP alsmede Deloitte Accountants B.V.

4.4.1 Software Licenties
De software licenties zijn ten opzichte van 2020 fors toegenomen. De reden van de toegenomen kosten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2021 een start is gemaakt met de implementatie voor een nieuw bedrijfsvoering systeem. Hierdoor hebben we in 2021 voor zowel het nieuwe als nog het oude systeem licentiekosten betaald.

4.4.1 Diensten ICT
De kosten voor diensten ICT zijn ten opzichte van 2020 en de begroting respectievelijk met € 0,3 mln. en € 0,5 mln. lager uitgevallen. Deze lagere kosten zijn met name toe te schrijven aan lagere kosten voor printdiensten en lagere kosten voor datacommunicatie en datastorage als gevolg van thuiswerken van medewerkers vanwege de coronapandemie.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen      
  Literatuur/abonnementen  102.956   95.100   107.377 
  Materiaalkosten  1.683.394   1.643.200   1.532.133 
  Inkoop materialen  544.745   633.688   493.759 
  Onderhoud/klein inventaris  335.934   815.000   374.156 
  Reprokosten  180.871   299.000   191.971 
  Leerlingactiviteiten  712.993   759.575   408.434 
  Examenkosten  824.936   1.021.000   729.280 
  Excursies  31.304   126.200   153.336 
  Internationalisering student  194.040   535.180   135.841 
  Inkoop Dienstverlening  36.513   103.000   75.194 

Toelichting:                                                                                            

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen
De totale kosten voor inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen liggen in 2021 € 0,4 mln. hoger dan in 2020 en € 1,4 mln. lager dan begroot.

De toename ten opzichte van 2020 is vooral terug te vinden in de post ‘leerlingactiviteiten’. In 2020 zijn de kosten voor leerlingactiviteiten aanzienlijk lager uitgevallen vanwege de coronapandemie. In 2021 konden er steeds meer activiteiten georganiseerd worden.

De daling van de kosten ten opzichte van de begroting is vooral te herleiden naar de posten ‘onderhoud/klein inventaris’, ‘examenkosten’ en ‘internationalisering student’. De daling van deze kosten is een direct gevolg van het nog niet volledig opengestelde onderwijs in 2021 als gevolg van de coronapandemie.  

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
4.4.5 Overige      
  Afschrijving debiteuren  105.460  0  74.629 
  Bankkosten  31.242   40.000   22.818 
  Kantinekosten  686.433   564.750   494.813 
  PR-kosten  1.021.045   1.334.350   857.086 
  Tegemoetkoming schoolkosten  121.289   150.000   195.635 
  Verzekeringskosten  44.467   6.600   66.125 
     2.009.935   2.095.700   1.711.106 
         
         
  Totaal overige lasten  13.384.566   15.043.743   12.487.524 

Toelichting:                                                                                            

4.4.5 Overige
De overige ‘overige lasten’ liggen € 0,3 mln. hoger dan 2020 en in lijn met de begroting. De toename ten opzichte van 2020 is met name terug te vinden in de posten ‘kantinekosten’ en ‘PR-kosten’. In 2020 waren onze kantines een groot deel van het jaar gesloten waardoor er minder inkoop is geweest.

Daarnaast zijn de PR-kosten toegenomen mede vanwege het feit dat we in 2020 vrijwel geen opendagen hebben georganiseerd waarvoor PR is gedaan. In 2021 is dit weer opgepakt waarmee ook de kosten zijn gestegen.

    2021
EUR
begroting 2021
EUR
2020
EUR
6 Financiële baten en lasten      
         
6.1.1 Rentebaten  25  0  126 
6.2.1 Rentelasten (-/-)  636.229-  675.000-  638.768-
  Totaal financiële baten en lasten  636.204-  675.000-  638.642-
8 Resultaat deelnemingen      
         
  Resultaat deelnemingen  148.892- 0 0

Toelichting:                                                                                            

8. Resultaat deelnemingen
Onder het resultaat deelnemingen is het resultaat van het Alfa-college in de CV LOC+ opgenomen over het jaar 2021. De CV zorgt voor de exploitatie van het LOC+ te Hardenberg. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar  1.1.3.2 Financiële Vaste Activa

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting