Spring naar inhoud

Notitie Helderheid

Notitie Helderheid 2004 in de bekostiging van BVE

In dit hoofdstuk is de verantwoording van de 8 thema’s uit de notitie Helderheid 2004 opgenomen. Per thema is uitgewerkt op welke wijze het thema voor het Alfa-college van toepassing is.

Thema 1: Uitbesteding

Het Alfa-college heeft aan de volgende bedrijven/instellingen onderwijs uitbesteedt in 2021:

  Bedrijf / Instelling Wat is er uitbesteed Waarom is er uitbesteed
1 Bersantai Hair Deel praktijklessen Corona-inzet, begeleiding van kleinere groepen
2 BHV-Noord Lesgeven keuzedeel EHBO Kluiverboom Specifieke kennis noodzakelijk
3 By Conchita Keuzedeel Nailstyling Geen expertise binnen eigen team
4 Claudy Jongstra Partnerschap Claudy Jongstra: (door)ontwikkeling en passend maken van aansprekende studentactiviteiten en medewerkerstrajecten. Geen expertise binnen eigen team, en specifieke faciliteiten op de externe locatie
5 Don’t waste talent’ keuzedeel oriëntatie op ondernemerschap Geen expertise binnen eigen team
6 Eduard Bezembinder 2d tenting Geen expertise binnen eigen team
7 iWINK Project leren is goud Geen expertise binnen eigen team
8 Kunstboer Las/snijcursus Geen expertise binnen eigen team
9 Lak-It Keuzedeel Gellak Geen expertise binnen eigen team, en specifieke faciliteiten op de externe locatie
10 Leerbouwen B.V Workshop stukadoren en andere kleine reparaties Geen expertise binnen eigen team
11 Metaal en scheepsbouw opleidingen Workshop soldamatic leerlingen BOL en BBL. Elektro &Bouwkunde en BOL 2 Elektro Geen expertise binnen eigen team
12 Noord Nederlandse Academie Keuzedeel Pedicure Geen expertise binnen eigen team en kan branchediploma opleveren
13 Noorderpoort Kraamtraject, docent van NP wordt door ons voor 0,1fte betaald op kostenplaats MVZ 4 ROC’s verzorgen gezamenlijk het Kraamtraject, omdat het om een klein aantal studenten gaat waardoor we dit als ROC niet zelf kunnen verzorgen
14 Onder andere: TRAXX, Up to us Geven van workshops i.h.k.v. Burgerschap Grote diversiteit en specifiteit nodig welke niet intern aanwezig is
15 Securitas Beveiliging (Praktijk)lessen Samen opleiden met het werkveld, praktijkaspect van de opleiding toevoegen/versterken
16 VDV Visual Ondersteuning keuzedeel VR/AR Grote diversiteit en specialisme nodig welke niet intern aanwezig is
17 WeCycle keuzedeel ondernemerschap Geen expertise binnen eigen team

Ten behoeve van het verzorgen van onderwijs wordt met bovenstaande organisaties samengewerkt, waarbij de opleiding (deels) verzorgd wordt door de organisatie. De samenwerking is geënt op doelmatigheid en dient het belang van de deelnemer.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten.

In 2021 is voor het negende jaar op rij, na de herpositionering, een positief resultaat op contractactiviteiten gerealiseerd. Zie bijlage 1 bij deel B van dit geïntegreerd jaardocument in deze jaarrekening voor een toelichting. 
Er wordt door het Alfa-college derhalve geen Rijksbijdrage gebruikt voor het investeren in bijvoorbeeld contractstichtingen. Er worden tevens geen risicovolle financieringen met de Rijksbijdrage gedaan en er zijn geen investeringen in private activiteiten verricht.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

Als gevolg van EVC kan het voorkomen dat studenten ingeschreven worden voor een beroepsopleiding bij het Alfa-college waarbij ze recht hebben op één of meer vrijstellingen voor (een) examenonderde(e)l(len). Deze vrijstelling(en) word(t)(en) niet meegeteld als onderwijsinspanning m.b.t. de klokurennorm. Een inschrijving die niet aan de wettelijke klokurennorm voldoet, wordt niet meegeteld voor inputbekostiging. Afhankelijk van de inspanning wordt het diploma dat wordt uitgegeven als gevolg van deze inschrijving, eventueel wel voor bekostiging aangemerkt. Voorgaande gedragsregels zijn opgenomen in interne gedragscodes en in het kaderdocument opleidingstrajecten Alfa-college.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf

Binnen de dienst Financiën en Administratie van het Alfa-college is d.m.v. een interne procedure vastgelegd dat als het cursusgeld van een deelnemer wordt betaald door een derde (veelal werkgever), de deelnemer hiervoor schriftelijk toestemming moet geven d.m.v. het afgeven van een zgn. cursusgeldverklaring. De controle op aanwezigheid van een cursusgeldverklaring is onderdeel van de jaarlijkse interne controles die uitgevoerd worden door de Studentenadministratie.

Het Alfa-college heeft geen eigen fonds voor les- en/of cursusgeld. De studenten worden regelmatig aangemaand. Indien een deelnemer niet betaalt, wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Nadat uit de acties van de deurwaarder blijkt dat de vordering definitief oninbaar is, wordt de vordering afgeboekt van de voorziening. Deze wordt dus niet in mindering gebracht op het cursusgeld dat wordt afgedragen aan OC&W.

Thema 5: In- en uitschrijving en inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk

Studenten mogen slechts eenmaal per schooljaar voor inputbekostiging bij BRON worden aangemerkt. Het komt echter voor dat studenten gelijktijdig worden ingeschreven voor meerdere opleidingen. Dit is mogelijk omdat bepaalde studenten recht hebben op vrijstellingen omdat er sprake is van EVC. Centraal vindt een controle plaats waarbij bekostiging van meervoudige inschrijvingen wordt uitgesloten.

Het komt tevens voor dat studenten kort na inschrijving worden uitgeschreven. Het is niet te vermijden dat studenten in bepaalde omstandigheden relatief snel de instelling verlaten. De uitstroom in oktober 2021 van nieuw binnengekomen studenten voor het schooljaar 2021/2022 betreft 32 studenten. Het totaal aantal nieuw binnengekomen studenten per 1 oktober 2021 bedraagt 6.629. Het aantal nieuwe inschrijvingen per 1 oktober 2021 is gebaseerd op studenten die in het schooljaar 2021-2022 tussen 1-8-2021 en 1-10-2021 nieuw zijn gestart met een opleiding.

Het is gewenst dat wordt gestimuleerd dat studenten, ingeschreven bij educatie (voor deze studenten wordt door de gemeente een overeenkomst afgesloten met een instelling om educatie-onderwijs te verzorgen) een beroepsopleiding gaan volgen. Het gaat onder andere om anderstalige studenten die nog niet zelfstandig het volledige beroepsopleidingsprogramma kunnen volgen in verband met hun taalniveau Nederlands of om autochtone studenten die door middel van dit programma met extra ondersteuning toch onderdelen van een beroepsopleiding op deze manier kunnen blijven volgen. Het beroepsopleidende deel van het programma vindt plaats op de beroepsopleiding. Deze studenten zijn ingeschreven op het crebo-nummer behorend bij de beroepsopleiding die zij volgen.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Studenten aan een beroepsopleiding binnen het Alfa-college worden conform werkelijkheid ingeschreven. 

In het schooljaar 2021-2022 zijn van de tellingpopulatie van 1 oktober 2021 circa 51 studenten ‘omgezwaaid’. Deze meting is gebaseerd op de gegevens t/m 12 april 2022. De tellingpopulatie van 1 oktober 2021 heeft een grootte van 12.227 bekostigde studenten.

Horizontale stapeling:
Een instelling mag per deelnemer in een kalenderjaar maar één diploma voor bekostiging  meetellen (horizontale stapeling). Centraal wordt een eindcontrole in het studentenregistratie-systeem uitgevoerd waardoor bekostiging van meervoudige diplomering binnen een kalenderjaar wordt uitgesloten.

Verticale stapeling:
Verticale stapeling wordt voorkomen omdat studenten Alfa-college breed, bij de intake in de meest geschikte opleiding, met het meest geschikte opleidingsniveau worden ingeschreven. 
Studenten worden in de meeste gevallen ingeschreven op basis van hun vooropleiding. Bij wijze van uitzondering (maatwerk) wordt van de regels m.b.t. toelaatbaarheid afgeweken.
 
Correcties op de outputbekostiging:
In het kalenderjaar 2021 zijn in het totaal 4.039 diploma’s uitgereikt. Hiervan zijn 194 diploma’s niet voor bekostiging in aanmerking gebracht, aangezien deze populatie een extra diploma op dezelfde datum met hetzelfde niveau heeft gehaald.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Binnen het Alfa-college is in een procedure met betrekking tot het opstellen van een offerte (het zogenaamde ‘offerte-traject’) het volgende vastgelegd: “In een overeenkomst die afgesloten wordt met een bedrijf of organisatie wordt vastgelegd wat wordt geleverd, tegen welke prijs, of er al dan niet sprake is van lumpsum bekostiging (reguliere inschrijving of contractactiviteiten) en of er eventueel cursusgeld verschuldigd is.” 
Maatwerktrajecten zijn CREBO gerelateerde trajecten waarbij een derde - een bedrijf of een andere organisatie - een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van trajecten voor het eigen personeel. 
Voor 2021 zijn er met de volgende organisaties maatwerk trajecten uitgevoerd:

  Bedrijf / Instelling Crebo Maatwerk traject
1 Avitec Bouw B.V. 25095 Opperman bestratingen
2 PROBIS Nederland B.V. 25304 Lokaliseren en inspecteren van storingen in elektrotechnische installaties
3 Stichting Baalderborg Groep 25476 Verzorgende en verpleegtechnische handelingen
4 Stichting Woon- en zorgcentrum de Westerkim 25498 Helpende Plus

Thema 8: Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland

Het Alfa-college verzorgt geen onderwijs in het buitenland, met uitzondering van buitenlandse stages (beroepspraktijkvorming) van studenten. Wij hanteren voor buitenlandse studenten de Koppelingswet-procedure; uitsluitend buitenlandse studenten die rechtmatig in Nederland verblijven, tellen wij voor onze bekostiging mee.  

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting