Spring naar inhoud

Onderwijs­ontwikkelingen

2.1 Instellingsbrede onderwijsontwikkelingen

2.1.1 Campusontwikkelingen

De opleidingsbehoefte in de regio verandert als gevolg van verschillende ontwikkelingen en regionale beleidskeuzes op het gebied van vitaliteit en duurzaamheid. Het Alfa-college wil hier graag samen met andere onderwijsinstellingen en bedrijven op inspelen. Ze wil de benodigde kennis en competenties van studenten en werknemers hiervoor ontwikkelen, onder andere door het bieden van een uitdagende leer- en werkomgeving en het realiseren van interessante cross-overs. Dit heeft geleid tot de wens om in gezamenlijkheid met partners uit onderwijs en bedrijfsleven een tweetal nieuwe campussen in Groningen te ontwikkelen: een Duurzaamheidscampus op het voormalige Suikerunieterrein en een Vitaliteitscampus in het Kardingegebied.   

Binnen deze nieuwe campussen wil het Alfa-college graag samen met andere onderwijsinstellingen en bedrijven een contextrijke, innovatieve en relevante leer- en ontwikkelomgeving creëren, waardoor ontmoetingen tussen mensen uit de verschillende beroepsgroepen worden gestimuleerd, (product)-innovaties en vernieuwingen mogelijk worden en bedrijfsleven en (potentiële) werknemers echt van toegevoegde waarde zijn voor elkaar. We streven er hierbij naar traditionele grenzen van vakgebieden te overstijgen: in cross-overs tussen verschillende opleidingen ontstaan goed opgeleide, wendbare professionals die om kunnen gaan met een veranderende wereld. Op deze manier bereiden wij onze studenten voor om blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn, werken we aan een sterke regio en creëren wij meer waarde voor een betere wereld.  

Het afgelopen jaar hebben wij onze plannen voor de campussen samen met de betrokken samenwerkingspartners nader uitgewerkt. Hierbij hebben we ambitiestatements geformuleerd en hebben we aansluiting gezocht bij de bredere ambities op het gebied van regionale gebieds- en onderwijsontwikkeling. We hebben ook ruim de tijd genomen om onze plannen te delen met regionale en landelijke stakeholders. In dit kader hebben wij in september het Ministerie van OC&W en het Ministerie van EZK mogen ontvangen en samen met hen en regionale vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven gesproken over de ambities. De komende jaren zullen we de plannen nader uitwerken, waarbij in het bijzonder aandacht zal zijn voor de relatie met het bedrijfsleven en andere onderwijssectoren en LLO-trajecten. 

Duurzaamheidscampus
In het nieuw te ontwikkelen stadsdeel ‘Suikerzijde’ is ruimte gecreëerd voor een mbo-campus. Het wordt een unieke plek voor jong en oud waar onderwijs en bedrijfsleven, in verbinding met de omgeving, samenwerken en kennis en krachten bundelen op het gebied van techniek, design, ICT en innovatie.  

Omdat het Suikerunieterrein, gezien de omvang en stedenbouwkundige impact, een lange ontwikkeltijd vraagt en de energietransitie in de tussentijd niet stilstaat, is het ook nodig dat onderwijs op korte termijn aansluit bij deze ontwikkelingen. Daarom hebben we het voornemen om, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, op korte termijn de EnergieHub050 te realiseren op het Suikerunieterrein. De EnergieHub050 heeft de beschikking over state-of-the-art installaties van levensecht formaat waarmee studenten en (potentiële) werknemers kunnen oefenen met de technieken van de toekomst. Het afgelopen jaar zijn de plannen voor de EnergieHub050 geconcretiseerd en is samenwerking gezocht met het bedrijfsleven.  

Vitaliteitscampus
In het Kardingegebied is het de komende tijd noodzakelijk om renovaties uit te voeren aan bestaande voorzieningen: de faciliteiten voor het zwemmen en het schaatsen worden door de gemeente herzien en tegelijkertijd heeft het Alfa-college vastgesteld dat grootschalige renovatie of vervangende nieuwbouw noodzakelijk is voor de locatie Kluiverboom.   

Het Alfa-college heeft aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen op het Kardingeterrein en samen met Sport050, TopSportSchool Nederland en de Gemeente Groningen zijn verkennende plannen gemaakt voor de ontwikkeling van een Vitaliteitscampus bij Kardinge. Op deze campus wil het Alfa-college de sectoren Zorg & Welzijn, Sport & Bewegen en Uniformberoepen verbinden, zodat de studenten en cursisten na diplomering als breed ontwikkelde vitaliteitsprofessionals ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt.  

Er is in 2019 en 2020 veel tijd en energie gestoken in het schrijven van een RIF-subsidieaanvraag voor het programma de Vitaliteitscampus. Het vijfjarig publiek-privaat programma heeft tot doel het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mbo-beroepsonderwijs dat T-shaped professionals opleidt of bijschoolt op het gebied van Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn, zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld en de behoefte en vraagstukken vanuit de maatschappij. Daarnaast worden mbo-studenten, alumni en werknemers opgeleid tot ambassadeurs van vitaliteit, door zelf vitaal te zijn, maar ook door in hun handelen, in hun opleidingen, stages en werk bij te dragen aan de (groei van) vitaliteit en positieve gezondheid van de groepen waar zij voor/mee werken. Voor het eerste jaar ligt de focus op het inrichten van het programmateam en het inrichten van de projectteams en opstarten van de projecten/activiteiten die vallen onder de drie pijlers van het programma, namelijk: onderwijs, professionalisering en onderzoek. Daarnaast gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een eigen merkidentiteit van de Vitaliteitscampus. 

In juli 2021 is de RIF-subsidie toegekend en op 20 augustus is het programma de Vitaliteitscampus Officieel van start gegaan met 33 partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Er zijn vanuit de subsidie een programmamanager, programmasecretaris, practor en drie coördinatoren aangesteld. Daarmee is het programmateam gereed. Voor het eerste jaar zijn er in samenwerking met de partners drie projecten gedefinieerd: Kansrijke generatie, Beweegvloer/atelier en Gecombineerde Leefstijl Interventie. Op dit moment zijn we bezig met het inrichten van de projectteams, bestaande uit werkveldpartners, docenten en studenten. Volgende stap is om daadwerkelijk uitvoering te gaan geven aan de projecten en activiteiten. Daarnaast doen de practor en het practoraat praktijkgericht onderzoek en wordt gewerkt aan kennisontwikkeling over vitaliteit in samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en overheden. De merkidentiteit is gereed. We werken aan een communicatieplan, zodat de Vitaliteitscampus intern en extern ‘geladen’ wordt tot een merk. Tot slot zoekt het programma actief verbinding met de brede strategische pijler vitaliteit van het Alfa-college. 

We zijn tevreden over wat er tot nu toe is bereikt. Het programma zorgt er als vehikel voor dat het speerpunt Vitaliteit binnen het Alfa-college breed aandacht krijgt. Van belang is om het programma en het speerpunt concreet met elkaar in verbinding te gaan brengen. Het programma wil daarin meedenken met de koers die we kunnen varen binnen het speerpunt. Daarnaast worden we ook extern steeds meer gevonden door netwerken en partners m.b.t het thema vitaliteit. Ons unique selling point is daarbij de mbo-student en de toekomstige mbo-professional. Van belang is dat we als onderwijs aansluiten bij de snel veranderende ontwikkelingen in het veld en de behoeften die er vanuit daar ontstaan. Hierbij zoeken we verbinding met het speerpunt LLO. Voorgenoemde vraagt om flexibiliteit van ons onderwijs, zodat we waardevol zijn voor de wereld om ons heen en hier betekenis aan kunnen geven. Dit is een punt van aandacht. Daarnaast is een eigen merkidentiteit ontwikkeld voor de Vitaliteitscampus. Hiermee kunnen we de komende tijd het programma nog meer smoel geven, waardoor we nog meer zichtbaar worden voor studenten, medewerkers en werknemers en kunnen laten zien waarvoor ze bij de Vitaliteitscampus terecht kunnen. 

Logo Vitaliteitscampus

2.1.2 Onderwijsontwikkelingen

Op het niveau van het Alfa-college spelen diverse onderwijsontwikkelingen. De uitvoering van deze ontwikkelingen wordt zichtbaar op de onderwijslocaties. In 2021 is de visie op leren, begeleiden en waarderen verder uitgewerkt, hierin ligt een directe relatie met de ontwikkeling van ons onderwijs naar meer persoonlijke en flexibele leerroutes voor studenten. 

Visie op leren, begeleiden en waarderen  
In 2020 is de visie op leren, begeleiden en waarderen ontwikkeld. Deze visie is gebaseerd op de strategische missie en visie van het Alfa-college. Deze visie is, na een proces met diverse betrokkenen, verwoord en vormgegeven in een praatplaat. De visie op leren, begeleiden en waarderen is de opmaat en stevige basis voor de invulling van beleid, inrichting van opleidingen en van systemen van het Alfa-college. In 2021 is de visie aangevuld met richtinggevende uitspraken, ontwerpprincipes en onderwijsstandaarden. Dit alles is vormgegeven in een flyer en verspreid over de locaties. Met dit in de hand kan de dialoog worden gestart met de onderwijsteams: 

 • Het zijn levende documenten, ze zijn niet statisch. Ze komen voort uit onze strategische missie en visie, ze geven de richting aan waarin wij ons willen ontwikkelen; 

 • Het is een gedeelde visie en uitgangspunt voor de opleidingsteams om van hieruit hun eigen specifieke visie en richting te kunnen vormgeven; 

 • Het is een richting waarin wij ons willen ontwikkelen, dat een langere tijd vraagt;  

 • De ondersteuning van de teams is gericht op dialoog en ontwikkeling. 

Vanuit de strategische visie is de visie op burgerschap en loopbaanbegeleiding (LOB) in 2021 verder ontwikkeld. In hoofdstuk 3.8 staat burgerschap en LOB verder uitgewerkt.  

De visie op LOB is uitgewerkt in het beleidsplan LOB. LOB is het fundament voor het onderwijs. Dat fundament bestaat uit: positieve pedagogische relaties, loopbaangerichte leeromgeving (curriculum met keuzemogelijkheden) en reflectieve- en ontwikkelgerichte gespreksvoering. Dit doet een beroep op de basishouding van alle medewerkers en gespreksvaardigheden van met name docenten en studieloopbaanbegeleiders. De implementatie gaat van start in 2022.  

Persoonlijke en flexibele leerroutes  
In de strategische visie van het Alfa-college is de weg naar meer flexibiliseren en personaliseren van ons onderwijs ingeslagen, mede gezien de ontwikkelingen van LLO. Locaties en teams worden uitgedaagd vorm te geven aan flexibel onderwijs.  

Flexibiliseren is een middel om te komen tot persoonlijke leerroutes. Onze visie op leren, begeleiden en waarderen heeft direct betrekking op flexibilisering zoals; mijn tempo, passende begeleiding, student als regisseur, leereenheden (kiezen, samenstellen en mixen). Om goed te kunnen flexibiliseren is standaardisatie noodzakelijk. De in 2021 ontwikkelde onderwijs-standaarden maken het mogelijk leerarrangementen flexibeler in te richten. Adviseurs O&K ondersteunen de teams hierbij met verschillende instrumenten, scholingsmogelijkheden en advies. De implementatie van Itslearning kan door onderwijsteams ingezet worden om de leertrajecten te ondersteunen. 

In de eerder genoemde flyer met de visie staat een uitwerking van de flex-routes van het Alfa-college; vier modelmatige routes. Deze vier routes kunnen door docententeams gebruikt worden bij het (her)ontwerpen van hun curriculum: 

 • Standaardiseren 

 • Personaliseren 

 • Vaste modules en flexibiliseren 

 • Individueel arrangement  

In samenwerking met LONT zijn de vragen naar ondersteuning van de teams vertaald naar passende trainingen en coaching. Een aantal trainingen die zich hierop richten zijn: Ontwerpen van leereenheden, Blended ontwerpen, Leergang Onderwijsmaker, Coachende vaardigheden in flexibel onderwijs en Werken vanuit Leeruitkomsten. 
Instrumenten die ingezet kunnen worden zijn: de Flextool, FlexScan, Didactool en Curriculumtool. 

Onderzoeken 
In 2020 is het onderzoek naar Voortijdig School Verlaten (VSV), interne doorstroom en uitstroom van anderstalige studenten gestart; één van de beloftes uit de kwaliteitsagenda 2019-2022. De drie onderzoeksvragen: hoe kan VSV verder worden verlaagd op alle niveaus, hoe kunnen we de interne doorstroom naar hogere niveaus meer stimuleren, waarom stromen anderstalige studenten vaker ongediplomeerd uit en hoe kunnen we hen beter begeleiden in hun opleiding? 

Alle drie de deelonderzoeken bestaan uit een combinatie van literatuuronderzoek, interviews (en vragenlijsten) met docenten en studenten en een kwantitatieve analyse van historische gegevens uit de studentenadministratie, eventueel aangevuld met DUO-gegevens (laatste drie jaar). Het onderzoek is uitgevoerd door collega’s van O&K en een aantal docenten. Begin 2021 zijn de uitkomsten van deze onderzoeken binnen de organisatie besproken en zijn afspraken gemaakt over hoe de aanbevelingen binnen de organisatie worden opgepakt. 

2.1.3 Kwaliteitsagenda

Het College van Bestuur verantwoordt zich over de realisatie van de Kwaliteitsagenda conform de bij het Alfa-college bekende vierslag: beschrijven, analyseren, waarderen en leren.
In bijlage 10 is per belofte van eind 2022 uitgewerkt wat de stand van zaken is, een verklaring van eventuele afwijking en wat we gaan doen. In bijlage 10 is de betrokkenheid van studenten, docenten en partners in de regio beschreven, evenals de betrokkenheid van de Studentraad (SR), Ondernemingsraad (OR) en Raad van Toezicht (RvT) bij de Kwaliteitsagenda. In bijlage 10 verantwoorden wij ook de ingezette middelen voor de beloften en maatregelen voor 2021.

De Kwaliteitsagenda (2019-2022) van het Alfa-college bestaat uit de volgende vier speerpunten:

 1. Opleiden voor de samenleving van de toekomst
 2. Gelijke kansen
 3. Kwetsbare jongeren
 4. Onderwijsinnovatie

Elk speerpunt bestaat uit diverse thema’s met bijbehorende beloften en maatregelen. Elk thema heeft een themaregisseur, dat is één van de regiodirecteuren. Vaak sluit het thema aan bij de andere portefeuilles waar de directeur integraal verantwoordelijk voor is. Ook voor de thema’s uit de Kwaliteitsagenda zijn de directeuren integraal verantwoordelijk. Dat wil zeggen niet alleen voor hun eigen locatie, maar Alfa-college breed dragen zij de verantwoordelijkheid voor hun thema’s. Dit maakt dat er samen gewerkt, geleerd en gedeeld wordt. De voortgang van de Kwaliteitsagenda wordt regelmatig individueel met de themaregisseurs besproken met de coördinator Kwaliteitsagenda. Vervolgens wordt de Kwaliteitsagenda gezamenlijk op het directieoverleg (DO) besproken. Ook is er periodiek overleg met het College van Bestuur waarbij de voortgang van de Kwaliteitsagenda wordt besproken. Dat overleg is met het College van Bestuur, de portefeuillehouder Kwaliteitsagenda namens de directeuren en de coördinator van de Kwaliteitsagenda. Het College van Bestuur ontvangt daarvoor een voortgangsrapportage, vergelijkbaar met bijlage 10, waarin per belofte de stand van zaken wordt weergegeven en er middels een kleurcodering aan wordt gegeven wat voortgang van de belofte is. De portefeuillehouder Kwaliteitsagenda neemt de tips en opmerkingen van het College van Bestuur mee naar de themaregisseurs en de uitvoering van de Kwaliteitsagenda.

De Kwaliteitsagenda sluit aan op bestaande activiteiten en prioriteiten van het Alfa-college, zoals onze strategische koers. Dit maakt dat veel teams aan de slag zijn met de Kwaliteitsagenda, soms expliciet en soms impliciet. Ook dit jaar zien we dat de coronacrisis invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken en dus ook op de realisatie van de Kwaliteitsagenda. Soms een positieve invloed doordat zaken versnellen en soms negatief wanneer een en ander vertraagt. Bij sommige thema’s zijn de beloften voor eind 2022 dan ook al gerealiseerd. Terwijl er ook nog beloften zijn waar nog het een en ander moet worden gerealiseerd. We beschrijven hieronder per speerpunt meerdere voorbeelden van hoe we werken aan de thema’s. Een uitgebreide beschrijving van de exacte stand van zaken op 31 december 2021 per belofte is uitgewerkt in bijlage 10. Enkele beloften welke eind 2020 niet waren afgerond, vloeien allen voort in de nieuwe set beloften van eind 2022. Bijvoorbeeld de percentages bij mbo-mbo of vsv. En ook een thema als loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), waar een integraal gedragen visie werd ontwikkeld in 2020, maar z’n uitloop had naar 2021, wordt opgevolgd in de nieuwe belofte van eind 2022 waarbij we beloven dat de nieuwe visie op LOB zichtbaar wordt voor onze studenten.

Speerpunt 1 Opleiden voor de samenleving van de toekomst
Dit speerpunt heet landelijk ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst’. Wij hebben ervoor gekozen ‘arbeidsmarkt’ te vervangen door ‘samenleving’. Hierdoor benadrukken wij dat niet alleen de student als werknemer centraal gesteld wordt, maar de student als persoon die deel uitmaakt van de samenleving. In de samenleving wordt anno 2021 veel digitaal gecommuniceerd. Ook op het Alfa-college is digitale communicatie één van de actuele ontwikkelingen, onder andere bij het thema digital society. Docenten gebruiken digitale communicatiemiddelen zoals de Alfa-app en de digitale leeromgeving Itslearning. Doordat digitale communicatie in onze onderwijsvisie is opgenomen, is dat ook herkenbaar en zichtbaar voor studenten. We hebben studenten gevraagd naar hun ervaringen hieromtrent. Dit hebben we gedaan door middel van een online vragenlijst naar de studenten te sturen over de thema’s: digital society, burgerschap, hybride onderwijs en flexibeler onderwijs. Studenten geven aan dat 95% van de teams gebruik maakt van de digitale communicatiemogelijkheden.

De andere thema’s van speerpunt 1, zoals Healthy Ageing en de thema’s gericht op techniek en duurzaamheid, zijn onverminderd doorgegaan met ontwikkelen. We sluiten steeds meer aan op de behoeften van onze studenten én de ontwikkelingen en behoeften van het werkveld. Zoals projecten met de nieuwe energievorm waterstof voor studenten of scholing op dat gebied voor studenten en werkenden. Bij bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsopleidingen zetten we in op de nieuwste ontwikkelingen van positieve gezondheid. Daarbij zijn alle samenwerkingen met partners in de regio zeer waardevol en noodzakelijk. Gelukkig kon veel doorgang vinden ondanks de coronacrisis. Er zijn tal van projecten bij instellingen en bedrijven waar onze studenten contextrijk leren. Zo bereiden we onze studenten optimaal voor op de arbeidsmarkt én samenleving van de toekomst.

Speerpunt 2 Gelijke kansen
Wij geven onszelf zowel in de Kwaliteitsagenda als in onze strategische koers de opdracht om iedereen binnen ons roc gelijke kansen te bieden, ongeacht de Sociaal-economische situatie van de student. Binnen het thema toegankelijkheid werken we aan kansengelijkheid door financiële belemmeringen op het Alfa-college weg te nemen, bijvoorbeeld door leenlaptops te verstrekken wanneer een laptop financieel niet haalbaar is. Ook hebben we ervoor gezorgd dat alle opgevoerde studiekosten op de leermiddelenlijsten kloppend zijn.

Bij het thema inburgering en participatie worden de beloften gerealiseerd, echter staat onze sterke positie in de uitvoering van inburgeringstrajecten onder druk door de nieuwe wet op inburgering sinds 1 januari 2022. Vooralsnog gaan alle opleidingstrajecten door tot in ieder geval september 2022. Of het inburgeringsonderwijs ook daarna in stand kan blijven is nog de vraag. Hierover blijven we in gesprek met de gemeentes in onze regio’s. We hopen dat deze doelgroep bij ons onderwijs kan blijven volgen. In het kader van gelijke kansen, bieden we ook schakelprogramma’s aan voor anderstaligen om daarna door te stromen naar een niveau 3 of 4 opleiding of door te stromen naar het hoger onderwijs.

Het intern doorstromen van onze studenten heeft volop onze aandacht. Per locatie is er een plan gemaakt om de doorstroom verder te bevorderen. Door onder andere de coronacrisis hebben de plannen vertraging opgelopen, maar deze worden het komende jaar weer opgepakt. We zien ook dat omstandigheden, zoals de coronacrisis en de veranderde arbeidsmarkt, invloed hebben op de doorstroom van studenten. Vaak is direct aan het werk gaan na een opleiding heel aantrekkelijk voor studenten. Op de zaken waar wij wel invloed hebben ten aanzien van doorstroom zetten we in, bijvoorbeeld met onze coaches die studenten individueel begeleiden en helpen met keuzes maken over doorstromen of werken.

Speerpunt 3 Kwetsbare jongeren
Naast dat we gelijke kansen voor alle studenten willen realiseren, gaat onze aandacht speciaal uit naar kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld jongeren die geen onderwijs volgen maar thuis zitten. We hebben het afgelopen jaar een nieuw Thuiszitterspact ondertekend tot en met 2024, samen met andere onderwijsinstellingen en instanties. Een van de succesvolle ervaringen van het vorige thuiszitterspact is het inzetten van ervaringsdeskundigen. Dat gaat gecontinueerd worden in de komende periode. Zo proberen we nog beter aan te sluiten bij de thuis zittende jongeren.

Waar mogelijk stimuleren we onze studenten om door te stromen naar een vervolgopleiding of om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen en een baan na de opleiding te vinden. Dit doen we bijvoorbeeld door het inzetten van jobcoaches specifiek voor de niveau 1 en 2 studenten. Zij begeleiden de studenten op de werkvloer en helpen bij het verstevigen van werknemersvaardigheden. We zien dan ook dat het percentage Entree studenten dat doorstroomt naar werk geconsolideerd is ten opzichte van 2020. Ten opzichte van 2019 is er zelfs sprake van een lichte groei van 3%.

In het thema Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is de belofte voor vier extra baanafspraakbanen (BAB) ten opzichte van 2020 nog een uitdaging. Er waren in 2021 voor het hele Alfa-college in totaal 18 BAB-ers werkzaam. Daarvan waren er twee specifiek uit de doelgroep Entree- en niveau 2 studenten, evenveel als in 2020. In 2021 is er onderzoek naar de inzet van BAB-ers verricht. Vanuit dat onderzoek is een adviesrapport geschreven. Een van de aandachtspunten dat daarin naar voren komt is bijvoorbeeld dat er onvoldoende kennis is over het beleid rondom BAB-ers. De uitkomsten van het onderzoek worden het komende jaar omgezet in acties door HRM.

Speerpunt 4 Onderwijsinnovatie
Dit speerpunt hebben wij bovenop de drie landelijke speerpunten toegevoegd aan onze Kwaliteitsagenda. Onderwijsinnovatie is geen doel op zich, maar het is bedoeld om onze studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en samenleving van de toekomst. Voor die goede aansluiting op de arbeidsmarkt is het voor ons onder andere belangrijk dat er een actueel onderwijsprogramma is. Wij hebben studenten gevraagd of zij vinden dat hun programma actueel is; 77% is het daar mee eens. Ook vroegen we studenten wat zij vinden van de maatwerkmogelijkheden op het Alfa-college; een kleine 70% is tevreden over de versnel- en vertraagopties en de verschillende startmomenten. Naast dat we studenten bevraagd hebben naar maatwerk, hebben we ook de locaties gevraagd naar hun mogelijkheden tot maatwerk voor studenten. De locaties geven aan dat er steeds meer maatwerk mogelijk is maar dat het ook nog in ontwikkeling is, dit bevestigt de ruimte voor verbetering die studenten aangeven. Maatwerk zit ook in keuzevrijheid. Doordat veel opleidingen gemodulariseerd zijn (thema flexibeler onderwijs) geeft dat studenten ruimte om te kiezen. Vooral onze zorg- en ICT-opleidingen zijn daar al verder in ontwikkeld.

Binnen het thema Leven Lang Ontwikkelen en flexibeler onderwijs werken we ten aanzien van keuzedelen aan keuzevrijheid voor studenten door middel van de keuzedelengids per locatie. Zo kan elke student een keuzedeel kiezen die de student wenst te volgen, waarbij opleidings-overstijgend ook tot de mogelijkheden behoort. Echter in onze uitvraag bij studenten zien we dat dit nog niet bij alle opleidingen zo gebeurt. Dit nemen we mee naar onze locatie via de coördinatoren keuzedelen. We zien ook dat de flexibele manier van onderwijs onze docenten voor uitdagingen en vraagstukken stelt. Hier springen we actief op in door via onze LONT-academie passende scholingen aan te bieden.

Zoals uit bovenstaande blijkt werken medewerkers van het Alfa-college veel samen met partners in de regio om de beloften te realiseren en de kwaliteit van het onderwijs elke dag een beetje beter te maken voor onze studenten. Over deze samenwerking is meer te lezen in bijlage 10.

Analyse
Doordat we de Kwaliteitsagenda hebben ingevoerd in onze dagelijkse werkzaamheden, zowel van directeuren, management als docenten, zien we dat alle thema’s volop aandacht krijgen ondanks de invloed van de coronacrisis of andere externe variabelen. Wij hebben in 2021 vooruitgang geboekt bij de meeste beloften. We zien ook dat de themaregisseurs hier een grote rol in spelen. Zij zijn gegroeid in hun rol en in de materie, waardoor er goed gestuurd wordt op het realiseren van beloften of waar het nodig is het realiseren van de bedoeling van de belofte. Bij diverse beloften geven wij een verklaring van afwijking wanneer beloften anders lopen dan wij hadden verwacht of geven wij daar een verklaring van de stand van zaken als er extra uitleg nodig is, dat is te lezen in bijlage 10.

Bijvoorbeeld bij het thema doorstroom mbo-mbo is er een verklaring van afwijking gegeven. We zien dat er minder studenten doorstromen na diplomering naar een hoger niveau. Wij vermoeden dat dat te maken heeft met de veranderde arbeidsmarkt. Ook hier is de invloed van de coronacrisis zichtbaar. Daarnaast hadden wij naar aanleiding van onze onderzoeken een plan van aanpak gemaakt om de interne doorstroom te bevorderen, maar dat heeft vertraging opgelopen waardoor resultaten van die plannen ook nog achterwege blijven. Ook bij het thema aansluiting vmbo-mbo zitten we nog niet op de beloofde groei van 5%, maar zitten we nu op 4%. Naast het gestelde percentage kijken wij naar de bedoeling van deze belofte en dat is dat we goed aansluiten op het vmbo en dat gebeurt volop! Voor thema’s die nog niet helemaal op schema liggen weten we goed wat we gaan doen om de beloften alsnog te realiseren. Dit is te vinden in de kolom ‘wat gaan we doen’ in bijlage 10.

Bij een aantal beloften gebruiken we de input van de JOB 2022, zoals bij het thema LOB waar we willen weten hoe studenten LOB beoordelen. We zijn al bezig met dit thema wat de beoordeling vermoedelijk positief beïnvloedt. We hebben een nieuwe visie op LOB die schooljaar 21-22 wordt geïmplementeerd. Ook willen we door de JOB weten hoe tevreden Entree- en niveau 2 studenten zijn over de BPV-matching en -begeleiding. Hierover zijn we periodiek met studenten in gesprek en spelen in op de punten die studenten aandragen. We spelen op deze wijze proactief op dergelijke beloften in.   

Waardering
Ook dit jaar waarderen we de voortgang van de Kwaliteitsagenda. We zien dat beloften van eind 2020 een vervolg hebben gekregen in de nieuwe beloften van eind 2022. We borduren op die manier voort op reeds ontwikkelde zaken. De beloften van eind 2022 zetten weer een nieuwe stip aan de horizon en daar zijn we dit jaar actief mee aan de slag gegaan. Met als gevolg veel beloften die goed op schema liggen! We waarderen dan ook de inzet van alle betrokkenen bij de Kwaliteitsagenda, direct en indirect. Wij hebben ervoor gekozen om de Kwaliteitsagenda te verweven in onze ‘business as usual’ en ook dit jaar zien we daar een positief effect van. Beloften worden gerealiseerd en/of we verwachten dat ze eind 2022 gerealiseerd zullen zijn.

Vanzelfsprekend zijn we niet tevreden over thema’s die nog niet goed op schema liggen, ongeacht wat de redenen zijn. Echter, bij beloften welke nog niet gerealiseerd zijn, ligt er een plan hoe deze voor eind 2022 wel gerealiseerd gaan worden. Dat staat ook uitgebreid beschreven in bijlage 10. Bijvoorbeeld voor het thema doorstroom mbo-mbo wordt er per locatie een plan gemaakt en worden die plannen in het DO aan elkaar gepresenteerd en vervolgens tot uitvoering gebracht. De themaregisseur houdt daarna de vinger aan de pols en laat het thema gedurende het jaar meermaals terugkomen op het DO. We waarderen hoe er betrokkenheid is vanuit de themaregisseurs en hoe eenieder dat weet te vertalen naar zijn of haar eigen locatie. Op basis van de afgelopen jaren met de Kwaliteitsagenda te werken en dat we daarin zien dat veel beloften op tijd gerealiseerd zullen zijn, hebben we het volste vertrouwen dat we de achtergebleven beloften, of in ieder geval de bedoeling van de beloften alsnog gaan realiseren.

De waardering op de voortgang van de Kwaliteitsagenda krijgen we ook van onze interne stakeholders. De Studentenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht zijn allen tevreden over de realisatie van beloften, van de Kwaliteitsagenda, maar ook de manier waarop er aan de Kwaliteitsagenda wordt gewerkt en steeds meer zichtbaar wordt in de organisatie. De Studentenraad gaf bijvoorbeeld aan dat zij zien dat er steeds meer ruimte is voor maatwerk, een van de beloften bij het thema flexibeler onderwijs. We waarderen de gesprekken met onze interne stakeholders zeer en zullen deze gesprekken zeker blijven voeren het komende jaar.

Al deze waardering kan niet zonder de actieve inzet en betrokkenheid van onze docenten en partners in de regio. Wat waarderen we ook hún inzet! Zonder hen worden de beloften uit de Kwaliteitsagenda niet gerealiseerd. Als we denken aan de diverse beloften rondom het thema versterking techniek en energie en duurzaamheid, dan is dat een effectieve co-creatie tussen onderwijs en lokale partners. Samen houden we het onderwijs up-to-date en sluiten we aan bij wensen van studenten en bedrijven. Bovendien kunnen studenten door deze co-creatie contextrijk leren. Studenten waarderen dat ook; 70% is tevreden over de actualiteit van hun onderwijsprogramma en 77% is tevreden hoe het onderwijs aansluit bij het werkveld (thema hybride onderwijs). Dat waarderen we. Tegelijkertijd geeft het ook ruimte voor verbetering en nog meer waardering. Om goed bij studenten aan te sluiten gaan we het komende jaar met hen in gesprek over dergelijke thema’s.

Vervolg
Al werkende leren we steeds weer bij. Vorig jaar hadden we geleerd dat de rol van themaregisseur nog verstevigd kon worden. Daar zijn we dit jaar mee verder gegaan. Dat hebben we onder andere gedaan door te kijken naar de juiste verdeling van de thema’s onder de themaregisseurs. Zo is bijvoorbeeld het thema ondernemerschap van themaregisseur  gewisseld. Zo zijn we nog meer op ieders expertise gaan inzetten en is het een en ander geschoven zodat de juiste themaregisseur op het thema zit.

Het afgelopen jaar hebben we ook geleerd dat het de uitdaging blijft om niet alleen de verantwoordingsgesprekken met elkaar te voeren maar juist ook het lerende aspect daarin mee te nemen. We hebben zeker van elkaar geleerd het afgelopen jaar. Zo is er meer zicht gekomen op wat er op de locaties allemaal gebeurt en hierdoor is de blik verruimd. Maar we vinden dat we dit nog explicieter kunnen maken. Het komende jaar willen we dat bijvoorbeeld doen door thema’s te bespreken in het DO en te leren van elke locatie hoe zij een bepaald thema aanpakken; bijvoorbeeld ondernemerschap of de doorstroom naar het hbo.

We hebben eind 2021 met elkaar teruggekeken op het werken met de Kwaliteitsagenda de afgelopen jaren. Dit hebben we gedaan om de ‘lessons learned’ mee te nemen in de aanloop naar een nieuwe Kwaliteitsagenda vanaf 2023. Hoewel de kaders daarvoor nog niet precies bekend zijn, gaan we begin 2022 dat proces wel alvast opstarten. We vinden onze structuur en werkwijze effectief en efficiënt. Ook de integrale benadering houden we vast. Wat we willen veranderen is een meer duidelijke koppeling maken naar de strategische koers, dat vinden we van essentieel belang. We gaan dan ook op 1 januari 2023 niet alleen starten met een nieuwe Kwaliteitsagenda, maar ook met een nieuwe strategische koers. Hoe de koppeling tussen beide er precies uit komt te zien, gaan we in het komende jaar ontdekken. Daarnaast hebben we geleerd dat we onze locaties meer willen betrekken als het gaat om het formuleren van nieuwe thema’s en beloften. We zien nog genoeg mooie uitdagingen voor het komende jaar, zowel op gebied van de huidige beloften als op gebied van de nieuw te vormen Kwaliteitsagenda.

2.1.4 Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Tot voor kort was de kernactiviteit van het Alfa-college het aanbieden van publiek bekostigd onderwijs voor studenten in de leeftijdsgroep van 16 tot 27 jaar. De snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen echter om voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Daarom heeft het Alfa-college nog meer ingezet op een aanbod voor studenten van 16 tot 76 jaar. Met Leven Lang Ontwikkelen dragen we naast het reguliere onderwijsaanbod ook bij aan het blijven ontwikkelen en behouden van vakkennis en vaardigheden van volwassenen. Door de praktijkgerichte insteek is dit type onderwijs goed te volgen naast een baan. We geven hiermee invulling aan onze maatschappelijke opdracht (een sterke regio met weerbare en wendbare inwoners). Onze ambitie is een financieel gezonde LLO-opleider te worden met zoveel mogelijk maatschappelijke impact in de regio.   

Programma LLO
De programmadoelstelling is het realiseren en in de markt zetten van een innovatief en modulair onderwijsaanbod voor iedereen met een scholingsbehoefte. De focus van het programma ligt op het klaarstomen van de organisatie om nieuwe innovatieve onderwijsvormen te kunnen aanbieden. Het gaat om het meer wendbaar maken van onze organisatie als geheel; mensen, systemen en processen.  

Inmiddels hebben we de basis gelegd voor een aansprekend, innovatief en modulair onderwijsaanbod. We ontwikkelen ons LLO-portfolio grotendeels binnen een specifiek business development traject, waarbij de vraag van de markt/het bedrijfsleven centraal staat. LLO wordt decentraal uitgevoerd met centrale ondersteuning en ruimte voor tempoverschillen tussen locaties. Een paar highlights van het afgelopen jaar: 

 • Met de komst van de programmamanager LLO per 1 januari 2021 is de ontwikkeling van het programma versneld.  

 • We hebben samen met andere noordelijke roc's het platform ‘het Noorden leert door’ opgericht, subsidie binnengehaald en ervaringen opgedaan met het aanbieden van opleidingen via dit gezamenlijke platform. 

 • De steunmaatregelen n.a.v. de coronacrisis hebben geleid tot een nadere samenwerking met UWV en gemeenten in de vorm van o.a. de regionale mobiliteitsteams.  

 • We hebben een marktverkenning laten uitvoeren door NIDAP. Mede op basis van de uitkomsten van deze marktverkenning hebben we een marketingstrategie ontwikkeld en vastgesteld. 

 • We hebben gewerkt aan een passend LLO-aanbod per locatie en hebben een pilot gedaan met mbo-certificaten. Nieuwe certificaatgerichte trajecten zijn opgestart.  

 • De programmaorganisatie is ingericht. 

 • We zijn gestart met impactanalyses t.a.v. de onderwijslogistieke systemen en een financiële impactanalyse ten aanzien van kostprijs/kostendekkendheid, scheiding van private en publieke geldstromen, voorinvestering en terugverdientijd. 

 • Het Business development traject is gestart: Onder begeleiding van Knyfe ontwikkelen we nieuw LLO-onderwijs voor de domeinen Energie & Duurzaamheid (techniek, bouw), Vitaliteit & Zorg en ICT. 

 • Een interne communicatiecampagne is gestart, met als doel: de gehele organisatie meenemen in de ontwikkelingen die er gaande zijn rondom LLO.  

 • Samenwerking is gestart met het bureau RTRN om de LLO-tak goed te vermarkten en marketingcampagnes voor werkenden en werkzoekenden te ontwikkelen.   

 • Het nieuw alumnibeleid is vastgesteld. Alumni worden geregistreerd en er worden campagnes ontwikkeld om LLO-cursisten te werven.  

Horizon - Waar willen we naartoe? 
Om verdere stappen te kunnen maken met LLO, zal in 2022 nadere invulling aan de doelstellingen moeten worden gegeven. Hoe gaan we onze ambities waarmaken? Welke stappen moeten we zetten?  

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het optimaliseren van de werkprocessen en organisatie van onze LLO-activiteiten. Wij willen effectief en efficiënt opereren met als credo dat we willen standaardiseren om te kunnen flexibiliseren. Voor 2022 continueren we de lijn die we hebben ingezet met het programmaplan LLO en bouwen we verder aan de LLO-organisatie. Speerpunten/doelstellingen hierbij zijn: 

 • Vergroten van de instroom van nieuwe doelgroepen (ontwikkelen marktbewerkingsstrategie) 

 • Vergroten naamsbekendheid Alfa-college als aanbieder van LLO-activiteiten  

 • Doorontwikkelen innovatief en toekomstbestendig onderwijs en portfolio LLO (incl. pilots) 

 • Ontwikkelen nieuwe vaardigheden medewerkers voor LLO-doelgroep  

 • Versterken regionale samenwerking  

We streven naar samenwerking met andere roc’s in de regio. We werken al samen binnen RegioOpleiders (regio Zwolle/ Hardenberg) en Het Noorden Leert Door (Groningen, Friesland, Drenthe). Daarnaast continueren we in 2022 de verkenning van de DNA-samenwerking (Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college).  

2.1.5 Practoraat 'Verschillen waarderen'

In het schooljaar 2020-2021 heeft het practoraat conform de plannen op een viertal thema’s onderstaande bereikt: 

1. Onderzoek naar Verschillen Waarderen bij het Alfa College uitgevoerd door een vierdejaars studente van de lerarenopleiding Windesheim onder begeleiding van de practor ‘Verschillen waarderen’ en Marieke Perdok van het Alfa-college.  

De hoofdvraag in dit onderzoek was: hoe kunnen docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden op het Alfa-college inclusie bevorderen?  
Daaronder zijn een drietal deelvragen geformuleerd:  

 • Deelvraag 1: Welke missie, visie en ambitie heeft het Alfa-college als het gaat om diversiteit en inclusie? (er is een documentonderzoek gedaan: visie/missie, teamplannen, hrm-beleid, vacatureteksten enz.) 
 • Deelvraag 2: In hoeverre herkennen docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden zich in de missie, visie en ambitie van het Alfa-college? (er is een digitale vragenlijst afgenomen onder medewerkers uit alle lagen van de organisatie) 
 • Deelvraag 3: Hoe is dit in de praktijk terug te zien? (er zijn een aantal groepsinterviews gehouden. Respondenten werken in verschillende lagen van de organisatie) 

Uit het documentonderzoek bleek dat aandacht hebben voor diversiteit hoog in het vaandel staat bij het Alfa-college. Je zou kunnen stellen dat het Alfa-college voldoende invulling geeft aan de vernieuwde wet van het Ministerie van Algemene Zaken (2018), waarin staat dat mbo-scholen aandacht moeten besteden aan acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en genderdiversiteit. Toch liggen er verbeteringen voor de invulling van het thema ‘aandacht hebben voor diversiteit’: uit de enquête bleek dat er niet bewust wordt gezorgd voor diversiteit bij medewerkers. Ook hebben professionaliseringsactiviteiten niet geregeld diversiteit en inclusie als thema, hoewel dit juist van belang zou zijn omdat uit onderzoek blijkt dat er ook binnen lerarenopleidingen geen sprake is van structureel aandacht voor diversiteit. Des te belangrijker om dit wel als thema door te voeren binnen het professionaliseringsaanbod op school. 

Daarnaast bleek uit de enquête dat de respondenten weinig uitdagingen tegenkomen in het werk die gaan over diversiteit. De Algemene Raad (1998) geeft aan dat leerkrachten op dezelfde professionele wijze problemen moeten aanpakken. Het is daarbij belangrijk dat leerkrachten verantwoord handelen en zich ook bewust zijn van hun eigen handelen. De respondenten van het groepsinterview gaven aan dat er weinig ontmoetingen tussen verschillende groepen worden georganiseerd, dit hangt samen met het weinig in gesprek gaan over thema’s als inclusie en diversiteit. De respondenten waren het unaniem eens over het feit dat deze twee aspecten belangrijk zijn bij het bevorderen van de inclusie. Uit een groeps-interview bleek dat thema’s als diversiteit en inclusie nog niet genormaliseerd zijn binnen de schoolcultuur. Door deze thema’s mee te nemen in het professionaliseringsaanbod en erover in dialoog te blijven, kunnen deze thema’s genormaliseerd worden. Aanbeveling voor een vervolgonderzoek: Onderzoek concrete leervragen van docenten en ondersteunend personeel rondom ‘Verschillen waarderen’. Aan de hand daarvan kan professionaliseringsaanbod ontwikkeld worden.  

N.B. Het verslag van dit onderzoek is op 28 april 2021 per mail gedeeld met het CvB.  

2. Train de Trainer ‘Verschillen waarderen’ 

Doel van de training is dat er docenten zijn die de in het practoraat ontwikkelde workshops en werkvormen op eigen school kunnen toepassen. Zo worden de producten van het practoraat verduurzaamd. Twee medewerkers van het Alfa-college hebben afgelopen studiejaar de online training Train de trainer gevolgd bij practor Birgit Pfeifer. De training bestond uit een 3-tal bijeenkomsten.  

3. Online sessie ‘Met andere Ogen’ 

Deze sessie had als doel om de deelnemers te inspireren om met diversiteit en inclusie in hun eigen praktijk aan de slag te gaan. Tijdens de sessie hebben de deelnemers kennis gemaakt met ‘de schuurmachine’, een installatie die de schurende verhalen uit de samenleving laat ervaren. Deze installatie kan op het Alfa-college ingezet worden.  

Publicaties:  

 • Podcast ‘Nu even wel’: Omgaan met diversiteit is een belangrijk onderdeel van het burgerschapsonderwijs. Alle burgerschapsdocenten worden geacht er aandacht aan te besteden. Maar hoe vul je dat in? Hoe ga je het gesprek aan? Hoe ga je om met grote meningsverschillen in de klas? 

 • Online Talkshow: Onder de titel ‘Burgerschap gaat doorr’ organiseerde het Kennispunt MBO Burgerschap in het voorjaar van 2021 vijf afleveringen van de leukste talkshow over burgerschap in het mbo. In de tweede aflevering ‘Ben jij een bondgenoot?’ op 16 april sprak Zoë Papaikonomou met practor Birgit Pfeifer, theatermaker Saman Amini en Khadija Azahaf (Kennispunt MBO Burgerschap) over bondgenootschap en het belang van een inclusief schoolklimaat. 
  Klik hier voor deel 1 van de online talkshow en klik hier voor deel 2.  

2.1.6 Lectoraat 'Ondernemen in verandering'

Het lectoraat ‘Ondernemen in Ontwikkeling’ is een samenwerking tussen het Alfa-college en de Hanzehogeschool onder leiding van lector Alexander Grit, met als doelen het ondernemende vermogen te versterken van individuen/organisaties en het ondernemerschapsonderwijs te verstevigen. In februari 2020 bestond het lectoraat vier jaar en heeft er een evaluatie plaatsgevonden.  

De evaluatievragen die deze procedure voorschrijft zijn daarbij gehanteerd. De evaluatie wordt onderbouwd door raadpleging van betrokkenen uit werkveld en onderwijs. De resultaten van de evaluatie waren positief en in gezamenlijkheid is besloten om het lectoraat en het partnerschap met vier jaar te verlengen. Vanuit de evaluatie bleek dat het lectoraat resultaat heeft geboekt op de prestatiegebieden kennisontwikkeling, beroepspraktijk & maatschappij en onderwijs & scholing. Met name de meerwaarde van de ‘Kritische Vriend methode’, voor beroepspraktijk én onderwijs, wordt door veel stakeholders geprezen. De volgende verbeter-punten zijn benoemd: het aanscherpen van de visie, herijken van de focus en samenhang, duidelijker profilering van het thema ‘Ondernemend vermogen’ en van de eigen coördinerende rol daarin. 

In overleg met de stakeholders is voor een betere herkenbaarheid en bredere lading het thema ‘Ondernemend vermogen’ voorgesteld in plaats van ‘Ondernemerschap’. Wat vertaald wordt in het versterken van het ondernemend vermogen van studenten en (individuen binnen) organisaties. Kernpunt daarbij is dat het lectoraat de ingeslagen weg continueert en de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen vier jaar nog intensiever zal delen en valori-seren. In het komende jaar werkt het lectoraat samen met onderwijsteams, onderwijskundigen en leidinggevenden en werkt zij aan het versterken van het ondernemende vermogen van studenten. Dit wordt concreet gemaakt door:  

 • Onderzoek naar huidig en toekomstig ondernemerschapsonderwijs 

 • Actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van de curricula, stimuleren van participatie in Field Labs in de regio  

 • Het trainen en ondersteunen van docenten en management   

 • Verder integreren van het Alfa-college ondernemerschapsonderwijs in het regionale O2Lab. 

Daarnaast vindt de doorontwikkeling van de ‘Kritische Vriend Methode’ plaats. Een methode voor multidisciplinair multilevel ondernemerschapsonderwijs. Het is reeds erkend door een aantal partijen als ‘good practice’ en biedt, naast sterk onderwijs, goede mogelijkheden voor profilering.  

2.2 Locatiespecifieke onderwijsontwikkelingen

2.2.1 Koersuitspraak 1 'Samen bereiden we onze studenten voor om blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn'

Admiraal de Ruyterlaan

In 2021 hebben we intensief ingezet op het (in coronatijd) aanbieden van kwalitatief hoogwaardige praktijklessen en/of een passende stageplekken om studenten in een relevante beroepscontext de essentiële vak- en werknemersvaardigheden te leren.

Door de coronacrisis kunnen studenten steeds lastiger een stageplek vinden. Bedrijven willen uit voorzorg geen extra mensen op de werkvloer hebben, hebben het te druk om mensen op te leiden of er is simpelweg te weinig werk. Om studievertraging of zelfs vroegtijdige school-uitval zoveel mogelijk te beperken, is er intensief gebruikt gemaakt van het opgebouwde netwerk om samen met bedrijven tot soms creatieve oplossingen te komen voor de benodigde stageplekken op alle niveaus (Entree t/m niveau 4). Een voorbeeld daarvan is het project ‘Steilsteven’, een project waarbij studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan het opknappen en vaarbaar maken van een metalen sloep.

Gelet op alle beperkingen is er tevredenheid over de verzorgde lessen en hebben vrijwel alle studenten toch in meer of mindere mate praktijkervaring kunnen opdoen. Ook de uitvalcijfers (vsv) zijn niet minder ten opzichte van voorgaande jaren.

De krapte op de arbeidsmarkt is groot, waardoor er, ondanks de huidige coronasituatie, mogelijk meer geschikte stageplekken beschikbaar zullen komen voor alle studenten. Toch blijven we inzetten op alternatieve manieren om studenten, en dan vooral op de lagere niveaus, op een passende manier praktijkervaring te laten opdoen. Dit onder andere middels de ontwikkeling en inzet van een ‘klussenbus’. Van hieruit gaan Entree-studenten uiteen-lopende klusjes en werkzaamheden verrichten voor organisaties of bij buurtbewoners of mensen met een Stadjerspas die dat vanwege fysieke of financiële redenen zelf niet of niet zo goed kunnen doen. Behalve het bieden van stageplekken maakt de klussenbus het ook mogelijk om als onderwijsorganisatie iets terug te doen voor de gemeenschap (‘modern noaberschap’). Ook wordt in 2022 actief ingezet op het project ‘Maxima’, waarbij studenten van de opleiding Interieur de winkels van de kledingbank gaan herinrichten en opknappen en waar studenten van Fashion kleding gaan upcycelen.

Boumaboulevard

Organisatie onderwijs
Door de coronacrisis was het ook in 2021 een uitdaging om het onderwijs goed te organiseren.
Daarnaast werkten we in 2021 aan het mogelijk maken van meer flexibel onderwijs, om beter aan te sluiten op de behoeftes van studenten en de arbeidsmarkt.

We hebben het onderwijs zoveel mogelijk (online) door laten gaan en noodopvang geboden aan kwetsbare studenten. Door de coronacrisis waren studenten minder op school en was het lastiger stageplekken te vinden. Daarom hebben we ingezet op extra begeleiding van studenten, kleinere klassen, maatwerklokalen en hulp bij het vinden van (alternatieve) stageplekken. Daarnaast boden we coaching en ondersteuning aan docenten om het online onderwijs te verbeteren. In het kader van flexibilisering hebben we ons keuzedelenprogramma beter georganiseerd, waarbij studenten worden begeleid bij het maken van keuzes en ze kunnen kiezen uit 27 branchespecifieke en 13 locatiebrede keuzedelen.

In 2021 hebben onze docenten met veel flexibiliteit en betrokkenheid bij de studenten het (online) onderwijs vormgegeven en het keuzedelenprogramma verbeterd. Vaak zijn er creatieve oplossingen gevonden om zaken toch doorgang te laten vinden.

In 2022 blijven we onze studenten volgen om hen in de coronacrisis de juiste begeleiding te kunnen bieden en hen te helpen opgelopen achterstanden in te halen. De keuzedelen geven we in 2022 verder vorm, onder andere met het organiseren van een breed generiek aanbod met ‘All you can learn’ (blended aanbod van online en fysiek onderwijs).

(Studie)Loopbaanbegeleiding
Wij willen onze studenten begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, tot mensen die weten wie ze zijn en wat ze kunnen. Daarom hebben we in 2021 ingezet op de implementatie van (Studie)Loopbaanbegeleiding nieuwe stijl.

In 2020 ontwikkelde een denktank van collega’s en externe experts een locatiebrede visie op (Studie)Loopbaanbegeleiding en startten we met professionalisering om de visie in de praktijk te brengen. In deze visie ligt de nadruk op loopbaangericht leren en ontwikkelen. Studenten worden zo begeleid, dat ze zelfstandig stappen leren zetten in hun ontwikkeling, eigen keuzes leren maken en ze, met méér dan een diploma, zijn toegerust op het vervolg van hun loop-baan. We leren ze te onderzoeken waar ze goed in zijn (talent), waar ze blij van worden en moeite voor willen doen (passie), welke werkplekken daarbij zouden passen en hoe ze een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden dat hen kan helpen hun wensen te realiseren.

In 2021 hebben we (Studie)Loopbaanbegeleiding verder geïmplementeerd, met als belangrijk resultaat dat in studiejaar 2021-2022 een deel van de eerstejaarsstudenten van onze locatie start met (Studie)Loopbaanbegeleiding ‘nieuwe stijl’. Hiervoor hebben ruim 75 collega’s een workshop en/of training loopbaancoaching gevolgd en zijn er handvatten gemaakt voor de inhoud en de organisatie van (Studie)Loopbaanbegeleiding op de Boumaboulevard. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een (studie)loopbaanportfolio waarin de student de ontwikkeling van zijn of haar loopbaancompetenties laat zien en een gespreksleidraad op basis van loopbaancompetenties.

Ook is begonnen met het plaatsen van (studie)loopbaan-leeractiviteiten als sjabloonvak in Itslearning, zodat materiaal beschikbaar is voor alle teams die met Itslearning werken. Docenten en studenten zijn betrokken door een docentenarena en een studentenarena.

We zijn trots op hoe docenten en het loopbaancentrum met studenten en externe experts de studentbegeleiding vernieuwen tot (Studie)Loopbaanbegeleiding. Door te werken vanuit het ontwikkelgerichte perspectief van de hele loopbaan van een student, maken we een krachtig middel nog krachtiger.

In 2022 gaan we door met de implementatie van (Studie)Loopbaanbegeleiding, waarbij we steeds bekijken hoe we inhoud en organisatie goed op elkaar aan kunnen laten sluiten. 

Kardinge

Net als in 2020 besteden we extra aandacht aan de groeiende populatie studenten bij Entree en niveau 2. We hebben gemerkt dat een andere samenstelling van studenten op de locatie, de toegenomen problematiek bij studenten van alle niveaus en de gevolgen van corona effect hebben op aanwezigheid en (negatief) gedrag. Een dieptepunt was de onenigheid tussen studenten wat heeft uitgemond in een steekincident op het buitenterrein van Kardingeplein. Dit heeft een schok teweeg gebracht bij studenten en medewerkers. We werken samen met onder andere gemeente en politie aan een traject om het bezit en gebruik van messen tegen te gaan. Meer geweld en het bezit van messen is ook een landelijk probleem.

Verder zetten we onze aanpak voort om een interpersoonlijke relatie met studenten tot stand te brengen. Vanuit een pedagogisch-didactische visie werken we aan het opbouwen van een vertrouwensband. In de opleidingen wordt gewerkt aan kennis maar ook aan (sociale) vaardigheden en beroepshouding.

Naast aandacht voor het behouden van een veilig leerklimaat op de locatie werken we ook aan het oplossen van huisvestingsproblemen. We willen onze studenten een optimaal leerklimaat bieden. Door de hoge bezettingsgraad van het gebouw, maar soms ook door de gevolgen van coronamaatregelen, hebben we te maken met ruimtegebrek. Dit vraagt veel van onze mede-werkers. In 2021 hebben we vooral naar noodoplossingen gekeken. Volgend jaar gaan we structurelere oplossingen zoeken.

Kluiverboom

Flexibilisering en LLO
Begin 2021 zijn we met een groep ‘kwartiermakers LLO’ op de Kluiverboom gestart met het organiseren van een aantal interne zaken zodat we op een structurelere en gestroomlijnde wijze LLO (Leven Lang Ontwikkelen) kunnen bieden voor en met ons werkveld. De kwartier-makers zijn de voorbereiders van het Expertisecentrum, dat samen met het werkveld regionale bij-, om- en opscholingstrajecten ontwikkelt en uitvoert die passen bij de regionale vraagstukken.

De kwartiermakers hebben zich o.a. bezig gehouden met definiëring van LLO en kaders, ontwikkelen van persoonlijke leerroutes, in kaart brengen van doelgroepen en regionale partners, maar ook het inzichtelijk maken van het proces van vraag tot aanbod en realisatie. Diverse LLO-trajecten hebben in 2021 plaatsgevonden.

Al doende hebben de kwartiermakers waardevolle ervaringen opgedaan. De eerste mbo-LLO-pilots hebben we geëvalueerd, waarbij zowel successen als knelpunten werden gesignaleerd. In het werkveld bestaat behoefte aan bij- en opscholing. De eerste cursisten hebben trajecten met goed gevolg afgelegd en hebben een certificaat of verklaring ontvangen. De eerste examineringen in het kader van de Nationale Zorgklas zijn in 2021 gerealiseerd.

De regisseur Expertisecentrum heeft de ontwikkeling van LLO-trajecten en de organisatie daaromheen afgestemd met de programmamanager LLO en met de afdeling Marketing & Communicatie.

We zijn tevreden over de werkwijze met kwartiermakers en de regisseur Expertisecentrum. Vanuit de onderwijsteams en het LBC hebben we vragen en dilemma’s opgehaald en houden we nauwe verbinding tussen werkveld en onderwijs. Kennis en ervaringen werden gedeeld waarna er weer een volgende stap kon worden gemaakt. De kwartiermakers hebben in hun teams een aanjaagfunctie gehad en enthousiasme en betrokkenheid gerealiseerd. Er zijn inmiddels twee expertteams ingericht: Flexibilisering en Coachen & Begeleiden. Beide zijn belangrijke pijlers in de vormgeving van ons (LLO-)onderwijs. Er is meer bekendheid gekomen van de mogelijkheden en voordelen van flexibilisering van het onderwijs, onder andere door een geslaagde studiedag.
We zien als belangrijke volgende stap dat we LLO op locatie kunnen gaan verbinden aan een integrale bedrijfsvoering met de verschillende diensten die zijn ingericht op LLO-gebied.

De kwartiermakers hebben het Expertisecentrum Kluiverboom voorbereid zodat het kan starten per januari 2022. Het Expertisecentrum gaat onder andere bestaan uit een expertteam Flexibilisering en een expertteam Coachen en Begeleiden, een Relatiemanager en een Backoffice-medewerker. De regisseur Expertisecentrum zorgt voor de coördinatie en begeleiding.

Simulatiepoppen creëren levensechte situaties voor zorgstudenten
Sinds eind 2021 kunnen zorgstudenten werken met de twee simulatiepoppen op de Kluiverboom. De poppen bootsen levensechte situaties op het gebied van verzorging en verpleging na. De studenten van de opleidingen Maatschappelijk verzorgende IG en Mbo-Verpleegkundige volgen lessen met de simulatiepoppen. Dit biedt de studenten veel nieuwe mogelijkheden die ze tot nu toe op school niet konden oefenen. Een prachtige onderwijs-innovatie waarmee we kennis, houding en vaardigheden bij elkaar brengen.

De poppen hebben een eigen ademhaling en bloeddruk en kunnen communiceren. Ze zijn met verschillende scenario’s te programmeren. Hiermee worden levensechte situaties nagebootst die niet op andere poppen of mensen te oefenen zijn. Studenten leren theorie en praktijk te integreren. Ze leren wat nodig is om correct te communiceren met de zorgvrager. Ook kunnen er verschillende handelingen worden gedaan, zoals injecteren, infuusprikken, katheteriseren en een maagzonde inbrengen.

De ene pop is een oudere dame en bevindt zich in een verpleegsetting. De andere pop is een jongedame in een ziekenhuiskamer. De beide simulatiepoppen bevinden zich op een vaste plek op de Kluiverboom. De docent stuurt vanuit een aparte ruimte de simulatiepoppen aan en monitort de studenten. De simulatiepoppen worden structureel ingezet bij meerdere opleidingen Verzorging en Verpleegkunde. Zij zijn een welkome aanvulling op het voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt.

Hardenberg

Flexibilisering
In Hardenberg willen we ons onderwijs flexibel inrichten. In 2021 zijn we met de volgende uitdagingen aan de slag gegaan: volledige uitrol brede niveau 2 opleiding BOL van 1 dag naar alle lesdagen. We werken met een nieuwe ondersteuningsstructuur flexibilisering voor alle teams. Er is gekozen om per team een geregeld overleg te hebben met de opleidingsmanager, de onderwijskundige en de kartrekker van het team. De rol van de opleidingsmanager is veel prominenter geworden, zodat het draagvlak en eigenaarschap echt bij de teams komt te liggen en niet meer bij een projectleider op afstand.

In het licht van de keuzedelen zijn we bezig geweest met het evalueren en bijstellen van een regionaal breed aanbod van keuzedelen voor alle opleidingen.

Itslearning: alle opleidingen richten hun onderwijs in in itslearning. Dit is zeer succesvol gebleken en uit de evaluaties met studenten en docenten krijgen we terug dat zij dit heel prettig vinden.

Voor Burgerschap is een visiedocument ontwikkeld om Burgerschap locatie-breed in te richten voor alle studenten en alle opleidingen volgens dezelfde principes als de beroepsopleidingen:

 • Werken met Leeruitkomsten
 • Beoordelen met Rubrics
 • Begeleiden met Feedback en FeedForward
 • Keuzevrijheid in wat en hoe (geen dingen dubbel doen)
 • Plaats en tijd onafhankelijk
 • Leerwegonafhankelijke toetsing

Begeleiding van studenten: StudieSuccesCentrum
In coronatijd ontstond er de behoefte om een plek te creëren waar studenten dagelijks terecht konden. Een plek om rustig te studeren, hulp te krijgen bij studievaardigheden, maar ook vakinhoudelijke ondersteuning of ondersteuning bij rekenen en taal. Hiervoor is het StudieSuccesCentrum ingericht waar coaches hun studenten naar toe kunnen sturen en digitaal voor kunnen intekenen. Het blijkt een groot succes. er wordt veel gebruik van gemaakt en voorziet in een behoefte van zowel studenten als coaches. 

PLG doorstroom niveau 1 naar 2
Uit een onderzoek is helder geworden dat er knelpunten worden ervaren door studenten en docenten in de aansluiting van de Entree-opleiding naar een opleiding op niveau twee. Deze knelpunten zijn tweeledig: enerzijds de voorbereiding van Entree-studenten op de opleiding en anderzijds zit het in de verwachtingen die er zijn over deze aansluiting bij de teams.

Om hier iets aan te doen willen docenten samenwerken om de doorstroom te bevorderen. Zij zien in dat studiesucces kan worden vergroot door samen creatieve lessen te ontwerpen ter voorbereiding op niveau 2. Dit maakt dat er draagvlak en bereidheid is om van en met elkaar te leren.

Dit biedt tevens ruimte voor kruisbestuiving binnen de opleidingen, het versterkt het samenwerken,  verruimt het denken (flexibilisering van het onderwijs) en er wordt gebruik gemaakt van elkaars talenten. Om dit vorm te geven is een professionele leergemeenschap (PLG) in het leven geroepen waar een groep docenten van Entree en niveau 2 en het Loopbaancentrum in participeren.

In de PLG worden de knelpunten,  die vertaald worden in onderwijsaanbod voor doorstroom van studenten, nader onderzocht en uitgewerkt. Er is speciaal aandacht voor NT2-studenten, een warme overdracht bij doorstroom en er vindt een gezamenlijke studieochtend plaats. Resultaten worden gedeeld (in de school, met andere locaties van het Alfa-college en landelijk).

Begeleiding in de BPV: stageheldenbureau
Studenten die op school extra begeleiding krijgen, werden in de BPV vaak losgelaten en dat leidde tot onnodige uitval, negatieve ervaringen en een dalend zelfvertrouwen. Ook beïnvloedde dit het vsv-cijfer negatief. Dit betrof niet alleen studenten van niveau 1 en 2, maar speelde bij alle niveaus. Om hun studiesucces te vergroten, is er extra begeleiding gerealiseerd om deze groep te ondersteunen in de BPV.

Hoogeveen

Flexibilisering
Flexibel onderwijs voor onze studenten vinden we heel belangrijk. Om teams te ondersteunen zich hierin verder te ontwikkelen, hebben we een werkgroep in het leven geroepen. In deze werkgroep zitten docenten vanuit de verschillende beroepsopleidingen en medewerkers van de Dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg. De werkgroep heeft eerst in kaart gebracht wat er binnen de verschillende opleidingen al gebeurde op het gebied van flexibilisering en ook welke definities men hanteerde. Hiervoor hebben ze ook teams gevraagd om de flexscan van Cinop in te vullen.

In tussentijd werd ook het handboek Flextool ontwikkeld, door een samenwerking van verschillende roc’s.

Alle input samen, zowel die uit de teams als uit het handboek, heeft geleid tot een plan van aanpak voor de locatie. De resultaten hiervan zouden op een studiedag voor medewerkers genaamd “Flexival” onder de aandacht worden gebracht. Deze studiedag kon vanwege de toen geldende maatregelen niet doorgaan. Wellicht dat dit volgend jaar alsnog door kan gaan.
Dit betekent natuurlijk niet dat de ontwikkeling stil staat. Leden van de werkgroep zijn aangesteld als procesbegeleiders in de teams als het gaat om de verdere ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering. Zo zet elk team een stap op de weg naar verdere flexibilisering.

Digitalisering
We willen onze studenten voorbereiden op de verdere digitalisering van de maatschappij en meer specifiek van hun beroepenveld. Hierin hebben we een eerste stap gemaakt door hiervoor een werkgroep samen te stellen die geïnventariseerd heeft welke basisvaardigheden de studenten moeten bezitten om digitaal vaardig aan de slag te kunnen.

De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd en aan de hand daarvan zijn er drie leerlijnen ontwikkeld; Data en informatie verzamelen, Hard- en software (apparatuur en programmatuur voor digitale omgevingen) en Privacy en security.
Deze leerlijnen worden nog verder uitgewerkt en doorontwikkeld aan de hand van interviews met relevante stakeholders. De interviews konden dit jaar niet plaatsvinden vanwege de maatregelen, maar deze worden alsnog in 2022 afgenomen.
De ontwikkelde onderwijsprogramma’s worden straks gebruikt bij de verschillende beroepsopleidingen. Om deze lessen te kunnen geven, worden de docenten eerst vertrouwd gemaakt met deze programma’s. Zij mochten al scholingen bijwonen op het gebied van virtual reality, augmented reality en mixed reality.  De studenten zullen zo spoedig mogelijk volgen.

Vavo

Leerstrategieën
In samenwerking met het landelijke vavo-netwerk wilden we zicht krijgen op hoe leer-lingen effectieve leerstrategieën gebruiken en een manier vinden om die leerstrategieën in te zetten binnen het lesprogramma van het vavo. Het onderzoek naar het gebruik van effectieve leerstrategieën is afgerond en op basis daarvan zijn door een Belgisch onderwijskundig onderzoeksbureau twee bundels samengesteld: één met een beschrijving van 10 effectieve leerstrategieën voor studenten en één met een beschrijving voor docenten over het aanleren van effectieve leerstrategieën. Deze bundels zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar 2021-2022 uitgereikt aan de docenten.

We zijn tevreden over de bundels; ze zijn handzaam en gebruiksvriendelijk. Inmiddels is een aantal collega’s al aan het experimenteren met de strategieën; de brede inbedding binnen het gehele vavo-team volgt in het eerste halfjaar van 2022. Het verdere invoerings- en scholingstraject moet nog worden uitgevoerd. Begin 2022 gaan we aan de slag met het invoeren van de leerstrategieën voor docenten, waarna we in het schooljaar 2022-2023 ook systematisch met de leerlingen hieraan gaan werken, zodat zij beter zijn voorbereid op hun toekomst in het vervolgonderwijs.

Diplomaresultaat vavo 2020-2021
We hebben alles op alles gezet om in het schooljaar 2020-2021, in een situatie van online/offline werken vanwege de coronapandemie, goed onderwijs te realiseren en een zo optimaal mogelijk diplomaresultaat te behalen. We hebben met een ingewikkelde c.q. complexe leerlingengroep bereikt dat er in het schooljaar 2020-2021 veel leerlingen geslaagd zijn. Het VWO kende een slagingspercentage van 91%, de HAVO 95% en het VMBO 100%. Dit weliswaar deels door de landelijke aanpassing van de zak-/slaagregeling VO (onvoldoende wegduimen, tweede herkansing mogelijk maken, derde tijdvak organiseren), maar zeker óók doordat de docenten veel werk hebben gemaakt van de examenvoorbereiding en het stimuleren van leerlingen om goede prestaties neer te zetten. Dit alles in een context van erg kleine groepen en beperkte aanwezigheid van leerlingen op school.

De manier waarop de docenten zich hebben opgesteld richting de leerlingen en hoeveel werk er gemaakt is van de online lessen of online opdrachten om de leerlingen van voldoende oefenstof te voorzien is erg positief. De opgedane ervaringen met online onderwijs zijn waardevol en eenvoudig opnieuw in te zetten wanneer de situatie daarom vraagt, zoals bijvoorbeeld voor leerlingen die vanwege een coronabesmetting thuis in quarantaine zitten.

Educatie en Inburgering

Vooraf Educatie
Het jaar 2021 stond in het teken van de aanbesteding voor educatie in de arbeidsmarktregio Groningen. Vorig jaar (2020) heeft het Alfa-college een vijfjaarscontract in de arbeidsmarktregio Emmen weten te realiseren. Wens was dit ook in Groningen te realiseren, omdat dit een omzetzekerheid betekent voor een langere periode. Hierdoor kan een stabieler personeels-beleid worden gevoerd en ingezet worden op een nog verdere kwaliteitsverhoging. De aanbesteding heeft ertoe geleid dat we hoofdaannemer zijn geworden tegen kostendekkende prijzen en met Noorderpoort als onderaannemer. Hierdoor is de samenwerking tussen beide roc’s in een stroomversnelling gekomen.

Onze deelnemersaantallen zijn stabiel gebleven en de vraag naar onze opleidingen is groot. We hebben een goede naam, waardoor cursisten ons weten te vinden. Helaas kunnen we lang niet iedereen plaatsen, omdat het aantal plaatsen gemaximaliseerd is. Ook dit jaar waren er meer dan 30 verschillende nationaliteiten die lessen volgden binnen Educatie; een prachtige mengel-moes van allerlei mensen met verschillende motieven om Nederlands te willen leren. Daarnaast bedienden we een grote groep laaggeletterde cursisten met Nederlands als moedertaal die hun geletterdheid willen vergroten. Ook hebben we dit jaar ons aanbod digitale vaardigheden verder kunnen uitbreiden; er komt steeds meer vraag naar dit product.

Inburgering
Voor Inburgering was 2021 een tegenvallend jaar. Ondanks aantoonbare verliezen door de lockdown als gevolg van de coronapandemie bleek het niet mogelijk gebruik te maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Tijdens de verschillende periodes van lesuitval hebben we de inburgeraars wel digitaal lesgegeven, maar dit niet in rekening kunnen brengen. Door de dalende aantallen inburgeraars met gelijkblijvende of zelfs stijgende overheadkosten werd het steeds lastiger kostendekkend onderwijs te verzorgen. Dit is dan ook de reden dat veel roc’s inmiddels gestopt zijn met het aanbieden van inburgerings-onderwijs, waaronder Noorderpoort. Ook wij als Alfa-college hebben aangekondigd niet te gaan meedoen met de trajecten van de nieuwe inburgeringswet, omdat vooraf al duidelijk was dat dit niet kostendekkend kan. Via de mbo-raad is er een zeer actieve lobby gestart, met als resultaat dat de budgetten voor één van inburgeringsroutes is opgehoogd. Dat is een stap in de goede richting.

Al meerdere jaren achtereen is door de externe toezichthouder vastgesteld dat het Alfa-college één van de beste aanbieders van Nederland is op gebied van Inburgering. Het zou jammer zijn wanneer dit product uit ons portfolio gaat verdwijnen. We zijn daarom op zoek of er toch een mogelijkheid is Inburgering overeind te houden. Echter, we kunnen als roc niet ten koste van alles deze dienst behouden.

Koersuitspraak 1
Ondanks onzekerheid over de voortzetting van Inburgering wilden we onze cursisten goed blijven bedienen. De doelgroep voelt zicht erg thuis op ons roc. Ook in de dorpen rondom Groningen wilden we de lessen op peil houden. We hebben goede docenten weten te behouden en onze lessen kunnen voortzetten. In samenspraak met het CvB zijn we continu aan het zoeken naar mogelijkheden om, ondanks onzekerheid en financiële risico’s, Inburgering overeind te houden. Ondertussen proberen we op verschillende lagen en plekken met gemeenten in gesprek te blijven. We doen dit alles, omdat we vinden dat Inburgering bij onze maatschappelijke rol past. Bovendien is het moeilijk om Inburgering na een paar jaar weer opnieuw op te bouwen, want dan is alle kennis en kunde verdwenen. Voorlopig gaan we door met Inburgering en bekijken iedere drie maanden of en hoe verder te gaan. Organisatorisch betekent dit dat we er in de personeelsplanning rekening mee moeten houden dat we ieder moment moeten kunnen afschalen. Ook in de administratieve processen betekent het veel, want er moeten iedere keer nieuwe contracten en facturen worden gemaakt.

2.2.2 Koersuitspraak 2 'Samen werken wij aan een sterke regio'

Admiraal de Ruyterlaan

Binnen Techniek wordt sterk ingezet op samenwerking in de regio. Daarbij wordt het bedrijfs-leven beschouwd als ‘klant’, omdat het belangrijk is studenten als goede (toekomstige) vakmensen af te leveren die in het werkveld direct aan de slag kunnen.

Niet alleen gebeuren er prachtige dingen rondom het FieldLabPractice, het plan voor de energietransitie in het mbo (ontwikkeling proef- en oefencentrum i.s.m. Shell), Sterk Techniekonderwijs (STO), het Nationaal programma Groningen (NPG) en Gas 2.0; ook de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen (o.a. Datacenter Engineer) en BIM (Bouw Informatie Model) zijn daarvan een mooi voorbeeld. Verder heeft het bedrijfsleven invloed op het curriculum, o.a. middels de methodiek van het ‘omgekeerd ontwerpen’ die bij de ontwikkeling van verschillende opleidingen (o.a. Technicus Engineering Installatie- en Elektrotechniek, Timmerman 2.0 en Technische Informatica) is toegepast. Ook de inzet van de relatiemanagers richting bedrijven en werkveld is heel waardevol gebleken, evenals het aanbieden van scholing aan studenten en zittende werknemers op het gebied van warmtepompen en koolmonoxide-wetgeving die niet in het kwalificatiedossier is opgenomen (branche-erkende certificaten          F-gassen en CO-bepaling). Ook is er een nieuwe BBL-opleiding Interieurvakman stofferen ontwikkeld.

De locatie is er trots op steeds meer onderdeel te worden van netwerken in de omgeving en vanuit verbinding met het werkveld van toegevoegde waarde te zijn voor de arbeidsmarkt.

Het is van groot belang de 3e leerweg (LLO) verder te ontwikkelen en goed te positioneren. Daarbij hebben we de ambitie om via ‘action research’ op eenzelfde manier te leren zoals we dat ook bij het project ‘Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap’ (TTV) hebben gedaan.

Boumaboulevard

Eén van de speerpunten van de Boumaboulevard is het versterken van de relatie met het werkveld, zodat onze studenten na hun opleiding een goede kans maken op de arbeidsmarkt of doorstroom naar andere opleidingen. In 2021 is daarom extra ingezet op het opbouwen en onderhouden van netwerken en het ontwikkelen van contextrijk leeraanbod. Ook zijn we gestart met een onderwijsvernieuwingstraject voor de ontwikkeling van een Business School en voor de ICT-opleidingen.

De extra inzet op het opbouwen en onderhouden van netwerken heeft in 2021 geresulteerd in meer samenwerking met bedrijven, zoals bij Project Sontplein: de eerstejaarsstudenten van de opleidingen Administratie, Receptie/Secretarieel, Detailhandel én Logistiek gingen voor beroeps- en bedrijfsoriëntatie op werkbezoek bij elf bedrijven aan het Sontplein. Overal waren ze welkom om te proeven aan wat het werken bij dergelijke bedrijven nou echt inhoudt.

Het Suikerterrein bood ons de kans om met docenten en studenten van verschillende locaties samen te werken aan en in een Pop-up Store. Zo konden we met veel effect het taalonderwijs verbinden aan de praktijk, door NT2-studenten een stuk in het productie- en verkoopproces te laten vormgeven; een mooi voorbeeld van contextrijk onderwijs.

Voor de Business School is in 2021 afgesproken dat de vier betrokken teams (Zakelijke Dienstverlening, Commercieel, Detailhandel en Breed niveau 2) gezamenlijk optrekken bij het vertalen van de nieuwe kwalificatiedossiers Business Service, Retail en Commerce naar onderwijs, en dit meenemen in de ontwikkeling van het concept van de Business School. Uitgangspunt is dat niveau 2,3 en 4 zo worden georganiseerd dat studenten goed kunnen switchen of doorstromen.

De ICT-opleidingen hebben in 2021 de samenwerking met de arbeidsmarkt geïntensiveerd, onder andere met een keuzedeel datacenters. Daarnaast hebben de ICT-opleidingen in 2021 stappen gezet in modulair werken. De opleidingen op niveau 2 en 3 zijn met ingang van schooljaar 2021-2022 modulair opgebouwd, beginnend met het eerste jaar. Ook is in 2021 geïnventariseerd waar de technische opleidingen en de ICT-opleidingen elkaar overlappen.

Tot slot hebben we (creatieve) multimedia-opleidingen, die verspreid waren over verschillende locaties, eind 2021 weer samengebracht op de Boumaboulevard (Game Artist, Software developer (creative), Mediavormgever en Software developer (technical)). Op deze manier kunnen we cross-overs tussen deze opleidingen stimuleren.

Door de bovenstaande ontwikkelingen kan de locatie Boumaboulevard steeds meer contextrijk onderwijs bieden voor student en werkveld. 
In 2022 blijven we inzetten op meer contextrijk onderwijs en het uitbouwen van onze netwerken.
De ambitie is om per augustus 2022 gefaseerd te starten met de Business School. Tot die tijd loopt de ontwikkelfase en geven we het curriculum samen met studenten en partners uit het werkveld vorm.

Voor de ICT-opleidingen en de techniek-opleidingen wordt in 2022 gekeken waar intensiever samengewerkt kan worden tussen de ICT- en de techniek-opleidingen. Daarnaast wordt ICT niveau 4 vanaf komend schooljaar modulair opgebouwd.

Kardinge

Opzetten derde leerwegmogelijkheden bij Uniformberoepen
In 2021 hebben we enkele waardevolle bijeenkomsten met het werkveld van Handhaving en Toezicht, Veiligheid en Beveiliging en het UWV gehad om de behoefte aan scholing of her- en bijscholing op te halen. Er blijkt een groeiende behoefte aan beveiligers en handhavers, bijvoorbeeld bij de gemeente Groningen. Het aanbieden van scholing en bijscholing in de derde leerweg kan hierop inspelen.

In de bijeenkomsten kwam scholing in de nieuwe Alcoholwet (voorheen de Drank- en Horecawet) als eerste te ontwikkelen derde leerwegtraject naar voren. Het onderwijsteam werkt hier een programma voor uit, wat in het voorjaar van 2022 van start zal gaan. Verder wordt een maatwerktraject ontwikkeld voor het opleiden van BOA’s in de derde leerweg. In samenwerking met gemeenten en het UWV wordt gekeken hoe dit traject aan te bieden en of er eventueel subsidiemogelijkheden zijn. Voor Uniformberoepen betekent dit de eerste stappen op het gebied van LLO. We gaan stap voor stap en willen al doende leren, samen met het werkveld. In 2021 hebben we een vacature opengesteld voor een regisseur LLO en Alumni op onze locatie. De regisseur start op 1 januari 2022 met haar werkzaamheden.

Samenwerking in Assen met het Drenthe College
In november 2021 hebben het Drenthe College en het Alfa-college aangekondigd de krachten te gaan bundelen in Assen. Ze gaan samen bouwen aan de Sport- en Beweegcampus in Assen. Vanaf 1 augustus 2022 gaan beide roc’s op gefaseerde wijze gezamenlijk de opleidingen Sport en Bewegen aanbieden in de regio Assen.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zal het eerste leerjaar gezamenlijk aangeboden worden. Ook hebben ze de intentie uitgesproken te komen tot één Sport- en Beweegcampus. Hierdoor ontstaat er een sterk, doelmatig en toekomstgericht opleidingenaanbod op het gebied van Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in de regio Assen.

De samenwerking biedt daarnaast grotere slagkracht om nieuw, innovatief en toekomst-bestendig onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden wat aansluit bij de regionale arbeidsmarkt. De onderwijsinstellingen werken hierin nauw samen met sportverenigingen, fitnesscentra, zwembaden, (buiten)sport- en recreatiebedrijven, welzijnsorganisaties, onderwijs en de kinderopvang uit de regio. De toekomstige Sport- en Beweegcampus biedt studenten een nog breder keuzeaanbod aan mbo-opleidingen Sport en Bewegen die aansluiten bij de arbeidsmarkt en bij de ambities van de regio Assen.

Voor het bedrijfsleven en overige stakeholders ontstaat zo één herkenbare partner op het gebied van opleidingen, stages, samenwerking, evenementen en Leven Lang Ontwikkelen (bij- en omscholing). Binnen de Sport- en Beweegcampus wordt onderwijs verzorgd aan zo’n 250 BOL-studenten in 8 verschillende profielen op niveau 3 en niveau 4. De Sport-Beweegcampus in Assen wordt programmatisch verbonden aan de Vitaliteitscampus in Groningen en de opleidingen Sport en Bewegen in Emmen. Hiermee creëren we voor de regio een samen-hangend en tegelijkertijd onderscheidend onderwijsaanbod.

Kluiverboom

Het Alfa-college en Forum Groningen realiseren extra fysieke lesruimte
Het Alfa-college en zijn samenwerkingspartner Forum Groningen hebben de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk fysieke lessen mogelijk te maken. Vanaf maart 2021 heeft het Forum gefungeerd als extra externe leslocatie. Vanwege de corona-maatregelen was hier behoefte aan. 

Zo hebben gedurende vijf weken 40 eerstejaarsstudenten MBO-Verpleegkunde fysiek les gekregen in  de filmzaal en in vijf andere inspirerende ruimtes in het prachtige gebouw van Forum Groningen. Een  spannende en leuke oplossing om de fysieke lessen uit te breiden en te continueren. Elkaar weer iets vaker kunnen ontmoeten is waardevol en belangrijk voor de studenten. De studenten volgden theorielessen in de filmzaal. In de andere ruimtes gingen ze in kleine groepjes aan de slag. Ze werkten aan een project, onder leiding van een docent.

Naast het welzijn van de studenten, zijn de leerprestaties van deze studenten ook prioriteit voor het Alfa-college. Het continueren van zoveel mogelijk lessen ten tijde van corona is hierin essentieel. Zowel het Forum als het Alfa-college vinden het belangrijk om maatschappelijk betekenisvol te zijn, in co-creatie met de regio.

Hardenberg

Bedrijfsvakschool voor Hospitality
De vakschool voor en door ondernemers in de regio Hardenberg. Recreatie- en horecabedrijven in de regio Hardenberg hebben de handen ineen geslagen om samen op te leiden voor de Hospitality-sector. De vakschool gaat BBL-trajecten aanbieden voor reguliere studenten maar ook voor zij-instromers en omscholers. Uniek is dat ze gedurende de opleiding in dienst komen van de vakschool en zo gegarandeerd werk hebben.
Klik hier voor meer informatie over de bedrijfsvakschool voor Hospitality.

Leergang LLO
Het Alfa-college werkt samen met de partners van de RegioOpleiders aan een project ‘Flexibel mbo’. Eén van de speerpunten is het trainen van docenten en praktijkopleiders om maatwerk-trajecten te ontwikkelen. In 2020 is samen met het Deltion College, Landstede en de SVO gestart met het ontwikkelen van een Leergang voor docenten en praktijkopleiders die in 2021 daadwerkelijk van start is gegaan. Deze leergang lijkt in een behoefte te voorzien gezien het grote aantal aanmeldingen (inmiddels meer dan 60). Docenten van het Alfa-college zijn betrokken bij het ontwikkelen en geven van de leergang. Er staan in de leergang vier onderwerpen centraal:

 1. het ophalen/signaleren van de vraag bij de bedrijven en instellingen;
 2. het analyseren van de behoefte en het ontwerpen van onderwijs;
 3. het begeleiden van deelnemers;
 4. het valideren van de trajecten.

Roadshow
Om docenten bewust te maken van LLO en de relatie met het flexibiliseren van het onderwijs is er een roadshow ontwikkeld; een interactieve presentatie die in alle teams door de opleidingsmanager wordt gepresenteerd en gebruikt om het gesprek over LLO aan te gaan. Het is een goed hulpmiddel gebleken en wordt inmiddels ook voor andere locaties aangepast.

Hoogeveen

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
Steeds meer partners uit de arbeidsmarkt regio Drenthe weten onze school te vinden als het gaat om een scholingsvraagstuk voor hun personeel. Deze partners hebben een concrete scholingsvraag waarvoor wij dan een passend traject maken. Daar zijn we heel blij mee en we werken er hard aan om maatwerk te kunnen leveren aan elke partner. Dat vraagt wel iets van onze interne organisatie en daar hebben we dit jaar grote stappen in gezet.

De eerste stap die we hierin gezet hebben is het aanstellen van een coördinator LLO. De coördinator is de interne ‘spin in het web’ om te zorgen dat de vraag vanuit de arbeidsmarkt door het juiste onderwijsteam wordt beantwoord en op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Zo hebben we als locatie ook meegewerkt aan trajecten die werden aangeboden vanuit de subsidieregeling ‘NL leert door’. Daarin hebben we mensen bijgeschoold in een Helpende plus-traject en hebben we mensen omgeschoold tot ‘assistent Zorg & Welzijn. Succesvolle trajecten die door alle deelnemers met een certificaat zijn afgesloten.

Niet alleen richt de coördinator LLO zich op de vraagkant van de arbeidsmarkt, maar ook heeft zij de regie op de ontwikkeling van de aanbodkant van LLO aan onze arbeidsmarktregio. Samen met de onderwijsteams worden hierin ook de eerste stappen gezet. We hebben gekozen voor een fasering van deze ontwikkeling. Dit jaar zijn we gestart met zogeheten ‘voorloper teams’. Dit zijn onderwijsteams vanuit  Zorg & Welzijn, Techniek en Motor-voertuigen. Deze teams hebben al enige ervaring met LLO-trajecten en gaan vanuit die ervaring een LLO- aanbod creëren voor de locatie.
De teams vanuit de andere opleidingen worden door de coördinator ook begeleid in het creëren van LLO- aanbod.

Een interne scholingsmiddag zou hiervoor het startsein zijn, maar vanwege corona is deze verplaatst naar volgend jaar.

Ook sluiten we als locatie aan bij diverse netwerken zoals de Regio-opleiders om zo onze arbeidsmarktregio te vergroten en daarmee ook te kunnen groeien in het aanbieden van LLO-trajecten.  

Vavo

Verbinding met mbo-opleidingen
We wilden verbinding met het mbo realiseren om het vavo ook op een andere manier, namelijk ondersteunend aan mbo-opleidingen, te positioneren. Dit door keuzedelen aan te bieden en het gesprek met de opleiding Human Technology (HT) aan te gaan, aangezien deze opleiding voor studenten over het algemeen een hbo-gerichte route is. Dit onder de vlag ‘Beroeps-HAVO’.

In het schooljaar 2020-2021 is er ‘geoefend’ met het verzorgen van het keuzedeel ‘Voorbereiding HBO Wiskunde Techniek’. In dat eerste jaar is er door de docenten Wiskunde veel aangepast in het materiaal en de opzet van de lessen. In het schooljaar 2021-2022 draait het keuzedeel voor de tweede keer, met een goede aanmelding vanuit de techniekopleidingen (met name Bouwkunde). Het keuzedeel ‘HAVO Wiskunde A’ is slechts door één leerling gekozen; deze leerling is daarom ingestroomd bij het keuzedeel ‘Wiskunde Techniek’. Inmiddels zijn de gesprekken met HT gestart om te kijken waar en hoe samenwerking mogelijk is.

We zijn erg tevreden over de samenwerking met de opleiding Bouw en de instroom van studenten, evenals over het lesmateriaal dat nu wordt gebruikt. Doordat het aantal weken is verruimd, is de lestijd toegenomen. De inpassing van het keuzedeel in de opleidingen die studenten aanleveren, is nog wel voor verbetering vatbaar. Ook de reservering van tijd in de roosters van studenten verloopt nog niet altijd even soepel. De eerste samenwerkings-gesprekken met HT zijn veelbelovend en worden de komende periode verder uitgediept. Ook worden de keuzedelen doorontwikkeld en gaat er een werkgroep ‘Verbinding met het MBO’ actief aan de slag.

Verbinding met VO-scholen en samenwerkingsverband
We wilden het VAVO bij het Samenwerkingsverband Groningen Stad in beeld laten komen als een zogenaamde ‘Kleinschalige Onderwijskundige Voorziening’, ook om zo op een andere manier bekend te raken bij de vo-scholen. Er is een werkgroep geformeerd die via het Samenwerkingsverband contact heeft met het Montessori Lyceum (onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen) en kijkt naar de vormgeving van een overbruggingsperiode voor ‘vastlopende’ HAVO 4-leerlingen.

De eerste gesprekken hierover zijn goed verlopen. De vervolggesprekken richten zich op de vormgeving van en de communicatie over het jaar. Realisatie zal op zijn vroegst plaatsvinden in de tweede helft van het schooljaar 2022-2023. Belangrijk onderdeel van de uitwerking is tevens de oriëntatie op het mbo; dit vraagt intensieve afstemming met veel partijen. Doel is om van hieruit ervaring op te doen en een programma neer te zetten dat voor meerdere vo-scholen beschikbaar en toegankelijk is. Dat vraagt opschalen op alle onderdelen van het programma.

Educatie en Inburgering

Samen met Noorderpoort wilden we een integraal aanbod voor Educatie realiseren waarin beide roc’s zich specialiseren: het Alfa-college met formele educatie en Noorderpoort met non-formele educatie. In de aanbesteding hebben we een verdeling kunnen maken in het aanbod van educatietrajecten. Voor cursisten is nu heel duidelijk waar ze voor welke cursus terecht-kunnen. Ook komt er daardoor voor onze doelgroep in de arbeidsmarktregio Groningen continuïteit in het aanbod van lestrajecten. Tevens is het eenvoudiger door te stromen van lagere taalgroepen naar formele taalgroepen; deze trajecten kunnen de cursisten afsluiten met een diploma.

We hebben een grote stap gezet met het winnen van de aanbesteding. Het Alfa-college is hoofdaannemer geworden met Noorderpoort in een onderaannemersrol. De afgelopen jaren hebben we de gemeente goed bediend en goede lessen verzorgd binnen de regio. Verder staan we er als Alfa-college om bekend dat we onze afspraken nakomen en beloftes waarmaken. Door de rolverdeling in de aanbesteding moeten we heldere afspraken maken met Noorderpoort over personeel, financiën en verantwoording zoals vastgelegd in het aanbestedingscontract.

2.2.3 Koersuitspraak 3 'Samen creëren wij meer waarde voor een betere wereld'

Admiraal de Ruyterlaan

In 2021 wilden we verdergaande bewustwording en kennis creëren bij studenten en docenten op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en energietransitie.

Duurzaamheid en hergebruik van materialen is volop ingebed in de verschillende opleidingen, mede doordat de technologische ontwikkelingen en de manier van werken op het gebied van duurzaamheid in het werkveld gevolgd worden. De creatieve opleidingen van de onderwijs-locaties Boumaboulevard en Admiraal de Ruyterlaan hebben een aanvraag voorbereid bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF), gericht op ‘circulaire economie in de creatieve en maakindustrie’. Ook is er vanuit publiek-private samenwerking met bedrijven en overheid volop gewerkt aan de planontwikkeling voor Energiehub050, een circulair praktijk- en opleidingscentrum voorzien van moderne praktijk(leer)ruimtes met ‘state-of-the-art’ installaties waar studenten, werkenden en werkzoekenden volop kunnen oefenen en experimenteren met uiteenlopende duurzame energievoorzieningen.

Thema’s als duurzaamheid en energietransitie (incl. nieuwe technieken op het gebied van duurzame energie) zijn niet meer weg te denken uit het techniekonderwijs en inmiddels hebben we geleerd dit soort projecten juist altijd in samenwerking met het werkveld te doen, omdat ze dan voor studenten levensechte praktijksituaties opleveren. Ook de komende tijd zal hierop volop worden ingezet, o.a. via de RIF FieldLabPractice, de energiecarrousel, het project ‘Tiny houses’ (bouwen van kleine, zelfvoorzienende woningen met duurzame materialen en innovatieve technieken), het project ‘Waterstofboot’ (met een zelfgebouwde waterstofboot deelnemen aan het NK Zonnebootrace 2023 in de nieuwe categorie ‘waterstof’), samenwerking met Holthausen (waterstof als brandstof voor voertuigen) en de ‘Sustainable Pop-Up’ (verkoop van door studenten gerecyclede en geupcyclede producten).

Kardinge

Nadat er in 2020 een plan is opgesteld voor het verbouwen en updaten van het gebouw aan de Kardingerweg is er veel gebeurd. Het gebouw heeft een metamorfose ondergaan waardoor er meer uitstraling en mogelijkheden zijn voor sport, bewegen en vitaliteit. In het nieuwe kracht-honk maken studenten en medewerkers gebruik van de prachtige faciliteiten. De medewerkers krijgen bij het sporten begeleiding van onze studenten. We zien hier een mooie wisselwerking ontstaan. De entree van het gebouw is bijna gereed. We hebben materialen hergebruikt waar mogelijk. Vloerdelen zijn bijvoorbeeld nu in gebruik als tafels of als wandbekleding. Het wachten is op het afmaken van de toegangsdeur.

De plannen voor de buitenruimte zijn gereed en wachten op uitvoering. Het vergunningstraject kost tijd. We kijken uit naar het realiseren van een gemeenschappelijk te gebruiken buiten-ruimte die uitnodigt tot bewegen en vitaliteit voor studenten, medewerkers en bewoners uit de omliggende wijken.

Op het dak liggen zonnepanelen. De 449 zonnepanelen zijn sinds medio mei 2021 actief en hebben dit jaar 127844,60 Kwh gegenereerd. Dit is circa 64% van het jaarlijkse stroomverbruik van Kardinge. Een deel van deze stroom wordt buiten onze bedrijfstijden opgewekt en terug-geleverd aan het net en daarmee niet door onszelf gebruikt. 127844,60 staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van circa 47 huishoudens. Tevens staat dit gelijk aan circa 155000 uur baantjes zwemmen van iemand van 70 kg.

Kluiverboom

Steeds meer studenten op de Kluiverboom komen gedurende het schooljaar in aanraking met het onderwerp duurzaamheid. Zo hebben studenten van o.a. Facilitair Leidinggevende en Entree verschillende malen gewerkt bij kunstenaar Claudy Jongstra. Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel in hun opleiding.

Het Alfa-college is een langdurige samenwerking met haar aangegaan. Door middel van educatieve programma’s, workshops en masterclasses werken studenten en medewerkers aan thema’s als natuur, duurzaamheid en circulariteit en mentale en fysieke vitaliteit. Zo worden studenten zich bewust van wat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Ze leren te kijken door de groene ecologische bril en de rode sociale bril. Anders kijken leidt tot anders doen, is daarbij de overtuiging van het Alfa-college.

NT2-studenten van Entree volgen een 10-daagse lesreeks bij Claudy Jongstra in Friesland. Zij voelen zich aangesproken door het buitenleven en vinden het af en toe prettig om dingen te leren en doen die minder talig zijn. Op school krijgen zij juist extra aandacht voor het aanleren van vakjargon en termen. Hiervoor loopt een NT2-docent 1 uur per week mee met de vak- en theorielessen. Deze docent haalt vervolgens woorden en termen op die weer worden verwerkt in de generieke taallessen. Ook komt vaktaal vaker terug in diverse lessen. De kracht van herhaling is belangrijk.

De opleiding Haarverzorging onderhoudt goede relaties met de Voedselbank. Zij hebben cadeaubonnen verstrekt aan de Voedselbank zodat mensen gratis naar de kapper van Alfa’s New Look kunnen.
In december heeft het managementteam het gezamenlijke beeld van duurzaamheid op de Kluiverboom verkend en afspraken gemaakt om te komen tot concrete doelstellingen voor 2022. Zo gaan we samen nog meer duurzame impact maken, zowel in onderwijs als bedrijfsvoering.

Hardenberg

In 2021 is een werkgroep duurzaamheid ingericht bestaande uit drie collega’s met de opdracht om duurzaamheid zichtbaar te gaan maken binnen de school voor studenten en docenten. Zij inventariseren alle initiatieven en ondernemen acties om duurzaamheid nog prominenter onder de aandacht te brengen. Tevens participeren wij in ‘sustainabul MBO’: duurzaam denken en doen in het MBO.

Duurzaamheid wordt ook een onderdeel van Burgerschap zodat het een plek krijgt in het curriculum. Een eerste lessenserie is al ontworpen om studenten bewust te maken van hun footprint. Verder voert de catering een no waste beleid en is het dak in 2021 voorzien van zonnepanelen. Ook zijn op alle kantoren hoog-laag bureaus geplaatst en meer planten neergezet.

Hoogeveen

Duurzaamheid
In september hebben we de (her)opening gevierd van onze circulair verbouwde school!
Deze opening was de afsluiting van ons grote revitaliseringsproject onder de naam Volta 2020 (gestart medio 2016). Ons schoolgebouw is volledig gerevitaliseerd en duurzaam gemaakt. Een groot project waaraan ook veel studenten van de opleiding Bouwkunde en Engineering hebben meegewerkt. Zo hebben zij onder andere het ontwerp van onze duurzame kapsalon gemaakt, het servicepunt een nieuwe look gegeven en hebben zij de koffiecorners voorzien van een herkenbare en stijlvolle inrichting. Het uitgangspunt daarbij was steeds dat de materialen die uit de school gesloopt werden, weer opnieuw ergens in het gebouw gebruikt zouden worden. En dat hebben ze met succes gedaan.
De studenten hebben nauw samengewerkt met de Hoogeveense aannemer Hunebouw die dit project heeft uitgevoerd. Niet alleen was het leerzaam voor de studenten, maar ook de aannemer heeft het hergebruik van materialen omarmd en gaat dit verder toepassen in andere projecten. Het thema duurzaamheid is inmiddels ook opgenomen in het curriculum van de technische opleidingen.

Het thema duurzaamheid is ook opgenomen bij het vak Burgerschap. We hebben gekozen voor een nieuwe lesmethode waarin duurzaamheid nadrukkelijk een plek gekregen heeft. Het vak Burgerschap wordt in alle opleidingen gegeven en zo brengen we duurzaamheid niet alleen bij de technische opleidingen onder de aandacht, maar bij al onze beroepsopleidingen. De aftrap van deze nieuwe methode vond plaats op de themadag voor Burgerschap voor alle 1e en 2e jaars studenten. Op deze themadag konden de studenten in diverse workshops kennismaken met duurzaamheid in bijvoorbeeld een workshop Dubbel glas/dubbel gas of Energiebesparing thuis. De film Life on our planet van David Attenborough was ook onderdeel van deze dag en was bedoeld om studenten bewust te maken van de impact van de mens op de natuur.

SDG House
In Hoogeveen wordt het SDG House van Drenthe geopend. Een SDG House is een vaste plek waar onderwijs, ondernemers en inwoners samen aan de slag gaan met de zogenaamde Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vanuit onze locatie gaan we een aanjagende en faciliterende rol spelen richting overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs. De duurzame ontwikkelingsdoelen worden voor onze locatie de paraplu waaronder we duurzaamheid in de opleidingen verder gaan ontwikkelen.

Het SDG House Drenthe hoort bij het landelijke netwerk van SDG Houses, allen onderdeel van de community van SDG Nederland. Deze community heeft als doel de integratie van de zeventien duurzaamheids-doelstellingen van de Verenigde Naties in de samenleving te versnellen door middel van informatieverschaffing, ondersteuning bij projecten en het stimuleren van nieuwe verbintenissen en partnerschappen. Deze doelen zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een duurzamere plek is in de breedste zin van het woord. Dit betekent niet alleen dat er concreet stappen worden gezet om klimaatproblematiek tegen te gaan, maar dat er ook actie wordt ondernomen in het tegengaan van ongelijkheid en het verbeteren van onderwijs.

De fysieke opening heeft nog niet plaatsgevonden als gevolg van de Coronamaatregelen. Dit is verplaatst naar 2022 zodra de maatregelen het weer toelaten.

Vavo

Twee initiatieven die aan deze koersuitspraak raken, zijn: onderwijs aan anderstalige leerlingen. Het streven is om ten behoeve van het voorbereidend jaar de aanbiedende partij in Groningen te worden in samenwerking met het Talencentrum van de RUG en het Grotius-programma van de Hanze. Een ander initiatief is het PABO- keuzedeel, waardoor studenten van roc’s goed voorbereid worden op hun vervolgopleiding bij een PABO.

Educatie en Inburgering

De voorbereiding van de start van de nieuwe mbo-opleiding ‘Interculturele (opvoed)coach, variant onderwijsassistent’ in de regio Hoogeveen per februari 2022 is in 2021 gestart. Uit onderzoek is gebleken dat het onderwijs belang heeft bij de interculturele opvoedcoach als onderwijsassistent. Door de toenemende onderwijstekorten zagen we kansen om hoger opgeleide studenten uit diverse landen op te leiden tot onderwijsassistent (veel studenten zijn docent elders geweest). Er is in het onderwijs namelijk grote behoefte aan onderwijs-assistenten die als ‘bruggenbouwer’ culturele kloven kunnen overbruggen. Deze onderwijs-assistenten hebben dus een extra rol: ze zijn sleutelpersoon, rolmodel, identificatiefiguur, dragen bij aan het vergroten van ouderbetrokkenheid, zijn tolk in taal of cultuur en coach op het gebied van cultuurverschillen en werknemersvaardigheden. Daarnaast willen we graag dat de interculturele opvoedcoaches gaan werken op alle locaties van het Alfa-college om de teams Entree, niveau 2 en het LBC te ondersteunen. Dit alles is reden de nieuwe variant vanuit Hoogeveen aan te bieden.

In eerste instantie was het de bedoeling om deze opleiding samen met Landstede en het Deltion College op te zetten, maar na een aantal verkennende gesprekken bleek dat deze roc’s nog niet zo ver waren. Beide roc’s zijn eerst bezig met het samenvoegen van educatie en inburgering. Als Alfa-college hebben we besloten niet op deze roc’s te wachten en daarom de nieuwe opleiding zelf vanuit Hoogeveen op te zetten. Vanuit hier bedienen we ook studenten uit de regio’s Groningen en Hardenberg. Voor deze opleiding hebben we namelijk een groter verzorgingsgebied nodig om ieder jaar voldoende aantallen te realiseren en om te voorkomen dat het werkveld verzadigd raakt met interculturele (opvoed)coaches.

We hebben meer dan 100 collega’s, die meegedaan hebben met de training 'culturele perspectieven op onderwijs' gevraagd hoe zij naar de rol van interculturele (opvoed)coaches als onderwijsassistent keken. Vrijwel iedereen gaf aan de meerwaarde te zien en graag een interculturele (opvoed)coach aan hun team toe te voegen. Inmiddels is de eerste interculturele (opvoed)coach gestart in het GET-traject op de Admiraal de Ruyterlaan. Ook scholen buiten het Alfa-college hebben we inmiddels enthousiast gemaakt voor de nieuwe opleiding en er zijn veel aanmeldingen van potentiële studenten.

De opleiding werkt vanuit een duidelijke visie en een vernieuwend onderwijsconcept, via de pdca-cyclus verbeteren we ons onderwijs continue. Wellicht dat we in de toekomst in een soort train-de-trainer-vorm andere scholen kunnen helpen de opleiding op te zetten en kunnen we ons materiaal delen.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting