Spring naar inhoud

Onderwijs en Examinering

3.1 Studiesuccessen

Studiesucces staat voor de opbrengsten van de opleiding. We kennen de indicatoren jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat voor de niveaus 2 t/m 4. Voor de Entree-opleidingen kennen we de indicator rendement Entree-opleidingen. De Inspectie voor het Onderwijs heeft voor de indicatoren voor niveau 2 t/m 4 normen gesteld waaraan de opleidingen (op bc-niveau) moeten voldoen. De Inspectie gebruikt tegenwoordig driejaars-gemiddelden voor de bepaling van de normen. In de periode 2018 t/m 2021 zien we dat we op niveau 2 een stijgende lijn te pakken hebben. Voor de indicatoren op niveau 3 en 4 geldt dat we licht achteruit gaan. Op alle indicatoren en op alle niveaus, met uitzondering van het diplomaresultaat op niveau 2, voldoen we aan de normen van de Inspectie. De uitwerking van deze jaarresultaten, diplomaresultaten en startersresultaten is te vinden in bijlage 4. Tevens worden daar ook de rendementscijfers van de Entree-opleidingen weergegeven. 

Intern kijken we m.b.t. de indicatoren zowel naar de jaarlijkse opbrengsten als naar de driejaargemiddelde opbrengsten. Op basis van de uitkomsten zetten we een aantal gerichte activiteiten in, die we, naast de sturing op de opbrengsten, inzetten om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren. De opbrengsten, maar ook gegevens m.b.t. voortijdig ongediplomeerde instellingsverlaters, zijn voor de onderwijsteams bekende kwaliteits-indicatoren, die structureel worden gebruikt om het onderwijs te analyseren en verbeter-resultaten te benoemen. 

Jaarlijks stelt het College van Bestuur samen met de regiodirecteuren vast welke opleidingen een risico-opleiding vormen. Hiervoor zijn onvoldoende driejaarsgemiddelde opbrengsten op de drie indicatoren jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat een indicator. Ook kijken we bij het vaststellen van de risico-opleidingen naar de vsv-cijfers en de student-tevredenheid. Regio’s brengen ook zelf opleidingen in op basis van andere redenen dan de eerder genoemde indicatoren. Deze risico-opleidingen worden gedurende een jaar intensief gevolgd en gemonitord door de centrale eenheid Planning & Control. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn 33 opleidingen benoemd tot risico-opleiding vanwege onvoldoende opbrengsten en mogelijke andere indicatoren.  

3.2 Studenttevredenheid

In het strategisch document voor de periode 2019-2023 en daarmee tevens in de kaderbrief van 2020-2021 hebben we bepaald dat we vanaf 1 augustus 2015 in periodieke waarderings-onderzoeken bij onze studenten steeds een ruime voldoende voor de waardering van zowel de opleiding (een 7,2) als de instelling (een 7.0) willen behalen. In 2020 hebben we in de landelijke JOB-monitor geparticipeerd. In 2019 hebben we ons eigen studententevredenheidsonderzoek (DeTeO 2019) uitgevoerd. In 2021 hebben we geen eigen studententevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit had vooral te maken met het feit dat vanwege de coronapandemie veel lessen online werden uitgevoerd en studenten vaker niet dan wel op school waren. De inschatting was dat een groots opgezette enquête niet passend was in deze tijd.

Een vergelijking met het DeTeO 2019 en de resultaten van de JOB-monitor 2018 is op dit moment niet goed mogelijk. De reden daarvoor ligt in het feit dat in 2020 de vragenlijst volledig is herzien. Niet alleen is de enquête drastisch ingekort; ook de vraagformulering, cluster-indeling en antwoordschalen zijn grondig herzien. Hierdoor is het niet mogelijk (m.u.v. de responscijfers en de rapportcijfers voor de opleiding en de instelling) de antwoorden van 2020 met die van 2018 (en ook niet met die van ons eigen DeTeO 2019) zonder meer te vergelijken.

Hoewel we dus (in ieder geval op dit moment) niet goed kunnen benchmarken kunnen we natuurlijk de huidige resultaten vanuit de JOB 2020 prima gebruiken om deze in onze teams en op onze locaties te bespreken. De rapportcijfers voor het Alfa-college van de JOB 2020 zijn als volgt:

      >> Rapportcijfer opleiding: 6,9 (DeTeO 2019: 7,0; JOB 2018: 7,2)

      >> Rapportcijfer instelling: 6,8 (DeTeO 2019: 6,8; JOB 2018: 6,9)

De uitgesplitste rapportcijfers voor de diverse locaties en de responscijfers in % worden in tabel 1 weergegeven. Ook worden in de tabellen de rapportcijfers en het responspercentage van het DeTeO van 2019 en van de JOB 2018 weergegeven.

Opmerking m.b.t. de responscijfers: Onderstaande responscijfers zijn in een aantal gevallen lager dan in de responsoverzichten die tijdens de enquêteperiode zijn gegenereerd. De reden daarvoor is tweeledig: enerzijds heeft Resaerch Ned (de organisatie die de enquêtes voor de JOB-organisatie verwerkt) een datacleaning doorgevoerd. Dit betekent dat opvallende scores (b.v. iemand vult alleen maar een 1 in) uit het bestand zijn verwijderd. Anderzijds zijn ook een aantal enquêtes uit het bestand verwijderd die maar zeer gedeeltelijk waren ingevuld.

Respons en cijfers JOB, regio Groningen

  Boumaboulevard     Kardinge     Kluiverboom     Admiraal    
  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
% respons 60% 62% 62% 64% 82% 61% 69% 67% 62% 59% 68% 58%
cijfer opleiding 7 6,8 6,6 7,1 6,8 7 7,4 7,1 7 7,3 6,9 6,9
cijfer instelling 7 6,9 6,7 7,1 6,9 7,1 6,9 7 6,9 7 6,7 6,7

Respons en cijfers JOB, regio Hoogeveen - Hardenberg

  Hoogeveen     Hardenberg     Alfa-college    
  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
% respons 68% 62% 61% 66% 74% 67% 70% 67% 62%
cijfer opleiding 7,4 7,1 7,1 7,3 7,2 7 7,2 7 6,9
cijfer instelling 6,5 6,6 6,7 6,9 7,1 6,9 6,9 6,8 6,8

Vijf locaties halen het streefcijfer 7,2 als rapportcijfer voor de opleiding: Stroom in Hoogeveen, het RTC in Hardenberg, de Atoomweg en de locaties Kardingerplein en Salland. Het streefcijfer voor het rapportcijfer voor de instelling was in 2019 nergens gehaald. Dit jaar halen we het streefcijfer op de locaties Stroom in Hoogeveen, het RTC in Hardenberg en alle locaties van Kardinge. Voor de JOB 2020 hebben we voor de respons een streefcijfer van 70% bepaald. Op geen enkele locatie, m.u.v. het RTC in Hardenberg, is dit streefcijfer behaald. Dit moet in de evaluatie van de JOB 2020 worden meegenomen!

Naast de rapportcijfers die het Alfa-college van zijn studenten heeft gekregen, hebben onze studenten op clusters van vragen hun mening kunnen geven op een 5-puntsschaal. In tabel 2 worden de resultaten op locatieniveau weergegeven.

Clusterscores JOB

Regio Admiraal Bouma Kardinge Kluiverboom Hardenberg Hoogeveen Alfa-college
Onderwijs en begeleiding 3,4 3,2 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4
Informatie 3 2,9 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1
Omgeving, sfeer en veiligheid 3,7 3,6 3,8 3,5 3,7 3,7 3,7
Lesmateriaal en toetsen 3,2 3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2
Stage BOL school 3,2 2,9 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2
Stage BOL leerbedrijf 4 3,7 3,7 3,8 3,9 4 3,9
Werkplek BBL school 3,4 3,2 - 3,6 3,5 3,5 3,5
Werkplek BBL werkplek 3,9 4 - 3,9 4 4 4

Het zal niemand verwonderen dat wanneer onze studenten onze opleidingen lager waarderen dan vorige jaren, de resultaten op de diverse clusters ook iets lager zijn. Waar vragen rondom onderwijs, begeleiding en informatie in vorige onderzoeken meestal een 3,5 of hoger scoorden, moeten we nu helaas constateren dat deze clusters slechter scoren. Ook het cluster met vragen rondom lesmateriaal scoort lager dan vorige jaren. Wellicht dat de trendvergelijking van eind mei iets positievere resultaten laat zien, maar we moeten met deze zaken in onze opleidingen duidelijk aan de slag. Het cluster met vragen rondom de stage is in dit onderzoek in twee onderdelen gesplitst: een deel met vragen die de waardering rondom schoolactiviteiten betreft en een deel dat de begeleiding vanuit het stagebedrijf betreft. Ernstig om te zien is dat de vragen die zich rondom de school afspelen (begeleiding, voorbereiding etc.) niet erg positief zijn! In vorige onderzoeken kon dit nog niet naar voren komen.

Wel hebben wij in 2021 onze studenten bevraagd op hun ervaringen met afstandsleren. Met betrekking tot de vragen die ook in de enquête van april/mei 2020 zijn gesteld, kan de algemene conclusie worden getrokken dat de studenten minder positief staan tegenover aspecten rondom het afstandsleren dan in 2020. Ze vinden nog sterker dat ze bij het afstandsleren niet zo veel leren als op school. Qua werkdruk wordt vergelijkbaar gescoord als in 2020 waar nu 39% aangeeft meer werkdruk bij het afstandsleren te ervaren dan bij het leren op school. Ook wat betreft de faciliteiten waaronder men moet leren laten de antwoorden geen significante wijzigingen zien. 69% geeft aan over voldoende faciliteiten te beschikken. Voor wat betreft het hebben van voldoende kennis om op afstand te kunnen leren is men minder positief dan vorig jaar (opm.: je zou eigenlijk het tegenovergestelde verwachten!). Ook geeft men aan minder goed contact te hebben met docenten. Waar vorig jaar nog 50% tevreden was is dit gedaald tot 33%. Hetzelfde beeld komt naar voren wanneer studenten vragen hebben. Kon 72% vorig jaar nog goed met vragen bij hun docenten terecht, nu is dit gedaald tot 60%. Ook heeft men minder contact met medestudenten. Het percentage dat voldoende contact heeft is gedaald van 42% naar 27%. Studenten geven duidelijk en vaker aan liever op school te willen leren: van 60% in 2020 naar 73% in 2021. Ook verwachten studenten vaker studievertraging op te lopen (van 35% naar 45%) en is men minder tevreden over roosters. De meeste studenten geven aan dat de thuissituatie hen niet belemmert bij het leren. ‘Slechts’ 15% geeft aan hier wel problemen te hebben. 48% van de studenten geeft aan dat hun mentor/coach weet hoe het met hen gaat en slechts 33% vindt dat zij voldoende worden geïnformeerd.

In mei 2021 is weer een enquête afgenomen. Het percentage dat nu aangeeft zowel op afstand als op school te leren stijgt licht. Het gevoel van werkdruk verandert niet over de enquêtes. Beschikbaarheid van faciliteiten is nog steeds geen probleem. Het contact met docenten wordt nog steeds vergelijkbaar over de enquêtes gescoord. 60% kan met zijn vragen bij docenten terecht. Het contact met de mentor wordt nog steeds redelijk goed gewaardeerd. 49% van de studenten heeft hier een positieve mening. Gemiddeld geeft 26% aan voldoende contact te hebben met medestudenten. Hoewel nog steeds het grootste deel van de studenten aangeeft liever op school te leren dan via afstandsleren (68%), zijn er toch op een aantal locaties (Boumaboulevard, Hoogeveen en Kluiverboom) studenten die ook leren via afstand wel prettig vinden.

Klachtencommissie

Het Alfa-college heeft een eigen, onafhankelijke klachtencommissie waartoe in- en externe klagers zich kunnen wenden als ze een klacht willen indienen over de wijze waarop medewerkers of studenten van het Alfa-college zich in een bepaalde gelegenheid hebben gedragen of juist hebben nagelaten.

De Klachtencommissie heeft in 2021 vijf klachten ontvangen. Drie van deze klachten zijn door de commissie in behandeling genomen. Eén klacht, waarbij de klager stelde dat de opleiding zijn inspanningsverplichting niet is nagekomen, is ongegrond verklaard. Bij de twee andere klachten was onduidelijke communicatie en de daarvan afgeleide aannames, de reden van de klacht. In beide gevallen is de klacht deels gegrond verklaard. 

We kunnen vaststellen dat in alle drie behandelde klachten de steeds wijzigende coronamaatregelen een belangrijke oorzaak vormden voor de communicatieproblemen tussen student en opleiding.

3.3 Passend onderwijs

Alle studenten kunnen het onderwijs volgen dat bij hen past. Dat is de visie op passend onderwijs van het Alfa-college. Dit betekent dat het Alfa-college hen onderwijs aanbiedt dat van goede kwaliteit is en dat er een passend ondersteuningsaanbod is voor de studenten die dat nodig hebben. Dit ondersteuningsaanbod heeft tot doel dat alle studenten van het Alfa-college een succesvolle leerloopbaan hebben en diplomaperspectief hebben en houden. De waarden van het Alfa-college zijn vertrouwen, verbinden en ondernemen. Vanuit deze waarden geven we vorm aan begeleiding.

 • Vertrouwen
  We willen duidelijk zijn en gestructureerd onderwijs en gestructureerde ondersteuning aanbieden. We gaan in gesprek met de ander om de ander te begrijpen en passend te begeleiden. De student mag leren van zijn fouten en mag rekenen op een goede ondersteuning en begeleiding.
 • Verbinden
  We begeleiden zo dicht mogelijk in het onderwijsproces en bij de student. De coach (mentor) gaat voor een duurzame relatie via persoonlijke aandacht en een vriendelijke benadering. De coach is de spil in de begeleiding. In de groepsbegeleiding staan beroep, loopbaan en burgerschap centraal. De student groeit als vakman en als persoon. Waar nodig zullen we samen met externen een gezamenlijke aanpak van ondersteuning bespreken.
 • Ondernemen
  De onderwijsteams van de locaties zijn medeverantwoordelijk voor de inrichting van de ondersteuning. Het aanbieden van begeleiding is ingericht naar vraag en behoefte, weergegeven in een ondersteuningsprofiel per locatie. We coachen op mogelijkheden en kansen. We begeleiden de student in het ontwikkelen van zelfreflectie. De begeleiding richt zich op toenemende zelfredzaamheid en toenemend probleemoplossend vermogen. We zetten in op professionaliteit van het onderwijsteam. Interne experts ondersteunen en ontwikkelen de coaches in handelingsbekwaamheid op het vakgebied van het mentoraat.

Organisatie en inrichting van passend onderwijs
Het Alfa-college vindt dat alle studenten evenveel recht hebben op ondersteuning. Alle studenten met een ondersteuningsbehoefte, dus niet alleen in geval van beperking of chronische ziekte, kunnen passende ondersteuning ontvangen. Dit betekent dat we bijvoor-beeld ook ondersteuning in verband met een complexe of problematische thuissituatie tot passend onderwijs rekenen. Veel van de begeleiding vindt plaats dicht bij de student in het onderwijs en door medewerkers van het loopbaancentrum.

De begeleidingsstructuur wordt uiteengezet in de fasen instroom, doorstroom en uitstroom. Van reguliere begeleiding naar ondersteunende en intensieve begeleiding en maatwerk. Zo heeft elke locatie een ondersteuningsprofiel opgebouwd dat de begeleiding omschrijft die op de locatie aangeboden wordt. We onderscheiden zes typen ondersteuning. Ondersteuning op gebied van: oriëntatie, studievaardigheden, sociaal-emotioneel en psychisch, verzuim, cognitieve grenzen en multi-problematiek.

Documenten en passend onderwijs
Rond begeleiding kent het Alfa-college een aantal documenten die de organisatie van passend onderwijs beschrijven. Het beleidsdocument ‘Begeleiden op het Alfa-college’ is een document over begeleiden en coachen en is bestemd voor bestuurders, managers, teams en onder-steunende stafdiensten. Het document beschrijft de visie, de kaders en de landelijke wet- en regelgeving hierin. Dit beleidsdocument wordt nog herschreven in verband met de in 2020 en 2021 uitgewerkte visie op Leren, begeleiden en waarderen. Het huidige beleidsdocument is te vinden op de interne site en op de externe website van het Alfa-college. De afdeling O&K zorgt voor de borging van de documenten.

De mogelijkheden tot begeleiding zijn in het ‘Ondersteuningsprofiel passend onderwijs Alfa-college’ beschreven. Ook zijn de mogelijkheden voor ondersteuning omschreven op de website van het Alfa-college. Aspirant-studenten en hun ouders kunnen via de website een idee krijgen van de mogelijkheden voor begeleiding op het Alfa-college.

Het interne ondersteuningsprofiel is belangrijk voor de interne afstemming rondom begeleiding en is een samenvatting van de ondersteuningsprofielen van de diverse locaties van het Alfa-college. Het ondersteuningsprofiel op locatie is een document (in verslagvorm en schema) waarin elke locatie per intensiviteitsniveau de basisondersteuning en de intensieve extra ondersteuning met de diverse arrangementen beschrijft. 

Het Alfa-college heeft bij het aanvragen van faciliteiten bij toetsen of examens voor studenten een vaste procedure ingevoerd waarbij het studentvolgsysteem in de aanvraag voor een aangepast examen ondersteunt. De orthopedagogen leggen de deskundigheidsverklaring voor een aangepast examen voor goedkeuring voor aan de examencommissie. Deze commissie beslist over de toekenning van gevraagde faciliteiten.

Samenwerken in de regio
De acht mbo-instellingen vanuit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben de traditie, waar dit mogelijk en gewenst is, te streven naar gezamenlijkheid. We nemen deel aan het Noordelijk Overleg Passend Onderwijs waar regionale afstemming plaatsvindt en waar afgestemd wordt over werkwijzen en procedures.

Verder zijn per regio verschillende samenwerkingspartners waarmee het Alfa-college afspraken maakt. Het Alfa-college vindt het erg belangrijk te anticiperen in diverse trajecten gericht op het verminderen van het voortijdig schoolverlaten in samenwerking met andere mbo-instellingen, de gemeenten en de zorgpartners in de regio. Samen met de gemeentes (Leerplicht/RMC/ SoZaWe/ Jeugdzorg/ WMO) gaan we in het mbo voor de 'integrale aanpak'. Op elke locatie van het Alfa-college in Groningen zijn medewerkers van het WIJ-team werkzaam in het kader van het programma ‘School als wijk’. Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen de coaches, medewerkers van het loopbaancentrum en medewerkers van ‘School als wijk’, zodat onze studenten vroegtijdig de juiste ondersteuning krijgen. Ook is er door deze samenwerking een snelle doorverwijzing naar verdere hulpverlening in de stad of provincie mogelijk. Ook met de preventiemedewerkers van het RMC, die wekelijkse spreekuren op onze locaties hebben, is nauw overleg over de studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Tot slot de samenwerking ten aanzien van thuiszitters. In juni 2020 is het Thuiszitterspact 2.0 Groningen 2021-2024 in het Forum ondertekend door alle samenwerkende partners: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, Gemeente Groningen, WIJ Groningen en GGD Groningen. Centrale doelstelling: het aantal kinderen/jongeren dat niet naar school gaat (de zogeheten 'thuiszitters') terugdringen. Het Alfa-college neemt actief deel aan deze werkgroep.

3.4 Keuzedelen

Op het Alfa-college hebben we in de afgelopen twee jaar activiteiten ondernomen vanuit een projectgroep om op basis van visie tot een ruimer en flexibeler aanbod van keuzedelen te komen. Onze studenten kunnen zelf hun set van keuzedelen samenstellen en worden actief begeleid in het maken van gemotiveerde keuzes. Vanuit een vastgestelde visie en beleidsregels is een werkend systeem opgeleverd om te komen van aanbod tot het afronden van keuze-delen op het Alfa-college. Iedere hoofdlocatie is verantwoordelijk voor een regionaal aanbod aan keuzedelen op basis van de behoeften van studenten, arbeidsmarkt en regionale partners. Elke locatie heeft een keuzedelengids en beschikt over een digitaal informatieplatform voor studenten en medewerkers op AlfaConnect met daarin het aanbod en werkinstructies. Een complete werkwijze voor aanbodbepaling op locatie tot en met afronding van het keuzedeel-onderwijs is ontwikkeld door multidisciplinaire samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsvoering. Studenten voeren daarbij op een gemakkelijke manier hun keuze in het studentenportaal in. Momenteel zijn de voorbereidingen voor het opleveren van het project op 1 januari 2022 in volle gang. Opgeleverde resultaten worden geborgd en door middel van procesregie en monitoring vindt overdracht aan de lijn op alle hoofdlocaties plaats. 

Op landelijk niveau worden met regelmaat nieuwe keuzedelen ontwikkeld en voorgedragen. Momenteel worden de volgende keuzedelen ontwikkeld door docenten van het Alfa-college. Keuzedelen en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) liggen in elkaars verlengde. Op locaties in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg worden de volgende keuzedelen aangeboden als LLO-activiteit: 

 • BSO 8 tot 12 jaar 

 • Werken met baby’s  

 • Verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden 

 • Zorgtechnologie 

 • Zorginnovaties en technologie 

 • Assisteren bij zorg en welzijn 

 • Helpende plus 

 • Lokaliseren en inspecteren van storingen in elektronische installaties 

 • Wandtegels lijmen 

 • Schoonmetselwerk 

 • Warmtepompen basis 

 • Digitale vaardigheden basis 

 • Digitale vaardigheden gevorderd 

 • Programmeren basis 

 • Web development basis 

 • Frontend development 

 • Droning 

 • Vechtsportpedagoog 

 • Interprofessionel samenwerken bij mensen met een verstandelijke beperking 

 • Instructeur kajakken, kanoën en raften 

3.5 Aanpassingen mbo-opleidingenaanbod

Gestart per 1 augustus 2021

regio crebonr. leerweg niveau opleiding
Hoogeveen 25165 BBL 4 Vakman/ondernemer
Hoogeveen 25340 BOL 3 Mechatronica
Groningen 1 25659 BBL 2 Interieurvakman woning stofferen

Gestopt per 1 augustus 2021

regio crebonr. leerweg niveau opleiding
Hardenberg 25648 BOL 3 Zelfstandig medewerker leisure
Hardenberg 25646 BOL 4 Leidinggevende leisure en hospitality
Hardenberg 25573 BOL 3 Office assistent
Hardenberg 25574 BOL 3 Managementassistent
Hardenberg 25145 BOL 3 Juridisch-administratief dienstverlener
Hardenberg 25388 BOL/BBL 4 Logistiek supervisor
Hoogeveen 25544 BOL 4 Klantmedewerker Bancaire Diensten
Hoogeveen 25546 BOL 4 Klantmedewerker Schadeverzekeringen

Het Alfa-college kent een procedure voor het starten en stoppen van opleidingen. Inhoudelijk is deze procedure gebaseerd op de kaders die zijn vastgesteld voor ons opleidingenaanbod. In deze paragraaf vindt u een overzicht per regio van de opleidingen die per 1 augustus 2021 gestart dan wel gestopt zijn.

Regio Hardenberg

Op onze locatie in Hardenberg zijn we gestopt met de BOL-opleidingen Zelfstandig medewerker leisure (25648) en leidinggevende leisure en hospitality (25646). In verband met het dalende aantal studenten zijn deze BOL-opleidingen niet meer rendabel. Daarnaast is de vraag van de regionale arbeidsmarkt in deze branche veranderd; er is behoefte aan breder opleiden en het creëren van doorgroeimogelijkheden via een BBL-traject. Om in te spelen op deze vraag hebben onderwijs, overheid en regionale ondernemers krachten gebundeld en werken we samen aan toekomstbestendig onderwijs voor de student en de regionale ondernemers in de vorm van een vakschool hospitality. In 2022 starten we met de BBL-opleidingen gastheer/gastvrouw en zelfstandig werkend gastheer/ gastvrouw.

Daarnaast zijn we op deze locatie gestopt met de BOL-opleidingen Office assistent (25573), managementassistent (25574), en Juridisch-administratief dienstverlener (25145), vanwege teruglopende studentenaantallen. In het nieuwe dossier zakelijke dienstverlening, dat naar verwachting in 2021 gereed is, gaan alle bestaande niveau 3 opleidingen, waaronder office assistent en juridisch administratief medewerker, over in een nieuwe brede niveau 3 opleiding. Binnen het domein zakelijke dienstverlening wordt nader onderzocht welke andere trajecten (denk aan LLO,  maatwerk en derde leerwegtrajecten) interessant, doelmatig en toekomst-bestendig kunnen zijn voor zowel studenten als de regionale arbeidsmarkt. De is ook gestopt omdat is gebleken dat door het starten van deze opleiding in Hardenberg de studenten-aantallen voor dezelfde opleiding in Hoogeveen terugliepen.

Regio Hoogeveen

Op onze locatie in Hoogeveen zijn we gestart met de BBL-opleiding Vakman/ondernemer (25165) en de BOL-opleiding Mechatronica niveau 3 (25340). De BOL opleidingen constructie-werker niveau 2 (25291) en Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2 (25350) zijn in 2021 wel aangevraagd, maar nog niet gestart. Deze twee opleidingen werden al als BBL aangeboden en worden vanaf 1 augustus 2022 ook aangeboden als BOL- opleiding. We starten de opleiding Vakman/ondernemer op basis van de vraag vanuit het bedrijfsleven naar een scholingstraject voor ondernemersvaardigheden en de vraag van studenten en klanten uit het bedrijfsleven om zich te professionaliseren in ondernemerschap op basis van vakmanschap. De opleiding Mechatronica is opgenomen in het aanbod voor studenten voor wie de opleiding Technicus Engineering (niveau 4) net te hoog gegrepen is en doorstroommogelijkheid biedt vanuit niveau 2 Mechatronica of Technicus.

Daarnaast zijn we op deze locatie gestopt met de BOL-opleidingen Klantmedewerker Bancaire Diensten en Klantmedewerker Schadeverzekeringen, omdat de examens die nodig zijn om te kunnen werken in deze branche niet meer in de kwalificatie zitten. Wij kunnen nog steeds wel studenten opleiden voor de bancaire en schade- branche, want we blijven de lesstof voor de landelijke WFT-examens aanbieden. De student kan er voor kiezen deze lessen te volgen en naast het mbo-diploma, deze landelijke diploma’s te halen. Hierdoor heeft hij meer kans op de arbeidsmarkt en is de doorstroom naar hbo ook geborgd.

Regio Groningen

Op de locatie Admiraal de Ruyterlaan zijn we per 1 augustus 2021 gestart met het aanbieden van de BBL-opleiding Interieurvakman woningstofferen niveau 2 (25659). Per 1 augustus 2022 starten we met de opleiding Allround Interieurvakman woningstofferen niveau 3 (25661). Deze opleidingen worden gestart op verzoek van een aantal grote bedrijven, omdat er een zeer krappe arbeidsmarkt is in dit werkveld. Bedrijven zijn bereid trajecten met een baangarantie af te geven. Ook wordt er contact gezocht met het UWV om op die manier zij-instromers te trekken, mogelijk met deelcertificaten.

3.6 Kwaliteit onderwijs en examinering

3.6.1 Kwaliteitsborging

De onderwijsteams evalueren hun eigen werk systematisch met behulp van het instrumen-tarium dat voor de kwaliteitsborging is ontwikkeld. Steeds meer teams werken met de methode ‘Krachtwerk’, waarbij naast het jaarbord steeds kortcyclisch wordt gewerkt aan continu verbeteren. De evaluatie met studenten vindt dan plaats via de studentenarena’s. Er is een handleiding, teamplannen met methodieken en tools van Krachtwerk aangereikt die het kwaliteitsbewust werken kunnen ondersteunen. Vanzelfsprekend blijven het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs en de koersuitspraken van het Alfa-college hierbij leidend. Ook bieden de methodieken en tools ruimte voor eigen ambities van de onderwijsteams. 

3.6.2 Onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs

Gedurende 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs (inspectie) een aantal keer onderzoek bij het Alfa-college gedaan naar de effecten van corona op het onderwijs. In het voorjaar is er een thema- onderzoek gedaan naar de effecten van corona op de kwaliteit van examineren en diplomeren bij de examencommissie van de opleidingen Handel in Groningen. Ook is de opleiding Fashion betrokken geweest bij een thema-onderzoek naar het effect van corona op de socialisatie van de studenten.  

Ook heeft de contactinspecteur twee keer in gesprek met het College van Bestuur gesproken over de effecten voor de kwaliteit van het onderwijs in brede zin als gevolg van de pandemie. Van al deze onderzoeken zijn door de inspectie rapportages opgesteld en gepubliceerd op hun website. 

Naast deze onderzoeken heeft het Alfa-college geparticipeerd in een pilot waarin een gesprek werd gevoerd tussen Raad van Toezicht, College van Bestuur en de inspectie. Tijdens dit tripartiet overleg zijn gedachten gewisseld over enkele actuele onderwerpen in het mbo, zoals burgerschap, socialisatie en de verschuivende rol van de inspectie. Zowel de leden van de Raad van Toezicht als de inspectie hebben dit gesprek als waardevol ervaren en in 2022 zal de pilot in een volgende ronde worden voortgezet. 

3.6.3 Interne audits

In het kader van de borging van de kwaliteit van de interne audits werkt het Alfa-college samen met vijf andere roc’s in het samenwerkingsverband ‘De Kloostergroep’. In dit verband wisselen de instellingen ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van audits met elkaar uit en wordt jaarlijks een scholingsdag voor de auditoren van de zes instellingen verzorgd. Daarnaast wordt vanuit dit samenwerkingsverband bij interne audits van de instellingen een auditor van een van de andere instellingen ingezet. 

In het schooljaar 2020-2021 hadden we evenals het schooljaar hiervoor te maken met corona, waardoor er weer veel audits zijn uitgevallen. Er zijn uiteindelijk 9 audits bij diverse opleidingen op de verschillende locaties uitgevoerd.  

Er is voor het eerst geëxperimenteerd met de mogelijkheid om audits uit te voeren zonder een oordeel te geven op basis van het waarderingskader. Drie opleidingen hebben voor de optie van ontwikkelingsgericht auditen gekozen. Bij deze opleidingen werd in de rapportage aandacht besteed aan wat er goed gaat, wat beter kan en wat beter zou moeten. Opleidingen die geaudit worden in het kader van risico-opleiding, kwamen niet in aanmerking voor dit experiment. Bij de interne audits zijn meestal meerdere gebieden van het waarderingskader van de inspectie onderzocht. Een enkele keer is alleen naar het gebied Kwaliteitsborging gekeken.  

De ontwikkeling naar waarderend auditen is doorgezet en werd door de opleidingen als positief ervaren. Tijdens de overleggen van de auditoren is hier structureel aandacht aan besteed. 

De rode draad die getrokken is op basis van de uitgevoerde audits levert het volgende beeld: 

 • De opleidingen scoren op het gebied Onderwijsproces allemaal voldoende. 

 • De BPV wordt door de bedrijven en instellingen positief beoordeeld.  

 • Een aantal teams reflecteert op voortijdige uitstroom. Te veel teams geven de kennismakingsgesprekken en de kwaliteit van de ingestroomde studenten als oorzaak van de vervroegde uitstroom. Een aantal teams heeft bewust deze oorzaken niet benoemd en andere oorzaken onderzocht, hetgeen voor de opleidingen ook daadwerkelijk tot hogere resultaten heeft geleid.  

 • Facilitering en aansturen door het management en ondersteuning door de adviseur O&K op kwaliteitscultuur en -borging is van wezenlijk belang.  

3.6.4 Examinering

Het jaar 2021 is een belangrijk jaar voor de organisatie van de examinering binnen het Alfa-college geweest. In 2020 is de visie op examineren vastgelegd en dat heeft geresulteerd in een project Herijking Examineren. In 2021 is dit project verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Het project beoogt een heldere scheiding tussen onderwijs en examineren, tussen leren en waar-deren, te bewerkstelligen. Er is gewerkt aan een duidelijke rolscheiding tussen examen-commissie en onderwijsteam. Daarnaast heeft het Alfa-college ervoor gekozen de examen-organisatie te vereenvoudigen en de examencommissies te laten bestaan uit leden vanuit de onderwijsteams, een ambtelijk secretaris en een externe vertegenwoordiger, ook is gekozen voor het inrichten van een Centrale Examencommissie. De secretarissen zijn vanaf het voorjaar van 2021 aan de slag gegaan om de transitie naar de nieuwe examenorganisatie goed voor te bereiden. Vanaf 1 augustus 2021 is de nieuwe examenorganisatie werkzaam. De secretarissen en de locatie-examencommissies zijn getraind voor hun nieuwe rol. Ook is er een examen-commissie Taal & Rekenen samengesteld die zich voornamelijk richt op de generieke examens taal en rekenen. De Centrale Examencommissie is in het najaar van 2021 gestart met haar werk.  

Ook is er vanuit het project gewerkt aan een project van automatisering en digitalisering van de examenprocessen met als doel het vereenvoudigen en transparanter maken van de processen.  

Daarnaast heeft ook corona invloed gehad op onze examinering. Met behulp van de landelijke richtlijnen hebben de verschillende (sub)examencommissies kunnen werken aan goede en verantwoorde examenbesluiten. De externe richtlijnen zijn daarvoor aangepast en op maat gemaakt voor het Alfa-college. Daar waar nodig en mogelijk zijn aanpassingen gedaan waardoor de student zo min mogelijk geraakt werd. De kwaliteit van examineren stond daarbij altijd voorop.  

Het Alfa-college heeft een eigen, onafhankelijke commissie van beroep voor de examens ingesteld. Deze beroepsweg staat open voor studenten die beroep willen aantekenen tegen een oordeel van de examencommissies van de opleiding met betrekking tot een examen of stage. Deze weg is beschikbaar voor zowel studenten in het beroepsonderwijs als vavo-studenten. 
Daarnaast heeft deze commissie per 1 augustus 2018 op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs een extra wettelijke taak toegewezen gekregen, waarbij zij als hoogste instantie kan oordelen over een bezwaar van een student beroepsonderwijs tegen een door de opleiding afgegeven bindend studieadvies (BSA).

In 2021 heeft de commissie één beroepszaak behandeld. Het handelde hier om een door de locatie-examencommissie afgewezen verzoek voor vrijstelling voor generieke vakken. De commissie kwam in deze casus tot het oordeel, dat de locatie-examencommissie op de juiste wijze had gehandeld door het vrijstellingsverzoek af te wijzen. Het beroep van de student is daarom ongegrond verklaard.

Met betrekking tot het BSA heeft de commissie geen bezwaarschriften ontvangen. In verband met corona heeft het Alfa-college besloten geen BSA af te geven aan studenten. Logischerwijs zijn daarom ook geen bezwaren ingediend. 

3.7 Afwijking onderwijstijd

Studenten in de BOL dienen gemiddeld minimaal per studiejaar 1.000 klokuren te krijgen (bestaande uit begeleide onderwijstijd, beroepspraktijkvorming en vrij in te vullen uren) en studenten in de BBL minimaal 850 klokuren. De wetgever biedt de mogelijkheid van deze urennorm af te wijken. Daarvoor moet worden voldaan aan een aantal wettelijke eisen:

 • het kwalificatiedossier is de basis voor de onderwijsprogrammering
 • de onderwijsactiviteiten zijn vastgelegd voor de gehele opleiding
 • de onderwijsprogrammering is vastgelegd in de OER
 • de onderwijstijd is uitsluitend gevuld met begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming
 • in de OER is de wijze van examinering beschreven

Het Alfa-college heeft daaraan nog een eis toegevoegd: de resultaten (op de JOB- en BPV-monitor en het diploma- en jaarresultaat) moeten positief én stabiel zijn over de afgelopen twee jaar.

Een directeur van een opleiding die van mening is dat een opleiding in minder uren gegeven kan worden, dient een aanvraag daartoe in bij het College van Bestuur. Het college toetst of die opleiding voldoet aan de bovengenoemde eisen en stelt – bij een positief oordeel – de afwijking van de onderwijstijd voor de desbetreffende opleiding vast als voorgenomen besluit dat ter instemming wordt voorgelegd aan de Studentenraad. Na instemming van de studentenraad kan in de desbetreffende opleiding worden afgeweken van de onderwijstijd.

De studentenraad heeft in 2021 ingestemd met afwijkingen van de onderwijstijden voor de volgende  opleidingen:

 • Coördinator sportinstructie training en coaching (crebocode 25414), Johan Cruijff College, locatie Kardinge in Groningen. Deze opleiding wijkt sinds 2014/2015 af van de wettelijke onderwijstijd.
 • Logistiek medewerker (crebo 25371) en Logistiek teamleider (crebo 25372) in Hardenberg. Deze opleidingen wijken sinds 2017/2018 af van de wettelijke onderwijstijd.
 • MBO-Verpleegkundige (crebo 25480), locatie Kluiverboom in Groningen. Deze opleiding wijkt sinds 2018/2019 af van de wettelijke onderwijstijd.

3.8 Burgerschap en LOB

Visie burgerschap op het Alfa-college 2021-2021

In het afgelopen jaar is in verschillende groepen gesproken over het herijken van een brede visie op Burgerschap.

Het College van Bestuur vraagt om binnen de kaders de visie op Burgerschap te visualiseren en uit te werken in richtinggevende uitspraken. Het uitgangspunt is dat het WAT in de visie beschreven en gevisualiseerd wordt, het HOE is aan de locaties en opleidingsteams.

Er is een proces gestart waarin we de visie op Burgerschap in gezamenlijkheid, met een afvaardiging van iedere regio, herijken. Het werken met de burgerschapscarrousel, themadagen en themaweken willen we behouden, terwijl we ons blijven ontwikkelen wat betreft het inspelen op actualiteiten en persoonlijke vorming.

Het voornemen is om burgerschap veel meer te integreren met beroepsgerichte opleidings-trajecten en juist ook ‘over’ specifieke ‘beroeps’vorming’ heen. Samen leven en leren. Beroepen veranderen en persoonlijke ontwikkeling is van groot belang. Burgerschap moet voortdurend bijdragen aan het gedachtegoed om maatschappelijk succesvol te worden en te blijven.

Januari 2022 wordt de visie op Burgerschap ter vaststelling aangeboden aan het College van Bestuur.

Richtinggevende uitspraken

Samen leren en leven - Burgerschap en persoonlijke vorming op het Alfa-college -

Wij maken burgerschap en persoonlijke vorming mogelijk en zichtbaar door:

 1. Burgerschap en persoonlijke vorming te benaderen als continu integraal onderdeel van het leer- en ontwikkeltraject van de student, voor, tijdens en na de opleiding. [1]
 2. Het gedachtengoed van positieve gezondheid en beroepsvitaliteit te gebruiken als leidraad.
 3. Een veilige, vertrouwde, positieve en stimulerende leeromgeving te creëren waarin ruimte is om zelf en samen met anderen te ontdekken, te ervaren en waardevolle kennis en vaardigheden op te bouwen.
 4. Tijdens het opleidingstraject werkvormen aan te reiken die aansluiten bij talenten, kennis, en vaardigheden om bij studenten de beroepsidentiteit en persoonlijkheid te ontwikkelen.
 5. Begeleiding te bieden bij het ontdekken en leren inzetten van persoonlijke kernwaarden en het zichtbaar en kenbaar maken van eigen identiteit.
 6. Stimulerende werkvormen aan te bieden bij het leren nadenken en het stellen van vragen over maatschappelijke vraagstukken, eigen zingevings-en identiteitsvragen en die van de ander.
 7. Het bieden van ondersteuning bij het leren verantwoorden van eigen gedrag en het leren waarderen, respecteren en anticiperen op verschillen.
 8. Handvatten aan te reiken die helpend zijn bij het maken van eigen keuzes en het nemen van regie op eigen leven om daarmee sociaal en maatschappelijk weerbaar en wendbaar te worden.

[1] Burgerschap, inclusief FitforLife zijn integrale onderdelen van de opleiding en stimuleren de student in het proces van persoonlijke vorming, dit is een continu proces. Er kan geen sprake zijn van vrijstelling.

Regio Groningen

In 2021 hebben we, dankzij corona, ingezien hoe belangrijk de kracht van de persoonlijke ontmoeting en de ervaring is. Naast digitale activiteiten kenmerkt burgerschap zich immers vooral door de  “analoge” verbinding, het gesprek en de betrokkenheid in de fysieke omgeving. Hierdoor werden wij bevestigd in onze ideeën omtrent krachtig burgerschap en hebben mede daarom het concept “de burgerschapsbrouwerij” uitgerold. In deze brouwerij willen wij, naast de bestaande burgerschapscarrousel, het burgerschapsbewustzijn en betrokkenheid van individuele studenten stimuleren. Ook leggen wij, meer dan voorheen, de verbinding met de onderwijsteams. Teams en studenten hebben positief gereageerd op deze ontwikkeling. Door de opzet van de burgerschapsbrouwerij kunnen wij beter inspelen op flexibiliteit in het onderwijs.

Vanuit de NPO-gelden hebben we voor de duur van 2 jaar een nieuwe collega die zich richt op maatschappelijke projecten i.s.m. externe partijen.  Studenten kunnen intekenen op deze projecten. Daarnaast wordt onze wens om een SharePoint te bouwen, ook gefinancierd vanuit de NPO-gelden.

Op dinsdag 2 maart was er een online verkiezingsdebat Alfa-college met 150 mbo- en vavo-studenten en 4 Tweede Kamerkandidaten. Anne Kuik, Niels vd Berge, Bert Smals en Julian Bushoff debatteerden aan de hand van stellingen, bedacht door onze studenten.

In november hebben studenten Bouma en Kluiverboom een voorstelling genaamd Lucy door TheaterAanZ bijgewoond. Een voorstelling over “recht op eigen seksualiteit in alle vrijheid en gelijkwaardigheid”. Studenten waren unaniem positief over de zinvolheid van deze voorstelling.

In 2020 hadden we de verbinding gemaakt met de aanjagers rondom ‘Global Goals’. Hierdoor zijn we gestimuleerd om bewust deze thema’s aan te bieden in de burgerschapsbrouwerij. Zo is een samenwerking ontstaan met de Jongeren Klimaat Beweging.

Het Suikerunie-terrein biedt ook voor burgerschap mooie kansen. Zo worden door theater Traxx verschillende  theatervoorstellingen in de Wolkenfabriek uitgevoerd en zijn we bezig met een festivalformat.

Voor 2022 hopen wij de burgerschapsbrouwerij zodanig neer te zetten dat we volop ontmoetingsmogelijkheden  tussen student en  samenleving creëren. Dit sluit aan bij de nieuwe visie op burgerschap.

Regio Hoogeveen

Het eerste halfjaar van 2021 werkten de docenten burgerschap in Hoogeveen met de lesmethode ‘De maatschappij dat ben jij’ van Codename Future. Van het werkboek waaruit gewerkt wordt, krijgt de lesgevende docent ook toegang tot de TeachersTool, dit is de digitale leeromgeving van Codename Future. Hieruit zijn zowel PowerPoints, debatlessen, eind-opdrachten en actualiteitslessen te downloaden. Naast het gebruik van de lesmethode sluiten de docenten burgerschap steeds meer aan bij de opleidingen, waarbij de docent zich ook richt op burger zijn in het beroep. In de zomer van 2021 heeft de vakgroep de keuze gemaakt om zich ook te oriënteren op andere methodes burgerschap, omdat er de wens lag om meer digitaal te werken. De vakgroep heeft contact gelegd met de methode Burgerschap van Malmberg. Deze methode beschikt zowel over lesboeken als een online leeromgeving waar-binnen de student zelfstandig en online kan werken aan thema’s en opdrachten. In een tijd als deze, de coronapandemie, biedt deze methode meer tools om studenten op afstand en vanuit huis te bedienen in hun ontwikkeling.

Kijkend naar de actualiteit, dan kan er ongetwijfeld geconcludeerd worden dat er -net als in het kalenderjaar van 2020- ook dit jaar aan input voor lessen qua actualiteit geen gebrek was. Het jaar 2021 zat vol met hoogte- en dieptepunten. Kortom: ook zonder lesmethode waren de uren burgerschap goed gevuld. Door alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar lijkt interesse in het volgen van het nieuws meer dan ooit vanuit de student zelf te komen. De student ervaart in het lesuur burgerschap ruimte en tijd om zijn mening te geven en met anderen het gesprek aan te gaan. Een trend die wij alleen maar kunnen toejuichen.

In het voorjaar van 2021 deed het Alfa-college in Hoogeveen opnieuw mee aan de Drentse voorronde van de debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’ van BNN/VARA. Elk jaar strijden zo'n tweehonderd teams om de titel van beste debatschool van Nederland en wordt uit zo'n tweeduizend studenten de beste redenaar van Nederland gekozen. Tien enthousiaste eerste- en tweedejaarsstudenten van de Business School hebben zich voor dit programma aangemeld. De jonge debaters hebben zich vol overgave gebogen over prikkelende stellingen. Door het coronavirus kwam er een streep door de fysieke voorronde in het Drents Parlement. Via ZOOM heeft de organisatie een aangepast programma weggezet. Ondanks de teleurstelling dat we niet fysiek in debat konden gaan met andere scholen, pakt niemand ons deze te gekke en leerzame periode meer af! Op naar de voorronde van volgend jaar!

Ook dit jaar heeft helaas de pandemie gezorgd voor onzekerheden wat betreft het plannen en uitzetten van activiteiten, themadagen en excursies. De wisselende maatregelen hebben ertoe geleid dat de vakgroep de focus voornamelijk legt op wekelijkse lessen burgerschap, om daarin de continuïteit te waarborgen. De vakgroep kijkt dankbaar terug op een bevlogen jaar. Hopelijk biedt 2022 meer kansen om de studenten actief te laten participeren in onze samenleving, oftewel: samen leren(d) leven!

Regio Hardenberg

Februari 2021 - Economie
De economische dimensie staat in het teken van alles wat te maken heeft met omgaan met geld en bestaat uit een gezamenlijk en individueel gedeelte. Het gezamenlijke gedeelte bestaat uit het maken van een geldtypetest en het bespreken van de uitslag en het kijken naar hoe verschillende mensen verschillend met hun geld omgaan. Voor het individuele gedeelte zijn er ongeveer twintig opdrachten ontwikkeld voor de student. Onderwerpen zijn onder andere geldezels, huren of kopen, schulden, vaste lasten en verzekeringen. De student mag zelf kiezen welke opdrachten hij wilde maken. Aan elke opdracht is een aantal punten toegekend en de student moet voor een minimaal aantal punten opdrachten maken.

April 2021 - LEVO
Van keuze naar de student gaan naar keuze voor de docent. Het onderwerp dat centraal staat is ‘mediawijsheid’. Voor de docent zijn er 12 lessen van 1,5 uur gemaakt, het is de bedoeling dat hij drie van deze lessen aanbiedt aan zijn klas. Hij kan ervoor kiezen zelf een keuze te maken, hij kan de keuze ook in samenspraak met de klas maken. Lessen gaan onder andere over invloed van sociale media, fake news en veilig gebruik maken van het internet.

November 2021 - Sociaal-maatschappelijke dimensie
In november zijn we aangesloten bij een landelijke campagne die al sinds 2006 wordt georganiseerd door de Respect Foundation: de nationale bewustwordingscampagne de ‘Week van Respect’. De Respect Foundation werkt hierin samen met onder andere 200 gemeenten en duizenden scholen/klassen (po, vo, mbo) in heel Nederland. Collega’s hebben een reader ontvangen met allerlei opdrachten rondom het thema respect. Een deel om klassikaal uit te voeren en een deel individuele opdrachten voor de student. Onderwerpen die aan bod komen zijn pesten, normen & waarden, de veilige publieke taak en #doeslief.

Flexibilisering Burgerschap
Daarnaast is de werkgroep burgerschap begonnen met het ontwikkelen van een concept om burgerschap flexibel vorm te geven. Daarbij worden de uitgangspunten die in de regio zijn geformuleerd gehanteerd:

 • Werken met Leeruitkomsten
 • Beoordelen met Rubrics
 • Begeleiden met Feedback en FeedForward
 • Keuzevrijheid in wat en hoe ( geen dingen dubbel doen)
 • Plaats en tijd onafhankelijk
 • Leerwegonafhankelijke toetsing

In 2021 is het conceptuele model klaar en zal in 2022 doorontwikkeld worden en gevuld met opdrachten. In september 2022 moet het dan toegankelijk zijn in Itslearning voor alle stu-denten en docenten in de regio.

Deelname Erasmus + traject
Vanuit de werkgroep Burgerschap Hardenberg nemen we deel aan een Erasmus + project. Hierin participeren we met scholen uit Finland, Spanje en Ierland. Doel is om docenten toe te rusten om racisme beter te herkennen op het mbo en daar in de klas mee om te gaan.  We delen kennis en ervaringen met elkaar en ontwikkelen nieuwe instrumenten om in te zetten in onze onderwijspraktijk.

In 2021 is het project gestart en dit loopt door tot het voorjaar van 2023.

3.9 Veilige school

Vanwege het coronavirus is het jaar 2021 opnieuw voor de Veilige School op het Alfa-college een bijzonder jaar geweest. De zorg voor medewerkers en studenten heeft centraal gestaan, zowel wat betreft het facilitaire aspect van inrichting en gezondheid als de sociaal-emotionele kant. Het jaar 2021 geeft, evenals het vorige jaar, een vertekend beeld ten opzichte van eerdere niet-corona jaren: het aantal incidentmeldingen als gevolg van onenigheid tussen studenten onderling en/of medewerkers is bijna 40% lager. Doordat het afgelopen jaar fysiek locatiebezoek van studenten beperkt is geweest als gevolg van de beperkende COVID-19 maatregelen zie je ook dat vooral het aantal incidenten waarbij echt fysieke ontmoetingen een rol spelen sterk zijn teruggelopen. Uitzondering daarop vormen de incidenten uit de categorie ‘dreigen met woorden’ en ‘ruzie zoeken’, hoewel dit ook vaak online gebeurt. Verklaring daarvoor is dat studenten weer aan fysieke sociale contacten moeten wennen. De categorie ‘dreigen met woorden’ is dit jaar de hoogst scorende categorie voor het Alfa-college totaal en overtreft zelfs twee eerdere jaren. Dit jaar zien we ook een nieuwe 'corona'-categorie verschijnen ‘het niet dragen van mondkapjes’. 

Week van de veiligheid 
Afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan wapenbezit onder jongeren. Door deel te nemen aan de landelijke ‘week van de veiligheid’ en een daaraan gekoppelde wapeninleveractie, is geprobeerd jongeren bewust te maken van het gevaar van het bij zich dragen van een wapen en mogelijk gebruikmaken hiervan. Dat is gedaan in afstemming met gemeente, politie en scholen verbonden aan de beleidsgroep ‘Veiligheid op scholen’ van de gemeente Groningen. Omdat preventieve kluisjescontroles van studenten daar ook onderdeel van uitmaakt is onderzocht of dit wel kon op basis van het geldige beleid van het Alfa-college op dit terrein. Hieruit bleek dat om preventief te controleren aanpassingen van dit beleid nodig zijn. Medio 2022 zal deze aanpassing gerealiseerd zijn. 

Digital awareness
Afgelopen schooljaar heeft het programma ‘Digital awareness’ gelopen. Dit lesprogramma had als belangrijkste doelen om jongeren bewust te maken van de gevaren van online gedrag en ze digitaal vaardig en weerbaar te maken. Op elke schoollocatie is met dat doel een initiator aangesteld om docenten te bewegen en te ondersteunen om digital awareness onderdeel te maken van het lesprogramma. Inmiddels is dit programma gestopt. De doelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Dit heeft te maken met een vol lesprogramma, zeker nu dit veelal online was, waardoor geen ruimte was voor extra lesmateriaal. Onderzocht moet worden hoe dit thema een vervolg moet krijgen, omdat het verstandig is aandacht te blijven houden voor dit onderwerp. 

Integrale gedragscode voor medewerkers 
In 2021 is de integrale gedragscode voor medewerkers gerealiseerd als product van de samenwerking tussen verschillende disciplines zoals HRM, Informatiebeveiliging en de Veilige school. Deze code is na instemming van de Ondernemingsraad door het College van Bestuur vastgesteld. In augustus 2021 is de gedragscode uitgerold in de instelling. 

3.10 Internationalisering

Ook het jaar 2021 werd gedomineerd door het coronavirus met al zijn varianten. Maar dankzij het protocol Internationalisering en meer aandacht voor Internationalisation@home heeft er toch een groot aantal internationaliseringsactiviteiten plaatsgevonden.

Mobiliteit
Studenten konden met het speciale internationaliseringsprotocol op stage naar landen met een groene en/of gele landkleur. Het kwam soms ook voor dat studenten naar een oranje land konden gaan als de checklist met een extra vragenlijst (addendum) dusdanig was ingevuld dat duidelijk werd dat de veiligheid geborgd was.

De Erasmusprojecten waarbij studenten en medewerkers betrokken zijn, werden in 2021 grotendeels online uitgevoerd. Een enkel project kon blended verder gaan, dat wil zeggen dat er naast online ook fysieke bijeenkomsten met veel coronavoorbereiding mogelijk werden. Wat een mooi moment was het om collega’s en studenten na ruim 2 jaar weer in het echt te zien!

Mobiliteit studenten en medewerkers binnen Europa, gesubsidieerd onder Erasmus Plus. Studenten i.h.k.v. stage en projecten, medewerkers i.h.k.v. professionalisering, netwerk of project. Het jaar 2020 is niet meegenomen door het coronavirus.

Studenten       Medewerkers      
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
269 220 - 43 53 27 - 41

Mobiliteit studenten en medewerkers binnen en buiten Europa, niet-gesubsidieerd. Studenten en medewerkers i.h.k.v. opleiding, burgerschap, kennismaking, (stage)begeleiding. Het jaar 2020 is niet meegenomen door het coronavirus.

  2018  2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
  studenten studenten studenten studenten medewerkers medewerkers medewerkers medewerkers
Binnen Europa 999 596   106 86 171 - 23
Buiten Europa 26 39   21 6 6 - 4
TOTAAL 1025 635 - 127 92 177 - 27

Strategisch en Operationeel platform Internationalisering
De leden van het Strategisch platform Internationalisering hebben zich, naast uiteraard de coronasituatie, beziggehouden op strategisch gebied met tweetalig onderwijs, inkomende mobiliteit, duurzaamheid, de begroting voor 2022 en daarnaast zijn de leden steeds geïnformeerd over verschillende Europese strategieën en activiteiten, zoals het nieuwe Erasmusprogramma.   

De leden van het Operationeel platform hebben ook dit jaar studenten en medewerkers zorgvuldig begeleid als ze naar het buitenland gingen. Daarnaast heeft het platform een module ontwikkeld voor inkomende studenten die in 2022 ingezet kan worden. Tevens hebben de leden ondersteuning verleend aan de online stagemarkt. Ook zijn de leden dit jaar begon-nen met het digitale systeem om de mobiliteitsdocumenten in op te slaan. En uiteraard is er veel intervisie geweest rondom Internationalisation@home-activiteiten.

Net voordat eind dit jaar besloten werd door de regering om zoveel mogelijk weer thuis te werken, konden we ons jaarlijkse gezamenlijke Strategisch en Operationeel overleg laten plaatsvinden, waarbij ook de collega’s met portefeuille internationalisering van financiën en de Dienst O&K uitgenodigd waren. Het thema was share and learn. We hebben elkaar geïnfor-meerd over activiteiten en gediscussieerd over verdere doorontwikkeling van onze werkzaam-heden.

Activiteiten
Als Alfa-college zijn we betrokken bij verschillende Erasmusprojecten. Bij het Erasmusproject Smart Energy Management’ en bij Techniek in Groningen hebben collega’s in juli 2021 een webinar gegeven over de resultaten van het project, waarbij het ontwerpen en ontwikkelen van het trainingsmateriaal voor een Smart energy toolkit centraal stond. Inmiddels is ook de ingediende eindrapportage van het project goedgekeurd.

Het Erasmusproject ‘ECVET for IT’ bij IT in Hardenberg zit in de afrondende fase. In dit project zijn verschillende IT-modules met elkaar vergeleken.

Het project ‘Creative minds’ bij Techniek kon  in november 2021 weer fysiek een bijeenkomst organiseren. Collega’s van de afdeling Meubel en Interieur, opleiding Creatief vakman in Groningen, ontmoetten in Berlijn na 2 jaar eindelijk weer de collega’s en studenten uit Spanje, Finland en Duitsland. In dit project doen Marketingstudenten onderzoek naar een vraag in de markt, de studenten van de opleiding Creatief vakman ontwerpen en maken het product, de Marketingstudenten maken de website om het product te verkopen. Een mooie cross-over tussen afdelingen en landen.

Bij het Erasmusproject ‘From a rookie to an expert (REXVET)’ verzamelen leden van het Operationeel platform materiaal en ontwikkelen ze modules internationalisering voor medewerkers op drie niveaus. Op deze manier kunnen medewerkers zich verder ontwikkelen op het terrein van internationalisering. De afdeling LONT is ook bij dit project betrokken i.v.m. de ontwikkeling van medewerkers. In oktober2021 hebben leden van het Operationeel platform en landelijke en internationale collega’s een eerste concept uitgetest. De reacties waren positief en de modules worden nu doorontwikkeld.  

In het Erasmusproject ‘Vitality’ bij Sport en Bewegen in Groningen ligt de nadruk op vitaliteit en een positieve gezondheid.

De nadruk bij het project ‘Inclusion models and resources for VET students in risk of drop out (In_Vet)’ ligt op het voortijdige schoolverlaten. Er is  een gids ontwikkeld met ervaringen rondom dit onderwerp. De afdeling O&K speelt een rol in dit project.

Het project ‘Tools to prevent Racism’ is onlangs gestart met de afdeling burgerschap in Hardenberg over racisme en gelijkwaardigheid. We hopen in 2022 het project breder te trekken met collega’s uit de andere regio’s.

Op de valreep van 2021 werd bekend dat de nieuwe Erasmus aanvraag ‘Logistics VET Hub’ waarin  Hoogeveen en Hardenberg een rol gaan spelen rondom logistiek is goedgekeurd.        

Naast de projecten, stages en bezoeken i.h.k.v. jobshadowing, is er uiteraard veel online uitgevoerd. Internationalisation@home-activiteiten hebben veelvuldig plaatsgevonden. In Hardenberg en bij Techniek in Groningen is uitwisseling geweest met Finse scholen en de docenten Engels van het Alfa-college, waarbij de collega’s van de Admiraal de Finse school in december hebben bezocht voor verdere blended samenwerking. In Hoogeveen is online uitwisseling geweest met de in 2020 bezochte school in Kazan. Tevens heeft de Business school met CIELS in Ierland een project gedaan op het gebied van ondernemersskills. Ook bij de Boumaboulevard zijn de activiteiten met CIELS in Ierland versterkt. Er was o.a. een uitwisseling met Ierse, Japanse en studenten van het Alfa-college.  Tevens hebben de coördinatoren Burgerschapscarrousel met CIELS een Engelstalige burgerschapsworkshop ontwikkeld. Het doel in 2022 is om alle activiteiten structureel in te bedden.

Uiteraard waren er ook weer de vaste overleggen van EfVet (www.efvet.org), waarbij mbo-contacten verstevigd, ervaringen uitgewisseld en samenwerkingen opgestart of versterkt worden. Het Alfa-college participeert in een EfVEt thema groep Mbo 4.0 (VET 4.0) waarbij het mbo-onderwijs in de komende jaren onder de loep wordt genomen. In januari 2022 wordt een publicatie hierover uitgegeven. Bij de bijeenkomst van Innotecs (www.innotecs.eu) werden ervaringen binnen het Techniekonderwijs uitgewisseld. Net zoals in 2020 waren al deze bijeenkomsten online.

In november 2021 is voor de tweede keer de internationale stagemarkt online georganiseerd. Studenten en collega’s konden informatie verkrijgen over subsidie en mogelijkheden in het buitenland  en stageorganisaties presenteerden zich.

I-CNN  en CATCH
In 2021 heeft het Alfa-college samen met Landstede en ROC Friese Poort, als I-CNN, de Erasmus accreditatie gekregen. Dat betekent dat we hebben aangetoond internationalisering ingebed te hebben binnen de school, dat we een internationaliseringsstrategie hebben en in kaart hebben gebracht wat we als Alfa-college de komende jaren willen bereiken. Tevens hebben we het Label of Excellence ontvangen, een label dat we gekregen hebben doordat we de laatste 3 jaar zeer goede eindrapportages m.b.t. onze mobiliteiten van studenten en medewerkers in het buitenland hebben ontvangen.

Ook in 2021 heeft I-CNN een gezamenlijke aanvraag ingediend voor Call 2021, met nadruk op mobiliteiten voor studenten niveau 1 en 2, mobiliteiten buiten Europa en (taal)trainingen voor medewerkers. Het resultaat van deze aanvraag was dat we als consortium een totaalbedrag van € 1.026.005,00 ontvangen hebben. Dit bedrag wordt over de 3 roc’s verdeeld. Het wordt ook het komende jaar wel een uitdaging om het Erasmusgeld in totaal uit te putten doordat de mobiliteiten naar het buitenland nog bij lange na niet op het niveau van voor de coronaperiode zijn. In oktober 2021 zijn de directeuren met portefeuille Internationalisering weer samen gekomen tijdens een jaarlijks I-CNN overleg. De directeuren zijn bijgepraat over het nieuwe Erasmusprogramma, over de subsidie en we hebben het thema duurzaamheid besproken.

De overleggen met CATCH, het samenwerkingsverband waarin het Alfa-college samenwerkt met Landstede, ROC Amersfoort, ROC Aventus, ROC de Leijgraaf, ROC Nijmegen en het Da Vinci College zijn dit jaar ook weer voornamelijk online geweest. We hebben elkaar 2 keer fysiek kunnen ontmoeten. Naast het uitwisselen van ervaringen zijn we gestart met het opzetten van een audit-tool. Als scholen zullen we bij elkaar audits gaan uitvoeren waarbij we zullen kijken hoe Internationalisering is ingebed en hoe dit ervaren wordt op verschillende niveaus, management, coördinatoren internationalisering, medewerkers en studenten. De eerste audit zal plaatsvinden bij ROC de Leijgraaf, begin 2022.

Innovatie
In 2021 zijn 2 Centre of Vocational Excellence projecten (CoVE) ingediend, beide op de Admiraal de Ruyterlaan. Het ene project heeft als thema ‘datacenters’ waarbij het Alfa-college bij een positieve uitslag de coördinator van het project zal zijn. Innovatie en samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio bij alle projectpartners spelen een grote rol. De andere aanvraag heeft energietransitie als thema en hierin is het Alfa-college partner.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting