Spring naar inhoud

Verbonden partijen

Verbonden partijen

naam juridische vorm statutaire zetel code activiteiten eigen vermogen resultaat 2021 art. 2:403 BW deelname % consolidatie
Coöp. Netwerk ZON coöperatie Groningen 4  2.269  nvt nee nvt nee
CV Beheermaatschappij LOC+ CV Hardenberg 3  8.446.745  -/- 148.892 nee 37,07 nee
Coöperatieve vereniging SSC-PS U.A. coöperatie Hengelo 4 0 - nee nvt nee
Coöperatie RegioOpleiders Zwolle U.A. coöperatie Zwolle 4 0 0 nee nvt nee
Stichting DOC33 stichting Hoogeveen 4 0 0 nee nvt nee
Stichting EPI- kenniscentrum stichting Groningen 4 0 0 ja 100 nee
Stichting Startershuis Doen stichting Hardenberg 4 0 0 nee nvt nee

Coöp. Netwerk ZON
Netwerk ZON wordt gevormd door de vijf samenwerkende onderwijsinstellingen (de ROC’s  Noorderpoort, Alfa-college, ROC Menso Alting, Drenthe College en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen). Aan de netwerkorganisatie zijn door middel van de platforms verbonden: 12 vmbo-scholen, SBB, 120 zorg- en welzijnsinstellingen en ZorgpleinNoord. Rondom thema’s, zoals stage- en beroepskrachtenplanning, innovatie van praktijkleren en examinering zijn platforms en kenniskringen georganiseerd. Door het stagebureau van Netwerk ZON worden jaarlijks meer dan 5000 stagiairs van de verzorgende en verpleegkundige mbo en hbo opleidingen gematcht.

CV Beheermaatschappij LOC+
De commanditaire vennootschap (CV) Beheermaatschappij LOC+ betreft een ‘joint venture’ met de gemeente Hardenberg, het Zone College en de Stichting LOC+. Deze vennootschap heeft ten doel het voor gezamenlijke rekening en risico ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van het Lokaal Opleidingencentrum Plus.

De bestuurlijke verhoudingen in de CV zijn als volgt:

Gemeente Hardenberg (commanditair vennoot) 53,27%
Alfa-college (commanditair vennoot) 37,07%
Zone College (commanditair vennoot) 9,66%
Stichting LOC+ (beherend vennoot) 0%
  100%

Samenstelling van het bestuur en toezichthoudend orgaan

De Stichting LOC+ is bevoegd tot alle beheers- en beschikkingsdaden die in het kader van de uitoefening moeten worden verricht. In de algemene vergadering heeft iedere vennoot, behoudens de beherend vennoot, recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij partijen anders overeenkomen, is voor het nemen van een rechtsgeldig besluit vereist dat van de vennoten tenminste een tweederde meerderheid voor het voorstel heeft gestemd, waaronder in ieder geval de Gemeente.   

Coöperatieve vereniging SSC-PS UA.
De Coöperatieve vereniging SSC-PS UA. is een coöperatie die in december 2014 is opgericht. Deze coöperatie heeft 4 leden, te weten Alfa-college, Noorderpoort, ROC van Twente en ROC Nijmegen en heeft als doel de instandhouding en verbetering van de database Peoplesoft.

Coöperatieve vereniging SSC-PS UA. wordt niet meegeconsolideerd, aangezien er gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van de consolidatieplicht vanwege de geringe omvang die de stichting heeft (RJ217.304). De aanbeveling vanuit de RJ, 5% balanstotaal ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal, alsmede de impact de omzet en het resultaat, wordt niet overschreden.

Coöperatie RegioOpleiders Zwolle U.A.
RegioOpleiders is een samenwerkingsverband van mbo- en hbo-onderwijsinstellingen en heeft een makelaars- en schakelfunctie ten behoeve van het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen in antwoord op scholingsvragen van in de regio Zwolle gevestigde werkgevers.

Coöperatie RegioOpleiders Zwolle U.A. wordt niet meegeconsolideerd, aangezien er gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van de consolidatieplicht vanwege de geringe omvang die de stichting heeft (RJ217.304). De aanbeveling vanuit de RJ, 5% balanstotaal ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal, alsmede de impact de omzet en het resultaat, wordt niet overschreden.

Stichting DOC33
DOC33 is opgericht op 11 oktober 2021 en betreft een samenwerking tussen de Gemeente Hoogeveen, Alfa-college, Wij Techniek en Regio Del Zuid- en Oost- Drenthe. DOC33 faciliteert een actief netwerk voor en door bedrijven en richt zich op kennisuitwisseling en wederzijdse samenwerking. Werknemers kunnen bij DOC33 terecht voor hun opleiding of om- en bijscholing. Ook biedt het centrum leerwerkplekken voor studenten. Regionale bedrijven kunnen aansluiten om te experimenteren en om kennis op te doen in de proeftuin. Samen werken aan praktijkgerichte pilotprojecten op het gebied van werken en wonen (en daarmee ook welzijn).

Stichting DOC33 wordt niet meegeconsolideerd, aangezien er gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van de consolidatieplicht vanwege de geringe omvang die de stichting heeft (RJ217.304). De aanbeveling vanuit de RJ, 5% balanstotaal ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal, alsmede de impact de omzet en het resultaat, wordt niet overschreden.

Stichting EPI-kenniscentrum  
De activiteiten die het EPI-kenniscentrum verricht, bevinden zich op het vlak van coördineren, ontwikkelen en faciliteren van het vergaren van kennis, die betrekking heeft op de gevolgen van aardbevingen en het mitigeren daarvan voor gebouwen en infrastructuur in Nederland, alsmede het ontwikkelen van de toepassing van deze kennis in de praktijk.

Stichting EPI-kenniscentrum wordt niet meegeconsolideerd, aangezien er gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van de consolidatieplicht vanwege de geringe omvang die de stichting heeft (RJ217.304). De aanbeveling vanuit de RJ, 5% balanstotaal ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal, alsmede de impact de omzet en het resultaat, wordt niet overschreden.

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Stichting EPI-kenniscentrum komen te vervallen.

Stichting Startershuis DOEN!
Startershuis DOEN! wil startende ondernemers en studenten optimale ondersteuning bieden, door regionale hulp vanuit bestaande ondernemers (coaches), ondersteuning via gemeentelijke en provinciale regelingen, samenwerking met de Kamer van Koophandel en de startersadviseur. Hierbij staan de kernactiviteiten, oriënteren, experimenteren en faciliteren centraal.

Stichting Startershuis DOEN! wordt niet meegeconsolideerd, aangezien er gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van de consolidatieplicht vanwege de geringe omvang die de stichting heeft (RJ217.304). De aanbeveling vanuit de RJ, 5% balanstotaal ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal, alsmede de impact de omzet en het resultaat, wordt niet overschreden.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting