Spring naar inhoud

Continuïteit

Continuïteitsparagraaf

In dit hoofdstuk wordt enerzijds teruggekeken naar het afgelopen kalenderjaar op de voor het Alfa-college relevante onderdelen specifiek in relatie tot de continuïteit. Anderzijds is dit hoofdstuk een vooruitblik of de onderwerpen die in deze paragraaf staan de continuïteit in 2022 (of later) bedreigen. 

In de vorige hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op de effecten van het coronavirus voor de organisatie in 2021 want ook in 2021 hebben we als maatschappij, en dus ook als onderwijs-organisatie, te kampen gehad met coronavirus. Mede dankzij de door de overheid beschikbaar gestelde middelen hebben we ook in 2021 maximaal ingezet op de begeleiding van onze studenten, waardoor het negatieve effect voor onze studenten zo klein mogelijk is gehouden. In 2022 continueert het Alfa-college deze ondersteuning. Naast de subsidies in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs en de corona-enveloppe, deels in de lumpsum, heeft het Alfa-college een budget van €775.000 vanuit de reserves beschikbaar gesteld voor onderwijs en begeleiding om de negatieve effecten van het corona-virus verder te minimaliseren. Er wordt dan ook geen negatief effect verwacht ten aanzien van de continuïteit.

Ontwikkeling studentenaantallen

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van het aantal ongewogen bekostigde studenten in de beroepsopleidingen in de periode 2021 tot en met 2024 weergegeven. De aantallen 2021 zijn gebaseerd op de ontvangen terugmelding bekostigingsgegevens vanuit het Ministerie van OC&W d.d. 14 maart 2022 met kenmerk 2022/2/18030486. De prognoses voor de jaren na 2021 zijn bepaald op grond van de referentieraming mbo.

jaar 2021 2022 2023 2024
procentuele ontwikkeling -/- 1,20% -1,16% -1,85% -1,38%
aantal ongewogen bekostigde studenten 12.039 11.899 11.679 11.518

In het Geïntegreerd Jaardocument 2020 hebben we al aangegeven dat de verwachting was dat de daling van het aantal studenten in het beroepsonderwijs in 2021 ingezet zou worden. We gingen uit van -0,88% in 2021 en is in werkelijkheid -/- 1,2% geworden.
De verwachting is dat een daling van het aantal studenten de komende jaren op basis van de demografische ontwikkelingen verder zal toenemen tot een afname van -4,3% in 2024 ten opzichte van 2021.

Voor het vavo is het lastiger om de verwachte ontwikkeling van de studentenaantallen vast te stellen. Veel van de studenten komen voor een traject van een jaar of korter. Op de instroom van studenten in deze trajecten hebben we weinig invloed. De instroom in de vavo-opleidingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de examenresultaten in het reguliere vo. De ontwikkelingen en de door de overheid genomen maatregelen naar aanleiding van de corona pandemie zorgen in 2021 voor een fors lagere instroom aan vavo-leerlingen. De verwachting is dat voor 2022 de aantallen weer zullen toenemen naar een regulier niveau.

Voor Educatie geldt dat we voor het reguliere aanbod voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de inkoop door gemeenten, die vaak jaarlijks opnieuw kiezen voor het Alfa-college. Daarnaast zijn er de inburgeringstrajecten die door de studenten zelf worden ingekocht. 
De reeds in 2018 ingezette daling van inburgeraars die een inburgeringstraject bij het Alfa-college inkopen is ook in 2021 doorgezet. Ook voor de komende jaren verwachten we dat deze daling nog doorzet.

In de komende jaren verwachten we een positieve ontwikkeling op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, door de vraag vanuit het werkveld te koppelen aan certificeerbare eenheden. Zo kunnen ook volwassenen, zowel werkenden als werkzoekenden, zich betekenisvol ontwikkelen door gedeelten van opleidingen te volgen. 
Dit is opgenomen als belangrijk thema in de Kwaliteitsagenda 2019-2022. Naast deze formele route willen we ook inzetten op informeel leren (bv. leren door in co-creatie met het werkveld te komen tot innovatieve oplossingen). We verwachten de komende jaren jaarlijks een toe-name van het aantal LLO deelnemers. Op deze manier verwachten we de omzetdaling, als gevolg van de daling van het aantal bekostigde studenten, op te kunnen vangen en op die wijze de continuïteit op de lange termijn te waarborgen.

Ontwikkeling personele bezetting

Personeelscategorie 2021 2022 2023 2024
Management 55,0 54,4 52,0 52,0
Fte onderwijsgevend personeel (OP) 735,3 721,5 717,8 715,0
Fte ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) 331,1 307,7 307,7 307,7
Totale formatie 1.121,4 1.083,7 1.077,5 1074,7

1Het aantal fte 2021 in deze tabel wijkt af van het aantal fte opgenomen in de definitieve begroting 2021 omdat deze is bijgewerkt naar de definitieve aantallen ultimo 2021. 

De verwachting is dat de studentenaantallen de komende jaren teruglopen. We houden voor zowel OP als OBP rekening met een daling van het aantal fte’s. Deze daling is op te vangen door natuurlijk verloop (onder andere AOW-gerechtigde leeftijd) en het gebruik van de flexibele schil. Tegelijkertijd verwachten we een behoefte aan fte’s door de LLO-ontwikkelingen. Dit is nog niet in concrete cijfers te benoemen. Om kwalitatieve fricties te voorkomen, maken organisatorische eenheden strategische personeelsplannen. Doel hiervan is de inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten door middel van bijvoorbeeld scholing.

Huisvesting

De afgelopen jaren is ons pand aan de Voltastraat in Hoogeveen grondig gerevitaliseerd. Medio 2021 is dit pand opgeleverd. Dit pand is op dit moment het meest duurzame gebouw van het Alfa-college. Voor de overige hoofdlocaties van het Alfa-college worden plannen ontwikkeld om deze panden de komende jaren ook te verduurzamen. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe strategische visie op onderwijs en huisvesting in de regio Groningen. In het oosten van de stad zijn er plannen om een vitaliteitscampus, gericht op vitaliteit voor jongeren, werkenden en ouderen, te ontwikkelen. Hiervoor worden de gesprekken reeds gevoerd. In het westen van de stad zijn plannen om een campus voor duurzaamheid en circulariteit te ontwikkelen; de Energiehub050. Het doel is om in dit gebied de opleidingen op het gebied van techniek, duurzaamheid en circulariteit onder te brengen.

Naast de panden die in eigendom zijn van het Alfa-college wordt er ook een aantal locaties gehuurd. Dit is een bewuste keuze om de te verwachten krimp voor de komende jaren te kunnen opvangen en sluit aan bij de strategische koers van het Alfa-college. De contracten worden - gezien de mogelijke fluctuatie en daling van studentenaantallen – zo veel mogelijk voor een korte periode afgesloten. Hierdoor heeft het Alfa-college een voldoende flexibele huisvestingsschil om een mogelijke daling met 10% van de huidige studentenaantallen op te vangen. Hierbij is rekening gehouden met een verwachte toename van het aantal LLO deelnemers.

Ontwikkeling Investeringen

De afgelopen jaren zijn wij als gevolg van toenemende baten steeds in staat geweest om een aantal geplande grote investeringsprojecten, onder andere de ver-/nieuwbouw voor de locatie aan de Voltastraat in Hoogeveen, verbouwing aan de Admiraal de Ruyterlaan, Kardingerweg, de vervanging van kantoor- en schoolmeubilair en audiovisuele apparatuur van het Alfa-college, met eigen middelen te financieren.

Vanuit de meerjarenplannen houden wij rekening met investeringen voor regulier onderhoud en daaraan gerelateerde duurzaamheidsverbeteringen, vervanging van kantoor- en schoolmeubilair en audiovisuele apparatuur en zijn de investeringen voor de verlening van de gebruikshorizon van onze locatie aan de Kluiverboom hierin opgenomen. 
Voor toekomstige investeringen in het kader van de Vitaliteitscampus en de EnergieHug050 is de verwachting dat wij deze niet uit eigen middelen kunnen financieren, waardoor wij genoodzaakt zijn om externe financiering te zoeken.

Investeringen 2021-2024

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Investeringen in onderhoud Investeringen in ICT/IT specials Investeringen in Onderwijsleermiddelen Investeringen in huisvesting
2021 1404.3 45.7 2479.7 3475.7
2022 1450 90 3954 4285
2023 1600 101 1900 2800
2024 2100 101 3200 1000

Onder de investeringen in ICT/IT specials is opgenomen de aanschaf van Imacs en Macbooks.

Balans

De balans ontwikkelt zich de komende jaren naar verwachting als volgt:

Balans

Activa (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
         
Vaste activa        
Immateriele activa        
Materiële vaste activa  85.122   86.856   85.287   83.928 
Financiële vaste activa  8.449   8.273   8.246   8.219 
Totaal vaste activa  93.571   95.129   93.533   92.147 
         
Vlottende activa        
Voorraden -      
Vorderingen  3.270   3.270   3.270   3.270 
Effecten - - - -
Liquide middelen  33.744   25.592   23.242   23.041 
Totaal vlottende activa  37.015   28.862   26.512   26.311 
         
Totaal activa  130.586   123.992   120.045   118.458 
Passiva (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
         
Eigen Vermogen        
Algemene reserve  64.239   60.614   59.735   62.382 
Bestemmingsreserve publiek  3.231   3.168   3.043   2.893 
Bestemmingsreserve privaat  489   552   677   827 
Statutaire reserves  1   1   1   1 
Totaal eigen vermogen  67.961   64.335   63.456   66.103 
         
Voorzieningen 6.126 6.226 6.276 6.326
         
Langlopende schulden 32.739 29.717 26.599 22.631
         
Kortlopende schulden 23.761 23.714 23.714 23.398
         
Totaal passiva 130.586 123.992 120.045 118.458

Toelichting op de geprognosticeerde balans:

 • Materiële vaste activa: Stijging in 2022 heeft te maken met de geplande investeringen in duurzaamheid en investeringen vanuit planvorming vanuit het onderwijs. De verwachting is dat vanaf 2024 een daling inzet doordat de reguliere afschrijvingen groter zijn dan de geplande investeringen. 
 • Financiële vaste activa: daling als gevolg van de reguliere afschrijvingen.
 • Vlottende activa: de daling wordt vooral veroorzaakt door een lagere stand van de liquide middelen als gevolg van de voorgenomen investeringen en extra toegekende middelen op basis van planvorming in 2022 en 2023.
 • Eigen vermogen: het eigen vermogen daalt in 2022 en 2023 in verband met een negatief begroot resultaat en de onttrekking van de NPO-bestemmingsreserve in 2023, maar zal naar verwachting vanaf 2024 weer toenemen door de verwachte toekomstige positieve exploitatieresultaten.
 • Voorzieningen: de omvang van de voorzieningen stijgt na 2021 geleidelijk. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de populatie in de voorziening duurzame inzetbaarheid.
 • Langlopende schulden: Dalende stand als gevolg van de reguliere aflossingen bij het Ministerie van Financiën. 
 • Kortlopende schulden: geen noemenswaardige veranderingen.

Staat van Baten en Lasten

De staat van baten en lasten ontwikkelt zich de komende jaren naar verwachting als volgt:

Staat van Baten en Lasten (x € 1.000)

  2021 2022 2023 2024
Baten        
Rijksbijdragen 117.367 117.963  111.620   111.040 
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden 1.474 2.036  1.700   1.600 
Wettelijke college- / cursus- / examengelden 61- 350- - -
Baten werk in opdracht van derden 3.946 2.549  4.750   5.250 
Overige baten 2.644 2.691  2.691   2.691 
         
Totaal baten  125.371   124.889   120.761   120.581 
         
Lasten        
Personeelslasten  93.959   97.176   91.549   88.080 
Afschrijvingen  7.447   8.045   7.971   7.760 
Huisvestingslasten  6.822   7.158   7.358   7.358 
Overige lasten  13.385   15.312   14.112   14.112 
         
Totaal lasten  121.612   127.691   120.990   117.309 
         
         
Saldo Baten en lasten uit de gewone bedrijfsvoering 3.759 2.802- 229- 3.272
         
Financiële baten en lasten 636- 675- 650- 625-
Resultaat deelnemingen 149- 149- - -
         
Saldo baten en lasten uit de financiële bedrijfsvoering 785- 824- 650- 625-
         
Totaal resultaat 2.974 3.626- 879- 2.647

Toelichting op de geprognosticeerde staat van baten en lasten:

 • Rijksbijdragen: de piek in 2021 en 2022 zit in de extra NPO-middelen en middelen voor ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’, ‘Extra Hulp voor de Klas’ en ‘Extra begeleiding en nazorg MBO’, de kwaliteitsagenda en de subsidie voor het inhaalprogramma. Vanaf 2023 dalen de rijksbijdragen als gevolg van de verwachte daling van het marktaandeel.
 • Overige overheidsbijdragen / subsidies overige overheden: vanaf 2023 verwachten wij een daling van deze opbrengsten als gevolg van het afronden van een aantal grote projecten. De hogere baten in 2022 ten opzichte van 2021 is een gevolg van de coronapandemie waardoor projecten vertraging hebben opgelopen en er daardoor minder baten aan het jaar toegerekend konden worden.
 • Wettelijke college-, cursus- / examengelden: dit betreft het verschil tussen het door het Alfa-college gefactureerde collegegeld BBL (18+) en de inhouding door DUO (op basis van T-2). Het ministerie van OC&W heeft bepaald dat het wettelijk cursusgeld voor het schooljaar 2021/2022 gehalveerd wordt. Daardoor wordt er minder gefactureerd dan ingehouden wat een negatief verschil opgeleverd.
 • Baten werk in opdracht van derden: Door het stopzetten van de inburgeringsactiviteiten dalen de baten in 2022. De jaren erna verwachten wij door het aanbieden van LLO-activiteiten dat de baten gaan toenemen. 
 • Overige baten: er worden geen noemenswaardige veranderingen vanaf 2022 verwacht.
 • Personeelslasten: In 2022 is een piek in de personele lasten waarneembaar als gevolg van de extra tijdelijke inzet in het kader van de NPO-middelen en de additionele middelen. Ultimo 2022 zal het aantal reguliere fte’s gedaald zijn door het verdwijnen van de NPO-middelen en de verwachte daling van het aantal studenten.
 • Afschrijvingen: de afschrijvingslasten stijgen als gevolg van de oplevering van de ver-/ nieuwbouw aan de Voltastraat in Hoogeveen. Tevens is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen in school- en kantoormeubilair, audiovisuele middelen en investeringen voor innovatieve plannen.
 • Huisvestingslasten: De daling van het aantal studenten vanaf oktober 2022 leidt tot een verminderde behoefte aan externe (les)ruimten. Daarentegen verwachten wij dat de kosten verder zullen stijgen als gevolg van de fors hogere energieprijzen.
 • Overige lasten: de overige lasten dalen in 2023 ten opzichte van 2022 doordat in 2022 de NPO- en additionele middelen volledig mee zijn genomen in de begroting waar deze in 2023 tot en met juli zijn meegenomen.
 • Financiële baten en lasten: De daling van de lasten is een direct gevolg van de jaarlijkse aflossing.

Ontwikkeling financiële kengetallen

Het Alfa-college hanteert voor zijn kengetallen, naast de door de Onderwijsinspectie gehanteerde signaleringswaarden, eigen, interne onder- en bovengrenzen en normen voor de financiële kengetallen. De ontwikkeling van de relevante financiële kengetallen voor de jaren 2022 t/m 2024, inclusief de onder- en bovengrenzen, de normen en signaleringswaarden van OCW, is als volgt:

Solvabiliteit 2022 2023 2024
Solvabiliteit 53% 54% 56%
Ondergrens 32% 32% 32%
Bovengrens 50% 50% 50%
Signaleringswaarde OCW < 30% < 30% < 30%

De solvabiliteit loopt de komende jaren op tot 56%. Dit heeft voornamelijk te maken met de verwachte daling van de studentenaantallen waardoor de kosten (voornamelijk personeel) zullen afnemen. De daling van de Rijksbijdrage zal, door de T-2 financiering, echter later ingezet worden waardoor naar verwachting de komende jaren een positief exploitatieresultaat behaald zal worden en daarmee de solvabiliteit zal toenemen.

Rentabiliteit 2022 2023 2024
Rentabiliteit ‑3,0 ‑0,8 2,1
Norm - - -
Signaleringswaarde OCW < 0 < -0,05 < -0,1

De rentabiliteit is in 2022 en 2023 negatief door een negatief verwacht resultaat om vervolgens weer positief te worden en door te stijgen naar 2,2. Hiermee blijven wij ruim boven de signaleringswaarde OCW.

Liquiditeit 2022 2023 2024
Liquiditeit 1,4 1,1 1,1
Norm 1,0 1,0 1,0
Signaleringswaarde OCW < 0,75 < 0,75 < 0,75

De liquiditeit zal de komende jaren afnemen tot 1,1. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de geplande investeringen en negatief verwachte resultaten voor de komende jaren. De liquiditeit blijft ruim boven de normwaarde en de signaleringswaarde.

Absolute omvang liquide middelen 2022 2023 2024
Omvang in € € 25.592.364,83 € 23.242.352,33 € 23.040.817,42
Signaleringswaarde OCW € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000

Het Alfa-college zal de komende jaren voldoende liquide middelen tot haar beschikking hebben om te voldoen aan de signaleringswaarde OCW.

Huisvestingsratio 2022 2023 2024
Huisvestingsratio 0,06 0,06 0,06
Norm - - -
Signaleringswaarde OCW > 0,15 > 0,15 > 0,15

Met de huisvestingsratio geven we aan welk deel van de totale lasten betrekking hebben op huisvesting. Onze huisvestingsratio laat op de lange termijn een stabiele ontwikkeling zien en ligt ruim onder de signaleringswaarde.

Bovenmatig Eigen Vermogen 2022 2023 2024
Feitelijk Eigen Vermogen (* 1 mln.) € 64.673 € 63.673 € 66.201
Normatief Eigen Vermogen (* 1 mln.) € 102.330 € 104.938 € 107.747
Bovenmatig Eigen Vermogen € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ratio Eigen Vermogen 0,63 0,61 0,61

Met ingang van het boekjaar 2020 is er een nieuwe signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen. De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelde een rekenmethode om te bepalen wat een redelijk (publiek) eigen vermogen is om aan te houden. Het Alfa-college heeft in 2021 een ratio Eigen vermogen van 0,74 en een mogelijk bovenmatig eigen vermogen van € 0,00. Ook voor de komende jaren is zichtbaar dat het Alfa-college geen bovenmatige reserves heeft.

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Het interne beheersings- en controlesysteem heeft betrekking op de bedrijfsvoering, maar uiteraard ook op het onderwijs in onze organisatie. Hieronder wordt aangegeven hoe ons interne beheersings- en controlesysteem functioneert:

 • Onderwijs en examinering: de kwaliteit van ons onderwijs en onze examinering wordt bewaakt door de cyclus van de van het strategisch document afgeleide kaderbrieven, de daarop gebaseerde jaarplannen en jaarplangesprekken. Eind 2021 is gestart met een nieuwe P&C-cyclus genaamd Alfa Kompas, die met ingang van 2022 geïmplementeerd wordt. Het Alfa Kompas geeft de mogelijkheid vanuit de eigen context van de locatie (couleur locale) én concernbreed te sturen op de strategische koers (de locatieroute) en de continuïteit. Dit mede doordat doelstellingen en stuurinformatie gezamenlijk door College van Bestuur en directie (CDO) bepaald zijn. De kwaliteit van onderwijs en examinering wordt gevolgd door de onderwijsteams te monitoren op relevante indicatoren (o.a. studiesucces en vsv). Teams die niet voldoen aan de minimale eisen van de Inspectie voor het Onderwijs, worden aangemerkt als risico-opleiding en met die teams worden afspraken gemaakt hoe te komen tot verbetering. De voortgang van de verbeteringen wordt meegenomen als input voor de drie gesprekken per jaar die het CDO gezamenlijk heeft over de voortgang (zie voor meer details hieronder).
 • Audits: De kwaliteit van onderwijs, examinering en diplomering en kwaliteitsborging worden in het Alfa-college gemonitord door het uitvoeren van interne audits op basis van het toezichtskader van de inspectie. De selectie van de opleidingen die jaarlijks worden ge-audit, is risicogericht. Daarnaast kan het managementteam van een locatie ook zelf opleidingen voordragen voor een interne audit. Dit kunnen dan opleidingen zijn met een mogelijk risico of opleidingen die heel goed zijn of een ontwikkelingsvraag hebben. Daarnaast voert het auditteam op instellingsniveau thema-audits uit. Naast de interne audits wordt om de drie jaar een instellingsaudit uitgevoerd door het Kwaliteitsnetwerk mbo. Zie ook paragraaf 3.6.3.
 • Integrale rapportage: Tweemaandelijks, vanaf februari van elk boekjaar, wordt aan het College van Bestuur integraal gerapporteerd over een aantal indicatoren, gekoppeld aan de gebieden student en regio, medewerkers, maatschappij en bestuur en financiers. Tijdens de vergaderingen van de auditcommissie bespreekt het College van Bestuur de meest actuele integrale rapportage met de commissie. In de nieuwe P&C-cyclus die in 2022 wordt gevolgd, wordt driemaal per jaar, in oktober, februari en juni terug-en vooruitgekeken: op basis van vooraf bepaalde stuurinformatie en middels de rolling forecast methodiek wordt driemaal jaarlijks een rapportage opgesteld (data+ duiding) als input voor de genoemde drie gesprekken met het College van Bestuur en de directie (CDO)-overleg over de voortgang t.a.v. de strategische doelstellingen en de continuïteit en wat mogelijk nodig is om bij te sturen. 
 • Financiële meerjarenbegroting: Dit is een belangrijk sturingsinstrument waarmee de (financiële) effecten van het strategisch meerjarenbeleid en de verwachte interne en externe ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt. Met behulp van dit sturingsinstrument kan onder meer het effect van beleidskeuzen, risico’s en ontwikkelingen op het (toekomstige) resultaat, het vermogen, de balansposities en de financieringsstructuur inzichtelijk worden gemaakt. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
 • Personeel: Voor de verschillende regio’s/locaties zijn strategische personeelsplannen opgesteld die regelmatig worden geactualiseerd en wordt de ontwikkeling van het aantal WW- en BW-gerechtigden continu gemonitord.
 • Informatiebeveiliging en privacy: Er worden bewustwordingsbijeenkomsten gehouden voor teams. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het Alfa-college sluit met het beleid aan bij deze wetgeving en heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst die waakt over correcte toepassing van de AVG (zie ook paragraaf 5.4).
 • Strategisch beleid: Er wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld. In de kaderbrief wordt aangegeven wat wordt verwacht van de diverse organisatie eenheden als het gaat om de strategische doelen van de organisatie en de ontwikkelingen die zich tussentijds in een strategische periode aandienen. Via de kaderbrief en de daarbij aansluitende begroting worden de middelen gekoppeld aan inhoudelijke plannen. De onderwijslocaties en Bedrijfsvoering hebben plannen opgesteld en op basis van deze plannen zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor 2021 ging het voornamelijk over plannen in het kader van verbeteren, vernieuwen en innoveren. Voor de begroting van 2021 is meer gestuurd op additionele plannen, gekoppeld aan de strategische koers. Om de voortgang van de realisatie van e.e.a. binnen de organisatorische eenheden te volgen worden er als onderdeel van de P&C-cyclus twee keer per kalenderjaar locatieplangesprekken gehouden die het College van Bestuur voert met de managementteams van die eenheden. Na afloop van het kalenderjaar wordt op instellingsniveau een rapportage opgesteld waaruit blijkt wat de stand van zaken is op dat moment. Met ingang van 2022 is de P&C-cyclus anders ingericht (zie hierboven).
  Om als organisatie meer in control te raken op de strategische koers, heeft het Alfa-college besloten om de functies van concerncontrol en businesscontrol conform het three-lines model in te voeren, zodat zowel het College van Bestuur als de organisatorische eenheden meer aantoonbaar integraal in control zijn op de strategische ontwikkelingen en de continuïteit van de organisatie. Een transitie van waardegedreven naar een waarden- en datagedreven organisatie moet hierbij ondersteunen.
 • interim controle: in de rapportage van zijn jaarlijkse interimcontrole geeft de accountant zijn bevindingen weer naar aanleiding van zijn onderzoek naar de bedrijfsvoering en de processen. Ook dit jaar is de interimcontrole 2021 uitgevoerd op de hoofdlijnen van de bedrijfsprocessen.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

Een van de belangrijkste onzekerheden in het voorjaar van 2021 was de ontwikkeling van het coronavirus en de effecten daarvan op  het onderwijs en de studenten. 
In afwachting van de verdere inrichting van de controlfunctie, inclusief risicomanagement, binnen het Alfa-college om meer dan tot nu toe in control te raken op de strategische koers, is in eerdere jaren gestuurd op een aantal risico’s die in 2021 niet meer actueel waren. Bijvoorbeeld informatiebeveiliging, die inmiddels is uitgegroeid tot veel meer dan de betekenis uit het verleden die geen recht meer doet aan de (digitale) context waarin wij tegenwoordig functioneren. Door de verbreding van dit onderwerp en de aandacht die we hier als Alfa-college aan besteed hebben op inhoud én proces is er geen sprake meer van een bedreiging ten aanzien van de continuïteit van het Alfa-college. In het kader van de nieuwe P&C-cyclus wordt in 2022 strategisch risicomanagement geïmplementeerd waarbij het CDO gezamenlijk de risico’s en kansen voor het bereiken van de strategische doelstellingen gaat identificeren, omschrijven, inschatten (kans en impact), beheersmaatregelen gaat bepalen, inzetten, monitoren en driemaal jaarlijks gaat bespreken. Risico-bereidheid/appetite wordt ook bepaald. In het jaarverslag over 2022 wordt hieraan aandacht besteed.

Rapportage toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht wordt steeds door het College van Bestuur betrokken bij majeure beleidsvraagstukken. Alle relevante plannings- en verantwoordingsdocumenten worden cf. statuten aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter goedkeuring. Mochten zich los daarvan financieringsvraagstukken voordoen, dan worden die ook door het college aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht bij grote onderwerpen ook meer en meer in de beleidsvoorbereidende fase betrokken door het College van Bestuur.

De audit- en onderwijscommissie van de Raad van Toezicht zijn in dit opzicht ook belangrijk. In hun vergaderingen is er gelegenheid om in aanwezigheid van deskundigen uit de organisatie inhoudelijk in te gaan op de voor deze commissies relevante onderwerpen. Onderwerpen kunnen er inhoudelijk worden voorbesproken en indien gewenst voorzien van een advies van de desbetreffende commissie aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Dat geldt bv. voor de financiële plan- en verantwoordingsdocumenten die eerst in de auditcommissie aan de orde komen alvorens zij in de Raad van Toezicht worden besproken. Enkele andere onderwerpen die langs deze lijn besproken worden zijn: de realisatie Kwaliteitsagenda en het effect van het coronavirus op de studenten, de medewerkers, de organisatie en de regio en nieuw in 2021 waren themagesprekken over relevante onderwerpen. 

Versie:
v5.7.4

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report