Spring naar inhoud

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa

    aanschafprijs 01-01-2021 afschrijving cumulatief 01-01-2021 boekwaarde 01-01-2021 investeringen 2021 aanschaf desinvestering 2021 afschrijving desinvestering 2021 mutatie 2021 afschrijving 2021 aanschafprijs 31-12-2021 afschrijving cumlatief
31-12-2021
boekwaarde 31-12-2021
                         
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen  117.196.759   46.691.379   70.505.380   4.702.975  28.553- 1.281-  4.000.908   4.563.508   125.872.089   51.253.606   74.618.482 
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  39.914.566   32.354.644   7.559.922   2.620.232   30.057   10.675  -  1.796.552   42.564.855   34.161.871   8.402.984 
  Lease Capgemini (0050; jr 2010-2013)  1.059.179   1.059.179  - - - - - -  1.059.179   1.059.179  -
  Project Capgemini  4.137.020   4.137.020  - - - - - -  4.137.020   4.137.020  -
  Lease Capgemini (0071; jr 2014-2021)  6.936.617   4.606.839   2.329.778   768.821  - - -  1.058.258   7.705.438   5.665.097   2.040.341 
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa  436.267   306.173   130.094   82.084  4.382- 4.382- -  28.376   513.970   330.167   183.803 
1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald  4.000.908  -  4.000.908  - - - 4.000.908- - - - -
                         
  Materiële vaste activa  173.681.316   89.155.234   84.526.082   8.174.112  2.878-  5.013  -  7.446.694   181.852.551   96.606.941   85.245.610 

Toelichting:                                                                                            

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen
In de post gebouwen en terreinen is opgenomen de reguliere investeringen en afschrijvingen. De mutatie 2021 betreft de geactiveerde investeringen in het ver-/ nieuwbouwproject aan de Voltastraat in Hoogeveen.

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur
Lease Capgemini zijn de investeringen als gevolg van het (financial lease) contract met Capgemini. Door de financial leaseconstructie is het Alfa-college geen juridisch eigenaar van deze investeringen. Het project Capgemini betreft de investeringen in de infrastructuur als gevolg van de outsourcing van de IT-diensten.         

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa
Onder deze post staan de investeringen in het huurpand LOC+ Hardenberg.

1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald
Hieronder is opgenomen de activa ten aanzien van voornamelijk de ver-/ nieuwbouw aan de Voltastraat in Hoogeveen welke per balansdatum nog niet in gebruik is genomen of is opgeleverd.

1.1.3 Financiële vaste activa

    boekwaarde 01-01-2021 investering verstrekt desinvestering afgelost dividend resultaat deelnemingen overige mutaties boekwaarde
31-12-2021
                 
1.1.3.2 Deelneming LOC+ Hardenberg  8.688.312  - - 92.675-  9.933  158.825-  8.446.745 
  Coop. Netwerk ZON  2.269  - - - - -  2.269 
                 
  Financiële vaste activa  8.690.581  - - 92.675-  9.933  158.825-  8.449.014 

Toelichting:                                                                    

1.1.3.2 Financiële Vaste Activa
Deelneming LOC+ Hardenberg
In 2006 is de CV LOC+ te Hardenberg opgericht ten behoeve van de bouw van het Lokaal Opleidingen Centrum. De totale kapitaalstorting van het Alfa-college bedraagt € 11,0 mln. Het totale belang van het Alfa-college in de CV LOC+ is 37,07%. De mutatie in 2021 wordt betreft een foutherstel doordat in de jaarrekening 2020 de waardering van de deelneming LOC+ € 158.825 te hoog gewaardeerd was. Deze hogere waardering is in 2021 gecorrigeerd als ‘overige mutatie’ in de FVA en in 2021 ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht. 

Coöp. Netwerk Zon
In 1997 is de Coöperatie Gezondheids-zorgopleidingen Noordoost Nederland U.A. opgericht en handelt sinds 2012 onder de naam ‘Netwerk Zon’. De kapitaalstorting ad € 2.269 betreft het entreegeld tot lidmaatschap van de coöperatie conform de statuten van de coöperatie.

De overige onder de verbonden partijen opgenomen organisaties worden niet meegeconsolideerd, aangezien er gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling van de consolidatieplicht vanwege de geringe omvang die de organisaties hebben (RJ217.304). De aanbeveling vanuit de RJ, 5% balanstotaal ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal, alsmede de impact de omzet en het resultaat, wordt niet overschreden.

1.2.2 Vorderingen

      31-12-2021
EUR
    31-12-2020
EUR
             
1.2.2.1 Debiteuren algemeen    333.375       461.650 
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen    85.509       398.029 
1.2.2.7 Vorderingen op deelnemers    930.509       831.601 
1.2.2.8 Overige overheden    875.672       2.659.774 
1.2.2.10 Overige vorderingen    282.296       235.318 
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten    1.089.379       763.448 
1.2.2.15 Overige overlopende activa    12.919       4.290 
  Omzetbelasting    74.502       16.270 
             
1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid          
  Stand per 1-1  312.090-      267.530-  
  Onttrekking  43.001       31.007   
  Dotatie  144.942-      75.567-  
  Vrijval 0     0  
       414.031-      312.090-
             
  Vorderingen    414.031-      312.090-

Toelichting:                                                                                

1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vordering op groepsmaatschappijen is lager dan voorgaand jaar voornamelijk als gevolg van een openstaande vordering op Stichting EPI-kenniscentrum ad € 0,4 mln. in 2020 die in 2021 is voldaan.

1.2.2.8 Overige overheden
Dit betreft de vorderingen op gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen. Deze is ten opzichte van 2020 aanzienlijk afgenomen aangezien er in 2020 een vordering van € 1,8 mln. op de Gemeente Emmen open stond ten behoeve van het Skills4Future project. Deze vordering is in 2021 ontvangen.

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
De toename van de vooruitbetaalde kosten ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt doordat we in verband met de overgang naar een nieuw boekhoudsysteem per 1-1-2022 in 2021 meer facturen vooruit hebben betaald zodat deze nog afgehandeld konden worden in het ‘oude’ systeem.

1.2.2.16 Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening bestaat voornamelijk uit de posten die bij het incassobureau liggen.

1.2.4 Liquide middelen

    31-12-2021
EUR
    31-12-2020
EUR
 
             
1.2.4.1 Kasmiddelen  22.413       12.389   
1.2.4.2 Tegoeden op Bankrekeningen  33.598.656       30.194.123   
             
  Liquide middelen    33.621.069       30.206.512 

Toelichting:

1.2.4 Liquide Middelen
De Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan een jaar en staan ter vrije beschikking aan het Alfa-college.

2.1 Eigen Vermogen

      stand per 01-01-2020 resultaat 2020 overige mutaties stand per 31-12-2020 resultaat 2021 overige mutaties stand per 31-12-2021
                   
2.1.1.1 Algemene reserve    56.913.202   5.106.457  -  62.019.659   2.237.851  -  64.257.510 
                   
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek                
  Reserve vavo    723.004  209.239- -  513.765  87.047- -  426.718 
  Reserve contractactiviteiten   - - - - - - -
  Reserve cursusgeld    1.684.677   278.886  -  1.963.563  60.614- -  1.902.949 
  Reserve NPO   - - - -  1.001.000  -  1.001.000 
       2.407.681   69.647  -  2.477.328   853.339  -  3.330.667 
                   
2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat                
  Reserve inburgering    536.309  71.728- -  464.581  89.781- -  374.800 
  Reserve contractactiviteiten    25.107  813- -  24.294  27.777- - 3.483-
       561.416  72.541- -  488.875  117.558- -  371.317 
                   
2.1.1.8 Statutaire reserves (Stichtingskapitaal)    1.066  - -  1.066  - -  1.066 
                   
  Eigen vermogen    59.883.365   5.103.563  -  64.986.928   2.973.632  -  67.960.560 

Toelichting:                                                                                                                               

2.1 Eigen vermogen
Er zijn geen bepalingen ten aanzien van reserves in de statuten opgenomen, met uitzondering van het stichtingskapitaal (2.1.1.8). Het resultaat is verwerkt conform het voorstel tot bestemming van het resultaat in hoofdstuk 10.

2.1.1.1 Algemene reserve
Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat, met uitzondering van de mutaties in de bestemmingsreserves, toegevoegd aan de algemene reserve.

2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek
De reserves vavo, contractactiviteiten, educatie en cursusgeld zijn in vorige boekjaren gevormd en er is aan alle gevormde reserves door het College van Bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven.

Er is een bestemmingsreserve vavo gevormd vanuit de jaarlijks behaalde resultaten uit het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, conform het besluit van het College van Bestuur. Middels deze bestemmingsreserve kunnen onvoorziene financiële tegenvallers gedekt worden. Deze reserve dient binnen 3 jaar na het vormen ervan te worden benut echter gezien de coronapandemie heeft het CvB in 2021 ingestemd met aanpassing van deze termijn van 3 jaar naar 5 jaar. Derhalve is in 2021 slechts het resultaat 2021 toegevoegd aan de reserve.

De bestemmingsreserve cursusgeld mag worden benut wanneer de door het Ministerie ingehouden cursusgelden op basis van de t-2 systematiek, in enig boekjaar hoger zijn dan dat er aan studenten is gefactureerd.       

Het negatieve resultaat 2021 ontstaat vanuit een besluit van het Ministerie om het cursusgeld 2021/2022 te halveren.

De bestemmingsreserve NPO is een reserve die in 2021 nieuw is gevormd en is ontstaan vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor het MBO vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit herstelprogramma is gericht op aanpak van coronavertragingen op korte termijn en verbetering van studentenwelzijn alsmede om lessen uit de coronatijd te benutten voor structurele onderwijsverbeteringen. Het Alfa-college zet deze middelen in gedurende de periode 2021 t/m 2023. De bestemmingsreserve zal derhalve uiterlijk in 2023 volledig benut zijn.

2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat
De bestemmingsreserve Inburgering betreft een in 2017 nieuw gevormde bestemmingsreserve. Dit betreft een private bestemmingsreserve gevormd vanuit het behaalde resultaat op inburgeringsactiviteiten. Het negatieve saldo ultimo 2017 is met het positieve resultaten in 2018 en 2019 omgezet in een positief saldo waaruit het negatieve resultaat 2021 gedekt kan worden.

De bestemmingsreserve contractactiviteiten betreft de reeds bestaande bestemmingsreserve voor contractactiviteiten welke tot boekjaar 2019 was opgenomen als een publieke reserve. Het betreft hier private activiteiten en derhalve is het resultaat 2021 opgenomen in een private bestemmingsreserve. Het door Corona ontstane negatieve resultaat is toegevoegd aan de reserve waardoor deze eind 2021 negatief uitvalt. Gezien de positieve resultaten van de afgelopen jaren is de verwachting dat de komende jaren de negatieve reserve omgebogen zal worden in een positieve reserve.

2.2 Voorzieningen

    stand per 01-01-2021 dotaties 2021 onttrekking 2021 vrijval 2021 stand per 31-12-2021 kortl dl <1jr langl dl 1-5jr langl dl >5jr
2.2.1 Personeelsvoorzieningen                
  Wachtgelden  2.774.387   582.747   956.622   784.528   1.615.984   438.068   862.524   315.392 
  Langdurig ziekteverzuim  320.173   140.881   313.595   2.827   144.632   144.632  - -
  Transitievergoeding  77.796   68.552   52.691   774   92.883   92.883  - -
  Duurzame inzetbaarheid  2.183.632   999.178   34.540   343.799   2.804.471   399.127   1.452.915   952.428 
  Ambtsjubileum  1.675.558   110.984   37.705   281.173   1.467.664   55.443   447.586   964.635 
  Voorzieningen  7.031.546   1.902.342   1.395.153   1.413.101   6.125.634   1.130.153   2.763.025   2.232.455 

Toelichting:                                                                                                                               

2.2.1. Personeelsvoorzieningen
Wachtgelden: De wachtgeldvoorziening bestaat uit de huidige verplichtingen ten aanzien van de toekomstige uitkeringslast. Het uitgangspunt van de berekening van deze verplichting zijn alle ex-medewerkers van het Alfa-college die recht hebben op een WW-uitkering alsmede de prognose van WWplus betreffende de maand december 2021, waarin alle rechthebbenden op de bovenwettelijke wachtgelduitkering vermeld staan. De verplichting betreft verplichtingen tot het uitkeren van werkloosheiduitkeringen (tot en met boekjaar 2023) en de bovenwettelijke uitkering (tot en met boekjaar 2034) aan oud-werknemers, aangezien het Alfa-college hiervoor eigen risicodrager is.

De inschatting van de verplichtingen zijn op persoonsniveau berekend. Bij het bepalen van de hoogte van de verplichting is op persoonsniveau door de adviseur mobiliteit van het Alfa-college een inschatting gemaakt van de kans op het vinden van werk. Hiervoor voeren zij gesprekken met betrokkenen en/of met het door het Alfa-college ingehuurde re-integratie-bureau. Voor het bepalen van de kans hanteren zij de volgende criteria:

  1. leeftijd van de ex-mederwerk(st)er,
  2. omstandigheden die geleid hebben tot het ontslag,
  3. persoonlijke omstandigheden/karakter van de ex-medewerk(st)er,
  4. arbeidsmarkt-courantheid.

De vrijval van de voorziening in 2021 is tot stand gekomen door een hoge uitstroom. De oorzaak van deze uitstroom is mede te vinden in de huidige economische situatie.

Langdurig ziekteverzuim: In de voorziening langdurig ziekteverzuim is opgenomen de verplichting, die het Alfa-college heeft, tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten, waarbij geldt dat:

  1. een zieke medewerker langer dan 42 aaneengesloten weken, hetgeen neerkomt op 294 dagen, verzuimd moet hebben;
  2. de ziekte of arbeidsongeschiktheid naar verwachting gedurende het resterende dienstverband niet wordt opgeheven; er zal dus geen sprake zijn van volledige re-integratie.

Transitievergoeding: De voorziening transitievergoeding betreft een reservering voor de wettelijke te betalen transitievergoeding aan medewerkers met een “tijdelijk” contract.

Bij de berekening van deze voorziening is er van uit gegaan dat 18% van de tijdelijke contracten niet zal worden verlengd op basis van het gemiddelde van de afgelopen 5 boekjaren.

Duurzame inzetbaarheid: De voorziening duurzame inzetbaarheid bestaat uit de verplichtingen ten aanzien van de regeling seniorenverlof en is tegen contante waarde gewaardeerd.

Bij de berekening is uitgegaan van de populatie vaste medewerkers binnen het Alfa-college in de leeftijdscategorie 52- tot en met 67-jarigen met een dienstverband binnen de cao >5 jaar aaneengesloten en met een werktijdfactor-omvang van minimaal 0,4. Bij de berekening is rekening gehouden met dezelfde blijfkans als gebruikt voor de ambtsjubileumvoorziening (zie hieronder). Er is geen rekening gehouden met indexatie van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers. Bij de bepaling is tevens gebruikgemaakt van een inschatting van de gebruikmakingskans. Deze is voor 2021 gesteld op 28,2%.

In de voorziening zijn de volgende categorieën meegenomen:

  • werknemers die in 2021 aan alle criteria van de regeling voldoen en tevens gebruik maken van de regeling;
  • werknemers die in 2021 aan alle criteria van de regeling voldoen, echter geen gebruik maken van de regeling;
  • werknemers die binnen 5 jaar aan de criteria van de regeling gaan voldoen (categorie D).

Voor deze categorieën is gebruik gemaakt van de gegevens over 2021.

In de mutatie van de voorziening is voor een bedrag van € 106.584 aan rente-effect verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de ‘schattingswijziging voorzieningen’ zoals is opgenomen in de grondslagen voor de jaarrekening.

Ambtsjubileum: De ambtsjubileumvoorziening bestaat uit de huidige verplichting ten aanzien van toekomstige uitkeringen van jubileum gratificaties, conform cao MBO. De voorziening is tegen contante waarde gewaardeerd.

Bij de berekening is uitgegaan van de populatie medewerkers met een vast dienstverband binnen het Alfa-college per ultimo 2021. Deze populatie bestaat uit 22- tot en met 66-jarigen met een blijfkans oplopend van 15% naar 95%. Bij de berekening van de blijfkans is tevens rekening gehouden met de actuele gegevens van het CBS inzake de levensverwachting. Er is  rekening gehouden met indexatie van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers.

In de mutatie van de voorziening is voor een bedrag van € 181.184 aan rente-effect verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de ‘schattingswijziging voorzieningen’ zoals is opgenomen in de grondslagen voor de jaarrekening.

    stand per 01-01-2021 aangegane leningen aflossing Overige mutatie stand per 31-12-2021 looptijd <1 jaar looptijd 1 - 5 jaar looptijd >5 jaar Rentevoet
                     
2.3.5 Schulden aan Ministerie van Financiën                  
  Ministerie van Financiën (574)  6.020.000  0  430.000  0  5.590.000   430.000   1.720.000   3.870.000  3,39%
  Ministerie van Financiën (575)  4.433.333  0  316.667  0  4.116.666   316.667   1.266.666   2.850.000  3,78%
  Ministerie van Financiën (3681) 0  9.600.000  0  1.371.429   8.228.571   1.371.429   5.485.714   2.742.857  0,10%
  Ministerie van Financiën (3303)  14.450.000  0  850.000  0  13.600.000   850.000   3.400.000   10.200.000  0,79%
     24.903.333   9.600.000   1.596.667   1.371.429   31.535.237   2.968.096   11.872.380   19.662.857   
                     
2.3.7 Overige langlopende schulden                  
  Capgemini  1.513.176   768.821   1.078.526  0  1.203.471   879.758   1.203.471  0 4,50%
     1.513.176   768.821   1.078.526  0  1.203.471   879.758   1.203.471  0  
                     
  Totaal  26.416.509   10.368.821   2.675.193   1.371.429   32.738.708   3.847.854   13.075.851   19.662.857   

Toelichting:

2.3.5 Overige langlopende schulden
De aflossing voor het jaar 2021 ad € 3,8 mln. is opgenomen onder kortlopende schulden 2.4.1 kredietinstellingen. 
De ‘overige mutatie’ ad € 1,4 mln. betreft een reclassificatie naar de kortlopende aflossingsverplichting.

Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met december 2028.

Er is een recht tot eerste hypotheek afgegeven aan het Ministerie van Financiën op de panden van het Alfa-college voor een totaalbedrag van € 39,6 mln.                                            

Volgens opgave van het ministerie bedraagt de reële waarde van de langlopende schulden die zijn afgesloten bij het Ministerie van Financiën respectievelijk € 7.494.603 (lening 574), € 5.648.769 (lening 575), € 15.304.641 (lening 3303) een € 9.600.774 (lening 3681). Om deze marktwaarde te bepalen heeft het ministerie alle toekomstige kasstromen contant gemaakt met de rentecurve van 31 december 2021.

De schuld bij Capgemini betreft de schuld inzake het (financial lease) contract. Aangezien in dit contract geen te betalen rentepercentage wordt vermeld, is de nominale rentevoet gesteld op 4,5%. De nominale leasebetalingen voor de periode langer dan een jaar na balansdatum bedragen € 1.203.471. De leasebetalingen die als last zijn verwerkt in 2021, bedragen                 € 1.078.526.

2.4 Kortlopende schulden

2.4   31-12-2021
EUR
31-12-2020
EUR
       
2.4.3 Schulden aan kredietinstellingen  3.847.854   12.042.254 
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten  5.303.515   4.031.357 
2.4.8 Crediteuren  3.308.726   3.162.750 
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.933.870   3.551.805 
2.4.10 Pensioenen  1.234.293   1.035.411 
2.4.12 Accountants- en administratiekosten  49.090   96.000 
2.4.14 Vooruitontvangen subsidies OCW  1.104.142   1.797.548 
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen  3.128.851   2.837.881 
2.4.18 Te betalen interest  170.846   184.659 
2.4.19 Overige overlopende passiva  1.679.735   1.306.817 
       
  Kortlopende schulden  23.760.922   30.046.482 

Toelichting:                                                                                

2.4.1 Schulden aan kredietinstellingen
Onder deze post is de aflossing van de langlopende leningen weergegeven voor het kalenderjaar 2021. Zie tevens 2.3.

In 2020 was er € 9,6 mln. onder deze post opgenomen in verband met het aflopen van een langlopende schuld in 2021 die uiteindelijk in 2021 is geherfinancierd.

2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten
Het bedrag ad € 5,3 mln. bestaat voornamelijk uit vooruitontvangen en nog te besteden projectgelden w.o. € 1,8 mln. aan subsidie van de Gemeente Emmen ten behoeve van het project Skills4Future. Tevens is in dit saldo opgenomen vooruitgefactureerde omzet vavo, vooruitgefactureerde omzet contractactiviteiten, vooruitgefactureerde bijdragen keuzevakken. De toename ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door een nog te besteden bedrag van € 1,7 mln. (2020: € 0,1 mln.) aan kwaliteitsgelden vanuit de kwaliteitsagenda 2019-2022. Deze € 1,7 mln. wordt conform de voortgang op de kwaliteitsagenda van het Alfa-college toegerekend aan 2022.

2.4.12 Accountants- en administratiekosten
De nog te betalen accountants- en administratiekosten zijn ten opzichte van 2020 lager uitgevallen vanwege de overgang naar een nieuwe accountant waarmee ook de wijze van factureren door de accountant is veranderd.

2.4.14 Vooruitontv. subsidies OCW
Het bedrag ad € 1,1 mln. betreft de nog te besteden geoormerkte subsidies ontvangen vanuit het Ministerie.

Van het saldo nog te besteden geoormerkte subsidies heeft € 0,4 mln. betrekking op subsidies met een verrekeningsclausule. Een specificatie hiervan is opgenomen in Model G2. De overige € 0,7 mln. heeft betrekking op subsidies zonder verrekeningsclausule zoals de subsidie voor studieverlof BVE, voorziening leermiddelen minimagezinnen en de coronasubsidie Extra Begeleiding en Nazorg opgenomen in Model G1.

2.4.19 Overige overlopende passiva
De overige overlopende passiva bestaan uit diverse nog te ontvangen facturen voor o.a. huisvestingskosten (gas en electra), detacheringen en een nog te betalen bijdrage Akkoord van Groningen.

Versie:
v5.7.4

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report