Spring naar inhoud

Balans per 31-12-2021 na resultaatsbestemming

Balans per 31-12-2021 na resultaatsbestemming

Activa

    31-12-2021
EUR
  31-12-2020
EUR
 
  Vaste activa        
1.1.2 Materiële vaste activa        
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen  74.618.482     70.505.380   
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  10.443.325     9.889.699   
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa  183.803     130.094   
1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald    4.000.908   
       85.245.610     84.526.080 
           
1.1.3 Financiële vaste activa    8.449.014     8.690.581 
           
  Totaal vaste activa    93.694.624     93.216.661 
           
  Vlottende activa        
1.2.2 Vorderingen        
1.2.2.1 Debiteuren algemeen  333.375     461.650   
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen  85.509     398.029   
1.2.2.7 Vorderingen op deelnemers  930.509     831.601   
1.2.2.8 Overige overheden  875.672     2.659.774   
1.2.2.10 Overige vorderingen  282.296     235.318   
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten  1.089.379     763.448   
1.2.2.15 Overige overlopende activa  87.421     20.561   
1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid  414.031-    312.090-  
       3.270.130     5.058.291 
           
1.2.4 Liquide middelen    33.621.069     30.206.512 
           
  Totaal vlottende activa    36.891.200     35.264.803 
           
  Totaal activa    130.585.824     128.481.464 

Passiva

    31-12-2021
EUR
  31-12-2020
EUR
 
           
2.1 Eigen vermogen        
2.1.1.1 Algemene reserve  64.257.510     62.019.659   
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek  3.330.667     2.477.328   
2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat  371.317     488.875   
2.1.1.8 Statutaire reserves  1.066     1.066   
       67.960.560     64.986.928 
2.2 Voorzieningen        
2.2.1 Personeelsvoorzieningen    6.125.634     7.031.546 
           
2.3 Langlopende schulden    32.738.708     26.416.509 
           
2.4 Kortlopende schulden        
2.4.3 Schulden aan kredietinstellingen  3.847.854     12.042.254   
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten  5.303.515     4.031.357   
2.4.8 Crediteuren  3.308.726     3.162.750   
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.933.870     3.551.805   
2.4.10 Pensioenen  1.234.293     1.035.411   
2.4.12-19 Overlopende passiva  6.132.665     6.222.905   
       23.760.922     30.046.482 
           
           
  Totaal passiva    130.585.824     128.481.464 
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting