Spring naar inhoud

Alfa-college

1.1 Strategisch beleid

In 2019 hebben wij ons strategisch beleid tot 2023 vastgesteld, getiteld ‘Samen ondernemend leren’. Hierin hebben wij onze missie als volgt beschreven: 

Het Alfa-college realiseert als christelijk ROC samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.

Vanuit deze missie hebben wij onze visie verwoord in drie koersuitspraken:

 1. Samen bereiden we onze studenten voor om blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn.
 2. Samen werken wij aan een sterke regio.
 3. Samen creëren wij meer waarde voor een betere wereld.

We hanteren daarbij de volgende kernwaarden: 

 • Vertrouwen: we bieden een uitdagend ontwikkelingsklimaat. Studenten en medewerkers krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. We vinden het daarbij belangrijk dat we zeggen wat we gaan doen en dat we vervolgens doen wat we zeggen.
 • Verbinden: we verbinden door in voortdurende dialoog te zijn met studenten, medewerkers en externe partners. We gaan voor een duurzame, professionele relatie.
 • Ondernemen: we denken in kansen, verleggen onze grenzen en gaan naar buiten. We denken win-win en creëren synergie. In deze waarde komt ons rentmeesterschap tot uiting.

In 2022 zijn wij gestart met de actualisatie van het strategisch beleid. Dit verwachten we begin 2023 te kunnen vaststellen.

In 2022 hebben wij in de routekaart (voorheen kaderbrief) doelstelling en indicatoren geformuleerd bij de vijf speerpunten:

 • Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
 • Flexibilisering
 • Digitalisering
 • Vitaliteit
 • Duurzaamheid

De onderwijslocaties en de directie bedrijfsvoering stellen locatieroutes op waarin zij aangeven op welke doelstellingen zij op basis van de routekaart voor zichzelf formuleren op welke manier zij deze gaan realiseren. Drie keer per jaar wordt tijdens zogenaamde navigatiedagen de voortgang door directeuren en college van bestuur besproken en worden waar nodig voorstellen gedaan om bij te sturen. 

Het in afstemming met regionale partners werken aan een sterke regio vraagt van onze medewerkers dat zij zich voortdurend ontwikkelen. Dat kan door gerichte scholing, stages, masteropleidingen etc. Daarnaast doen we dat door het werken in professionele leergemeenschappen: divers samengestelde groepen mensen die in min of meer vaste samenstelling steeds de eigen praktijk delen en onderzoeken om zo een cultuur van leren te creëren. Het eigen team kan functioneren als professionele leergemeenschap, zoals in de methodiek van Stichting Leerkracht, maar afhankelijk van het doel kan de leergemeenschap ook bestaan uit medewerkers van meerdere teams en externe partners, zoals in de methodiek van lean.

Identiteit

Pastoraat
De pastores signaleren op alle locaties bij studenten een toegenomen vraag naar individueel pastoraat. In veel gevallen zijn deze gesprekken op doorverwijzing van een mentor of docent, maar een aanzienlijk deel van de aanvragen worden ook door studenten zelf geïnitieerd. Hieruit lijkt op te maken dat de studenten de pastor weten te vinden wanneer het even niet zo goed gaat met hen. De ondersteuningsvraag van studenten lijkt sinds corona veranderd te zijn: naar verhouding zijn er veel motivatieproblemen en lijken er meer studenten te worstelen met psychische problematiek. Bij sommige studenten speelt soms ook financiële stress, vanwege armoede en schulden. 

Highlights door het jaar heen
Naast individueel pastoraat voor studenten en medewerkers zijn er ook dit jaar door de pastores activiteiten opgezet rondom identiteit, dit waren o.a.:

 • De ontwikkeling van het jaarthema ‘Drive’ en het samenstellen van het jaarthemaboekje.
 • Het organiseren van de het posterproject rond het jaarthema ‘Drive’. Studenten Mediavormgeving hebben posters ontworpen. Een divers samengestelde jury van medewerkers en studenten heeft de winnende poster dit schooljaar uitgekozen
 • Op alle locaties is er stilgestaan bij Pasen en Kerst in de vorm van vieringen, activiteiten, lesbrieven, kerstkoor, posters etc.
 • Net als ieder jaar is er in oktober Diversity Week gevierd, waarbij er extra aandacht is voor inclusie en diversiteit. Dit jaar is er ook een eigen vlag ontworpen.
 • Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn er vredespolsbandjes uitgedeeld en was er op de locaties aandacht voor gesprek over vrijheid en geweld.
 • Dit jaar is in november ook in het kader van Allerzielen op alle locaties een stiltehoek opgesteld waar mensen een lichtje konden aansteken. Rouw en verlies maken ook deel uit van ons leven, en mensen hebben het als waardevol ervaren dat ook verdriet een plek mag hebben bij ons op school.

ID-team

 • Ook dit jaar zijn er meerdere groepen naar de St. Willibrordabdij geweest voor Rust, Ruimte en Reflectie. Deze gelegenheid om een paar dagen op adem te komen wordt door veel mensen als heel waardevol ervaren.
 • Er is een workshop Identiteit gegeven bij de studiedag van het Gomarus college door twee pastores. Tevens is er een workshop Identiteit en Zingeving gegeven op het symposium van Kardinge vanuit LLO aan externe partners. 
 • De pastores signaleren op alle locaties een toenemende integratie van identiteit bij de opleidingen. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat sommige teams bij ethische vragen en problematiek rondom identiteit de weg naar de pastor beter weten te vinden dan andere teams.
 • Het pastoresteam is tevens betrokken bij het herijken van een brede visie op Burgerschap.
 • Als team ‘Identiteit’ worden we steeds meer betrokken bij Alfa-brede en Alfa-overstijgende werkgroepen zoals de Werkgroep 'Visie Werken voor Iedereen' en de werkgroep 'Studeren voor Iedereen'.
 • Twee pastores vervullen sinds september 2022 naast hun reguliere werkzaamheden de functie van Regisseur Identiteit en Zingeving. Vanuit deze rol zijn er gesprekken geweest met o.a. Sylvia Brouwer (practor Vitaliteit) en Joyce Coupri - van Hall (Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit). Daarnaast is er een samenwerkingsverband met de Christelijke Federatie van het MBO en worden er nieuwe netwerken opgebouwd.

1.2 Organisatieontwikkeling en besturingsfilosofie

Profiel van de organisatie

Het Alfa-college is het christelijke regionaal opleidingencentrum (roc) voor Noord- en Oost-Nederland. Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen en andere onderwijsorganisaties.

Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor een mbo-opleiding, het vavo, een inburgerings- en/of educatief traject, een cursus of een bedrijfsopleiding. We hebben vestigingen in de regio’s Groningen (inclusief de vestigingsplaatsen Leek en Assen), Hoogeveen en Hardenberg.

Ruim 14.000 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n 1.340 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze studenten later kansen hebben in hun leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Aantal studenten

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  mbo vavo educatie en inburgering
2020 13.170 312 1.911
2021 12.004 322 2.001
2022 11.468 322 1.579

Jaar-, diploma- en startersresultaten

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Jaarresultaat Diplomaresultaat Startersresultaat
2017-2020 71,5 71,3 83,6
2018-2021 70,7 70,3 83,0
2019-2022 70,2 70,2 83,5

Aantal medewerkers M/V

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  man vrouw
2020 538 810
2021 553 882
2022 596 921

Vroegtijdig schoolverlaten

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Entree Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
2019-2020 17,5 7,3 2,6 2,9
2020-2021 18,5 6,7 2,4 2,7
2021-2022 26,4 10,1 4,1 4,0
Streefwaarde 27,5 9,4 3,5 2,7

Verzuim medewerkers

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

  Verzuim
2020 4,7
2021 4,6
2022 5,0

Menselijke maat

Het onderwijs wordt door ons uitgevoerd in drie regio’s en daarbinnen op zes hoofdlocaties en op zeven nevenlocaties. Deze nevenlocaties hebben een geringer aantal deelnemers. Op deze locaties wordt één of worden enkele opleidingen verzorgd en is/zijn er één of enige teams van docenten en instructeurs. Op deze kleine locaties kennen studenten en medewerkers elkaar goed en zijn de lijnen tussen hen kort.

Voor onze hoofdlocaties geldt dit ook. Hoewel de aantallen deelnemers hier groter zijn, is het onderwijs hier ook kleinschalig en herkenbaar georganiseerd: teams van in de regel zes tot twaalf docenten en instructeurs verzorgen het onderwijs voor gemiddeld zo'n 150 studenten in een eigen deel van het gebouw. Dat de studenten op de grote locaties die kleinschaligheid ook ervaren, blijkt uit de gemiddelde score op instellingsniveau in de JOB-monitor van 2020 en 2022 op een aantal voor het onderwerp ‘menselijke maat’ relevante vragen:

Menselijke maat deelnemers

Vraag score JOB 2022*
Wat vind je van hoe school je op de hoogte houdt over hoe het met je gaat in je studie? 3,3
Wat vind je van hoe school omgaat met klachten? 3,1
Ga je met plezier naar school? 3,7
Voel je je veilig op school? 4,2
Wat vind je van de sfeer binnen jouw opleiding? 3,8
Wat vind je van de begeleiding tijdens je opleiding? 3,5
Wat vind je van hoe je school luistert naar jouw mening? 3,3

Voor uitgebreidere informatie over de studenttevredenheid zie ook paragraaf 3.2.

Als het gaat om het ervaren van de menselijke maat door de medewerkers in het Alfa-college, kan dat onderbouwd worden met de relevante scores op vragen in de medewerkers-onderzoeken die in 2020 en 2022 zijn uitgevoerd:

Menselijke maat medewerkers

Vraag score MO 2020 score MO 2022
Ik voel dat ik gewaardeerd word door het Alfa-college. 6,9 7,2
Ik heb plezier in mijn werk. 7,5 8,0
Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag aanspreken. 6,9 6,8
Ik ervaar goede samenwerking binnen mijn team. 7,4 7,3
Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende. 7,6 7,7

Organisatieontwikkeling en bestuursfilosofie

Binnen het Alfa-college nemen teams verantwoordelijkheid om in eigen tempo, op basis van eigen prioriteit en passend bij hun ontwikkeling, bij te dragen aan de realisatie van onze strategische doelen. Ook maken wij bij onze beleidsvorming gebruik van de denkkracht in de organisatie. Bovendien stimuleren wij het onderling leren van en met elkaar, zowel intern als extern. 

Dit alles bereiken wij op verschillen manieren: door te werken in professionele leergemeenschappen, door het toepassen van methodieken op het gebied van continu verbeteren, door doelstellingen en indicatoren te formuleren en kort cyclisch (bij) te sturen met behulp van data en door middel van participatieve medezeggenschap.

De opdracht voor organisatie- en (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling is belegd in de lijn, met een prominente rol voor HRM en Communicatie. In 2022 heeft iedere directeur met zijn managementteam sessies gehouden over leiderschap in het eigen team. Wij zien steeds meer medewerkers die invulling geven aan het werken in professionele leergemeenschappen door in (multidisciplinaire) teams samen te werken met behulp van methodieken als Stichting Leerkracht, continu verbeteren, kaizen en lean. Het collectieve leiderschap van de directeuren kwam ook in 2022 duidelijk tot uiting, onder andere bij de totstandkoming van de routekaart 2023 en de navigatiedagen, maar ook in de gezamenlijke regie op de realisatie van de afspraken uit de Kwaliteitsagenda 2018-2022.

Wij hanteren het Alfa-kompas als methodiek om te sturen op de realisatie van onze doelstellingen. In de jaarlijkse routekaart formuleren we doelstellingen en indicatoren op instellingsniveau. Locaties en teams vertalen dit naar locatie- en teamroutes. Drie keer per jaar bespreken we de voortgang en de eventuele mogelijkheden om bij te sturen tijdens de zogenaamde navigatiedagen. Hiervoor maken we steeds meer gebruik van data, waaronder ons eigen dashboard in Power BI.

Samen met onze ondernemingsraad en studentenraad geven we invulling aan participatieve medezeggenschap. Wij zien onze ondernemingsraad en studentenraad als mee-, om- en opdenkers, die bij voorkeur vroegtijdig en richtinggevend betrokken zijn bij besluitvormings-processen, waar zij een advies- of instemmingsbevoegdheid hebben. 

DNA Samenwerking

Al geruime tijd werken de noordelijke ROC’s, Drenthe College (samen met Terra), Noorderpoort en Alfa-college, samen onder de noemer DNA. Onze gezamenlijke ambitie is om deze samenwerking steeds verder te laten groeien en te versterken. En daar hebben we in 2022 belangrijke stappen in gezet. Zo is op bestuurlijk niveau de verbinding versterkt en concreter gemaakt. Maar ook binnen de onderwijsinstellingen en locaties zijn er samenwerkingen aangegaan. Dit allemaal met als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan een vitale en sterke regio. Zodat ook de komende generaties hier een waardevolle toekomst op kunnen bouwen. Zie ookDNA verbindt

Waarde toevoegen
We richtten ons in 2022 onder andere op het realiseren van een samenwerking op thema’s, regionale- en maatschappelijke uitdagingen en projecten. Dit blijven we ook in 2023 doen, waar mogelijk steeds meer samen, vanuit de drie afzonderlijke instellingen en bijbehorende merken en merkwaarden. We vertalen de opgaven van de regio door naar de ontwikkeling van ons onderwijs voor iedereen van 16 tot 76 jaar die zich wil laten scholen, omscholen of bijscholen. Zo versterken we via het regionale mbo onze regio. Wij zijn de motor en ruggengraat van de samenleving.

Resultaten samenwerking 2022
De samenwerking binnen DNA heeft in 2022 waardevolle resultaten opgeleverd. Zoals onder andere: 

 • start van de Sport- en Beweegcampus in Assen (Drenthe College en Alfa-college);
 • gezamenlijke presentatie op de Promotiedagen 2022 in Groningen als dé logische aanbieder van LLO-activiteiten in onze regio (DNA), ter ondersteuning van de beweging om samen op te trekken op LLO-vlak;
 • het aangaan van een strategisch partnerschap met VNO-NCW MKB Noord (DNA);
 • tijdens interactieve bijeenkomsten zijn de ambities binnen de DNA-samenwerking gedeeld met het regio- en locatiemanagement en medewerkers van de drie instellingen (DNA);
 • de HR-afdelingen van de drie organisaties maakten kennis met elkaar (DNA);
 • uitwerking en presentatie komst Energy Hub 050 op Suikerterrein (Alfa-college, Noorderpoort, Terra);  
 • uitvoeren onderzoek samenwerken in digitalisering;
 • start ontwikkeling Vitaliteitscampus (Noorderpoort en Alfa-college).

Samen optrekken
De aard en de omvang van de uitdagingen in onze regio’s zijn dusdanig dat we, door intensiever samen te werken, beter en sneller resultaat kunnen behalen. Daarom willen we dat de samenwerking blijft groeien. Bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting en werving, gezamenlijke ICT-voorzieningen, samenwerking tussen scholen en een gezamenlijk aanbod en verkoop op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In 2023 gaan we hierin, samen met een ieder binnen onze organisaties, verdere stappen vooruit zetten met als doel een sterk en vitaal Noordoost-Nederland. 

1.3 Organigram

Wij werken vanuit zes hoofdlocaties die het onderwijs verzorgen in de drie regio’s Groningen, Hardenberg en Hoogeveen en de directie Bedrijfsvoering. De wijze waarop de, in totaal 8, directeuren met elkaar samenwerken is in ontwikkeling; namelijk in toenemende mate vanuit collectief en duaal leiderschap. 

Vooruitlopend op het aangekondigde vertrek van twee directeuren hebben wij in 2021 een onderzoek laten uitvoeren naar de directiestructuur. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek is het duaal leiderschap binnen de directie geïntroduceerd, waarbij het duaal leiderschap al doende wordt ontwikkeld. Duaal leiderschap zien we binnen de regio's Hoogeveen en Hardenberg, de locaties Kardinge en Kluiverboom en de directie Bedrijfsvoering (directeur Operations en directeur Innovatie & Strategie). Het duaal leiderschap moet leiden tot meer integraliteit, synergie, focus, energie, slagkracht, continuïteit, snelheid en complementariteit. De directeuren houden vooralsnog dezelfde verantwoordelijkheid en bevoegdheid en werken samen op basis van de volgende principes:

 • beide directeuren zijn samen verantwoordelijk voor regio’s of campus (op termijn 1 gezamenlijk budget);
 • beide directeuren zijn het gezicht naar buiten voor een individuele regio of onderdeel van een campus;
 • beide directeuren verdelen onderling (duo’s) hun aandachtsgebieden;
 • beide directeuren hebben gezamenlijk overleg met MT’s van de verschillende locaties (1 MT);
 • beide directeuren werken samen op basis van Sociale Cohesie;
 • beide directeuren versterken elkaar, delen met elkaar en leren van elkaar.

Vanuit collectief leiderschap vormen directeuren samen een directieteam en zijn collectief verantwoordelijk voor het Alfa-college. Zij sturen op hoofdlijnen en beleggen meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie. 

We hebben in 2022 drie nieuwe directeuren benoemd voor de regio's Hoogeveen, Hardenberg en de locatie Admiraal de Ruyterlaan in Groningen. Daarnaast hebben we per 1 januari 2023 een tweede directeur bedrijfsvoering (directeur Operations) benoemd, zodat de huidige directeur bedrijfsvoering zich meer kan richten op innovatie en strategie. De functie directeur Operations is met ingang van 1 januari 2023 structureel ingevuld. We zijn blij dat de directie hiermee weer op volle sterkte is. 

Corona crisisorganisatie
In 2022 hebben we de corona crisisorganisatie beëindigd. Conform de landelijke middellange termijn aanpak hebben wij in september 2022 een instellingsplan corona opgesteld. Dit plan is met een positief advies van de ondernemingsraad en studentenraad vastgesteld. 

1.4 Juridische structuur

Alfa-college is de naam waaronder de Stichting Christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland handelt. Het doel van deze stichting is het verzorgen en in stand houden van onderwijs. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting en verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Voor een aantal, in de statuten vermelde onderwerpen, dient het College van Bestuur vooraf goedkeuring te vragen aan de Raad van Toezicht. 

Het Alfa-college is in 2022 verbonden met de volgende rechtspersonen:

Coöperatie voor netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen, ZON UA: in deze coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid werken een aantal aanbieders in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel van opleidingen op het gebied van welzijn en de gezondheidszorg samen onder de naam ZON. ZON is geen afkorting, maar staat voor energie, cyclisch, duurzaamheid en netwerken Zorg, Welzijn en Onderwijs. Het doel van ZON is te komen tot een samenhangend opleidingenstelsel gezondheidszorg. 

CV Beheersmaatschappij LOC+: deze commanditaire vennootschap verzorgt het beheer en de exploitatie van het Lokaal Opleidingen Centrum in Hardenberg. Als stille vennoot heeft het Alfa-college een belang van 37%. 

Coöperatieve vereniging Shared Servicecenter PeopleSoft U.A.: deze coöperatie handelt onder de naam Flexuz en heeft ten doel het gezamenlijk beheren en onderhouden van een softwareplatform ten behoeve van de bedrijfsvoering van regionale opleidingscentra. Naast Alfa-college participeren in deze coöperatie Noorderpoort, ROC van Twente en ROC Nijmegen. Omdat wij zijn overgestapt van PeopleSoft naar Eduarte, zullen wij ons lidmaatschap van deze vereniging per 1 januari 2025 opzeggen. Dit omdat i.v.m. een contract voor de Oracle licenties en support is afgesproken dat alle leden t/m 2024 lid blijven.

Stichting EPI-kenniscentrum: zoals gemeld in het Jaarverslag 2020 is de samenwerking binnen de deze stichting per 1 januari 2021 gestopt. Nadat de financiële afwikkeling volledig was afgerond, is de stichting in 2022 geliquideerd.

Stichting Startershuis DOEN!: deze door Alfa-college samen met Avedis BV opgerichte stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan een (economisch) sterk en leefbaar platteland in Noordoost-Overijssel, met name door het stimuleren van ondernemerschap. 

Coöperatie RegioOpleiders Zwolle U.A.RegioOpleiders is een samenwerkingsverband van mbo- en hbo-onderwijsinstellingen en heeft een makel- en schakelfunctie ten behoeve van het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen in antwoord op scholingsvragen van in de Regio Zwolle gevestigde werkgevers (leven lang ontwikkelen). Conform afspraak is het samenwerkingsverband in 2022 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten de coöperatie per 1 januari 2023 op te heffen. De samenwerking wordt in projectvorm voortgezet.  

Coöperatie Mbo voorzieningen U.A.: het Alfa-college is lid van deze coöperatie waar alleen leden van de MBO-raad lid van kunnen worden. De coöperatie beheert twee voorzieningen: een voorziening voor vroegtijdig aanmelden en een voorziening voor centraal aanmelden. De leden van de coöperatie besluiten of ook andere voorzieningen beheerd gaan worden.

Techniek en Zorgacademie (TZA) Groningen: deze stichting is bedoeld als dé voordeur voor onderwijs, cliënten, mantelzorgers, zorgorganisaties en studenten, waar de nieuwste zorgtechnologieën worden bedacht, getest en aangeboden. Tegelijk vormt de TZA het platform voor opleiding, inspiratie, kennis delen en onderzoek voor en door studenten en zorgprofessionals. Alfa-college en Noorderpoort hebben TZA Groningen opgericht; Alfa-college vanuit de Vitaliteitscampus en ervaring met TZA’s elders in het land en Noorderpoort vanuit het project ZorgThuis. TZA Groningen werkt nauw samen met TZA Drenthe en de overige TZA’s.

1.5 Raad van Toezicht

We kijken dankbaar terug op een jaar waarin we elkaar weer zonder beperkingen konden ontmoeten en werkbezoeken op locaties konden afleggen. Een jaar waarin de Inspectie voor Onderwijs bij het vierjaarlijkse onderzoek het Alfa-college met een ‘goed’ heeft beoordeeld. Wij zien deze beoordeling als een compliment voor de medewerkers en het college van bestuur van het Alfa-college, specifiek gelet op de omstandigheden ten aanzien van de corona-pandemie in de afgelopen jaren.

Samenstelling en organisatie
Per 1 juli 2022 is Lusanne Tehupuring benoemd als lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de OR. Lusanne brengt ervaring en kennis mee op het gebied van ondernemerschap, marketing en technologische onderwijsvernieuwing. Met de komst van Lusanne bestaat de Raad van Toezicht uit zes personen. Geert Buiter is voor de tweede termijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

We werken met twee commissies: een onderwijscommissie en een auditcommissie. We zijn aan het verkennen welke structuur binnen de raad de komende jaren het beste past bij de ontwikkelingen binnen en bij de ambities van het Alfa-college. In 2022 hebben we geëxperimenteerd door een deel van de vergaderingen van de onderwijs- en auditcommissie te vervangen door vergaderingen van de raad als geheel. In 2023 zullen we de werkwijze in commissies evalueren. De samenstellingen van de Raad van Toezicht en zijn commissies in 2022 staan in bijlage 8

Wij hebben in 2022 acht reguliere Raad van Toezicht vergaderingen gehad en twee thematische bijeenkomsten over het Alfa-kompas (maart 2022) en governance van samenwerkingsverbanden (oktober 2022). De auditcommissie heeft drie keer vergaderd en de onderwijscommissie één keer.

We hebben twee werkbezoeken afgelegd: bij de locatie Hoogeveen en de locatie Admiraal de Ruyterlaan. We hebben twee keer met de Ondernemingsraad en twee keer met de Studentenraad gesproken. We waren aanwezig bij de bijeenkomst van de Adviesraad. We zijn onder de indruk van de flexibiliteit, energie en het enthousiasme die we tijdens onze werkbezoeken en de bijeenkomsten met de Studentenraad, Ondernemingsraad en Adviesraad hebben gezien en ervaren.

We spreken iedere twee jaar met de directeuren. In verband met de personele wisselingen bij de directeuren en binnen de Raad van Toezicht is dit gesprek verplaatst naar voorjaar 2023. 

Code Goed Bestuur
In de uitvoering van onze taken handelen wij vanuit de drie kernwaarden van het Alfa-college: vertrouwen, verbinden en ondernemen. Hierop zijn wij aanspreekbaar. Bij het vaststellen van de code Goed Bestuur hebben we geconstateerd dat we, door te handelen vanuit de kernwaarden van het Alfa-college, handelen conform de governancecode.

Visie op toezicht
We zijn het jaar gestart met het vastleggen van onze visie op toezicht, zoals uitgebeeld in bijgevoegde visual en beschreven in de onderstaande toelichting.

Als toezichthouder, sparring partner, werkgever en met ons netwerk dragen wij bij aan de missie van het Alfa-college om als christelijk roc samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld te realiseren door uitdagende leersituaties te creëren. 

 • Wij houden toezicht in vertrouwen; niet alleen achteraf maar ook aan de voorkant. 
 • Ons vertrekpunt ('goede start') is de samenwerking en dialoog met het College van Bestuur en met interne en externe stakeholders met als doel het versterken van de rol van het Alfa-college in de regio ('samen'). 
 • Het strategisch beleid, het Alfa-kompas, de identiteit en kernwaarden van het Alfa-college vormen onze inhoudelijke leidraad. 
 • Wij werken conform de statuten van de Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost-Nederland en passen de branchecode goed bestuur in het mbo toe.
 • Wij willen de keuzes die het College van Bestuur maakt, kunnen navolgen, zowel op inhoud als proces (‘snappen van de stappen').
 • Wij weten dat het soms 'spannend' kan zijn; ook dan blijven we in gesprek.
 • Wij nemen onze besluiten op basis van consensus ('samen of stoppen').

Toezicht op bestuur en ondersteuning bij belangrijke keuzes
In de zelfevaluatie van 25 november 2021 hebben we uitgesproken meer ruimte te willen creëren voor het invullen van toezicht aan de voorkant door het bespreken van strategische thema’s, trends en ontwikkelingen. Wij hebben daarom voor 2022 onderstaande strategische thema’s, in afstemming met het College van Bestuur, vastgesteld. Deze onderwerpen vormden onze leidraad in ons toezicht en onze gesprekken met College van Bestuur, Ondernemings-raad, Studentenraad en partners.

 • campusontwikkelingen;
 • DNA-samenwerking;
 • personeel- en organisatieontwikkeling.

LLO en onderwijsvernieuwing vormt de paraplu boven de verschillende ontwikkelingen. Wij hebben in 2022 in onze reguliere vergaderingen thematisch gesproken over LLO en flexibilisering van onderwijs. Daarnaast is het thema LLO teruggekomen in gesprekken met het bestuur over de samenwerking DNA, de routekaart 2023, de begroting 2023 en de tussentijdse rapportages. Wij blijven in 2023 de ontwikkeling van LLO en de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing met veel aandacht volgen.

De campusontwikkelingen vormen een belangrijk middel in het versterken van de regio en het aanjagen van samenwerking, onderwijsvernieuwing, LLO, duurzaamheid en vitaliteit. De campusontwikkelingen hebben in 2022 regelmatig op de agenda gestaan, specifiek de Energiehub050. Aan de voorkant hebben we met het CvB afspraken gemaakt over de manier waarop we onze toezichthoudende rol invullen. Dit hebben we gedaan in verschillende stappen: het bespreken van het instellingsbrede haalbaarheidsonderzoek, het goedkeuren van de voorlopige businesscase (zodat de aanbesteding in gang kon worden gezet) en het goedkeuren van de definitieve businesscase. Gedurende het proces zijn we voortdurend geïnformeerd over de stand van zaken. 

De samenwerking met Drenthe College en Noorderpoort (DNA) heeft meerdere keren op de agenda gestaan. Wij steunen het College van Bestuur in de samenwerkingsambitie en worden door het college van bestuur steeds geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking, zowel op inhoud als op proces. We hebben geconstateerd dat het bestuur handelt binnen de bandbreedte zoals in september 2021 met ons is afgesproken en waarderen de manier waarop het College ons informeert. De voorzitters van de drie raden van toezicht hebben koffie gedronken en in december hebben de drie raden op een informele wijze met elkaar kennis gemaakt. 

We zien dat het Alfa-college op steeds meer manieren samenwerkt en zoekt naar verbinding met samenwerkingspartners tot versterking van het regionaal belang. Als Raad van Toezicht willen wij ons bestuur hierin zo goed mogelijk ondersteunen en tegelijkertijd onze toezichthoudende rol goed kunnen vervullen. Wij hebben samen met het College van Bestuur een thematische bijeenkomst gehouden waarin wij hierover van gedachten hebben gewisseld met input en begeleiding van PWC. 

Personeel- en organisatieontwikkeling is voor ons een belangrijk thema, gezien de risico’s met betrekking tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ambities op het gebied van LLO. In 2022 hebben we, ter afronding van de situatie die in 2021 was ontstaan, specifiek stilgestaan bij de organisatieontwikkeling op de locatie Boumaboulevard. Eind 2022 is de rapportage van het tweejaarlijks medewerkersonderzoek opgeleverd. De uitkomsten en het plan van aanpak zullen we in 2023 bespreken met het College van Bestuur. 

Toezicht op een doelmatige besteding van rijksmiddelen
We constateren dat er sprake is geweest van doelmatige inzet van publieke middelen in 2022, gericht op realisatie van het strategisch beleid en de kwaliteitsafspraken. Door de ontwikkeling van het Alfa-kompas lukt het steeds beter om beleidsrijk te begroten, de realisatie van de strategische doelstellingen te monitoren en waar nodig -kortcyclisch- bij te sturen. De ontwikkeling van dynamisch begroten draagt bij aan de doelmatige besteding van rijksmiddelen; zo zijn in 2022 de hoofdlijnen van de lopende begroting aangepast om direct te kunnen anticiperen op extra middelen voor Niveau 2- en Entree studenten. 

We hebben geconstateerd dat de kwaliteit van de stuurinformatie stap voor stap verbetert en dat er veel enthousiasme en draagvlak is binnen de organisatie voor dit onderwerp. We hebben het bestuur uitgedaagd om in 2023 te rapporteren over alle beoogde indicatoren. 

De auditcommissie bereidt de financiële stukken voor en bespreekt de interimrapportage en de jaarcontrole met de accountant. De auditcommissie heeft in 2022 extra aandacht geschonken aan de financiën in relatie tot de campusontwikkelingen, waaronder de businesscase voor de Energiehub050. 

De huidige kwaliteitsagenda loopt in 2022 af. Onze reflectie over de wijze waarop we zijn meegenomen en de realisatie van de afspraken is te lezen in bijlage 10. Wij zijn positief over de samenhang tussen de nieuwe kwaliteitsagenda, de geactualiseerde strategische koers en het Alfa-kompas. 

Formele besluitvorming
In 2022 hebben we formele besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

 • Toezichtsvisie RvT 
 • Geïntegreerd Jaardocument 2021, inclusief meerjarenbegroting 
 • Benoeming Lusanne Tehupuring als lid RvT 
 • Businesscase Energiehub050 (voorlopig en definitief) 
 • Oprichting stichting TZA Groningen 
 • Nevenfunctie Enno van der Werff als lid Raad van Toezicht stichting IT Hub Hoogeveen 
 • Aanpassen hoofdlijnen begroting 2022 
 • Kaveltransactie bij locatie Kluiverboom Groningen 
 • Indeling in complexiteitsklasse F in 2023 
 • Begroting 2023 
 • Benoeming 2e termijn Geert Buiter als lid RvT 

Verhouding met het College van Bestuur
In 2022 hebben we als Raad van Toezicht in een goede onderlinge verhouding met het College van Bestuur onze werkzaamheden kunnen doen. We worden tijdig, volledig en goed geïnformeerd. In onze gesprekken met het College van Bestuur, zowel binnen de raad als in de audit- en onderwijscommissie, zoeken we waar nodig de scherpte. Zie ook onder “Evaluatie & scholing”.

De voorzitter en het lid van de raad met de HRM-portefeuille spreken twee keer per jaar met het College van Bestuur over o.a. besturings-en leiderschapsvraagstukken. Zij voeren ook de jaarlijkse, individuele evaluatiegesprekken met de leden van het college. Daarnaast heeft de voorzitter bilateraal overleg met de leden van het College van Bestuur. 

Evaluatie en scholing
Op 1 en 2 december 2022 hebben we onze jaarlijkse evaluatie- en scholingsbijeenkomst gehouden.

In de zelfevaluatie hebben we o.l.v. Robert Reekers gekeken hoe het functioneren van de Raad van Toezicht, de samenwerking binnen de Raad van Toezicht en het samenspel tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur zich verder kan ontwikkelen; van goed naar beter. De scholing werd verzorgd door Rene ten Bosch. Hij nam ons mee in een filosofische verkenning van het thema veiligheid in relatie tot bestuur en toezicht. 

Tot slot
Als Raad van Toezicht spreken we onze waardering uit voor de bevlogenheid en betrokkenheid waarmee medewerkers, directie, bestuur en partners zich in 2022 hebben ingezet voor het Alfa-college. We zijn dankbaar dat de studenten in 2022 weer volop ruimte hadden om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen, op school en daarbuiten.  

Annelies Bakelaar, voorzitter Raad van Toezicht

1.6 Naleving code goed bestuur in het mbo 2021

In de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ zijn verantwoordelijkheden opgenomen voor colleges van bestuur en aanbevelingen voor raden van toezicht. In deze paragraaf staat beschreven op welke manier het college van bestuur uitvoering geeft aan de code. In het jaarverslag van de Raad van Toezicht staat op welke wijze de raad zijn toezichthoudende rol vervult (zie paragraaf 1.5).

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe code goed bestuur in het mbo in werking getreden. Het college van bestuur heeft de inhoud omarmt. De code is waardengericht en sluit naadloos aan op de drie kernwaarden van het Alfa-college (zie tabel). De code bevestigt het college en de Raad van Toezicht in de manier waarop zij met interne en externe stakeholders in gesprek zijn en willen blijven over onze strategische koers en de uitvoering daarvan, conform onze drie koersuitspraken.

Het College van Bestuur heeft de nieuwe code en de implementatie daarvan besproken met de directeuren, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. De Studentenraad heeft aangegeven agendering van dit onderwerp niet nodig te vinden omdat, zoals zij aangegeven, ‘er al op deze manier wordt gewerkt’.

De realisatie van de strategische koers, inclusief de toepassing van de kernwaarden, zijn in 2022 regelmatig onderwerp van gesprek tussen College van Bestuur en de directeuren. Naast deze gesprekken hebben de leden van het College werkoverleg met de directeuren en stafmanagers die onder hun aandachtsgebied vallen. Ook heeft het College in 2022 gesprekken gevoerd met teams en individuele medewerkers. Daarnaast sprak het College van Bestuur maandelijks met de Ondernemingsraad en Studentenraad (zie ook paragraaf 1.8 en paragraaf 1.9). Het College van Bestuur heeft in 2021 gesproken met diverse externe stakeholders, waaronder de Adviesraad (zie ook paragraaf 1.10). 

Waarden goed bestuur

Waarden code goed bestuur mbo Waarden Alfa-college Toepassing
Verantwoordelijkheid
Integriteit
Openheid
Vertrouwen Studenten en medewerkers krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. We vinden het daarbij belangrijk dat we zeggen wat we gaan doen en dat we vervolgens doen wat we zeggen. We hanteren een integrale gedragscode en hebben in de statuten vastgelegd hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen bij besluitvorming.
Samenwerken Verbinden We verbinden door in voortdurende dialoog te zijn met studenten, medewerkers en externe partners. We gaan voor een duurzame, professionele relatie.
We zijn trots op de mate waarin en de manier waarop we in (Noord-) Nederland samenwerken met andere onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven.
Lef Ondernemen We denken in kansen, verleggen onze grenzen en gaan naar buiten. We denken win-win en creëren synergie. In deze waarde komt onze derde koersuitspraak tot uiting.

1.7 Evaluatie College van Bestuur

Als College van Bestuur is de mate waarin wij onze strategische doelstellingen weten te realiseren en de impact die we daarmee kunnen maken op de regio, een belangrijke invalshoek voor onze reflectie op het afgelopen jaar. Onze strategische doelstellingen zijn beschreven in onze koers ‘Samen Ondernemend leren’ en in de kwaliteitsagenda ‘doelbewust bijdragen aan de samenleving van morgen’. Daarnaast hebben we vijf speerpunten benoemd waarmee we richting geven aan de ontwikkeling van onze organisatie: Leven Lang Ontwikkelen (LLO), flexibilisering van het onderwijs, digitalisering, vitaliteit en duurzaamheid.

We kijken terug op een jaar waarin we veel hebben bereikt. Na twee “corona-jaren” konden we in 2022 onze studenten weer gewoon op onze locaties verwelkomen. Met de NPO-middelen hebben we op allerlei manieren onze studenten kunnen ondersteunen om achterstanden in te halen. Daarnaast zijn in 2022 opnieuw innovatieve plannen ontwikkeld en gerealiseerd door teams. Plannen die bijdragen aan de realisatie van onze speerpunten. We zijn als persoonlijkste roc van Nederland trots op onze medewerkers die zich ook in 2022 tot het uiterste hebben ingespannen om in een goede sfeer onze studenten onderwijs te bieden en de persoonlijke begeleiding te geven die zij nodig hebben. We hebben ons ingezet om ons aanbod op het gebied van inburgering en educatie te kunnen continueren. Als roc bieden we meerwaarde ten opzichte van andere aanbieders omdat we inburgering kunnen combineren met beroepscomponenten en daarmee inburgeraars beter kunnen voorbereiden op een volwaardige plek in de samenleving.

In 2022 zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan die bijdragen aan een sterke regio, zoals de IT Hub in Hoogeveen, de TZA academie in Groningen en de samenwerking binnen de IQ-boulevard in Hardenberg. De samenwerking met Drenthe College en Noorderpoort ten behoeve van onze regio is het afgelopen jaar voortgezet en verdiept. We hebben onze samenwerkingsambitie verwoord in een position paper en in bijeenkomsten met leiding-gevenden en medewerkers een basis gelegd voor verdere inhoudelijke samenwerking. Dit zien we concreet terug in gezamenlijke plannen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, digitalisering en onderwijs. In Assen werken we per 1 augustus 2022 samen met Drenthe College voor de opleiding Sport en Bewegen. In Groningen verkennen we de mogelijkheden voor verdere samenwerking met Noorderpoort op het gebied van technische en business opleidingen. Het samenwerkingsproces is een organisch proces, waarbij we vooraf geen concreet einddoel hebben geformuleerd. 

We zien dat het benoemen van speerpunten heeft geleid tot een versnelling op deze onderwerpen. Samen met de directeuren hebben we in 2022 doelstellingen en indicatoren geformuleerd bij onze speerpunten. Dit gaat ons verder helpen om onze ambities te realiseren. We zijn in 2022 gestart met de actualisatie van onze strategische koers. We verwachten de nieuwe koers begin 2023 te kunnen vaststellen. De prioriteiten uit de landelijke werkagenda mbo worden integraal onderdeel van onze strategie. In Groningen ontwikkelen we samen met overheid, onderwijs en bedrijfsleven een duurzame en circulaire Energiehub050 als opstap naar een brede duurzaamheidscampus op het Suikerterrein. In 2022 hebben wij de businesscase goedgekeurd en is de bouw aanbesteed. Naar verwachting zal de Energiehub050 in 2023 in gebruik worden genomen. Ook op andere manieren werken we aan duurzaamheid, zoals in de RIF Circulaire Economie in de Creatieve- & Maakindustrie en de ontwikkeling van inclusief beleid voor medewerkers en studenten. Daarnaast maken we samen met gemeente, onderwijs, zorgorganisaties en bedrijfsleven plannen voor de ontwikkeling van een fysieke Vitaliteitscampus bij Kardinge. 

Als College van Bestuur zoeken we elkaar regelmatig op om, buiten de reguliere vergaderingen om, te reflecteren op onze samenwerking, de ontwikkelingen in de wereld en de regio, in het onderwijs en het Alfa-college in het bijzonder. Daarnaast zijn de open gesprekken met onze directeuren, opleidingsmanagers en veel andere medewerkers voor ons zeer waardevol. In 2022 hebben we afscheid genomen van twee directeuren en vier nieuwe directeuren mogen verwelkomen. We waarderen de goede samenwerking tussen de directeuren onderling en met ons.

In ons leiderschap blijven we inzetten op de ontwikkeling van continu verbeteren en de versterking van verantwoordelijkheden en verantwoording van teams. Op directieniveau werken de directeuren samen vanuit duaal leiderschap en- op instellingsniveau- vanuit collectief leiderschap. We zien steeds meer teams gebruik maken van methoden op het gebied van continu verbeteren, zoals Stichting Leerkracht, Lean en Kaizen. 

We ervaren de samenwerking met de ondernemingsraad en de studentenraad als constructief en betekenisvol. Wij waarderen de input die we van de leden van de Ondernemingsraad en Studentenraad ontvangen en manier waarop zij samen met ons invulling geven aan participatieve medezeggenschap. Wij waarderen ook de betrokkenheid, brede deskundigheid en ambitie van onze Raad van Toezicht om zich nog meer te ontwikkelen als strategisch partner van het College van Bestuur. We ervaren het vertrouwen dat de Raad van Toezicht ons geeft als heel belangrijk om onze bestuurlijke rol goed te kunnen vervullen. 

1.8 Ondernemingsraad

Samenstelling Ondernemingsraad
In december 2022 telde de Ondernemingsraad (OR) 11 leden. Dat zijn twee leden minder dan het aantal leden dat OR en College van Bestuur (CvB) samen hebben bepaald als het wenselijke aantal leden. Aan het eind van 2021 is Aletta Buiskool gestopt en in de loop van 2022 zijn Marije Reitsma en Egge Knol gestopt. In bijlage 8 staat de samenstelling van de OR op 31 december 2022.

Na de verkiezingen in 2020 hadden we nog een lijst met een groot aantal opvolgers. Van hen heeft Habib Kazemi besloten om in september 2022 gebruik te maken van zijn opvolgingsrecht. Door diverse omstandigheden zagen de andere, mogelijke opvolgers af van dat recht. We hebben, na dit afgestemd te hebben met het CvB, besloten om geen tussentijdse verkiezingen uit te schrijven. Redenen voor dat besluit waren o.a.: de OR-leden zijn na twee jaar ingewerkt, per 1 augustus 2023 eindigt de mandaatperiode van deze OR en we voelen ons ook met 11 leden nog voldoende gelegitimeerd.

Werkwijze OR
We hebben drie werkgroepen die de bespreking van onderwerpen in de OR voorbereiden. De werkgroepen hebben de volgende thema’s:

 • werkgroep 1: doorstroom OP en OBP
 • werkgroep 2: LLO en samenwerking Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college
 • werkgroep 3: huisvesting, vitaliteit en veiligheid

We willen bij die thema's zo veel mogelijk proactief aan de slag: niet afwachten maar ook zelf actief informatie verzamelen en op basis daarvan initiatieven ontplooien. Dat mede in het licht van participatieve medezeggenschap (zie hieronder).

In september 2022 zijn we gestart met een vijfweken-vergadercyclus:

 • week 1: een reguliere OR-vergadering waarin wordt teruggeblikt op de vorige cyclus en de (door het CvB aangeleverde) onderwerpen die voorliggen voor de vijfweken-cyclus, worden verkend.
 • week 2: een dag met werkgroepenoverleg waarbij de drie werkgroepen aan de slag gaan met hun onderwerpen.
 • week 3: een korte, digitale vergadering waarin de werkgroepen de vragen en dilemma’s die ze zijn tegengekomen bij de bespreking van hun onderwerpen kunnen voorleggen aan de hele OR.
 • week 4: een reguliere OR-vergadering waarin we onze standpunten bepalen m.b.t. door CvB dan wel door werkgroepen aangedragen onderwerpen.
 • week 5: een korte, reguliere OR-voorbereiding t.b.v. het aansluitende gezamenlijke overleg van CvB en OR.

Eind december 2022 hebben we deze vergadercyclus geëvalueerd. De eerste ervaringen met deze cyclus zijn positief. Met name wordt het gewaardeerd dat de werkgroepen nu een hele dag hebben waarin ze goed de tijd kunnen nemen om met hun thema’s aan de slag te gaan.

Participatieve medezeggenschap
Het CvB heeft ons en ook de Studentenraad (SR) op het spoor van de participatieve mede-zeggenschap gezet. Die kan vorm krijgen door als medezeggenschapsorgaan aan de voorkant te bepalen wat wel en wat niet gewenst is als het gaat om nieuw beleid, maar ook door als raad actief mee te doen bij de totstandkoming van nieuw beleid samen met de betrokken beleids-medewerkers. In de afgelopen periode hebben we reeds geprobeerd om invulling te geven aan deze vorm van medezeggenschap. Om het begrip participatieve medezeggenschap nog verder te ‘laden’ is er in december een gezamenlijke bijeenkomst geweest van CvB, SR en OR o.l.v. Carla de Bont van OR Consultancy. Daarin werd ook ingegaan op hoe we samen met de SR participatief kunnen optrekken bij onderwerpen van gezamenlijk belang.

Relatie met interne belanghebbenden
Voor ons zijn onze collega’s onze belangrijkste belanghebbenden. We zijn dan ook blij dat we – nu we daarin niet meer beperkt worden door corona-maatregelen – weer op de diverse locaties van ons ROC onze lunchgesprekken kunnen houden; alle OR-leden gaan dan op een locatie tijdens de lunchpauze in gesprek met collega’s van een locatie. Als OR-lid kun je dan horen wat er leeft op een andere locatie dan je eigen locatie. Voor ons zijn deze gesprekken een goede stimulans en voedingsbodem voor ons werk.

Met het College van Bestuur hebben we een goede relatie. Na aanvankelijke gewenning zijn de gesprekken in de gezamenlijke overleggen en tijdens strategische sessies/met de benen op tafel-overleggen gesprekken tussen gelijkwaardige gesprekspartners; deze gesprekken worden door elk vanuit de eigen verantwoordelijkheden en expertise gevoerd. We worden door het College aan de voorkant goed meegenomen bij belangrijke ontwikkelingen in het Alfa-college zoals LLO, de samenwerking met Drenthe College en Noorderpoort, de campusontwikkelingen en de Energiehub050. Om een beeld te krijgen van wat er leeft/speelt in de organisatie hebben de OR-leden ook twee keer jaar een gesprek met de directeuren. In deze gesprekken gaat het de OR erom een beeld te krijgen hoe zij in hun eenheden invulling geven aan de strategische doelen en speerpunten van het Alfa-college.

In 2022 hebben we twee keer gesproken met de Raad van Toezicht; een keer met de gehele raad en een keer met zijn delegatie. Dit waren plezierige gesprekken waarin voor het Alfa-college relevante thema’s aan de orde kwamen. Wel bestaat bij zowel de Raad van Toezicht als bij ons de wens om in het vervolg voor deze gesprekken wat meer tijd te nemen zodat ze nog meer inhoudelijk kunnen worden. Door diverse omstandigheden waren met de Studenten-raad, met name na de zomervakantie, de contacten beperkt. We vertrouwen erop dat de gezamenlijke bijeenkomst over participatieve medezeggenschap in 2023 een impuls geeft aan onze contacten met de SR.

Teambuilding
Bij de start van ons laatste mandaat jaar in september hebben we onder begeleiding van Addy de Zeeuw een tweedaagse gehouden met als doel teambuilding en bepaling van wat we nog minimaal willen bereiken tot augustus 2023. Dat heeft ertoe geleid dat de werkgroepen voor hun thema’s hebben bepaald waar ze in het schooljaar 2022/2023 mee aan de slag wilden gaan.

Onderwerpen
In 2022 jaar hebben we weer heel veel verschillende onderwerpen behandeld. Om een indruk te geven om welke onderwerpen het gaat, hebben we in onderstaande tabel - gerubriceerd in een aantal beleidsterreinen - weergegeven:

Beleidsterrein Besproken onderwerpen
   
Strategische keuzes/ beslissingen Alfa-college Leven Lang Ontwikkelen, samenwerking DNA (Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college), campusontwikkelingen Groningen, Energiehub050, herpositionering Alfa-college, strategisch beleid 2023-2027, samenwerking Sport en Bewegen Assen en identiteit Alfa-college.
Planning en control/ bewaken koers Alfa-college AlfaKompas, (wijze van monitoren) inzet NPO-gelden, data-gedreven organisatie/Power BI, geïntegreerd jaardocument 2021, routekaart 2023, begroting 2023, voortgang Werkdrukplan, voortgang en realisatie beloften Kwaliteitsagenda, meerjarenformatieplan 2022-2026, risico-opleidingen en inzet extra middelen niveau 2-studenten
Organisatieontwikkeling Ontwikkeling directiestructuur, duaal leiderschap, afronding van DO! en het continueren van de gewenste organisatieontwikkeling in Samen ondernemend leren.
HRM/werken bij het Alfa-college Doorstroom OP en OBP, waardering OBP-functies, rol en inzet coach/mentor, binden en boeien medewerkers, toepassing beleid Werving, selectie en benoeming, werkverdeling onderwijsteams, professioneel statuut en professionele ruimte.
Onderwijs-gerelateerde onderwerpen Adviesaanvragen starten nieuwe opleidingen, kaders opleidingsaanbod Alfa-college, implementatie nieuwe examenorganisatie, nieuwe examinering en exameneisen rekenen, verbeteren examinering en diplomering, loopbaanbeleid studenten.
Veiligheid en welbevinden Effecten corona (o.a. impact op werkdruk en werkdrukbeleving, regelgeving mondkapjesplicht, grensoverschrijdend gedrag, Arbo-beleid en RI&E, instellingsplan corona, sociale veiligheid, lockerbeleid en impact van stijging kosten levensonderhoud en energie voor studenten en medewerkers).
OR-aangelegenheden Invulling vacature lid RvT op voordracht van OR, aanscherping/actualisering missie en visie OR, verbinding met niet in OR vertegenwoordigde kiesgroepen, aanpassen OR-reglement en voorbereiden verkiezingen OR 2023.

De inzet op deze onderwerpen verschilt nogal. Deze wordt voor een belangrijk deel  bepaald door de impact ervan en de formele bevoegdheden die we hebben. Zonder andere onderwerpen tekort te willen doen, willen we toch een paar onderwerpen noemen waarbij we trots zijn op wat we bereikt hebben:

 • doorstroom docenten: door onze inspanningen werd er eind december de laatste hand gelegd door HRM aan een in samenspraak met ons ontwikkeld nieuw doorstroombeleid en aan nieuwe docentenprofielen en wordt met ingang van 2023 de realisatie van de doorstroom in de docentenfuncties elk kwartaal gemonitord.
 • identiteit: op instigatie van ons heeft het CvB besloten om dit onderwerp op de instellingsagenda te plaatsen: hoe geef je op een eigentijdse wijze invulling aan de christelijke identiteit van het Alfa-college en hoe zorg je ervoor dat daarover bijv. bij de werving en selectie van personeel op een zelfde wijze in het gehele ROC wordt gehandeld? Een werkgroep onder leiding van de directeuren met identiteit in hun portefeuille gaat hiermee aan de slag. Enige OR-leden gaan meedoen in deze werkgroep.
 • binden en boeien van medewerkers: in dit kader hebben we aandacht besteed aan de begeleiding van nieuwe medewerkers. Immers, een goede start van hen vergroot de kans dat ze zich langdurig aan ons ROC willen verbinden. Onze bevindingen hebben we voorgelegd aan de desbetreffende coördinator. Hij deelde onze constatering dat het desbetreffende beleid niet overal adequaat werd uitgevoerd en voor de start van schooljaar 2022/2023 heeft hij dat onder de aandacht van opleidingsmanagers en adviseurs HRM gebracht.
 • RI&E: door onze inzet is de risico-inventarisatie en -evaluatie nu hoog op de instellingsagenda gekomen en is in het Alfa-college een collega belast met de rol van preventiemedewerker. Onder zijn begeleiding zijn in 2022 op alle locaties RI&E’s gehouden en wordt in 2023 de RI&E op instellingsniveau afgerond.

Tot slot
Nog een halfjaar in 2023 en dat zit de mandaatperiode van ons erop. Dat halfjaar gaan we gebruiken om ons volop in te zetten op onze primaire taak, vorm geven aan de medezeggenschap van medewerkers in het Alfa-college. Daarnaast gaan we aan de slag met de verkiezingen voor een nieuwe OR en willen we ervoor zorgen voor een goede overdracht naar de nieuwe OR.

Tjeerd Beijleveldt, voorzitter OR

1.9 Studentenraad

Inleiding
In dit verslag krijg je te zien wat de Studentenraad dit jaar gedaan heeft. Hierbij kan je denken aan de wisseling van leden, belangrijke evenementen waar de studentenraad bij was, belangrijke onderwerpen, het contact binnen en buiten de Studentenraad, de nieuwe coach en als kers op de taart kijkt de Studentenraad vooruit naar wat zij volgend jaar wil bereiken.

De studentenraad wenst je veel leesplezier toe!

Wisseling van leden
In 2022 zijn er wisselingen geweest in de Studentenraad. Studenten die in 2022/2023 in de studentenraad zaten, zijn:

 • Fleur van der Wal (Kluiverboom, Groningen)
 • Hanling Su (Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Esther Lougheed (Hardenberg)
 • Marko Nieland (Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Sam van der Sluis (Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Dewey Everts (Boumaboulevard, Groningen)
 • Femke Keizer (Kluiverboom, Groningen)
 • Jorn Bottinga (Boumaboulevard, Groningen)
 • Ivo Krikken (Kardinge, Groningen)
 • Marleen Zuidersma (Hoogeveen)
 • Sharon Bos (Hoogeveen)
 • Donny de Beer (Boumaboulevard, Groningen)
 • Naomi van den Boomgaard (Kardinge, Groningen)
 • Bas van den Langenberg (Kardinge, Groningen)
 • Hilde Katouw (Hoogeveen)

In 2022 kozen de leden van de Studentenraad Marko Nieland als voorzitter, Esther Lougheed als secretaris en Dewey Everts als vicevoorzitter. Ivo Krikken is verkozen tot penningmeester en Marleen Zuidersma is verkozen tot Algemeen lid van het Dagelijks Bestuur. Echter is er gedurende het jaar wat veranderd. Op dit moment is de samenstelling als volgt: Dewey Everts is Voorzitter, Marleen Zuidersma is Vicevoorzitter, Esther Lougheed is secretaris, Bas van den Langenberg is Penningmeester. Er is momenteel geen Algemeen lid binnen het dagelijks bestuur. 

Door drukte of afstuderen traden de volgende personen in 2022 af:

 • Marko Nieland (Admiraal, Groningen)
 • Ivo Krikken (Kardinge, Groningen)
 • Jorn Bottinga (Boumaboulevard, Groningen)
 • Sam van der Sluis (Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)

De huidige Studentenraad bestaat uit:

 • Dewey Everts (Voorzitter)
 • Marleen Zuidema (Vicevoorzitter)
 • Esther Lougheed (Secretaris)
 • Bas van de Langeberg (Penningmeester)
 • Hanling Su (lid)
 • Fleur vander Wal (lid)
 • Hilde Katouw (lid)
 • Donny de Beer (lid)
 • Femke Keizer (lid)
 • Naomi van den Boomgaard (lid)

Wat heeft de Studentenraad bereikt?
Practor Vitaliteit
Hanling Su en Fleur van der Wal zijn bij de inhuldiging geweest van de nieuwe practor van Vitaliteit, Sylvia Brouwer. Tijdens deze huldiging is uitgebreid besproken wat het belang is van vitaliteit en gezondheid binnen de maatschappij en binnen het onderwijs. Hierbij is benoemd wat er veranderd is en hoe we dit het beste kunnen aanpakken en hoe dit wordt geïmplementeerd binnen het Alfa-college, ook m.b.t. studenten. 

VN-verdrag
De Studentenraad heeft in december 2022 een VN-verdrag ontvangen waar de studentenraad erg trots op is. Het verdrag gaat in op o.a. diversiteit en inclusie binnen het onderwijs. Het VN-verdrag heeft ertoe geleid dat er leden van de studentenraad inclusie-ambassadeurs worden waar studenten contact mee kunnen opnemen. Het doel van dit contact is om een inclusievere omgeving te bieden op het Alfa-college. 

FC Groningen
Hanling Su, Marko Nieland en Fleur van der Wal zijn samen met Wim Moes samen naar een voetbalwedstrijd geweest van FC Groningen tegen Cambuur als uitje en om ons netwerk uit te breiden binnen het Alfa-college. We hebben de wedstrijd bijgewoond en vonden het mooi hoeveel passie Wim heeft voor voetbal en Hanling zit er nu nog steeds mee dat Groningen slecht speelde. 

Keuzedeel Medezeggenschap en Invloed: het keuzedeel Invloed en Medezeggenschap binnen de organisatie is gemaakt voor de leden in de Studentenraad, omdat zij maatschappelijk van belang zijn en dit beter te balanceren is met de opleiding. De leden die dit keuzedeel volgen zijn: Marleen Zuidersma, Dewey Everts, Hanling Su en Fleur van der Wal. Doordat dit keuzedeel nieuw is, wordt er veel feedback teruggespeeld aan Ellen van Essen om het keuzedeel door te ontwikkelen. Wij zijn hierin landelijk de eerste participanten. Daarbij diplomeert de eerste student in februari 2023.

Naamsbekendheid Studentenraad binnen Alfa-college
De Studentenraad merkt dat zij vaker betrokken wordt bij onderwerpen die spelen binnen het Alfa-college. Verder is naamsbekendheid onder studenten een aandachtspunt. We hebben namelijk gemerkt, bijvoorbeeld bij een lunchgesprek, dat studenten niet weten dat de Studentenraad er is. De naamsbekendheid zullen we vooral blijven promoten d.m.v. lunchgesprekken, promodagen en eventueel ook meer in samenwerking met de OR-leden. 

Begeleiding
Michel Daling is sinds 1 januari 2022  begeleider van de Studentenraad. Michel heeft een coachende stijl en laat ruimte voor de leden van de SR om hun plek binnen de raad te ontdekken en zich het werk binnen de SR eigen te maken. Dit maakt ons zelfstandig en zorgt ervoor dat we veel leren. We zijn veel bezig geweest met samenwerking binnen de raad en hoe de Studentenraad dit het beste kan doen. Hierin begeleidt Michel ons wanneer nodig. Michel is er vooral ter ondersteuning en voor vragen en laat ons vooral vrij met onze bezigheden. Dit vinden wij een fijne manier van begeleiden.

CVI-conferentie
De Studentenraad is naar den Haag geweest voor het CVI (Consortium voor Innovatie). Hier heeft de studentenraad met meerdere partijen onze mening gedeeld en hoe studenten kijken naar verschillende thema’s binnen het mbo. De studentenraad heeft hier veel nieuwe inzichten gekregen en gegeven over wat bijdraagt aan de toekomst van het mbo. De Studentenraad was erg enthousiast over het onderwerp digitaal burgerschap. Dit onderwerp heeft de Studenten-raad meegenomen naar het Alfa-college, omdat dit onderwerp zeer nuttig is en ook van maatschappelijk belang is.

JOB media Studentenraad naamsbekendheid
De Studentenraad heeft samen met verschillende studentenraden via de JOB Whatsappgroep een vergadering georganiseerd waarin de studentenraden naamsbekendheid hebben besproken. Hierin hebben de studentenraden besproken hoe het met de naamsbekendheid van de verschillende raden gaat, zodat de studentenraden van elkaar kunnen leren. Ook heeft de Studentenraad het erover gehad hoe het eraan toe gaat in elke raad en hoe zij te werk gaan. De studentenraden hebben o.a. het volgende besproken: vergoeding, achterban, naamsbekendheid, hoeveelheid leden. De Studentenraad van het Alfa-college doet het aanzienlijk goed in tegenstelling tot de meeste studentenraden. 

Voedingsbeleid Meet & Eat
De Studentenraad heeft stukken gekregen over het Alfa-brede voedingsbeleid van het Meet and Eat-concept. Hierover heeft de Studentenraad opvallende punten en onze mening benoemd. Hierbij kan je je opmerkingen voorstellen zoals: ‘’Bij handvat 6: Lopen catering medewerkers 1 dag in het jaar bij 1 locatie, of alle locaties? Vaker in het jaar (bijv. 2x) een andere locatie bezoeken i.p.v. 1x. Het is waardevoller doordat ze vaker in aanraking komen met de verschillen van de desbetreffende locatie en omdat 1x niet altijd representatief genoeg kan zijn.’’

Participatieve medezeggenschap
De Studentenraad is aanwezig geweest om samen met de OR en CvB om te praten over medezeggenschap binnen het Alfa-college en hoe dit onderling verloopt. De Studentenraad heeft hier veel nieuwe inzichten en ideeën van gekregen over bijv. samenwerking en naamsbekendheid binnen de raad en tevens met de OR. 

Promotiefilmpje verkiezingen
Dewey Everts en Esther Lougheed stelden voor om een introductievideo te maken voor de verkiezingen en om meer animo voor nieuwe leden te krijgen. Alle leden van de Studentenraad  hebben allemaal een kort stukje opgenomen om onszelf voor te stellen om zo laagdrempelig de Studentenraad te promoten en studenten te motiveren om zichzelf op te geven. Dit is iets waar de Studentenraad mee door wil gaan en uit wil breiden voor de volgende keer. Zie hieronder het filmpje.

Oké-café
De Studentenraad is december 2022 ingelicht over de huidige situatie van het oké-café. Vorig raadsjaar heeft de Studentenraad meegepraat en geholpen met het vorm geven van dit café, het concept was opgezet, maar de Studentenraad heeft informatie gekregen dat het niet uitgevoerd is doordat er geen budget voor was. Ook al had dit geen reden kunnen zijn. Het café zou komen op Kluiverboom als pilot en daarna op Kardinge, echter heeft het café de volgende vorm gekregen: Het is een derde persoon die een paar keer per maand langskomt in de kantine, om studenten te helpen bij hun vraagstukken. Het heet ook geen oké-café meer, maar wordt het aangeduid als spreekuur voor studenten. De Studentenraad vinden het jammer dat er weinig van het originele plan waar is gekomen.  

Gratis menstruatie producten
Afgelopen jaar heeft de Studentenraad meerdere overleggen gehad met facilitair, zodat MUP-kastjes (voor menstruatie producten) op alle locaties beschikbaar zijn. Dit is voor de vrouwelijke studenten en medewerkers die gebruik willen maken van het menstruatie materiaal, voor als ze niet genoeg geld hebben of als ze het zijn vergeten. Hierdoor hoeven vrouwelijke studenten en medewerkers niet thuis te blijven door hun menstruatie en kunnen zij hun planning op Alfa-college zoals gewoonlijk volgen. Voor de kerstvakantie is er op elke locatie een MUP-kastje geplaatst. Dit wordt verder uitgebreid in het nieuwe jaar, waarin het plan is om meerdere kastjes op een locatie te plaatsen.

Studentenraadslokaal op locatie Boumaboulevard
De Studentenraad heeft nu een vaste plek op de Boumaboulevard waarin zij kunnen vergaderen/werken.

Nieuwe vergadervorm
De Studentenraad is dit jaar begonnen met een nieuwe vergadervorm doormiddel van Trello. Hierdoor zijn de vergaderingen interactiever geworden. De dagvoorzitter begint met een check-in om te kijken hoe iedereen zich voelt, hoe je erbij zit en of je nog successen hebt gehad deze week. Daarna gaat de dagvoorzitter door naar het kopje “Deze werksessie” om alles wat voor vandaag op de planning staat te behandelen. Wat vooral handig is dat je een “te doen” kopje hebt, zodat je een overzicht hebt over alles wat er nog moet gebeuren en wie daar verantwoordelijk voor is.

Vergaderen m.b.v. Trello

Portefeuilles
De studentenraad bestaat uit 3 portefeuilles. Promotie, ICT en verkiezingen & nieuwe leden. Dit zodat de taken wat meer zijn verdeeld. ICT zorgt voor de ICT en uitjes/workshops. Promotie houdt zich bezig met bijv. social media, flyers, giveaways. En verkiezingen & nieuwe leden houden zich bezig met het organiseren van voorlichtingsavonden, het zoeken van nieuwe leden en het aannemen en inwerken van nieuwe leden. Naast de portefeuilles schieten wij elkaar ook te hulp waar nodig. Promotie één van onze portefeuilles. Dit is het onderdeel waarbij de studentenraad de naamsbekendheid omhoog schroeft en laat zien dat we er zijn. Dit doet de studentenraad doormiddel van het verspreiden van flyers, het maken van filmpjes op tiktok, het posten op sociale media, het houden van een promotie dag, het dragen van de sr-vestjes enzovoort. Klik hier voor een van onze leuke tiktoks.

Contact achterban: we hebben minimaal contact gehad met de achterban via Whatsapp, We hebben vooral contact gehad met studenten d.m.v. lunchgesprekken en promodagen. Dit komt mede doordat er studenten uit de achterban zijn gestapt door examinering en door weinig reactie op de mails van de lunchgesprekken. Dit is een aandachtspunt en wordt besproken tijdens de vergaderingen.

Vergaderingen
De Studentenraad komt in 2022 – 2023 in totaal 20 keer bij elkaar. Waaronder 10 vergaderingen met het CvB en in ieder geval 2 keer met de OR, daarnaast overlegt de studentenraad 2 keer per jaar met de RvT. De RvT komt 1 keer voor een formeel gesprek en 1 keer voor een informeel gesprek.

De Studentenraad ervaart het contact met het CvB, de OR en de RvT als erg prettig. Moeilijke stukken worden makkelijker uitgelegd en er is ruimte voor vragen. De Studentenraad heeft het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt en dat de studentenraad serieus worden genomen. Er wordt altijd netjes en snel antwoord gegeven en het contact is professioneel. Dit maakt de samenwerking erg fijn. De studentenraad hoopt dat deze samenwerking nog lang standhoudt!

Samenwerking met de OR, CvB en RvT
De samenwerking met de OR is verzwakt doordat de OR en SR-verkiezingen hadden en het druk hebben met de onderwerpen die spelen binnen beide partijen. De Studentenraad heeft bij de gezamenlijke bijeenkomst met de Ondernemingsraad over participatieve medezeggen-schap afgesproken dat de Studentenraad en de Ondernemingsraad weer vaker bij elkaar langskomen. 

De Studentenraad heeft een goede samenwerking met het CvB ervaren en de raad hebben elkaar vooral fysiek ontmoet. Ook heeft de Studentenraad meerdere gesprekken/ momenten met het CvB gehad waarbij we meer hebben samengewerkt, elkaar beter hebben leren kennen en dieper op bepaalde onderwerpen/thema’s konden in gaan.

De Studentenraad heeft 1x formeel en 1x informeel contact gehad met de RvT, dit heeft de raad als prettig ervaren. Verder heeft de Studentenraad het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt, en dit het gevolg van deze gesprekken merkt de raad ook op school. 

Wat te doen in 2023? 
De doelen voor de Studentenraad zijn de volgende: de raad wil naamsbekendheid blijven vergroten en contact leggen met de studenten en een achterban werven. Daarbij gaat de Studentenraad vaker gebruik maken van promotie filmpjes, om het laagdrempelig te houden. Daarbij wil de raad ook meer contact met de leden van de OR om meerdere onderwerpen gezamenlijk op te pakken, en om de samenwerking te versterken. Tevens wil de studentenraad meer MUP kastjes op elke locatie plaatsen. Overigens blijft het ook van belang om het aantal leden in de gaten te houden, omdat de Studentenraad dit schooljaar zal veranderen door o.a. diplomering. Dus blijft het werven van nieuwe leden een punt van aandacht. De Studentenraad wil verder meer activiteiten binnen de raad creëren om een betere band met elkaar te creëren en de samenwerking te bevorderen. 

De studentenraad

1.10 Instellingsadviesraad

Ten behoeve van de horizontale dialoog met stakeholders op strategisch niveau heeft het Alfa-college een Instellingsadviesraad (Adviesraad). De Adviesraad heeft een omvang van twintig tot dertigleden. De leden van de raad van toezicht en de directeuren wonen de bijeenkomsten van deze raad ook bij. Tijdens deze bijeenkomsten informeert het college van bestuur de leden van de Adviesraad over actuele ontwikkelingen in het Alfa-college en over de ontwikkelingen in het mbo in het algemeen. Daarnaast wordt tijdens de bijeenkomsten van deze raad aandacht besteed aan het verkennen van relevante onderwerpen op strategisch niveau en de wijze waarop het Alfa-college daarmee om zou kunnen gaan. Voor zijn leden moet de Adviesraad ook een meerwaarde hebben. Dat wil het college van bestuur bereiken door de bijeenkomsten van de Adviesraad het karakter van ‘halen’ en ‘brengen’ te geven. Zo worden leden van de Adviesraad gevraagd om actief te participeren in de inhoudelijke voorbereiding van een onderwerp. Daarnaast is het de bedoeling dat de raad een netwerkfunctie heeft. De Adviesraad komt in beginsel twee keer per jaar bijeen.

 • de voordelen maar ook vraagstukken van het samenwerken van onderwijs, ondernemers, startups en vragen uit het werkveld in hubs, zoals de Health Hub Roden;
 • de plannen van het Alfa-college voor de ontwikkeling van contextrijke en innovatieve leer- en ontwikkelomgevingen, zoals op het gebied van duurzaamheid op het Suikerterrein in Groningen en op het gebied van vitaliteit bij Kardinge in Groningen;
 • de toenemende samenwerking in verschillende netwerkverbanden en de manier waarop we elkaar daarin kunnen versterken.

In bijlage 8 kunt u lezen welke leden van de Adviesraad de bijeenkomst hebben bijgewoond.

Verder zijn de leden van de Adviesraad, samen met andere partners van het Alfa-college, uitgenodigd voor de toekomst- en feedbacksessies die georganiseerd zijn in het kader van de actualisatie van de strategische koers. Bij deze sessies hebben we een groot aantal van de leden van de Adviesraad mogen verwelkomen. We waarderen hun actieve inbreng en betrokkenheid bij dit proces.

1.11  Belanghebbenden

Studenten, ouders, bedrijven/instellingen, oud-studenten en scholen voor voortgezet onderwijs en hbo-instellingen zijn voorbeelden van belanghebbenden van het Alfa-college. Wij betrekken deze belanghebbenden actief bij het realiseren van onze missie: het samen met onze partners realiseren van een duurzaameffect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.