Spring naar inhoud

Bedrijfsvoerende processen

5.1 Facilitaire processen en risico-inventarisatie

Het Facilitair bedrijf heeft als motto: het Facilitair bedrijf maakt leren mogelijk door deskundig, betrouwbaar, servicegericht, duurzaam en omgevingsbewust haar diensten te verlenen aan studenten, medewerkers en relaties van het Alfa-college. 

Binnen het Facilitair bedrijf vinden, naast het dagelijks faciliteren van het onderwijs (running the business), veel planmatige ontwikkelingen (building the business) plaats. Onderstaand beschrijven wij enkele kenmerkende ontwikkelingen vanuit het Facilitair bedrijf die bijdragen aan de drie koersuitspraken van het Alfa-college.   

Duurzaamheid 
Vanuit het Facilitair bedrijf zijn we aanjager op het gebied van duurzaamheid. Samen met het onderwijs en onze studenten zetten we stappen die bijdragen aan duurzaamheid. In 2022 is voor het eerst tijdens Alfa’s Goud een prijs uitgereikt voor het meest duurzame onderwijsteam. Daarnaast is gestart met een breed ‘Versnellersteam Duurzaamheid’. Het doel van dit team is, om over de locaties heen te leren en te verbinden. Ook is samen een tastbaar verhaal over duurzaamheid gemaakt: Waarom is dat belangrijk voor het onderwijs en hoe kan je daarop aanhaken?
Er is een checklist ‘Duurzame relatiegeschenken’ gemaakt voor iedereen die binnen Alfa-college een relatiegeschenk besteld (van bloemen tot kerstpakketten). Op diverse locaties zijn overdekte fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd (ook beschikbaar voor omwonenden). In 2023 zal dit worden uitgebreid. Op drie locaties zijn elektrische deelauto’s beschikbaar, zodat werk-werk verkeer duurzamer plaats kan vinden. 

Meet & Eat
Binnen het cateringteam is een ontwikkeling ingezet om duurzamer in te kopen en via de leverancier minder afval binnen te krijgen. Daarnaast worden PET-flessen centraal ingezameld en aangeboden aan de leverancier. Stapsgewijs is en wordt het aanbod duurzamer en gezonder. 

Huisvesting 
Er zijn grote stappen gezet naar een beter en duurzamer binnenklimaat aan de Admiraal de Ruyterlaan en Kluiverboom. Vervolgacties volgen in 2023, ook voor de Kardingerweg. Aan de Admiraal de Ruyterlaan is een nieuwe cv-installatie in gebruik genomen, dit vindt op locatie Kluiverboom op dit moment plaats en in het voorjaar van 2023 zal de ventilatie in de B-vleugel op de Kluiverboom gerealiseerd worden. Voor de Kardingerweg zijn ontwerpen voor verduur-zaming en verbetering van werktuigbouwkundige installaties in een vergevorderd stadium. Prioritering van de verschillende verduurzamingsprojecten zal in eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden. Door de zonnepanelen op het dak van de Kardingerweg is het stroomverbruik gehalveerd.
Sinds 2016 krijgt energiebeheer steeds meer aandacht. Ten opzichte van 2015 hebben we nu ca 45% gas en ca. 30% grijze stroom bespaard. Hiermee zijn we goed op weg en liggen we voor op afspraken binnen de mbo-routekaart. Natuurlijk heeft project Volta2020 in Hoogeveen een grote impuls gegeven. Om de trend in de bereikte besparingen voort te zetten moeten we nog flink investeren in installaties, gebouw en gedag.

Arbobeleidsplan 
In 2022 is het Arbobeleidsplan geïmplementeerd. De Arbo-regiegroep monitort de activiteiten en prioriteert op Arbogebied. Op deze wijze vindt synergie plaats over de verschillende domeinen. 

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Op elke locatie is een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Het plan van aanpak van elke locatie zal medio januari 2023 gereed zijn, waarna de actiepunten ,conform de doorlooptijd, zullen worden opgepakt. De beleidsmatige RI&E zal in 2023 worden afgerond. Hierna is de RI&E dynamisch en wordt deze aangepast, indien er veranderingen optreden. Jaarlijks wordt de RI&E gemonitord door de preventiemedewerker.      

BHV
De BHV is in 2022 op sterkte en de leden zijn getraind. Een enquête onder de BHV-leden heeft ons informatie gegeven over de scholingsbehoefte en -frequentie. Op elke locatie is een buitenkast geplaatst met een AED. Deze is beschikbaar gesteld aan HartslagNU en is daarmee in te zetten door burgerhulpverleners in de wijk waar de school zich bevindt. Een vorm van social return. 

5.2 Marketing, communicatie en voorlichting

Hernieuwde positionering en opfrissing huisstijl
We leven in een tijd waarin organisaties, en dus merken, continu in ontwikkeling zijn. Een tijd waarin een merk ‘op losse voetjes’ moet staan, wendbaar en flexibel. Wat betekent dit voor het merk Alfa-college? Past onze merkbelofte ‘Wie wil je zijn’ nog wel? Om een antwoord te krijgen op deze vraag is de afdeling MCV eind 2021 gestart met een traject om ons merk onder de loep te nemen. In samenwerking met een bureau hebben we onderzocht wat de maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsontwikkelingen betekenen voor ons merk. Om hierop een antwoord te krijgen hebben we workshops georganiseerd en gesprekken gevoerd met studenten, medewerkers en afgevaardigden van bedrijven en instanties. 

De opbrengst hieruit is vertaald naar een aantal concepten die vervolgens zijn voorgelegd aan in- en externe belanghebbenden. De meerderheid was van mening dat de merkbelofte ‘Samen vinden we het uit’ het beste past bij de gewenste uitstraling van het Alfa-college. Ook past het volledig bij de manier waarop we de strategische koers van ons hernieuwen en onze samen-werking in DNA-verband (samenwerking tussen Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college) vormgeven. De interne communicatie over de nieuwe merkbelofte heeft vanaf november plaatsgevonden tijdens de ‘Wat vind jij sessies’ over de actualisatie van de strategische koers. De externe communicatie wordt begin 2023 opgepakt. De nieuwe positionering gaat gepaard met een opfrissing van de huisstijl. Er is gekozen voor een moderner lettertype en aan de kenmerkende Alfa-kleuren rood en blauw is een aantal nieuwe tinten toegevoegd die minder hard en frisser zijn.

Strategische partnerships
Alle scholen van ons hebben relaties in de regio, hetzij in het kader van opleiding /stage/BPV, hetzij in het kader van (strategische) samenwerkingsverbanden. Relaties zijn er legio, maar welke partners zijn nu bij uitstek van belang om onze strategische doelen te bereiken? En, vanuit de partner geredeneerd, welke waarde vertegenwoordigen wij voor hen? In 2022 heeft MCV een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren om de beelden van strategische partner-schappen op te halen, indicatoren voor de waarde van partners te bepalen en op basis daarvan een methodiek aan te reiken waarmee de locaties aan de slag kunnen. Hiermee krijgen locaties focus op hun belangrijkste strategische partners, en maken ze die partner-schappen onderdeel van hun jaarplanning. Elke partner krijgt een interne ‘eigenaar’ die intern verantwoordelijk is voor het partnerplan en alle acties die daaruit voortvloeien. MCV faciliteert de werksessies rondom deze methodiek. In 2022 hebben bijna alle lokale managementteams een of twee van deze sessies gevolgd. De reacties zijn positief: het maakt medewerkers bewuster van de waarde van onze partners en zorgt voor meer focus. In 2023 zullen we ook op directieniveau onze Alfa-brede belangrijkste strategische partners definiëren en hierover afspraken maken.

Corporate events 
In 2022 is een aantal events georganiseerd die veel exposure hebben opgeleverd voor het mbo en voor ons. Events waarmee we hebben laten zien wat de impact van het mbo in de regio is. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, cultuur en wetenschap bracht in 2022 een bezoek aan het Noorderpoort, Terra en Alfa-college op het Suikerterrein in Groningen. Daar ging hij in gesprek met studenten en docenten over duurzaamheid, innovatie en hoe de noordelijke mbo-instellingen samenwerken met elkaar. Volgens de minister zijn we hier veel verder dan in de rest van het land. In het kader van onze bijdrage aan belangrijke maatschappelijke thema’s hebben we het festival ‘EnergizeyourFuture’ georganiseerd. Dit festival stond geheel in het teken van de energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptie en digitalisering. Studenten, docenten en bedrijven toonden innovaties waaraan zij samen werken.

Het schooljaar begon goed op 8 september met de nationale opening van het mbo-schooljaar georganiseerd vanuit onze locatie Voltastraat in Hoogeveen. Samen met het Drenthe College, Noorderpoort, Terra en Menso Alting waren we gastheer van de nationale opening. Het thema was ‘Duurzaamheid’ en de speciale gast was minister Rob Jetten. “Het mbo is in het kader van de energietransitie de belangrijkste onderwijsvorm die we de komende jaren hebben”, zei Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie. Jetten en presentatrice Welmoed Sijtsma gingen in gesprek met studenten, docenten, bestuurders en scholen over vraagstukken als duurzaam-heid en de energietransitie.

In september hebben we ook een event georganiseerd rondom de installatie van onze practor Vitaliteit. De eerste practor Vitaliteit in Nederland!

Eind 2022 is daarnaast Energiehub050 gelanceerd. Energiehub050 is een unieke plek waar bedrijfsleven, overheid, onderwijsinstellingen en de omgeving samenwerken aan toekomst-bestendig onderwijs. Met de allernieuwste technologieën. En last but not least was er ons jaarlijks terugkerend event Alfa’s Goud. Alfa’s Goud is binnen het Alfa-college dé verkiezing en hét moment waarop we waardering geven aan onze studenten, medewerkers, stagebedrijven en praktijkopleiders. We vieren Alfa's Goud met een feestelijk verkiezingsevent waarbij er uit meerdere kandidaten één Beste student, één Beste student buitencategorie, Beste docent, Beste medewerker, Beste leerbedrijf en Beste praktijkopleider wordt gekozen.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.