Spring naar inhoud

Kasstroomoverzicht 2022

Kasstroomoverzicht 2022​

B.3 Kasstroomoverzicht 2022          
  12-31-2022     12-31-2021  
  EUR     EUR  
Kasstroom uit operationele activiteiten          
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  1.172.302-      3.758.728   
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen  8.101.100       7.446.694   
Mutaties voorzieningen*  1.398.232       803.971-  
           
Overige balansmutaties **  103.202       92.674   
           
Veranderingen in vlottende middelen:          
Vorderingen  8.062.445-      1.686.220   
Schulden  1.299.242-      8.083.150-  
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties    931.455-      4.097.195 
           
Ontvangen interest      25   
Betaalde interest  579.012-      636.229-  
     579.012-      636.204-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    1.510.467-      3.460.991 
           
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
Investeringen in materiële vaste activa  4.747.404-      7.405.291-  
Crediteuren inzake investeringen  958.724       426.161   
Desinvesteringen in materiële vaste activa  2.496       7.890   
Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb.      
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten    3.786.184-      6.971.240-
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten          
Nieuw opgenomen leningen      9.600.000   
Aflossing langlopende schulden  3.753.980-      2.675.194-  
Mutaties Langlopende schulden      
Resultaat deelneming  10.527-      
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten    3.764.507-      6.924.807 
           
Mutatie liquide middelen    9.061.158-      3.414.557 
           
Beginstand liquide middelen  33.621.069       30.206.512   
Mutatie liquide middelen  9.061.158-      3.414.557   
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.