Spring naar inhoud

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten​

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
3.1 Rijksbijdragen            
               
3.1.1 Rijksbijdragen OCW   104.584.540   102.575.585   100.915.819
  Rijksbijdrage beroepsonderwijs   101.483.253   99.616.501   97.967.242
  Rijksbijdrage VAVO   1.183.675   1.136.791   1.178.472
  Wachtgeld   3.079.066   2.983.747   3.034.670
  Inhouding cursusgeld mbo   -1.161.454   -1.161.454   -1.132.458
  Overgangsbekostiging 2019-2021   0   0   -132.107
               
3.1.2 Overige subsidies OCW            
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies   1.408.273   1.161.750   4.959.836
3.1.2.1 Niet-geoormerkte subsidies   16.437.597   13.064.000   10.359.000
      17.845.870   14.225.750   15.318.836
               
  Totaal Rijksbijdragen   122.430.410   116.801.335   116.234.655

Toelichting:

3.1 Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn toegenomen ten opzichte van 2021 en de begroting 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het ontvangen van een hogere Lumpsum vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en het Coalitieakkoord.  

In de toename ten opzichte van 2021 is eveneens de structurele loon- en prijscompensatie opgenomen.

3.1.2 Overige subsidies OCW
De overige subsidies OCW zijn ten opzichte van de begroting € 3,6 mln. hoger uitgevallen en € 2,5 mln. ten opzichte van 2021. De geoormerkte subsidies zijn lager uitgevallen doordat we in 2021 coronasubsidies hebben ontvangen en afgerond waaronder de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, Extra Hulp in de Klas en Extra Begeleiding en Nazorg.

Onder de niet-geoormerkte subsidies is een ontvangen subsidie verantwoord ad € 16 mln. inzake de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022 ten behoeve van activiteiten die erop zijn gericht de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs te verhogen. De resultaten van de uitvoering van de kwaliteitsagenda worden na het kalenderjaar 2022 beoordeeld door de adviescommissie (art. 11 lid 1). De aanvullende middelen kunnen ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt (art. 14).

Dat de niet-geoormerkte subsidies hoger zijn uitgevallen komt doordat in 2022 € 6,0 mln. meer kwaliteitsgelden zijn verantwoord conform de begroting kwaliteitsagenda.

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies            
               
3.2.1 Participatiebudget            
3.2.1.1 Bijdrage educatie   1.178.072   1.031.811   1.060.355
3.2.2 Overige overheidsbijdragen   571.018   1.004.000   413.564

Toelichting:

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De overige overheidsbijdragen (3.2.2) liggen in 2022 € 0,1 mln. hoger dan in 2021 en zijn € 0,4 mln. lager uitgevallen dan begroot. De voortgang op een aantal projecten die gefinancierd worden via een gemeentelijke of provinciale  bijdrage hebben nog last van de achterstanden door de coronapandemie. Hierdoor zijn er minder baten aan de projecten toegerekend in 2022. De begroting ging ervan uit dat de projecten weer volledig zouden draaien.

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden            
3.3.2 Cursusgelden sector MBO            
  Ontvangen college-, cursus, les- en examengelden   1.209.474   811.454   1.071.844
      1.209.474   811.454   1.071.844

Toelichting:

3.3.2 Cursusgelden sector BE
De wettelijke college- / cursus- / examengelden liggen in lijn met 2021 en liggen € 0,4 mln. hoger dan begroot. Deze toename wordt veroorzaakt doordat er ten tijde van het opstellen van de begroting nog deels rekening werd gehouden met de coronamaatregelen (w.o. halvering cursusgeld). Deze maatregel is echter voor schooljaar 2022/2023 vervallen.

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
3.4 Baten werk in opdracht van derden            
3.4.1 Contractonderwijs   812.628   539.500   441.221
3.4.1.2 Contractonderwijs Inburgering   1.217.659   87.600   845.725
3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden   2.772.399   1.922.200   2.658.876
      4.802.686   2.549.300   3.945.821

Toelichting:

3.4 Baten werk in opdracht van derden
De totale baten werk in opdracht van derden liggen € 2,3 mln. hoger dan de begroting en zijn ten opzichte van 2021 met € 0,9 mln. toegenomen. Deze toename is een direct gevolg van het einde van de coronameetregelen. Zo zijn door de maatregelen rondom de eindexamens in verhouding een groot deel van de leerlingen op het voortgezet onderwijs geslaagd. Dit betekent dat er minder leerlingen uitbesteed zijn naar de VAVO in 2021.

3.4.1.2   Contractonderwijs Inburgering
De omzet op Inburgering is met € 1,1 mln. toegenomen ten opzichte van begroot. In de begroting was rekening gehouden met een afbouw van de Inburgeringsactiviteiten in 2022, echter vinden deze momenteel nog plaats.

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
3.5 Overige baten            
               
3.5.1 Opbrengst verhuur   102.504   95.000   116.673
3.5.2 Detachering personeel   797.193   659.500   811.802
3.5.6 Deelnemersbijdragen   645.516   654.000   717.056
3.5.10 Overige            
  Kantine   882.692   892.000   562.775
  Omzetbelasting   497.383   45.000   17.728
  Excursies   72.062   104.000   64.199
  Overig   503.183   241.700   354.267
      1.955.320   1.282.700   998.969
               
  Totaal overige baten   3.500.533   2.691.200   2.644.500

Toelichting:

3.5.10 Overige
De overige baten zijn zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 2021 toegenomen. Deze toename is met name terug te zien in kantineopbrengsten en de omzetbelasting. De kantines waren in 2021 nog gedeeltelijk onderhevig aan lockdowns waardoor de omzet lager is uitgevallen. De toename van de omzet op omzetbelasting betreft de afrekening pre pro rata voor de jaren 2019-2022.

Personeelslasten

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
4.1 Personeelslasten            
               
4.1.1 Lonen en salarissen            
4.1.1.1 Lonen en salarissen   71.565.346   87.189.015   65.150.483
4.1.1.2 Sociale lasten   9.696.901   0   8.986.096
4.1.1.3 Pensioenlasten   11.133.402   0   10.588.617
      92.395.649   87.189.015   84.725.196

Toelichting:

4.1 Personeelslasten
Het gemiddelde aantal personeelsleden in 2022 was 1.482 (2021: 1.398). Van deze personeelsleden is de totale gemiddelde fulltime-equivalent 1.157 in 2022. Dat is 73 fte hoger dan begroot en 65 fte meer dan in 2021.

In de begroting was reeds rekening gehouden met een toename van de loonkosten met € 2,5 mln. ten opzichte van 2021. De werkelijke loonkosten zijn nog eens € 5,2 mln. hoger uitgevallen. Deze hogere loonkosten zijn een direct gevolg van een hogere personele inzet dan begroot. Dit om o.a. uitstroom op de middellange termijn als gevolg van pensioneringen op te vangen alsmede vanwege het behouden van ‘goed’ personeel dat momenteel moeilijk uit de markt te halen is.

Overige personeelslasten

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
4.1.2 Overige personele lasten            
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen   1.278.993   100.000   -905.562
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst   6.908.910   4.566.410   6.384.087
4.1.2.3 Overig            
  Aanstelling personeel   189.232   169.650   135.290
  Arbo-maatregelen   147.443   600.000   0
  Jubilea/ziekte/afscheid   106.767   111.300   105.030
  Personeelsactiviteiten   296.392   289.380   260.382
  Reis- en verblijfkosten   443.609   322.842   120.358
  Scholing   1.460.845   1.812.809   1.875.854
  Vakantiedagen   6.091   0   85.609
  Vergaderkosten   487.464   395.850   334.576
  Vertrekbevord. maatregelen/mobiliteit   0   0   0
  Verzekering personeel   610   20.000   19.269
  Verzuimpreventie   301.958   373.600   246.656
  Wachtgelduitkeringen   702.237   1.200.000   997.038
  Overig   344.376   200.450   307.179
      12.674.927   10.162.291   9.965.765
               
4.1.3.3 Af: overige uitkeringen   -630.181   -195.000   -731.889
               
  Totaal personeelslasten   104.440.395   97.156.306   93.959.072

Toelichting:

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
Het saldo dotaties personele voorzieningen bestaat uit de dotaties, onttrekkingen en vrijvallen in het boekjaar van alle personele voorzieningen gezamenlijk.
Voor een onderbouwing van deze post zie de toelichting bij de Personeelsvoorzieningen (zie  2.2.1).

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst zijn met € 2,3 mln. gestegen ten opzichte van begroot maar liggen in lijn met 2021. Ten tijde van het opstellen van de begroting werd voorzichtig rekening gehouden met een toename van de inhuur derden ten opzichte van 2020. Met het vrijwel volledig openstellen van de maatschappij en de hoge vraag naar personeel is de externe inhuur echter groter geweest dan aanvankelijk werd gedacht.

4.1.2.3 Overige
De overige personeelslasten zijn gelijk aan in 2021 en vallen € 1,1 mln. lager uit dan begroot. Er is met name minder besteed aan scholing en ook de kosten van wachtgelduitkeringen is, mede door de uitstroom van de afgelopen jaren, afgenomen. Ook de kosten van arbo-maatregelen zijn in 2022 afgenomen. De meeste werknemers hebben in 2021 gebruik gemaakt van de vergoeding om een thuis-werkplek in te richten. Hierdoor vallen de kosten 2022 lager uit dan begroot.

WNT-verantwoording 2022 Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost Nederland, ROC Alfa-college

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ROC Alfa-college. Het voor ROC Alfa-college toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022: € 196.000,- zijnde onderwijs klasse F. De complexiteitspunten per criterium zijn als volgt:

  • Gemiddeld totale baten: 8
  • Gemiddeld aantal studenten: 4
  • Gewogen onderwijssoorten: 5

Totaal: 17

Anti cumulatiebepaling
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2022    
bedragen x € 1 dhr. W. Moes dhr. E.R. van der Werff
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 171.663 166.412
Beloningen betaalbaar op termijn 24.235 23.607
Subtotaal 195.898 190.019
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 196.000 196.000
     
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
     
Bezoldiging 195.898 190.019
     
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
     
Gegevens 2021    
bedragen x € 1 dhr. W. Moes dhr. E.R. van der Werff
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 164.163 147.175
Beloningen betaalbaar op termijn 23.424 22.621
Subtotaal 187.587 169.796
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 190.000 190.000
     
Bezoldiging 187.587 169.796

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Het Alfa-college heeft in 2022 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2022      
bedragen x € 1 Mevr. E. Bakelaar Dhr. H. Kox Mevr. W.S. Zwart
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 15.000 10.000 10.000
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 29.400 19.600 19.600
       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 15.000 10.000 10.000
       
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
       
Gegevens 2021      
bedragen x € 1 Mevr. E. Bakelaar Dhr. H. Kox Mevr. W.S. Zwart
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 10.000 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.500 19.000 19.000
Gegevens 2022      
bedragen x € 1 Dhr. G. Buiter Mvr. A. van Nimwegen-Mulder Mevr. L.N. Tehupuring
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12 01/01 – 31/12 01/07 t/m 31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 10.000 10.000 5.000
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.600 19.600 9.800
       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 10.000 10.000 5.000
       
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2021      
bedragen x € 1 Dhr. G. Buiter Mvr. A. van Nimwegen-Mulder Mevr. L.N. Tehupuring
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01 – 31/12 n/a
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 7.500 7.500 n/a
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.000 19.000 n/a

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder
Het Alfa-college heeft in 2022 geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder. 

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800
Het Alfa-college heeft in 2022 geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
Het Alfa-college heeft in 2022 geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is. De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
Het Alfa-college heeft in 2022 geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is. De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Het Alfa-college heeft in 2022 geen uitkeringen gedaan wegen beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
4.2 Afschrijvingen            
               
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa            
  Afschrijving gebouwen   5.180.029    5.201.146    4.563.508 
  Afschrijving inventaris   2.050.799    1.849.485    1.796.646 
  Afschrijving financiele vaste activa   34.297    29.719    28.376 
  Afschrijving lease Capgemini   894.596    964.901    1.058.258 
  Afschrijving inhaal   -58.621     
               
  Totaal afschrijvingen   8.101.100    8.045.251    7.446.788 

Toelichting:                                                                                            

4.2.2. Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2021 gestegen met € 0,7 mln. vanwege het volledig gereed komen en in gebruik nemen van het verbouwde pand aan de Voltastraat in Hoogeveen.  

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
4.3 Huisvestingslasten            
               
4.3.1 Huurlasten   3.415.955    3.340.802    3.289.839 
4.3.2 Verzekeringslasten   148.376    161.000    127.611 
4.3.3 Onderhoudslasten   800.161    466.500    532.268 
4.3.4 Energie en water   649.215    734.800    703.003 
4.3.5 Schoonmaakkosten   1.021.948    1.140.500    997.852 
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting   543.334    554.000    521.752 
4.3.8 Overige   730.674    780.300    649.261 
               
  Totaal huisvestingslasten   7.309.663    7.177.902    6.821.585 

Toelichting:                                                                                            

4.3.3 Onderhoudslasten
De kosten voor onderhoud zijn in 2022 € 0,3 mln. hoger uitgevallen dan in 2021 en ten opzichte van begroot. De toename is voornamelijk zichtbaar op onderhoudskosten aan installaties.

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
4.4 Overige lasten            
               
4.4.1 Administratie- en beheer            
  Administratie en beheer   126.359    113.500    106.140 
  Telefoon- en portokosten   293.419    335.000    348.433 
  Accountantskosten   143.436    116.665    223.411 
  Contributies   993.548    1.074.800    1.000.229 
  Software licenties   1.718.482    1.864.500    1.873.961 
  Diensten ICT   3.809.989    3.493.200    3.171.296 
  Diensten internet   3.800    4.000    3.474 
      7.089.033    7.001.665    6.726.944 

Toelichting:

4.4.1 Administratie- en beheerlasten
Accountantskosten: De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:

  • controle jaarrekening incl. bekostiging: € 120.912 (2021: € 85.719).
  • overige controleopdrachten: € 22.016 (2021: € 16.899).
  • adviesdiensten: € 0 (2021: € 118.676)
  • andere niet-controlediensten: € 0 (2021: € 2.118)

Bovenstaande honoraria voor de controle van de jaarrekening incl. bekostiging is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2022 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2022 zijn verricht, daarbij opgemerkt dat alle lasten betrekking hebben op Deloitte Accountants B.V.

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen            
  Literatuur/abonnementen   130.902    102.600    102.956 
  Materiaalkosten   1.929.185    1.808.450    1.683.394 
  Inkoop materialen   397.498    620.700    544.745 
  Onderhoud/klein inventaris   352.820    521.450    335.934 
  Reprokosten   183.614    310.000    180.871 
  Leerlingactiviteiten   580.307    757.300    712.993 
  Examenkosten   818.660    1.035.625    824.936 
  Excursies   69.635    109.200    31.304 
  Internationalisering student   783.609    509.240    194.040 
  Inkoop Dienstverlening   69.644    105.000    36.513 
      5.315.874    5.879.565    4.647.686 

Toelichting:                                                                                            

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen
De totale kosten voor inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen liggen in 2022 € 0,7 mln. hoger dan in 2021 en € 0,6 mln. lager dan begroot.

De toename ten opzichte van 2021 wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de post ‘internationalisering student’. Mede vanwege de coronapandemie zijn internationale reizen in 2021 vrijwel geheel aan banden gelegd terwijl dit in 2022 juist weer is opgepakt.

De daling van de kosten ten opzichte van de begroting is vooral te herleiden naar de posten ‘onderhoud/klein inventaris’ en ‘examenkosten’.

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
4.4.5 Overige            
  Afschrijving debiteuren   119.002      105.460 
  Bankkosten   40.532    40.000    31.242 
  Kantinekosten   1.006.406    887.495    686.433 
  PR-kosten   1.253.729    1.342.200    1.021.045 
  Tegemoetkoming schoolkosten   138.093    233.500    121.289 
  Verzekeringskosten   50.668    90.000    44.467 
      2.608.430    2.593.195    2.009.935 

Toelichting:                                                                                            

4.4.5 Overige
De overige ‘overige lasten’ liggen € 1,6 mln. hoger dan 2021 en in lijn met de begroting. De toename ten opzichte van 2021 is met name terug te vinden in de posten ‘kantinekosten’ en ‘PR-kosten’. In 2021 waren onze kantines een groot deel van het jaar gesloten vanwege de coronapandemie waardoor er minder inkoop is geweest.

De PR-kosten zijn toegenomen mede vanwege het feit dat we in 2021 minder opendagen hebben georganiseerd. In 2022 is dit weer opgepakt waarmee ook de kosten zijn gestegen.

      2022   begroting 2022   2021
      EUR   EUR   EUR
6 Financiële baten en lasten            
               
6.1.1 Rentebaten       25 
6.2.1 Rentelasten (-/-)   -579.012    -635.000    -636.229 
  Totaal financiële baten en lasten   -579.012    -635.000    -636.204 
               
               
8 Resultaat deelnemingen            
               
  Resultaat deelnemingen   -10.527      -148.892 

Toelichting:

8. Resultaat deelnemingen
Onder het resultaat deelnemingen is het resultaat van het Alfa-college in de CV LOC+ opgenomen over het jaar 2022. De CV zorgt voor de exploitatie van het LOC+ te Hardenberg. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 1.1.3.2 Financiële Vaste Activa

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.