Spring naar inhoud

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen​

Rijksbijdrage
Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het Alfa-college aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Indien het eigen vermogen van de stichting onder het vastgestelde minimum komt, dient iedere instelling naar rato van de in het boekjaar ontvangen rijksbijdrage het eigen vermogen aan te zuiveren. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.         

De verplichtingen inzake de aangegane contractbedragen voor de resterende looptijd:

        bedrag   Verval   Verval   Verval  
instantie betreft   contract tot (x € 1.000)   < 1 jaar   1 - 5 jaar   > 5 jaar Toelichting
                       
Gemeente Hardenberg Sporthal de Slag, onderwijs/instructieruimte   september 2026  70     15     55     -  Op basis van factuur uit 2022
CV Beheersmaatschappij LOC+ (1) Huur m2 's   januari 2029  6.882     1.147     4.588     1.147  Op basis van Q4-2022 factuur
CV Beheersmaatschappij LOC+ (1) Maatwerk   januari 2029  591     99     394     99  Op basis van Q4-2022 factuur
LOC Hof van Pepijn/scooterruimte LOC+   mei 2025  52     15     37     -  Aandeel Alfa-college in jaarprijs van € 32.121,6 (zie factuur) bedraagt 48%
Gemeente Groningen Huur Kardingeplein   januari 2024  307     307     -     -  Op basis van Q3-2022 factuur. Nummers bijlagen corresponderen met de volgorde berekeningsgetallen
Menzis (3) Huur en servicekosten   augustus 2024  400     240     160     -  Op basis van Q4-2022 factuur
BusinessCenter 1 B.V. (voorheen Brivec) Huur en servicekosten   september 2025  815     296     519     -  Op basis van 12-2022 factuur
Capgemini (2) Outsourcing IT-diensten   juli 2024  5.275     3.517     1.758     -  5% indexering doorgevoerd.
EG Noord BV (Effectief) Schoonmaak   januari 2024  958     958     -     -  Prijsindexatie 3,5%
Kreeft Huur en servicekosten   november 2030  2.798     357     1.429     1.011  Op basis van 12-2022 factuur (huur). De servicekosten fluctueren jaarlijks. Rekening gehouden met 40k
CWS Schoonmaakartikelen   juli 2024  158     105     53     -  Prijsindexatie 14,5%
Trigion Beveiliging   februari 2024  850     785     65     -  Prijsindexatie 17,1%
Homij Preventief technisch onderhoud installaties   januari 2024  149     149     -     -  Prijsindexatie: 9,47%.
Equans Preventief technisch onderhoud installaties   januari 2024  75     75     -     -  Prijsindexatie: 9,8%.
Eneco Levering elektra en gas   januari 2025  1.728     864     864     -  Betreft begroting 2023 waarbij rekening gehouden is met verplichte afname (incl. correctie bandbreedte) en 2024 reeds commuiteerd. Gas geen verplichte afname in contract.
Selecta Warme drankenvoorziening   september 2025  262     72     191     -  Betreft kale huur van de machines. Consumptie wordt per afgenomen product nagefactureerd. Prijsindexatie: 14,53%
OTIS Liftonderhoud   januari 2027  71     18     53     -   
BAM Bouw en Techniek (4) Realisatie gebouw Energiehub050      2.940     2.940           

Duurzame inzetbaarheid
Op grond van de cao MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzetbaarheid van toepassing. Deze regeling kent twee onderdelen, namelijk het persoonlijk budget en aanvullende rechten voor oudere werknemers (verder: seniorenverlof, zie 2.2.1). Conform cao heeft iedere werknemer recht op een persoonlijk budget van 50 uur ten behoeve van zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aangezien deze uren niet kunnen worden gespaard, zal per balansdatum geen sprake zijn van een saldo te waarderen verlofuren; er is derhalve, ten aanzien van het persoonlijk budget, geen voorziening dan wel verplichting gevormd per balansdatum.

Kredietfaciliteiten
Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met december 2028.

Er is een kredietfaciliteit verstrekt door de ING. Het betreft een kredietfaciliteit ING Intraday van in totaal € 8,5 mln. zonder einddatum. Dit betreft het maximale bestedingslimiet dat per dag aan betalingen gedaan kan worden van de ING betaalrekening. Dagelijks wordt het saldo bij de ING afgeroomd dan wel aangevuld door het Ministerie van Financiën.

Juridische zaken
Ten aanzien van een van onze panden wordt momenteel een constructief gesprek gevoerd inzake het herstel van het gevelwerk. Er is voor het herstel van het gevelwerk geen voorziening in de jaarrekening opgenomen.   

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.