Spring naar inhoud

Balans per 31-12-2022 na resultaatsbestemming

Balans per 31-12-2022 na resultaatsbestemming​

Activa

    12-31-2022     12-31-2021  
    EUR     EUR  
  Vaste activa          
1.1.2 Materiële vaste activa          
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen  71.399.878       74.618.482   
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  10.276.041       10.443.325   
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa  246.861       183.803   
1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald  133.264       
       82.056.044       85.245.610 
             
1.1.3 Financiële vaste activa    8.345.812       8.449.014 
             
  Totaal vaste activa    90.401.856       93.694.624 
             
  Vlottende activa          
1.2.2 Vorderingen          
1.2.2.1 Debiteuren algemeen  625.837       333.375   
1.2.2.2 Vorderingen op OCW / EZ  5.300.000       -   
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen  240.349       85.509   
1.2.2.7 Vorderingen op studenten / cursisten  1.575.830       930.509   
1.2.2.8 Overige overheden  1.415.920       875.672   
1.2.2.10 Overige vorderingen  502.817       282.296   
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten  1.473.001       1.089.380   
1.2.2.15 Overlopende activa overige  612.852       87.421   
1.2.2.16 Af: Voorziening oninbaarheid  533.272-      414.031-  
       11.213.334       3.270.131 
             
1.2.4 Liquide middelen    24.559.911       33.621.069 
             
  Totaal vlottende activa    35.773.245       36.891.200 
             
             
             
             
  Totaal activa    126.175.101       130.585.824 

Passiva

    12-31-2022     12-31-2021  
    EUR     EUR  
             
2.1 Eigen vermogen          
2.1.1.1 Algemene reserve  60.170.424       64.257.510   
2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek  5.452.707       3.330.667   
2.1.1.3 Bestemmingsreserves privaat  574.522       371.317   
2.1.1.8 Statutaire reserves  1.066       1.066   
       66.198.719       67.960.560 
2.2 Voorzieningen          
2.2.1 Personele voorzieningen    7.404.625       6.125.634 
             
2.3 Langlopende schulden    29.151.353       32.738.708 
             
2.4 Kortlopende schulden          
2.4.3 Schulden aan kredietinstellingen  3.733.229       3.847.854   
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten  3.047.207       5.303.515   
2.4.8 Crediteuren  2.973.376       3.308.726   
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen  5.185.101       3.933.870   
2.4.10 Pensioenen  1.285.301       1.234.293   
2.4.12-19 Overlopende passiva  7.196.190       6.132.665   
       23.420.404       23.760.922 
             
             
             
             
  Totaal passiva    126.175.101       130.585.824 
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.