Spring naar inhoud

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans​

Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa

    prijs cumulatief boekwaarde investeringen desinvestering desinvestering mutatie afschrijving prijs cumulatief boekwaarde
    01-01-2022 01-01-2022 01-01-2022 2022 2022 2022 2022 2022 12-31-2022 12-31-2022 12-31-2022
                         
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen  125.872.089   51.253.606   74.618.483   1.902.041  0  5.120.646   127.828.082   56.428.204   71.399.878 
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  42.564.855   34.161.871   8.402.984   2.638.587   3.573-  1.077- 0  2.075.403   45.180.185   36.216.513   8.963.672 
  Lease Capgemini (0050; jr 2010-2013)  1.059.179   1.059.179  0 0 0 0 0 0  1.059.179   1.059.179 
  Project Capgemini  4.137.020   4.137.020  0 0 0 0 0 0  4.137.020   4.137.020 
  Lease Capgemini (0071; jr 2014-2022)  3.860.718   1.820.377   2.040.341   166.625   731.287-  731.287- 0  894.597   3.296.056   1.983.687   1.312.369 
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa  513.970   330.167   183.803   73.512  0  10.454   611.325   364.464   246.861 
1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald  133.264  0  133.264   133.264 
                         
  Materiële vaste activa  178.007.831   92.762.220   85.245.611   4.914.029   734.860-  732.364- 0  8.101.100   182.245.111   100.189.067   82.056.044 

Toelichting:                                                                                         

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen
In de post gebouwen en terreinen is opgenomen de reguliere investeringen en afschrijvingen.

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur
Lease Capgemini zijn de investeringen als gevolg van het (financial lease) contract met Capgemini. Door de financial leaseconstructie is het Alfa-college geen juridisch eigenaar van deze investeringen. De desinvesteringen betreffen de afboekingen van de investeringen van ouder dan 4 jaar die volledig zijn afgeschreven en niet meer in gebruik zijn.

Het project Capgemini betreft de investeringen in de infrastructuur als gevolg van de outsourcing van de IT-diensten.

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa
Onder deze post staan de investeringen in het huurpand LOC+ Hardenberg.

1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald
Hieronder is opgenomen de reeds gemaakte kosten ten behoeve van de geplande bouw van de EnergieHub050.         

1.1.3 Financiële vaste activa

    boekwaarde investering desinvestering dividend resultaat Overige boekwaarde
    01-01-2022 verstrekt afgelost   deelnemingen mutaties 12-31-2022
                 
1.1.3.2 Deelneming LOC+ Hardenberg  8.446.745   92.675-  10.000   20.527-  8.343.543 
  Coop. Netwerk ZON  2.269   2.269 
                 
  Financiële vaste activa  8.449.014   92.675-  10.000   20.527-  8.345.812 

Toelichting:                                                                    

1.1.3.2 Financiële Vaste Activa

Deelneming LOC+ Hardenberg
In 2006 is de CV LOC+ te Hardenberg opgericht ten behoeve van de bouw van het Lokaal Opleidingen Centrum. De totale kapitaalstorting van het Alfa-college bedraagt € 11,0 mln. Het totale belang van het Alfa-college in de CV LOC+ is 37,07%. De mutatie in 2022 betreft een foutherstel doordat in de jaarrekening 2021 de waardering van de deelneming LOC+ € 20.527 te hoog gewaardeerd was. Deze hogere waardering is in 2022 gecorrigeerd als ‘overige mutatie’ in de FVA en in 2022 ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht.

Coöp. Netwerk Zon
In 1997 is de Coöperatie Gezondheids-zorgopleidingen Noordoost Nederland U.A. opgericht en handelt sinds 2012 onder de naam ‘Netwerk Zon’. De kapitaalstorting ad € 2.269 betreft het entreegeld tot lidmaatschap van de coöperatie conform de statuten van de coöperatie.

1.2.2 Vorderingen

1.2.2 Vorderingen          
    12-31-2022     12-31-2021  
    EUR     EUR  
             
1.2.2.1 Debiteuren algemeen    625.837       333.375 
1.2.2.2 Vorderingen op OCW / EZ    5.300.000     
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen    240.349       85.509 
1.2.2.7 Vorderingen op studenten / cursisten    1.575.830       930.509 
1.2.2.8 Overige overheden    1.415.920       875.672 
1.2.2.10 Overige vorderingen    502.817       282.296 
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten    1.473.001       1.089.379 
1.2.2.15 Overige overlopende activa    9.662       12.919 
  Omzetbelasting    603.190       74.502 
             
1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid          
  Stand per 1-1  414.031-      312.090-  
  Onttrekking  55.368       43.001   
  Dotatie  174.609-      144.942-  
  Vrijval      
       533.272-      414.031-
             
  Vorderingen    11.213.334       3.270.130 

Toelichting:                                                                                

1.2.2.2 Vorderingen op OCW / EZ
De vordering op OCW / EZ betreft het nog te ontvangen resultaatafhankelijk budget dat volgt vanuit de Kwaliteitsagenda 2019-2022.

De resultaten van de uitvoering van de kwaliteitsagenda worden na het kalenderjaar 2022 beoordeeld door de adviescommissie. De werkelijke hoogte van het resultaatafhankelijk budget wordt bepaald na deze beoordeling. Wij denken op basis van de behaalde resultaten (zie bijlage 11 van het Bestuursverslag) de vordering volledig te zullen ontvangen in 2023. 

1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vordering op groepsmaatschappijen is toegenomen als gevolg van een nog te ontvangen kapitaal terugstorting van LOC+.

1.2.2.7 Vordering op studenten / cursisten
In 2022 zijn facturen aan studenten / cursisten later verstuurd dan voorgaand jaar. Dit heeft ertoe geleid dat de vordering ultimo 2022 hoger is dan ultimo 2021.

1.2.2.8 Overige overheden
Dit betreft de vorderingen op gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen. Deze is ten opzichte van 2021 toegenomen in verband met een openstaande vordering ad € 0,6 mln. op de gemeente Groningen ten behoeve van ‘Educatieaanbod in de arbeidsmarkt regio Groningen 2022’.

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
De toename van de vooruitbetaalde kosten ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt doordat er meer facturen vooruit zijn ontvangen dan in voorgaande jaren.

1.2.2.15 Overige overlopende activa
De opgenomen vordering omzetbelasting betreft de nog te ontvangen omzetbelasting pre pro rata over de jaren 2018 t/m 2022.

1.2.2.16 Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening bestaat voornamelijk uit de posten die bij het incassobureau liggen.

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4 Liquide middelen          
    12-31-2022     12-31-2021  
    EUR     EUR  
             
1.2.4.1 Kasmiddelen  29.189       22.413   
1.2.4.2 Tegoeden op Bankrekeningen  24.530.722       33.598.656   
             
  Liquide middelen    24.559.911       33.621.069 

Toelichting:

1.2.4 Liquide Middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan een jaar en staan ter vrije beschikking aan het Alfa-college.

2.1 Eigen Vermogen

      stand per resultaat overige stand per resultaat overige stand per
      01-01-2021 2021 mutaties 12-31-2021 2022 mutaties 12-31-2022
                   
2.1.1.1 Algemene reserve    62.019.659   2.237.851   64.257.510   4.087.086- 0  60.170.424 
                   
2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek                
  Reserve vavo    513.765   87.047-  426.718   127.231- 0  299.487 
  Reserve cursusgeld    1.963.563   60.614-  1.902.949   48.020  0  1.950.969 
  Reserve NPO    -   1.001.000   1.001.000   2.201.251  0  3.202.251 
       2.477.328   853.339   3.330.667   2.122.040  0  5.452.707 
                   
2.1.1.3 Bestemmingsreserves privaat                
  Reserve inburgering    464.581   89.781-  374.800   180.820  0  555.620 
  Reserve contractactiviteiten    24.294   27.777-  3.483-  22.385  0  18.902 
       488.875   117.558-  371.317   203.205  0  574.522 
                   
2.1.1.8 Statutaire reserves (Stichtingskapitaal)    1.066   1.066  0  1.066 
                   
  Eigen vermogen    64.986.928   2.973.632   67.960.560   1.761.841- 0  66.198.719 

Toelichting:                                                                                         

2.1 Eigen vermogen
Er zijn geen bepalingen ten aanzien van reserves in de statuten opgenomen, met uitzondering van het stichtingskapitaal (2.1.1.8). Het resultaat is verwerkt conform het voorstel tot bestemming van het resultaat in hoofdstuk 10.

2.1.1.1 Algemene reserve
Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat, met uitzondering van de mutaties in de bestemmingsreserves, toegevoegd aan de algemene reserve.

2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek
De reserves vavo, contractactiviteiten, educatie en cursusgeld zijn in vorige boekjaren gevormd en er is aan alle gevormde reserves door het College van Bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven.                           

Er is een bestemmingsreserve VAVO gevormd vanuit de jaarlijks behaalde resultaten uit het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, conform het besluit van het College van Bestuur. Middels deze bestemmingsreserve kunnen onvoorziene financiële tegenvallers gedekt worden. Deze reserve dient binnen 5 jaar na het vormen ervan te worden benut.

De bestemmingsreserve cursusgeld mag worden benut wanneer de door het Ministerie ingehouden cursusgelden op basis van de t-2 systematiek, in enig boekjaar hoger zijn dan dat er aan studenten is gefactureerd.       

De bestemmingsreserve NPO is een reserve die in 2021 nieuw is gevormd en is ontstaan vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor het MBO vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit herstelprogramma is gericht op aanpak van coronavertragingen op korte termijn en verbetering van studentenwelzijn alsmede om lessen uit de coronatijd te benutten voor structurele onderwijsverbeteringen. Het Alfa-college zet deze middelen in gedurende de periode 2021 t/m 2023. De bestemmingsreserve zal derhalve uiterlijk in 2023 volledig benut zijn.

 2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat
De bestemmingsreserve Inburgering betreft een in 2017 nieuw gevormde bestemmingsreserve. Dit betreft een private bestemmingsreserve gevormd vanuit het behaalde resultaat op inburgeringsactiviteiten.

De bestemmingsreserve contractactiviteiten betreft een bestemmingsreserve die gevormd wordt vanuit het resultaat op LLO en andere commerciële activiteiten. De bestemmingsreserve is gevormd om mogelijke negatieve resultaten in een jaar op te kunnen vangen zodat dit niet ten kostte zal gaan van de publieke middelen.

2.2 Voorzieningen

    stand per dotaties onttrekking vrijval rente stand per kortl dl langl dl langl dl
    01-01-2022 2022 2022 2022 2022 12-31-2022 <1jr 1-5jr >5jr
2.2.1 Personele voorzieningen                  
  Ambtsjubileum  1.467.664   429.317   71.383   103.876   395.070-  1.326.652   128.342   306.340   891.970 
  Duurzame inzetbaarheid  2.804.471   1.488.376   113.733   420.523   291.294-  3.467.297   547.781   1.902.841   1.016.675 
  Langdurig ziekteverzuim  144.632   734.169   144.632   734.169   641.289   92.880  0
  Transitievergoeding  92.883   133.730   40.716   32.961   152.936   152.936  0
  Wachtgelden  1.615.984   1.053.302   725.832   219.883   1.723.571   755.071   968.500  0
  Voorzieningen  6.125.634   3.838.894   1.096.296   777.243   686.364-  7.404.625   2.225.419   3.270.561   1.908.645 

Toelichting:                                                                                  

2.2.1. Personeelsvoorzieningen
Wachtgelden: De wachtgeldvoorziening bestaat uit de huidige verplichtingen ten aanzien van de toekomstige uitkeringslast. Het uitgangspunt van de berekening van deze verplichting zijn alle ex-medewerkers van het Alfa-college die recht hebben op een WW-uitkering alsmede de prognose van WWplus betreffende de maand december 2022, waarin alle rechthebbenden op de bovenwettelijke wachtgelduitkering vermeld staan. De verplichting betreft verplichtingen tot het uitkeren van werkloosheiduitkeringen (tot en met boekjaar 2024) en de bovenwettelijke uitkering (tot en met boekjaar 2035) aan oud-werknemers, aangezien het Alfa-college hiervoor eigen risicodrager is.

De inschatting van de verplichtingen zijn op persoonsniveau berekend. Bij het bepalen van de hoogte van de verplichting is op persoonsniveau door de adviseur mobiliteit van het Alfa-college een inschatting gemaakt van de kans op het vinden van werk. Hiervoor voeren zij gesprekken met betrokkenen en/of met het door het Alfa-college ingehuurde re-integratiebureau. Voor het bepalen van de kans hanteren zij de volgende criteria:

  1. leeftijd van de ex-mederwerk(st)er,
  2. omstandigheden die geleid hebben tot het ontslag,
  3. persoonlijke omstandigheden/karakter van de ex-medewerk(st)er,
  4. arbeidsmarkt-courantheid.

De voorziening is ten opzichte van 2021 marginaal toegenomen.

Langdurig ziekteverzuim: In de voorziening langdurig ziekteverzuim is opgenomen de verplichting, die het Alfa-college heeft, tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten, waarbij geldt dat:

  1. een zieke medewerker langer dan 42 aaneengesloten weken, hetgeen neerkomt op 294 dagen, verzuimd moet hebben;
  2. de ziekte of arbeidsongeschiktheid naar verwachting gedurende het resterende dienstverband niet wordt opgeheven; er zal dus geen sprake zijn van volledige re-integratie.

Transitievergoeding: De voorziening transitievergoeding betreft een reservering voor de wettelijke te betalen transitievergoeding aan medewerkers met een “tijdelijk” contract.

Bij de berekening van deze voorziening is er van uit gegaan dat 20% van de tijdelijke contracten niet zal worden verlengd op basis van het gemiddelde van de afgelopen 6 boekjaren.

Duurzame inzetbaarheid: De voorziening duurzame inzetbaarheid bestaat uit de verplichtingen ten aanzien van de regeling seniorenverlof en is tegen contante waarde gewaardeerd.

Bij de berekening is uitgegaan van de populatie vaste medewerkers binnen het Alfa-college in de leeftijdscategorie 52- tot en met 67-jarigen met een dienstverband binnen de cao >5 jaar aaneengesloten en met een werktijdfactor-omvang van minimaal 0,4. Bij de berekening is rekening gehouden met dezelfde blijfkans als gebruikt voor de ambtsjubileumvoorziening (zie hieronder). Er is tevens rekening gehouden met indexatie van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers. Bij de bepaling is tevens gebruikgemaakt van een inschatting van de gebruikmakingskans. Deze is voor 2022 gesteld op 28,5%.

  • werknemers die in 2022 aan alle criteria van de regeling voldoen en tevens gebruik maken van de regeling;
  • werknemers die in 2022 aan alle criteria van de regeling voldoen, echter geen gebruik maken van de regeling;
  • werknemers die binnen 5 jaar aan de criteria van de regeling gaan voldoen (categorie D).

Voor deze categorieën is gebruik gemaakt van de gegevens over 2022.

In de mutatie van de voorziening is voor een bedrag van € 291.294 aan rente-effect verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de ‘schattingswijziging voorzieningen’ zoals is opgenomen in de grondslagen voor de jaarrekening.

Ambtsjubileum: De ambtsjubileumvoorziening bestaat uit de huidige verplichting ten aanzien van toekomstige uitkeringen van jubileum gratificaties, conform cao MBO. De voorziening is tegen contante waarde gewaardeerd.

Bij de berekening is uitgegaan van de populatie medewerkers met een vast dienstverband binnen het Alfa-college per ultimo 2022. Deze populatie bestaat uit 22- tot en met 66-jarigen met een blijfkans oplopend van 15% naar 95%. Bij de berekening van de blijfkans is tevens rekening gehouden met de actuele gegevens van het CBS inzake de levensverwachting. Er is rekening gehouden met indexatie van 2,11% van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers.

In de mutatie van de voorziening is voor een bedrag van € 395.070 aan rente-effect verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de ‘schattingswijziging voorzieningen’ zoals is opgenomen in de grondslagen voor de jaarrekening.

2.3 Langlopende schulden

    stand per aangegane aflossing Overige stand per looptijd looptijd looptijd Rentevoet
    01-01-2022 leningen   mutatie 12-31-2022 <1 jaar 1 - 5 jaar >5 jaar  
                     
2.3.5 Schulden aan Ministerie van Financiën                  
  Ministerie van Financiën (574)  5.590.000   430.000   5.160.000   430.000   1.720.000   3.440.000  3,39%
  Ministerie van Financiën (575)  4.116.666   316.666   3.800.000   316.667   1.266.666   2.533.334  3,78%
  Ministerie van Financiën (3681)  8.228.571   1.371.428   6.857.143   1.371.429   5.485.713   1.371.430  0,10%
  Ministerie van Financiën (3303)  13.600.000   850.000   12.750.000   850.000   3.400.000   9.350.000  0,79%
     31.535.237   2.968.094   28.567.143   2.968.096   11.872.379   16.694.764   
                     
2.3.7 Overige langlopende schulden                  
  Capgemini  1.203.471   166.625   785.886   584.210   765.133   584.210  0,25%
     1.203.471   166.625   785.886   584.210   765.133   584.210   
                     
  Totaal  32.738.708   166.625   3.753.980   29.151.353   3.733.229   12.456.589   16.694.764   

Toelichting:

2.3.5 Overige langlopende schulden
De aflossing voor het jaar 2023 ad € 3,7 mln. is opgenomen onder kortlopende schulden 2.4.1 kredietinstellingen.

Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met december 2028.

Er is een recht tot eerste hypotheek afgegeven aan het Ministerie van Financiën op de panden van het Alfa-college voor een totaalbedrag van € 39,6 mln.                                   

Volgens opgave van het ministerie bedraagt de reële waarde van de langlopende schulden die zijn afgesloten bij het Ministerie van Financiën respectievelijk € 5.802.427 (lening 574), € 4.379.354 (lening 575), € 11.680.260 (lening 3303) een € 7.521.733 (lening 3681). Om deze marktwaarde te bepalen heeft het ministerie alle toekomstige kasstromen contant gemaakt met de rentecurve van 30 december 2022.

De schuld bij Capgemini betreft de schuld inzake het (financial lease) contract. De afspraken ten aanzien van de dienstverlening zijn vastgelegd in een Sourcing Overeenkomst en heeft een looptijd t/m 1 juli 2024. Deze diensten omvatten mede maar niet limitatief ondersteuning ICT Servicepunten, inrichting van werkplekken (laptops en beeldschermen), datacenter housing en hosting, cloud management en print dienstverlening. De vergoeding voor de in de Service level Agreement afgesproken werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeengekomen prijsmodel. Aangezien in dit contract geen te betalen rentepercentage wordt vermeld, is de nominale rentevoet gesteld op 0,25%, gebaseerd op de rente waartegen het Alfa-college kan lenen op de kapitaalmarkt. De nominale leasebetalingen voor de periode langer dan een jaar na balansdatum bedragen € 584.210. De leasebetalingen die als last zijn verwerkt in 2022, bedragen € 785.886.

2.4 Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden   12-31-2022     12-31-2021
      EUR     EUR
             
2.4.3 Schulden aan kredietinstellingen    3.733.229       3.847.854 
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten    3.047.207       4.877.785 
2.4.8 Crediteuren    2.973.376       3.308.726 
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen    5.185.101       3.933.870 
2.4.10 Pensioenen    1.285.301       1.234.293 
2.4.12 Accountants- en administratiekosten    82.700       49.090 
2.4.13 Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden    1.008.633       425.730 
2.4.14 Vooruitontvangen subsidies OCW    1.127.104       1.104.142 
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen    3.571.668       3.128.851 
2.4.18 Te betalen interest    159.310       170.846 
2.4.19 Overige overlopende passiva    1.246.775       1.679.735 
             
  Kortlopende schulden    23.420.404       23.760.922 

Toelichting:                                                                                

2.4.1 Schulden aan kredietinstellingen
Onder deze post is de aflossing van de langlopende leningen weergegeven voor het kalenderjaar 2023. Zie tevens 2.3.

2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten
Het bedrag ad € 3,1 mln. bestaat voornamelijk uit vooruitontvangen en nog te besteden projectgelden w.o. € 1,6 mln. aan subsidie van de Gemeente Emmen ten behoeve van het project Skills4Future. Tevens is in dit saldo opgenomen vooruitgefactureerde omzet vavo, vooruitgefactureerde omzet contractactiviteiten, vooruitgefactureerde bijdragen keuzevakken. De afname ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt doordat in 2021 een nog te besteden bedrag van € 1,7 mln. (2022: € 0,0 mln.) aan kwaliteitsgelden vanuit de kwaliteitsagenda 2019-2022 was opgenomen.

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Het saldo aan belastingen en premies sociale verzekeringen is in 2022 hoger dan in 2021 doordat ultimo 2022 te weinig loonheffing was afgedragen en dit in januari 2023 alsnog is verrekend met de belastingdienst.

2.4.13 Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden
Deze post is ten opzichte van 2021 toegenomen aangezien voor het schooljaar 2021/2022 een halvering van het cursusgeld van kracht was als coronamaatregel. Hierdoor viel de vordering ultimo 2021 eenmalig lager uit. Deze maatregel is in 2022 opgeheven.

2.4.14 Vooruitontv. subsidies OCW
Het bedrag ad € 1,1 mln. betreft de nog te besteden geoormerkte subsidies ontvangen vanuit het Ministerie.

Van het saldo nog te besteden geoormerkte subsidies heeft € 0,4 mln. betrekking op subsidies met een verrekeningsclausule. Een specificatie hiervan is opgenomen in Model G2. De overige € 0,7 mln. heeft betrekking op subsidies zonder verrekeningsclausule zoals de subsidie voor studieverlof BVE, voorziening leermiddelen minimagezinnen en de coronasubsidie Extra Begeleiding en Nazorg opgenomen in Model G1.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.