Spring naar inhoud

Onderwijs en Examinering

3.1 Studiesucces

Studiesucces staat voor de opbrengsten van de opleiding. We kennen de indicatoren jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat voor de niveaus 2 t/m 4. Voor de Entree-opleidingen kennen we de indicator rendement Entree-opleidingen. De Inspectie voor het Onderwijs heeft voor de indicatoren voor niveau 2 t/m 4 normen gesteld waaraan de opleidingen (op bc-niveau) moeten voldoen. De inspectie gebruikt tegenwoordig driejaars-gemiddelden voor de bepaling van de normen. In de periode 2019 t/m 2022 zien we dat we voor het jaarresultaat een licht dalende trend constateren op alle niveaus. Wel liggen alle rendementen boven de norm die de inspectie hanteert. Voor het diplomaresultaat zien we een stijgende lijn op niveau 2 en 3 maar een licht dalende ontwikkeling op niveau 4. Ook hier voldoen we op alle niveaus aan de inspectienormen. We voldoen aan de normen op alle niveaus bij het startersresultaat en voldoen, evenals vorige jaren aan de inspectienormen. De uitwerking van deze jaarresultaten, diplomaresultaten en startersresultaten is te vinden in bijlage 4. Tevens worden daar ook de rendementscijfers van de Entree-opleidingen weergegeven.

Intern kijken we m.b.t. de indicatoren zowel naar de jaarlijkse opbrengsten als naar de driejaargemiddelde opbrengsten. Op basis van de uitkomsten zetten we een aantal gerichte activiteiten in, die we, naast de sturing op de opbrengsten, inzetten om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren. De opbrengsten maar ook gegevens m.b.t. voortijdig ongediplo-meerde instellingsverlaters zijn voor de onderwijsteams bekende kwaliteitsindicatoren, die structureel worden gebruikt om het onderwijs te analyseren en verbeterresultaten te benoemen.

Jaarlijks stelt het College van Bestuur samen met de regiodirecteurenvast welke opleidingen een risico-opleiding vormen. Hiervoor zijn onvoldoende driejaarsgemiddeldeopbrengsten op de drie indicatoren jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat een indicator. Ook kijken we bij het vaststellen van de risico-opleidingen naar de vsv-cijfers en de student-tevredenheid. Regio’s brengen ook zelf opleidingen in op basis van andere redenen dan de eerder genoemde indicatoren. Deze risico-opleidingen worden gedurende een jaar intensief gevolgd en gemonitord door de teams met ondersteuning van de adviseurs van O&K.

3.2 Studenttevredenheid

In het strategisch document voor de periode 2019-2023 hebben we bepaald dat we in periodieke waarderingsonderzoeken bij onze deelnemers steeds een ruime voldoende voor de waardering van zowel de opleiding (een 7,2) als de instelling (een 7.0) willen behalen. In 2020 en 2022 hebben we in de landelijke JOB-monitor geparticipeerd.In 2021 hebben we zelf op verschillende momenten onze studenten bevraagd op hun ervaringen met afstandsleren. Uit deze enquêtes kwam o.a. naar voren dat de studenten minder positief stonden tegenover aspecten rondom het afstandsleren. Ze vinden dat ze bij het afstandsleren niet zo veel leren als op school.

In 2020 is de vragenlijst volledig herzien. Niet alleen is de enquête drastisch ingekort; ook de vraagformulering, clusterindeling en antwoordschalen zijn grondig herzien. Hierdoor is het alleen mogelijk (m.u.v. de responscijfers en de rapportcijfers voor de opleiding en de instelling) de antwoorden van 2020 met die van 2022te vergelijken. 

De rapportcijfers voor het Alfa-college van de JOB 2020en 2022 zijn als volgt:

    >> Rapportcijfer opleiding: 6,9 (JOB 2020: 6,9)

    >> Rapportcijfer instelling: 6,8 (JOB 2020: 6,9)

De uitgesplitste rapportcijfers voor de diverse locaties en de responscijfers in % worden in onderstaande twee tabellen weergegeven. Ook worden in de tabellen de rapportcijfers en het responspercentage van de JOB 2020 weergegeven.

Opmerking m.b.t. de responscijfers: Onderstaande responscijfers zijn in een aantal gevallen lager dan in de responsoverzichten die tijdens de enquêteperiode zijn gegenereerd. De reden daarvoor is tweeledig: enerzijds heeft ResaerchNed (de organisatie die de enquêtes voor de JOB-organisatie verwerkt) een datacleaning doorgevoerd. Dit betekent dat opvallende scores (b.v. iemand vult alleen maar een 1 in) uit het bestand zijn verwijderd. Anderzijds zijn ook een aantal enquêtes uit het bestand verwijderd die maar zeer gedeeltelijk waren ingevuld. 

Respons en cijfers JOB, regio Groningen

  Boumaboulevard   Kardinge   Kluiverboom   Admiraal  
  2020 2022 2020 2022 2020 2022 2020 2022
% respons 62% 50% 61% 64% 62% 53% 58% 55%
cijfer opleiding 6,6 6,6 7,0 6,8 7,0 6,9 6,9 6,8
cijfer instelling 6,6 6,6 7,1 6,9 6,9 6,9 6,7 6,7

Respons en cijfers JOB, regio Hoogeveen-Hardenberg

  Hoogeveen   Hardenberg   Alfa-college  
  2020 2022 2020 2022 2020 2022
% respons 61% 60% 67% 62% 62% 55%
cijfer opleiding 7,1 7,2 7,0 7,0 6,9 6,9
cijfer instelling 6,7 6,9 6,9 7,0 6,8 6,8

Twee locaties halen het streefcijfer 7,2 als rapportcijfer voor de opleiding: Stroom en Voltastraat in Hoogeveen. In 2022 halen we het streefcijfer voor het rapportcijfer voor de instelling op de locaties Stroom in Hoogeveen, het RTC en Parkweg 1 in Hardenberg en de locatie Salland. Voor de JOB 2020 hebben we voor de respons een streefcijfer van 70% bepaald. Op geen enkele locatie, m.u.v. het RTC in Hardenberg, is dit streefcijfer behaald. Naast de rapportcijfers die het Alfa-college van zijn deelnemers heeft gekregen, hebben onze deelnemers op clusters van vragen hun mening kunnen geven op een 5-puntsschaal. In onderstaande tabel worden de resultaten op locatieniveau weergegeven.

Tabel clusterscores JOB2022

Regio Admiraal Boumaboulevard Kardinge Kluiverboom Hardenberg Hoogeveen Alfa-college
Onderwijs en begeleiding 3,3 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,4
Informatie 3 3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1
Omgeving, sfeer en veiligheid 3,8 3,6 3,7 3,7 3,9 3,8 3,8
Lesmateriaal en toetsen 3,1 3,1 3,2 3,1 3,3 3,4 3,2
Stage BOL school 3 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,2
Stage BOL leerbedrijf 3,9 3,7 3,6 3,9 4 3,9 3,8
Werkplek BBL school 3,7 3,5 - 3,8 3,9 3,9 3,8
Werkplek BBL werkplek 4,1 4,1 - 3,9 4,2 4,1 4,1

Waar vragen rondom onderwijs, begeleiding en informatie in 2018 meestal een 3,5 of hoger scoorden, moesten we in 2020 helaas constateren dat deze clusters nog steeds niet echt goed scoren. In 2022 zien we weer een lichte stijging op een aantal locaties. Ook het cluster met vragen rondom lesmateriaal laat, t.o.v. de JOB 2020, geen verbetering zien. We moeten met deze zaken in onze opleidingen duidelijk aan de slag. Het cluster met vragen rondom de stage is in dit onderzoek in twee onderdelen gesplitst: een deel met vragen die de waardering rondom schoolactiviteiten betreft en een deel dat de begeleiding vanuit het stagebedrijf betreft. Ernstig om te zien is dat de vragen die zich rondom de school afspelen (begeleiding, voorbereiding etc.), evenals in het vorige onderzoek, niet erg positief zijn! Studenten BOL en BBL zijn daarentegen erg tevreden over de begeleiding door hun leerbedrijven!

Het Alfa-college heeft een eigen, onafhankelijke klachtencommissie geïnstalleerd waartoe in- en externe klagers zich kunnen wenden als ze een klacht willen indienen over de wijze waarop medewerkers of studenten van het Alfa-college zich in een bepaalde gelegenheid hebben gedragen of juist hebben nagelaten.
De klachtencommissie heeft in 2022 twee klachten ontvangen. Eén klacht is door de commissie in behandeling genomen. In deze klacht stelde de klager dat sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Het ervaren grensoverschrijdend gedrag was deels te herleiden tot onduidelijkheid in de communicatie tussen beide partijen. De klacht is daarom deels gegrond verklaard. De andere klacht is niet-ontvankelijk verklaard, omdat een andere voorliggende rechtsgang al was opgestart.

3.3 Passend onderwijs

Alle studenten kunnen het onderwijs volgen dat bij hen past. Dat is de visie op passend onderwijs van het Alfa-college. Dit betekent dat wij hen onderwijs aanbiedt dat van goede kwaliteit is en dat er een passend ondersteuningsaanbod is voor de studenten die dat nodig hebben. Dit ondersteuningsaanbod heeft tot doel dat alle studenten een succesvolle leerloopbaan hebben en diplomaperspectief hebben en houden. De waarden van het Alfa-college zijn vertrouwen, verbinden en ondernemen. Vanuit deze waarden geven we vorm aan begeleiding.

Vertrouwen
We bieden de student ruimte en verantwoordelijkheid in een veilige omgeving gecoacht door de studieloopbaanbegeleider. We willen duidelijk zijn en gestructureerd onderwijs en gestructureerde ondersteuning aanbieden. We gaan in gesprek met de ander om de ander te begrijpen en passend te begeleiden. De student mag leren van zijn fouten en mag rekenen op een goede ondersteuning en begeleiding.

Verbinden
We begeleiden zo dicht mogelijk in het onderwijsproces en bij de student. De studieloopbaan-begeleider gaat voor een duurzame relatie via persoonlijke aandacht en een vriendelijke benadering. De studieloopbaanbegeleider is de spil in de begeleiding. In de groepsbegeleiding staan beroep, loopbaan en burgerschap centraal. De student groeit als vakman en als persoon. Waar nodig zullen we samen met externen een gezamenlijke aanpak van ondersteuning bespreken.

Ondernemen
De onderwijsteams van de locaties zijn medeverantwoordelijk voor de inrichting van de ondersteuning. Het aanbieden van begeleiding is ingericht naar vraag en behoefte, weergegeven in een ondersteuningsprofiel per locatie. We coachen op mogelijkheden en kansen. We begeleiden de student in het ontwikkelen van zelfreflectie. De begeleiding richt zich op toenemende zelfredzaamheid en toenemend probleemoplossend vermogen. We zetten in op professionaliteit van het onderwijsteam. Interne experts ondersteunen en ontwikkelen de studieloopbaanbegeleiders in handelingsbekwaamheid op studieloopbaan-begeleiding. 

Organisatie en inrichting van passend onderwijs
Het Alfa-college vindt dat alle studenten evenveel recht hebben op ondersteuning. Alle studenten met een ondersteuningsbehoefte, dus niet alleen in geval van beperking of chronische ziekte, kunnen passende ondersteuning ontvangen. Dit betekent dat we bijvoorbeeld ook ondersteuning in verband met een complexe of problematische thuissituatie tot passend onderwijs rekenen. Veel van de begeleiding vindt plaats dicht bij de student in het onderwijs en met ondersteuning van medewerkers van het loopbaancentrum.

De begeleidingsstructuur wordt uiteengezet in de fasen instroom, doorstroom en uitstroom. Van reguliere basisbegeleiding naar ondersteunende basisbegeleiding en intensieve extra begeleiding en maatwerk. Zo heeft elke locatie een ondersteuningsprofiel opgebouwd dat de begeleiding omschrijft die op de locatie aangeboden wordt. In het kader van passend onderwijzen groeit de reguliere basisbegeleiding en nemen de ondersteunende basis-begeleiding en de intensieve extra begeleiding een kleiner aandeel in het ondersteunings-aanbod in.

De ondersteuningsbehoefte wordt zoveel mogelijk tijdens de kennismakingsprocedure bepaald, maar kan ook tijdens de studieloopbaan worden bijgesteld of bepaald. We onderscheiden zes typen ondersteuning. Ondersteuning op gebied van: oriëntatie, studievaardigheden, sociaal-emotioneel en psychisch, verzuim, cognitieve grenzen en multi-problematiek. Het afgelopen studiejaar zijn er meerdere initiatieven ontwikkeld om studenten in een kwetsbare positie extra te begeleiden bij de beroepspraktijkvorming en in de overgang naar de arbeidsmarkt. 

Documenten begeleiding en passend onderwijs
Rond begeleiding kennen we een aantal documenten die de organisatie van passend onderwijs beschrijven. Het beleidsdocument ‘Begeleiden op het Alfa-college’ is een document over begeleiden en coachen en is bestemd voor bestuurders, managers, teams en ondersteunende stafdiensten. Het document beschrijft de visie, de kaders en de landelijke wet- en regelgeving hierin. Dit beleidsdocument wordt herschreven in verband met de in 2022 vastgestelde visie op Leren, begeleiden en waarderen. 

De mogelijkheden voor begeleiding zijn beschreven in de ‘Visie op loopbaan: Samen studenten leren stappen zetten’ en in het ‘Ondersteuningsprofiel passend onderwijs Alfa-college’. De huidige beleidsdocumenten zijn te vinden op de interne site van het Alfa-college. De dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg zorgt voor de borging van de documenten. Tevens zijn de mogelijkheden voor ondersteuning omschreven op onze website. Aspirant-studenten en hun ouders kunnen via de website een idee krijgen van de mogelijkheden voor begeleiding op het Alfa-college.

Het interne ondersteuningsprofiel is belangrijk voor de interne afstemming rondom begeleiding en is een samenvatting van de ondersteuningsprofielen van de diverse locaties van het Alfa-college. Het ondersteuningsprofiel op locatie is een document (in verslagvorm en schema) waarin elke locatie per intensiviteitsniveau de basisondersteuning en de intensieve extra ondersteuning met de diverse arrangementen beschrijft. 

We hebben bij het aanvragen van faciliteiten bij toetsen of examens voor studenten een vaste procedure ingevoerd waarbij het studentvolgsysteem in de aanvraag voor een aangepast examen ondersteunt. De orthopedagogen leggen de deskundigheidsverklaring voor een aangepast examen voor goedkeuring voor aan de examencommissie. Deze commissie beslist over de toekenning van gevraagde faciliteiten.

Samenwerken in de regio
De acht mbo-instellingen vanuit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben de traditie, waar dit mogelijk en gewenst is, te streven naar gezamenlijkheid. We nemen deel aan het Noordelijk Overleg Passend Onderwijs waar regionale afstemming plaatsvindt en waar afgestemd wordt over werkwijzen en procedures.

Verder zijn per regio verschillende samenwerkingspartners waarmee we afspraken maken. We vinden het erg belangrijk te anticiperen in diverse trajecten gericht op het verminderen van het voortijdig schoolverlaten in samenwerking met andere mbo-instellingen, de gemeenten en de zorgpartners in de regio. Samen met de gemeentes (Leerplicht/RMC/ SoZaWe/ Jeugdwet/ Wmo) gaan we in het mbo voor de 'integrale aanpak'. Op elke locatie van het Alfa-college in Groningen zijn medewerkers van het WIJ-team werkzaam in het kader van het programma ‘School als wijk’. Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen de studieloopbaan-begeleiders, medewerkers van het loopbaancentrum en medewerkers van ‘School als wijk’, zodat onze studenten vroegtijdig de juiste ondersteuning krijgen. Ook is er door deze samenwerking een snelle doorverwijzing naar verdere hulpverlening in de stad of provincie mogelijk. Ook met de preventiemedewerkers van het RMC, die wekelijkse spreekuren op onze locaties hebben, is nauw overleg over de studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Mbo-scholen zijn geen lid van de regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Wel geldt vanaf 1 januari 2019 de wettelijke verplichting voor mbo-scholen zich aan te sluiten bij het OOGO, op overeenstemming gericht overleg met gemeenten en samenwerkings-verbanden passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs. Wij nemen deel aan het OOGO. 

Daarnaast is er de samenwerking ten aanzien van thuiszitters. In juni 2020 is het Thuiszitterspact 2.0 Groningen 2021-2024 in het Forum ondertekend door alle samenwerkende partners: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, Gemeente Groningen, WIJ Groningen en GGD Groningen. Centrale doelstelling: het aantal kinderen/jongeren dat niet naar school gaat (de zogeheten 'thuiszitters') terugdringen. We nemen deel aan deze werkgroep.

Tot slot gaat het Alfa-college met de ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag Handicap samenwerken en kennis delen binnen de landelijke werkgroep VN-verdrag mbo gefaciliteerd door ECIO.

3.4 Keuzedelen

Het project rondom de keuzedelen is afgerond in januari en overgegaan in procesregie, waarbij een centrale procesregiegroep schakelt met coördinatoren keuzedelen op de locaties. De procesregiegroep wordt gevormd door de procesregisseur, een beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg, een functioneel specialist en een toetsboombouwer van het Student Service Centre. Vanuit procesregie wordt gestuurd en gemonitord op de uitvoering van het keuzedelenproces op en door locaties. Het delen van kennis en ervaringen tussen locaties wordt georganiseerd door de procesregiegroep in bijeenkomsten voor coördinatoren keuzedelen. Mogelijke knelpunten worden gedeeld en waar nodig worden verbeteringen gerealiseerd.

Op de locaties zijn de keuzedelen volgens de centraal vastgestelde visie en vastgesteld beleid uitgevoerd. Een van de zes locaties had meer ondersteuning nodig vanuit de procesregiegroep in de voorbereidingen op de uitvoering. Vanuit een evaluatie gaan zij begin 2023 opnieuw kijken naar hun keuzes aangaande keuzedelen, opdat hun organisatie en uitvoering soepeler zal verlopen.

Het is heel mooi dat locaties op basis van een werkend systeem, waarbij studenten zelf hun keuzedelen kiezen, een breed aanbod voor studenten kunnen realiseren. Wel zien we vanuit de procesregiegroep een aantal aandachts- en verbeterpunten die we deels in 2022 hebben opgepakt. Daarnaast is de wens om (stuur)informatie over aanbod en gekozen keuzedelen (kwantitatieve data) te ontsluiten in ons bedrijfsinformatieloket.

In het najaar van 2022 is vanuit de procesregiegroep een lijstje met aandachtspunten voor schooljaar 2022-2023 opgesteld om te realiseren. Een paar aandachtspunten zijn bedoeld om het proces rondom keuzedelen te verbeteren op specifieke punten, o.a. het duidelijker positioneren van de vaststelling van de examenplannen voor keuzedelen door de examen-commissie binnen het proces. 

3.5 Aanpassingen mbo-opleidingenaanbod

Het Alfa-college kent een procedure voor het starten en stoppen van mbo-opleidingen. Deze procedure is in 2022 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Uitgangspunt is dat de aange-boden opleidingen relevant zijn voor student en voor regio en dat ons totale opleidingen-aanbod breed, doelmatig en geprofileerd is. Voorafgaand aan de besluitvorming stemmen de directeuren het starten of stoppen van opleidingen af met de omliggende mbo’s. Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het noordelijk mbo overleg.  

In deze paragraaf vindt u een overzicht per regio van de opleidingen die per 1 augustus 2022 gestart zijn. In 2022 zijn geen opleidingen gestopt. 

Regio’s Hardenberg en Hoogeveen
Op onze locatie in Hardenberg zijn we gestart met de BBL-opleiding Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (25648). Voor de BOL-opleiding Zelfstandig werkend kok (25182) zijn nog geen studenten ingeschreven. Het is de verwachting dat in het lopend schooljaar studenten overstappen  vanuit de BBL, die al wordt aangeboden in Hardenberg. Beide opleidingen dragen bij aan de ontwikkeling van de locatie Hardenberg als School voor Hospitality. 
Daarnaast is in de regio Hardenberg in samenwerking met de regio Hoogeveen de BBL-opleiding Transport en logistiek gestart (25777). In schooljaar 2023 start ook de BOL variant. 

In Hoogeveen zijn verder de BBL-opleidingen Assistent mobiliteitsbranche (25255) en Onderwijsassistent/ Interculturele opvoedcoach (25698) en de BOL-opleidingen Constructie-medewerker (25291) en Monteur werktuigbouwkundige installaties (25350) gestart. De opleidingen voor Constructiemedewerker en Monteur werktuigbouwkundige installaties zijn vooral bedoeld als afstroomoptie. Tot slot werden in Hoogeveen tijdens het schooljaar 22-23 de BOL-opleidingen Mechatronica en Commercieel medewerker tijdelijk als terugvaloptie aangeboden voor studenten die, mede als gevolg van corona, niveau 4 niet aankunnen.

Regio Groningen
Op de locatie Boumaboulevard is gestart met het aanbieden van de Entree en niveau 2 BBL-opleidingen Assistent verkoop, Assistent logistiek, Verkoper en Logistiek medewerker. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Op de locatie Kluiverboom is de niveau 3 opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening gestart. Met deze opleiding creëren we een bredere aanbod voor onze studenten, zodat zij binnen het Alfa-college kunnen doorstromen van niveau 2 t/m 4. 

Gestart per 1 augustus 2022        
         
regio crebonr. leerweg niveau opleiding
Groningen 2 25167 BBL 2 Verkoper
Groningen 2 25371 BBL 2 Logistiek medewerker
Groningen 2 25257 BBL 1 Assistent verkoop
Groningen 2 25254 BBL 1 assistent logistiek
Groningen 4 25609 BOL 3 medewerker facilitaire dienstverlening
Hardenberg/ Hoogeveen 25777 BBL 4 transport en logistiek
Hardenberg 25648 BBL 3 zelfstandig medewerker leisure & hospitality
Hardenberg 25182 BOL 3 zelfstandig werkend kok (deze opleiding wordt in Hardenberg al in de BBL aangeboden)
Hoogeveen 25255 BBL 1 assistent mobiliteitsbranche
Hoogeveen 25291 BOL 2 constructiemedewerker
Hoogeveen 25350 BOL 2 monteur werktuigbouwkundige installaties
Hoogeveen 25698 BBL 4 onderwijsassistent/ interculturele (opvoed) coach
Hoogeveen 25340 BOL 3 Mechatronica (tijdelijk t/m schooljaar 22-23 als terugvaloptie)
Hoogeveen 25134 BOL 3 commercieel medewerker (tijdelijk t/m schooljaar 22-23 als terugvaloptie)

3.6 Kwaliteit onderwijs en examinering

3.6.1 Kwaliteitsborging

De onderwijsteams evalueren hun eigen werk systematisch met behulp van het instrumen-tarium dat voor de kwaliteitsborging is ontwikkeld. Steeds meer teams werken met de methode ‘Krachtwerk’, waarbij naast het jaarbord steeds kortcyclisch wordt gewerkt aan continu verbeteren. De evaluatie met studenten vindt dan plaats via de studentenarena’s. Er is een handleiding teamplannen met methodieken en tools van Krachtwerk aangereikt die het kwaliteitsbewust werken kunnen ondersteunen. Vanzelfsprekend blijven het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs en de koersuitspraken van het Alfa-college hierbij leidend. Ook bieden de methodieken en tools ruimte voor eigen ambities van de onderwijsteams.

3.6.2 Inspectie van het Onderwijs

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder bestuur in Nederland. De Inspectie van het Onderwijs (hierna te noemen inspectie) heeft in 2022 een onderzoek bij ons uitgevoerd. Uitgangspunt in dit Onderzoeks-kader is het bestuursgerichte toezicht. 

In de prestatie- en risicoanalyse van het Alfa-college voorafgaand aan het vierjaarlijks onderzoek blijkt dat de instelling het, in de vergelijking met mbo-instellingen (benchmark), het goed doet. De kwaliteit van de opleidingen laat een stabiel beeld zien ten aanzien van kwaliteitsborging, financiën, signalen, binding in en met de regio en de behaalde onderwijsresultaten. Daardoor is de intensiteit van het vierjaarlijks onderzoek beperkt gebleven.

De inspectie heeft vijf opleidingen onderzocht voor de verificatie van de sturing van het bestuur. Daarbij zijn een beperkt aantal standaarden onderzocht. Dit vierjaarlijks onderzoek heeft zowel online als fysiek plaatsgevonden. Op verzoek van ons is de opleiding Doktersassistent(e) voorgedragen voor een mogelijke waardering Goed. Voor het onderzoek en de beoordeling van de opleiding Doktersassistent(e) is een afzonderlijk rapport gemaakt.

De inspectie concludeert het volgende: het bestuur van het Alfa-college waarborgt de kwaliteit van de opleidingen en zorgt voor een deugdelijk financieel beheer. Het bestuur is op de hoogte van de resultaten bij de opleidingen en hanteert een eigen norm voor het onderscheiden van de risico's. De inspectie constateert een effectieve aansturing van de organisatie, waarbij de onderwijskwaliteit nauwgezet wordt gevolgd en bovendien leidt tot een uitdagend onderwijs- en ontwikkelingsklimaat. Docententeams krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te dragen en we zien een voortdurende dialoog met studenten en interne- en externe partners. Het leidt tot een besturingsvisie van continu verbeteren en ruimte voor verbetering, toezicht aan de voorkant waarbij het bestuur het initiatief neemt en onderwijsteams worden uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog. De organisatie kent een passende organisatieontwikkeling met aandacht voor visierijk onderwijs, slagvaardigheid, verantwoordelijkheid en strategisch inzicht met veel aandacht voor gedrag en cultuur en focus op resultaat.Het bestuur gaat dillema's niet uit de weg en wil vooruit kijken, zodat kengetallen stuurgetallen worden.

Wel constateert de inspectie dat de controle op de schoolkosten en vrijwillige bijdrage beter moet. De inspectie ziet te grote verschillen tussen de opleidingen in de hoogte van de schoolkosten. Eveneens constateert de inspectie dat de specificatie van de kosten duidelijker moet. Sommige kosten worden onterecht in rekening gebracht, omdat daar Rijksbekostiging voor bestaat.

Verder vraagt de inspectie aandacht voor opleidingen die langdurig onvoldoende onderwijsresultaten hebben. De analyse van die opleidingen is overigens al scherp. De inspectie constateert dat een aantal veranderingen in het onderwijsprogramma, de structuur van de opleidingen, een duidelijke onderwijsvisie en/of een effectief leerklimaat kunnen bijdragen aan een effect dat nodig is om de onderwijsresultaten positief te beïnvloeden.

De wettelijke bepalingen over de schoolkosten zijn in een vervolgonderzoek opnieuw onderzocht. Dit onderzoek is in 2022 afgerond. In een gesprek over de uitkomsten van dit onderzoek heeft de inspectie geconstateerd dat de controle op de schoolkosten en vrijwillige bijdrage nu prima geregeld is.

In het onderzoek van de inspectie naar de beoordeling ‘goed’ bij de Doktersassistenten constateert de inspectie dat het onderwijsaanbod van de opleiding Doktersassistent(e) flexibel, gevarieerd en afwisselend is. Het programma biedt mogelijkheden tot versnellen en vertragen en biedt structuur. Het docententeam biedt studenten een passende begeleiding. Het pedagogisch-didactisch handelen is van hoog niveau. De begeleiding in de beroepspraktijk is van hoge kwaliteit. De leeromgeving is veilig. Het onderwijsteam heeft aandacht voor de onderwijsresultaten. De interne dialoog en de dialoog met het werkveld is doeltreffend. De kwaliteitscultuur van het onderwijsteam is dik in orde. De evaluatie van de opleiding over het continu verbeteren gaat goed.

Evenals bij de overige onderzochte opleidingen concludeert de inspectie dat de schoolkosten niet voldoen aan de wettelijke vereisten (zie ook hierboven) en constateert de inspectie dat de borging van de examens beter moet. Door deze twee onvolkomenheden heeft de inspectie de opleiding met een ruime voldoende beoordeeld. Voor de borging van de examens krijgt het Alfa-college een herstelopdracht. Deze zal in 2023 zijn uitgevoerd en afgerond.

Naast bovengenoemde onderzoeken heeft het Alfa-college geparticipeerd in de verlengde pilot ‘Jaargesprek’ waarin een gesprek wordt gevoerd tussen Raad van Toezicht, College van Bestuur en de inspectie. Tijdens dit tripartiete overleg zijn in 2022 gedachten gewisseld over toekomst-gericht duurzaam onderwijs (contextrijk leren en gezamenlijke verantwoordelijkheid). Ook het onderwerp uitval van studenten is aan de orde geweest. 

3.6.3 Interne audits

Het Alfa-college zet interne audits in als instrument om de besturingsfilosofie aangaande ‘continu verbeteren’ te realiseren en om aanvullende zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van het onderwijs. Het onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs wordt gebruikt als leidraad, waarbij de nadruk ligt op het waarderend auditen. We werken samen met vijf andere roc’s in het samenwerkingsverband ‘De Kloostergroep’. In dit verband delen de instellingen ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van audits met elkaar en wordt jaarlijks een scholingsdag georganiseerd. Daarnaast worden vanuit dit samenwerkingsverband bij interne audits auditoren uitgewisseld. Dit komt ten goede aan de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de interne audits.

Voor het schooljaar 2021-2022 hadden we zeventien interne audits ingepland. Hiervan zijn er veertien uitgevoerd, bij diverse opleidingen op verschillende locaties. Een klein deel is geannuleerd als gevolg van een situatie die is ontstaan in relatie tot het coronavirus. Vanwege de situatie in relatie tot corona hebben we opleidingen de keuze voorgelegd om een rapportage te krijgen met of zonder een beoordeling op basis van het waarderingskader. Acht opleidingen hebben gekozen voor een rapportage met een beoordeling.

Bevindingen
Op de kwaliteitsgebieden onderwijsproces en veiligheid en schoolklimaat zijn alle beoordeelde opleidingen gekwalificeerd als (minimaal) voldoende. De onderwijsresultaten zijn bij de meeste opleidingen beoordeeld als voldoende; bij drie opleidingen is het studiesucces benoemd als verbeterpunt. Voor het kwaliteitsgebied sturen, kwaliteitszorg en ambitie is vastgesteld dat het merendeel van de opleidingen voldoet aan de eisen en dat er bij twee opleidingen verbeteringen noodzakelijk zijn. Geconstateerde verbeterpunten zijn het formuleren van een gedragen visie met ambities en doelen, het beter laten aansluiten van de opleiding bij de praktijk en het toepassen van een kwaliteitszorgsysteem. We hebben daarnaast diverse ‘goodpractices’ van de onderzochte opleidingen opgetekend en gedeeld met de andere opleidingen.

We kijken met tevredenheid terug op veertien waardevolle interne audits. Ingeplande interne audits die niet uitgevoerd zijn, zullen worden doorgeschoven naar het volgende schooljaar. We hebben verder besloten om in het vervolg alle rapportages weer te voorzien van een beoordeling. Tot slot, we zullen de interne auditfunctie komend schooljaar evalueren.

3.6.4 Examinering

In 2022 is de nieuwe en onafhankelijke examenorganisatie operationeel. Deze bestaat uit een centrale examencommissie (CEC), zes locatie-examencommissies (LEC) en de examen-commissie Taal & rekenen (T&R).

De CEC ziet toe op de onafhankelijkheid en deskundigheid van de uitvoerende examen-commissies en stelt organisatie brede kwaliteitsdoelen met betrekking tot de examinering op. Per locatie is een LEC actief die de wettelijke taken met betrekking tot de examinering uitvoert in de context van de organisatie brede kwaliteitsdoelen. De examencommissie T&R is verantwoordelijk voor het vaststellen van de examens met betrekking tot taal en rekenen.

Het toezicht van de examencommissies is gericht op mbo-opleidingen, derde leerwegtrajecten en formele educatie.

De leden van de examencommissies en hun benoemingstermijn staan vermeld op de SharePointsite ‘Examinering’ van het Alfa-college. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle medewerkers van het Alfa-college. Alle leden worden op basis van hun deskundigheid en objectiviteit benoemd door het bevoegd gezag overeenkomstig Artikel 7.4.5 'Instelling, benoeming en samenstelling examencommissie' van de Wet educatie en beroepsonderwijs. 
Het proces en de eisen die aan de leden van de commissies worden gesteld, zijn uitgewerkt op de site ‘Examinering’ van het Alfa-college. De CEC bestaat uit een directeur bedrijfsvoering, een regiodirecteur, de centrale beleidsadviseur examinering en een externe beleidsadviseur examinering. De LEC bestaat uit docenten uit een aantal teams, een secretaris uit de dienst Onderwijs & Kwaliteit en een lid namens de beroepspraktijk. De examencommissie T&R bestaat uit docenten uit een aantal teams en een secretaris uit de dienst Onderwijs & Kwaliteit. Daarmee is de deskundigheid en objectiviteit van de leden geborgd.

De herijking van de doelen van examinering stonden in 2022 centraal:

 1. Betere borging van de kwaliteit van de examenorganisatie, o.a. door het centreren van kennis, scholing, betere facilitering in tijd voor de leden van de LEC, nieuwe functie examensecretaris en SSC.
 2. Onafhankelijkheid examineren vergroten, o.a. door onafhankelijkheid van de lijnorganisatie, versterken checks & balances.
 3. Hogere transparantie (deels), o.a. door heldere taakomschrijvingen, (beperkte) automatisering van processen.
 4. Eenduidiger proces, o.a. door werken vanuit gestandaardiseerde workflows en processturing en examensecretaris per locatie.
 5. Eenvoudiger proces, o.a. door heldere taken team en examenorganisatie en vermindering van handelingen.

De centrale examencommissie heeft daar drie doelen aan toegevoegd:

 1. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden beleggen bij de mensen die erover gaan. Dit doen we door een scheiding van de kaders waar de CEC/CvB over gaat en de invulling waar de LEC’s en SSC over gaan.
 2. Rolduidelijkheid en rolzekerheid bevorderen in de examenorganisatie en onderwijsorganisatie.
 3. Professionalisering van examencommissies.

Om te onderzoeken of de realisatie van de beoogde doelen een merkbaar kwalitatief effect hebben in de organisatie, is in het najaar van 2022 een interne audit uitgevoerd, waarvan het rapport in 2023 wordt opgeleverd. De centrale examencommissie zal in 2023 kwaliteitsdoelen rondom examinering formuleren die voor langere tijd een stip op de horizon zetten.

In 2022 zijn meerdere scholingen uitgevoerd door bureau ICE om, zowel het basisniveau voor de examencommissie te borgen, als een verdiepingsslag te realiseren op de kennis die benodigd is voor de uitvoering van de wettelijke taken en de organisatie brede doelstellingen, zoals onder meer neergelegd in de visie op leren, begeleiden en waarderen. De jaarverslagen van 2021 en de jaarplannen van 2022 van de LEC’s hebben nog niet de kwalitatieve en inhoudelijke kenmerken om van sturende instrumenten te spreken. Dit doel wordt in 2023 nagestreefd.

Er zijn in totaal 12 klachten bij de LEC’s ingediend. De klachten gingen over 'niet toegekende vrijstellingen' en over de 'beoordeling van een examen'. De LEC’s hebben de klachten conform het proces afhandelen klachten en bezwaren afgehandeld. Er is in totaal 10 keer sprake van onregelmatigheden, waarbij in vier gevallen fraude is geconstateerd (plagiaat, spieken en gebruik van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan). In de overige gevallen gaat het om (ver)storingen in het examenproces en onduidelijkheden in de procedures rondom de examens.

Er is een begin gemaakt met het vereenvoudigen van processen en procedures. De procesregiegroep examinering speelt hierin een belangrijke rol. Voor de komende tijd wordt gekeken naar onder meer het proces rondom vrijstellingen, wat ertoe moet leiden dat er minder werk voor studenten en teams aan vast zit, waarbij er minder fouten gemaakt worden en de rechtspositie van de student beter geborgd is, doordat deze de vrijstellingen krijgt die volgens de bepalingen van toepassing zijn. Verscheidene reglementen voor studenten zijn in een begrijpelijkere taal opgeschreven en gericht op inclusie. Het proces voor het opstellen van de OER en het diplomaplan is bewerkelijk en foutgevoelig gebleken. Er is een project gestart voor het digitaliseren van deze onderdelen, zodat de juiste informatie de juiste persoon op tijd bereikt. Dit moet ertoe leiden dat voor zowel de teams als de studenten helder is op welke wijze een diploma van het Alfa-college behaald kan worden. 

In het voorjaar van 2022 heeft de onderwijsinspectie ‘Borging (BA1)’ uit het waarderingskader ‘Borging en Afsluiting’ met een onvoldoende beoordeeld bij een opleiding op de locatie Hoogeveen. Naar aanleiding hiervan is een verbeterplan opgesteld en conclusies hieruit leiden, waar nodig, tot verbeteracties in de wijze van inzet van en toezicht op exameninstrumenten bij andere opleidingen. De voortgang wordt door de CEC en het CvB bewaakt. Dit leidt ertoe dat er in 2023 sprake is van voldoende kwaliteit.

Commissie van beroep voor de examens

Het Alfa-college heeft een eigen, onafhankelijke commissie van beroep voor de examens ingesteld. Deze beroepsweg staat open voor studenten die beroep willen aantekenen tegen een oordeel van de examencommissies van de opleiding met betrekking tot een examen of stage. Deze weg is beschikbaar voor zowel studenten in het beroepsonderwijs als vavo-studenten. In 2022 heeft de commissie geen beroepszaken behandeld.

3.7 Afwijking onderwijstijd

Studenten in de BOL dienen gemiddeld minimaal per studiejaar 1.000 klokuren te krijgen (bestaande uit begeleide onderwijstijd, beroepspraktijkvorming en vrij in te vullen uren) en studenten in de BBL minimaal 850 klokuren. De wetgever biedt de mogelijkheid van deze urennorm af te wijken.

Daarvoor moet worden voldaan aan een aantal wettelijke eisen:

 • het kwalificatiedossier is de basis voor de onderwijsprogrammering; 
 • de onderwijsactiviteiten zijn vastgelegd voor de gehele opleiding; 
 • de onderwijsprogrammering is vastgelegd in de OER; 
 • de onderwijstijd is uitsluitend gevuld met begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming; 
 • in de OER is de wijze van examinering beschreven.

Het Alfa-college heeft daaraan nog een eis toegevoegd: de resultaten (op de JOB- en BPV-monitor en het diploma- en jaarresultaat) moeten positief én stabiel zijn over de afgelopen twee jaar.

Een directeur van een opleiding die van mening is dat een opleiding in minder uren gegeven kan worden, dient een aanvraag daartoe in bij het College van Bestuur. Het College toetst of die opleiding voldoet aan de bovengenoemde eisen en stelt – bij een positief oordeel – de afwijking van de onderwijstijd voor de desbetreffende opleiding vast, als voorgenomen besluit dat ter instemming wordt voorgelegd aan de Studentenraad. Na instemming van de Studentenraad kan in de desbetreffende opleiding worden afgeweken van de onderwijstijd.

De Studentenraad heeft in 2022 ingestemd met afwijkingen van de onderwijstijden voor de volgende opleidingen voor het schooljaar 2022-2023: 

 • Coördinator sportinstructie training en coaching (crebocode 25414), Johan Cruijff College, locatie Kardinge in Groningen. Deze opleiding wijkt sinds 2014/2015 af van de wettelijke onderwijstijd. 
 • Logistiek teamleider (crebo 25372) in Hardenberg. Deze opleidingen wijken sinds 2017/2018 af van de wettelijke onderwijstijd. 
 • Verzorgende IG (crebo 25656). Dit betreft een BBL-maatwerktraject voor volwassenen in samenwerking met acht zorginstellingen voor volwassenen die vraaggestuurd is opgezet. Studenten hebben een achtergrond in de zorg, waardoor onderwijs op maat kan worden aangeboden en gerealiseerd en de opleiding in 1 i.p.v. 2 jaar wordt doorlopen.  

3.8 Burgerschap en LOB

Visie op Burgerschap

Herijking visie burgerschap Alfa-college 2021-2022
Bij aanvang van het schooljaar 2021 is een proces gestart waarin de visie op Burgerschap samen met een afvaardiging van iedere regio is herijkt. Het College van Bestuur heeft gevraagd om de visie op Burgerschap te visualiseren en uit te werken in richtinggevende uitspraken. De visie geeft aan iedere locatie handvatten om vorm en inhoud te geven aan het hoe.

Op 11 Januari 2022 is de herijkte visie op burgerschap vastgesteld door de directeuren en het College van Bestuur. De titel van de herijkte visie luidt: Samen leren en leven, burgerschap en persoonlijke vorming op het Alfa-college. De visie wordt als katalysator ingezet om burgerschap veel meer te integreren met beroepsgerichte opleidingstrajecten en juist ook ‘over’ specifieke ‘beroepsvorming’ heen. Beroepen veranderen en persoonlijke ontwikkeling is van groot belang. Burgerschap moet voortdurend bijdragen aan het gedachtengoed om maatschappelijk succesvol te worden en te blijven.

De visie en richtinggevende uitspraken zijn als voorbeeld voor overige mbo-scholen gepubliceerd op voorbeelden van visies van scholen - Expertisepunt Burgerschap.

Op 7 maart 2021 hebben alle locatie van het Alfa-college gepresenteerd op welke manier ze vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap op basis van de herijkte visie. Iedere locatie heeft in een verantwoordingsdocument inzichtelijk gemaakt wanneer en op welke wijze een student heeft voldaan aan de inspanningsverplichting ten aanzien van burgerschap.

Richtinggevende uitspraken

Samen leren en leven / Burgerschap en persoonlijke vorming bij het Alfa-college

Wij maken burgerschap en persoonlijke vorming mogelijk en zichtbaar door:

 • Burgerschap en persoonlijke vorming te benaderen als continu integraal onderdeel van het leer- en ontwikkeltraject van de student, voor, tijdens en na de opleiding. 1
 • Het gedachtengoed van positieve gezondheid en (beroeps)vitaliteit te gebruiken als leidraad.
 • Een veilige, vertrouwde, positieve en stimulerende leeromgeving te creëren waarin ruimte is om zelf en samen met anderen te ontdekken, te ervaren en waardevolle kennis en vaardigheden op te bouwen.
 • Tijdens het opleidingstraject werkvormen aan te reiken die aansluiten bij talenten, kennis, en vaardigheden om bij studenten de beroepsidentiteit en persoonlijkheid te ontwikkelen.
 • Begeleiding te bieden bij het ontdekken en leren inzetten van persoonlijke kernwaarden en het zichtbaar en kenbaar maken van eigen identiteit.
 • Stimulerende werkvormen aan te bieden bij het leren nadenken en het stellen van vragen over maatschappelijke vraagstukken, eigen zingevings-en identiteitsvragen en die van de ander.
 • Het bieden van ondersteuning bij het leren verantwoorden van eigen gedrag en het leren waarderen, respecteren en anticiperen op verschillen.
 • Handvatten aan te reiken die helpend zijn bij het maken van eigen keuzes en het nemen van regie op eigen leven om daarmee sociaal en maatschappelijk weerbaar en wendbaar te worden.

1 Burgerschap, inclusief FitforLife zijn integrale onderdelen van de opleiding en stimuleren de student in het proces van persoonlijke vorming, dit is een continu proces. Er kan geen sprake zijn van vrijstelling.

Versie 11.0 richtinggevende uitspraken burgerschap en persoonlijke vorming December ‘21

Locatie Groningen

In 2022 hebben wij het burgerschapswerk in de regio Groningen weer volledig op kunnen pakken. Naast “corona herstelwerkzaamheden” zat de vaart en de energie er weer goed in. Van januari tot december hebben er 89 Burgerschapscarrouseldagen plaatsgevonden en daarnaast een aantal evenementen die niet alleen goed uit de verf zijn gekomen, maar waar wij ook ontzettend trots op zijn.

Na een reeks van bijeenkomsten met de burgerschapsteams uit de verschillende regio’s hebben wij in februari de hernieuwde visie op burgerschap vastgesteld.
In de laatste werkplaatsbijeenkomst zijn alle teams aan de slag gegaan om te bedenken hoe wij ons burgerschapsprogramma, wat inmiddels is omgedoopt tot de BurgerschapsBrouwerij, konden uitleggen.

Onder de noemer 'Zo gaan we dat doen!' Hebben wij op 17 maart in de Wolkenfabriek een videosketch over de BurgerschapsBrouwerij getoond die wij i.s.m. Corien Bögels (vormgever en illustrator) hebben laten maken. De goed bezochte bijeenkomst was zowel fysiek en middels live verbinding te volgen.

In maart hebben onze studenten meegedaan aan het landelijke Verkiezingsfestival dat wij samen met ProDemos en de Nationale Jeugdraad (NJR) organiseerden. Het doel van dit festival was om ruim vierhonderd studenten te informeren over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart en te motiveren te gaan stemmen. Het verkiezingsfestival vond plaats in het FC Groningen stadion, waar in verschillende skyboxen vraaggesprekken met lokale politici plaats vonden. Daarnaast was er een markt opgezet door de jongeren partijen, waar studenten middels opdrachten langs verschillende kramen konden lopen. 

Op 11 april waren 150 studenten aanwezig bij het Nationaal Gesprek over Vrijheid. Dit jaar hadden wij in samenwerking met de De Balie en het Forum, Habtamu de Hoop (Tweede Kamerlid PvdA) bereid gevonden om het gesprek over vrijheid aan te gaan. Habtamu vatte vrijheid samen als: “In Nederland kunnen heel veel dingen beter, maar we leven wel in vrijheid.” Hij vindt dat je moet kunnen worden wie je wilt zijn, zonder dat iets je tegenhoudt en je moet kunnen zeggen wat je wilt, maar heeft ook gemerkt dat je als politicus minder vrij bent. Vrijheid is niet overal vanzelfsprekend en gelijk, zelfs niet in Nederland, zoals we tijdens de coronaperiode hebben gemerkt.

Gaandeweg het jaar konden wij nieuwe workshops introduceren met als Thema's: (cyber)pesten, sexting, lachgas, veteranen, gezonde voeding en klimaat. Daarnaast konden we in samenwerking met de vakgroep engels op alle locaties meerdere Engelstalige workshops organiseren met een live verbinding vanuit Ierland. De workshop werd gegeven door Danny Baron samen met een paar van zijn internationale studenten. De workshop genaamd CulturalDiversity gaat over vooroordelen t.a.v. mensen uit een ander land/werelddeel/cultuur, over de voor- of nadelen van European citizenship.

In het kader van 'Burgerschap over de grens' kunnen studenten Burgerschapsactiviteiten ondernemen in het buitenland. Een aantal studenten hebben in het kader van hun stage Madrid bezocht en punten verdient door o.a. mee te doen met een Street-Art-tour en een Bicycle tour. Het bezoeken van Museo del Romanticismo, La casa de la Moneda y Timbre, een flamencoschool en een stadionbezoek van Real Madrid.

In September vond de lancering plaats van de SharePoint Burgerschap Groningen. Op de SharePoint van Burgerschap kunnen studenten en docenten alle informatie m.b.t. burgerschap (ook per vestiging) vinden. Nadia Zedan heeft met haar expertise een waardevolle bijdrage geleverd aan het nieuwe logo en de invulling van de SharePoint.

SharePointsite Burgerschap

Met medewerking van de Aletta Jacobs School of Public Health waren op een aantal locaties de Interactieve installatie: ‘Schep maar op!’ geplaatst. Een leuke, tentoonstelling over voedings-wetenschap. Studenten waren geïnteresseerd door de digitale mogelijkheden om informatie te vergaren.

In samenwerking met UptoUs, Noorderpoort en studenten organiseerden wij op 27 en 28 september ons 1e echte festival op het Suikerunie terrein te Groningen. Het bleek, naast een mooie samenwerking, een succesformule. Het VoorKennisFestival (Festival voor studenten over wat je niet op school leert) was bestemd voor zo’n zeshonderd mbo-studenten van Noorderpoort en Alfa-college, verspreid over 2 dagen. In een gevarieerd programma kregen de studenten workshops, trainingen en inspiratiesessies voorgeschoteld over onderwerpen die ze misschien niet een-twee-drie op school leren. Deze editie van het VoorKennisFestival is onderdeel van de SDG action day en is op basis van de input van studenten zelf vorm-gegeven.  Een inspirerend verhaal over ondernemen, je eigen bucketlist maken, meer te weten komen over wat drugs met je lichaam doen, tips krijgen hoe je kunt ‘ontstressen’, in gesprek gaan met de nachtburgemeester over het nachtleven en ervaren hoe het is om mee te rijden met een ambulance. Het was slechts een greep uit de onderwerpen die tijdens het festival aan bod kwamen en waar de studenten een beetje voorkennis over kregen. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar, hebben wij als regio team Groningen, mooie stappen gemaakt op weg naar een persoonlijker en flexibelere vormen van Burgerschapsonderwijs. In de BurgerschapsBrouwerij Blijft in Ketel 1. de burgerschapscarrousel draaien. In Ketel 2. kunnen studenten op eigen initiatief inschrijven voor eenmalige jaarlijkse activiteiten, die bekend worden gemaakt in de agenda van de SharePoint site. Daarnaast kunnen studenten zelf activiteiten aandragen die zij willen uitvoeren. In ketel 3. krijgen opleidingsteams de gelegenheid om burgerschapsactiviteiten te ontwikkelen. 
Voor het komend schooljaar gaan wij op zoek naar workshops die een relatie hebben met thema’s als ondermijning, polarisatie, armoede, digitale bewustwording, vitaliteit en duurzaamheid! De aandacht zal ook uitgaan naar het up-to-date houden van de SharePoint site en het onderhouden van contacten met de teams die in het kader van de BurgerschapsBrouwerij Ketel 3 activiteiten ontwikkelen.

Locatie Hoogeveen

Het jaarverslag van 2021 eindigden we met de woorden: 'Hopelijk biedt 2022 meer kansen om de studenten actief te laten participeren in onze samenleving, oftewel: samen leren(d) leven!'  We nemen je graag mee in vogelvlucht door 2022, in de hoop dit beoogde doel te behalen.

Eindelijk weer een heel jaar (2022) fysiek op school, wat fijn! De kracht van het persoonlijke contact en de ontmoetingen onderling lijken, na corona, belangrijker dan ooit. Met voornamelijk focus op het opbouwen en onderhouden van de relatie met de student, streefden we naar autonomie en competentie. 

Lesmethode (2022) 
In Hoogeveen werken we vanaf 2022 allemaal met de lesmethode ‘De maatschappij dat ben jij’ van codenaam Future. Naast het gebruik van de lesmethode sluiten de docenten burgerschap aan bij de opleidingen, waarbij de docent zich richt op burger zijn in het beroep. Kijkend naar de actualiteit, dan kan er ongetwijfeld geconcludeerd worden dat er -net als in het kalenderjaar van 2021- ook dit jaar aan input voor lessen qua actualiteit geen gebrek was. Het jaar 2022 zat vol met hoogte- en dieptepunten. Kortom: ook zonder lesmethode waren de uren burgerschap goed gevuld. Door alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar lijkt interesse in het volgen van het nieuws meer dan ooit vanuit de student zelf te komen. De student ervaart in het lesuur burgerschap ruimte en tijd om zijn mening te geven en met anderen het gesprek aan te gaan. Een trend die wij alleen maar kunnen toejuichen.

Deelname debatwedstijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’ (3 maart 2022) 
In het voorjaar van 2022 deed het Alfa-college in Hoogeveen opnieuw mee aan de Drentse voorronde van de debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’ van BNN/VARA. Tien enthousiaste eerste- en tweedejaarsstudenten van de Business School hebben zich voor dit programma aangemeld. De jonge debaters hebben zich vol overgave gebogen over prikkelende stellingen. Gelukkig kon het gehele programma weer fysiek aangeboden worden. De voorronde van Drenthe vond plaats in het Provinciehuis in Assen. Onze jonge debaters gingen als enige mbo-school het debat aan met havisten van verschillende Drentse middelbare scholen. 

Zo gaan we dat doen? Persoonsvorming en Burgerschap op het Alfa-college (17 maart) 
Na het vaststellen van de visie op ‘Burgerschap en persoonlijke vorming’, hebben we als locatie gewerkt aan de praktische invulling hiervan. Op 17 maart is er een bijeenkomst georganiseerd waarin iedere regio/locatie een presentatie heeft verzorgd; Zo gaan we dat doen! Onder toeziend oog en oor van een breed publiek (waaronder een multidisciplinair panel), is ‘Persoonsvorming en Burgerschap’ in Hoogeveen gepresenteerd. We zijn blij en tevreden met alle positieve reacties.

Burgerschapsdagen naar Amsterdam (7 en 8 december 2022) 
De Themadagen, zoals we die kennen van onze locatie Hoogeveen, hebben we ook dit jaar weer geëvalueerd en beoordeeld. Er was behoefte aan vernieuwing in ons aanbod. Focus: de student meer laten participeren in de maatschappij. Ervaren door te doen en samen er op uit gaan, oftewel: samen leren(d) leven. We hebben het volgen van workshops op school (themadagen) ingeruild voor een dag cultuur snuiven in onze hoofdstad (burgerschapsdagen Amsterdam). Op 7 en 8 december zijn we met alle voltijd 1e en 2e jaars studenten naar Amsterdam geweest. We hebben daar het Tropenmuseum bezocht, studenten kregen vrije tijd en we hebben een rondvaart gehad op de Amsterdamse grachten. Terwijl de ene student tijd te kort had in het Tropenmuseum, verwonderden studenten van de bouw zich tijdens de rondvaart over de bouwstijl en de grachtenpanden. Voor sommige studenten was dit de eerste keer Amsterdam, een enorme belevenis. Samen erop uit, heel leerzaam en gezellig! 

Armoede conferentie Hoogeveen (9 december 2022) 
De gemeente Hoogeveen neemt armoedebestrijding zeer serieus. Op 9 december heeft de gemeente Hoogeveen een armoedeconferentie georganiseerd in de Tamboer in Hoogeveen. Studenten van het Alfa-college zijn benaderd om input aan te leveren hoe armoede nog beter kan worden bestreden in Hoogeveen. Alle eerstejaars klassen van de opleiding Dienstverlening hebben hieraan meegewerkt. Allereerst hebben de studenten 2 lessen gevolgd met betrekking tot armoede.
Onderwerpen die o.a. behandeld zijn tijdens de les:

 • Wat is armoede? 
 • Hoe kun je armoede herkennen? 
 • Werkende armen/ sociale armoede. 
 • Wat doet de gemeente Hoogeveen al om armoede te bestrijden? 

Na deze lessen hebben de studenten in groepjes tips en tops geformuleerd hoe armoede onder jongeren bestreden kan worden. In de laatste les hebben we alle tips en tops verzamelt en een top 2 gemaakt. Deze hebben de studenten verwerkt op een muurkrant. De muurkrant is door een delegatie studenten toegelicht op de armoedeconferentie. Daarnaast hebben de studenten een korte vlog opgenomen waarin de tips en tops werden toegelicht. De lessen hebben we geëvalueerd met de studenten. Een van de zaken die bij elke klas terugkwam was dat men graag meer lessen wil volgen in het omgaan met geld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als men 18 wordt. Terugkijkend blijkt het een onderwerp te zijn wat studenten bezighoudt en waar men zich zorgen over maakt.  

Locatie Hardenberg

Van januari t/m augustus zijn we als werkgroep druk geweest met de voorbereidingen op het flexibiliseren van burgerschap Hardenberg. In september zijn we in het nieuwe schooljaar gestart met deze nieuwe manier van werken.

Het Alfa-college in Hardenberg waarborgt dat iedere BOL-student minimaal 40 SBU (Studiebelastingsuren) in leerjaar 1 en 2 en 20 SBU in leerjaar 3 en 4 besteedt aan Burgerschap. Dit kan door middel van individuele opdrachten, maar ook groepslessen, excursies, activiteiten etc. Hierbij begeleidt een docent de studentenElk team beslist zelf op welke wijze zij dit vorm wil geven, één keer per week een uur of elke 4 weken een dag. Er kan gekozen worden om studenten maximale vrijheid te geven bij het kiezen van opdrachten of juist om eerst klassikaal met groepsopdrachten aan de gang te gaan en verder in de opleiding keuzevrijheid te beiden. En alle variaties daartussen. 

Inrichting: dimensies, thema's, onderwerpen
In Hardenberg zijn de 6 dimensies verdeeld over 8 thema’s, die weer verdeeld zijn in tenminste 9 onderwerpen in drie verschillende contexten: “persoonlijk”, “het beroep” en “de maatschappij”. De student kiest van ieder thema een onderwerp dat aansluit bij zijn interesses. Om dit onderwerp af te ronden kan de student zelf kiezen op welke wijze hij aan de slag gaat met het onderwerp. Hij doet dit passend bij zijn leervoorkeur; hij kan een activiteit uitvoeren, een onderwerp onderzoeken, deelnemen aan een excursie, een documentaire bekijken etc. Het gaat erom dat hij aantoont dat hij zich verdiept heeft in het onderwerp.

Begeleidingsmodel: portfoliogesprek
Iedere 10 weken tijdens een portfoliogesprek, wordt met de student besproken wat de opdracht(en) hem hebben opgeleverd aan kennis, vaardigheden en/of houdingsaspecten. Hiervoor is een begeleidingstool (die ook in Itslearning geplaatst wordt) ontwikkeld, die de coach helpt om te onderzoeken of de student voldaan heeft aan de inspanningsverplichting voor het thema en zo aan kan tonen of de leeruitkomst is behaald.

Voor de BBL geldt dat zij tenminste 16 SBU kunnen verantwoorden, waarbij zij inspanningsverplichting hebben voor de 8 verschillende thema’s per schooljaar. De opleidingen beslissen zelf of burgerschap begeleid aangeboden wordt of dat de student dit zelfstandig af gaat ronden.

Actualiteit: lesbrief 
Naast deze 8 thema’s wordt er iedere periode een lesbrief aangeboden voor een groep over een actueel onderwerp, dit kan zowel internationaal, nationaal of regionaal zijn. In deze lesbrief wordt het kritisch denken en het vormen van persoonlijke kernwaarden op een andere wijze vormgegeven, doordat er sprake is van een groepsopdracht en er dus samengewerkt moet worden. Ook gaat iedere groep minimaal één keer per twee jaar op excursie. Alle onderwijsteams zijn bezocht en geïnformeerd, de verantwoordelijkheid en de uitvoering ligt bij de teams, de vakgroep burgerschap faciliteert de opdrachten, activiteiten en groepslessen.

Deelname Erasmus + traject
Vanuit de werkgroep Burgerschap Hardenberg nemen we deel aan een Erasmus + project. Hierin participeren we met scholen uit Finland, Spanje en Ierland. Doel is om docenten toe te rusten om racisme beter te herkennen op het mbo en daar in de klas mee om te gaan.  We delen kennis en ervaringen met elkaar en ontwikkelen nieuwe instrumenten om in te zetten in onze onderwijspraktijk. In 2021 is het project gestart en dit loopt door tot het voorjaar van 2023.

3.9 Veilige school

In het schooljaar 2022 waarin we nog te maken hebben gehad met een gedeeltelijke lockdown, zijn de naweeën van corona nog duidelijk voelbaar. Het was voor studenten en medewerkers wennen om weer in groepen te moeten werken. De onrust die dit gaf uitte zich enkele keren in dreigen met fysiek geweld. Deze categorie liet een duidelijke stijging zien ten opzichte van eerdere jaren. De zorg voor medewerkers en studenten is daarom een belangrijk thema geweest, zowel voor wat betreft het facilitaire aspect van inrichting en gezondheid als ook de sociaal-emotionele kant.

Dit jaar hebben we naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag extra aandacht gegeven aan de mogelijkheden die we medewerkers en studenten kunnen bieden om ervaringen bespreekbaar te maken. We zien dat het aantal meldingen in deze categorie is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze meldingen zijn door medewerkers of de vertrouwenspersonen met de melder en in sommige gevallen vermeende dader besproken en opgelost. Vergaande maatregelen bleken daarin niet nodig.

Dieptepunt in het afgelopen schooljaar was dat we in korte tijd met twee geweldsincidenten te maken hebben gehad in de nabijheid van locaties van het Alfa-college, waarbij studenten van onze instelling als dader of slachtoffer betrokken waren. Deze incidenten hebben er voor gezorgd dat crisismanagement als thema is opgepakt, met als doel de protocollen te actualiseren.

Week van de veiligheid
Afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan wapenbezit onder jongeren. Door deel te nemen aan de landelijke ‘week van de veiligheid’ en een daaraan gekoppelde wapeninleveractie, is geprobeerd jongeren bewust te maken van het gevaar van het bij zich dragen van een wapen en mogelijk gebruikmaken hiervan. Dat is gedaan in afstemming met gemeente, politie en scholen verbonden aan de beleidsgroep ‘Veiligheid op scholen’ van de gemeente Groningen.

Crisismanagement
De protocollen die gebruikt worden in geval van een crisis worden geactualiseerd en aangepast naar de hedendaagse behoeften. Dit zal gedaan worden in de vorm van een crisisplan waarin voor de betrokkenen duidelijk is welke rol ze hebben, hoe te handelen en wanneer op te schalen. Uiteraard zal hier een implementatietraject aan vast zitten. Doel is om dit crisisplan en implementatie medio 2023 klaar te hebben.

3.10 Internationalisering

Het jaar 2022 leek wel een jaar waarin alle mobiliteiten die niet konden plaatsvinden in de 2 coronajaren daarvoor, moesten worden ingehaald. Vanaf april startten de buitenlandse activiteiten op en deze zijn tot het eind van het jaar doorgegaan. Het veiligheidsprotocol dat we ingezet hadden tijdens de coronaperiode, is gedeeltelijk gebleven, omdat we dit nu gebruiken voor de algehele veiligheid van alle reizen, zoals het altijd toevoegen van de landenkleur vanuit de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast de bezoeken in het buitenland zijn toch ook de online-activiteiten in meer of mindere mate gecontinueerd. Dit zullen we ook blijven doen.

Mobiliteit
Zoals boven al genoemd hebben er in 2022 weer veel mobiliteiten plaatsgevonden. Studenten en medewerkers van het Alfa-college kunnen naast een Erasmussubsidie ook gebruikmaken van een bijdrage vanuit het Alfa-college zelf. Naast de reguliere stages voor studenten en bezoeken aan scholen en bedrijven voor medewerkers i.h.k.v. professionalisering,  worden meer mobiliteiten gelinkt aan programma’s, thema’s, opleidingen en regio’s binnen het Alfa-college. Hieronder een greep uit de vele voorbeelden waarbij er een link is.

 • Voor excellentie hebben twee studenten in de zomervakantie een school in Linz, Oostenrijk, bezocht om daar samen met andere studenten een excellentie-opdracht uit te voeren.
 • Docenten en studenten aan de Kluiverboom hebben in samenwerking met een school in Zweden de opleiding Kinderopvang/Onderwijs en Bewegen verder uitgebouwd en de uitwisseling met studenten geïntensiveerd en structureel opgepakt. 
 • Studenten van de Boumaboulevard hebben meegedaan aan een business-bootcamp in Malaga, waarbij ze Spaans leerden en werkten aan opdrachten van lokale ondernemers, een opdracht die paste bij hun opleiding. Onze eigen docenten begeleidden de studenten.
 • Voor burgerschap hebben veel groepen Berlijn en/of Madrid  bezocht om daar onderdelen van het burgerschapsprogramma af te ronden. Maar niet alleen fysiek, ook online is er een burgerschap-programma met CIELS, een organisatie in Ierland, uitgevoerd.
 • Voor de regio Hoogeveen heeft een groep studenten van de Business-school in Hoogeveen zusterstad Jicin, in Tsjechië, opnieuw bezocht om daar samen met de Tsjechische studenten voor en met het bedrijfsleven opdrachten uit te voeren.
 • Studenten en docenten bezochten Monaco om daar samen met anderen uit de hele wereld mee te doen aan de Energy boat challenge. Dit evenement is bedoeld om de creativiteit van de ingenieurs van morgen en de industrie te stimuleren om aandrijvingsmethoden te ontwikkelen waarbij schone energie wordt gebruikt.
 • Ook inclusie was en is een belangrijk aandachtspunt: een groep studenten van de opleiding Helpende Zorg Welzijn uit Hardenberg bezocht Berlijn voor verdieping en afronding van het keuzedeel Internationaal 1: bewustzijn (inter-culture) diversiteit. Studenten van de opleiding Entree Dienstverlening en Zorg aan de Kluiverboom waren actief op een camping in Frankrijk.
Bootchallenge, Monaco

Mobiliteit deelnemers en medewerkers binnen Europa, gesubsidieerd onder Erasmus Plus. Studenten i.h.k.v. stage en projecten, medewerkers i.h.k.v. professionalisering, netwerk of project. Het jaar 2020 is niet meegenomen door het Corona virus.

Tabel binnen EU

Studenten binnen EU       Medewerkers binnen EU      
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
220 - 43 311 27 - 41 149

Tabel buiten EU

Studenten buiten EU       Medewerkers buiten EU      
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
      7       3

Tabel mobiliteit

  2019 studenten 2020 studenten 2021 studenten 2022 studenten 2019 medewerkers 2020 medewerkers 2021 medewerkers 2022 medewerkers
Binnen EU 596 - 106 260 171 - 23 100
Buiten EU 39 - 21 65 6 - 4 6
Totaal 635 - 127 325 177 - 27 106

Strategisch en operationeel platform Internationalisering
Dit jaar waren er verschillende wisselingen bij het Strategisch platform Internationalisering, zowel bij de zittende opleidingsmanagers als directeuren. De redenen waren pensioen, verandering van locatie of interne verandering in taken. Thema’s die o.a. besproken zijn tijdens de overleggen, waren groepsreizen, het ontwikkelen van programma’s, protocol buitenland, het nieuwe Erasmusprogramma, de fusie van Friese Poort en Friesland college in relatie tot het Consortium, begroting 2023, doorontwikkeling internationalisering en net zoals als andere jaren zijn de leden geïnformeerd over verschillende Europese strategieën en activiteiten.

Door de enorme aantallen van studenten en medewerkers die vanaf april  naar het buitenland wilden, hebben de leden van het Operationeel platform het erg druk gehad met hen te begeleiden naar het buitenland. Tegelijkertijd kregen zij te maken met het nieuwe programma Erasmus 2021-2027. Dit nieuwe programma heeft veel digitale problemen waarop landelijk al veel actie is gezet. In november hebben de leden een bijdrage geleverd om de internationale stagemarkt te organiseren, die helaas toch nog online moest plaatsvinden.

In november vond het jaarlijkse gezamenlijke Strategisch en Operationeel overleg plaats. In het eerste deel van deze bijeenkomst werd stil gestaan bij de begroting van 2023 waarbij de enorme aanvraag en het beschikbare geld een grote spagaat vertoonde. Het tweede deel van de bijeenkomst werd gesproken over hoe internationalisering doorontwikkeld zou kunnen worden op 3 gebieden: Europa en de Europese regio’s, verbinding met interne programma’s en professionalisering van de medewerker. Bij dit overleg  waren ook de collega’s met portefeuille Internationalisering van de Dienst Financiën, de Dienst Onderwijs en Kwaliteit en HR, te weten LONT, uitgenodigd.

Innovatieve projecten
Als Alfa-college zijn we betrokken bij verschillende Erasmus projecten. Het project ‘Creative minds’ bij Techniek Groningen, is feestelijk afgesloten omdat dit project een vervolg was op het Erasmusproject ‘Young talents’ dat de European Innovation Teaching Award 2022 heeft ontvangen in de categorie ‘samenwerken en samen leren, creativiteit  en duurzaamheid’. Deze award is een jaarlijks initiatief dat uitstekende onderwijspraktijken binnen het Erasmus+-programma onder de aandacht brengt en het werk erkent van docenten en hun scholen die betrokken zijn bij Europese samenwerkingsprojecten. Het initiatief werd gelanceerd in 2021 en vestigt de aandacht op innovatieve onderwijs- en leermethoden die inspelen op de nieuwe uitdagingen die een snel evoluerende wereld stelt aan onderwijs en opleiding in heel Europa. Het project ‘Business Ambulance’ vervolgt de samenwerking met de partners van ‘Creative minds’. In dit project worden marketingstrategieën voor creatieve bedrijven onder de loep genomen.

Het  Erasmus project ‘From a rookie to an expert (REXVET)’ is in 2022 afgerond. Modules zijn ontwikkeld voor medewerkers om zich te ontwikkelen op het gebied van internationalisering op verschillende niveaus. De website van het project wordt nu verder doorontwikkeld, specifiek voor het Alfa-college. Het Erasmus project ‘Vitality’ bij Sport en Bewegen in Groningen is verlengd tot halverwege 2023 door de vertraging die corona veroorzaakt heeft. Er zijn modules ontwikkeld voor vitaliteit en een positieve gezondheid. Ook is Sport en Bewegen betrokken bij een nieuw Erasmusproject genaamd ‘Plant-based nutrition and sports. Is that a key for a sustainable future and well-being?’ waarbij vitaliteit ook een rol speelt.

Vitaliteit i.h.k.v.plantaardig eten en sport: bij het project ‘Inclusion models and resources for VET students in risk of drop out (In Vet)’ heeft Alfa-college  ervaringen en materialen uitgewisseld met de partners uit Oostenrijk, Roemenië, Italië en Spanje/Baskenland rondom het thema ‘voortijdig schoolverlaten’. Op basis van het materiaal worden verschillende toolkits ontwikkeld. Het project ‘Tools to prevent Racism’ is vanuit Hardenberg gestart. Het doel was om dit project Alfa-breed op te pakken. Dat is gelukt en collega’s van de Boumaboulevard en de Kluiverboom zijn aangesloten. Ervaringen worden uitgewisseld met de partners over racisme en gelijkwaardigheid. Het Erasmusproject ‘Logistics VET Hub’ wordt uitgevoerd door de Logistieke opleidingen in Hoogeveen en Hardenberg. In 2022 is er veel informatie rondom de logistieke activiteiten en innovaties opgevraagd bij de bedrijven in de twee regio’s om zicht te krijgen hoe de logistiek zich ontwikkeld. De projectpartners uit Spanje, Portugal, Finland, Estland en Zweden hebben Hoogeveen en Hardenberg in april 2022 bezocht. Ze hebben bedrijven en uiteraard het Alfa-college kunnen bezoeken.

Samenwerking
Alfa-college werkt met landelijke en Europese collega’s samen in verschillende samenwerkingsverbanden. Als Alfa-college zijn we lid van EfVet, een samenwerkingsverband van mbo scholen. Dit jaar hebben we als Alfa-college meegedaan aan de thema groep VET 4.0, de ontwikkeling van het mbo-onderwijs voor de komende jaren.

Ook heeft het Alfa-college, met name de leden van het operationeel platform van de Admiraal, dit jaar weer deelgenomen aan de (online) bijeenkomsten van Innotecs. Tijdens deze bijeenkomsten worden techniek-ervaringen uitgewisseld. Het Alfa-college heeft dit jaar een presentatie gegeven over de CoVE-aanvraag (Centres of Vocational Excellence) die dit jaar is ingediend. Er is niet  alleen informatie over de inhoud van het project gegeven, maar ook over de meerwaarde en duurzaamheid van deze samenwerking. Het samenwerkingsverband XarXa heeft er toe geleid dat we samen met andere Xarxa partners het Erasmusproject ‘Logistics VET Hub’ hebben ingediend en goedgekeurd hebben gekregen. In het samenwerkingsverband Xarxa zitten gemeentes en scholen. 
                           
Samenwerking I-CNN  en CATCH

De samenwerkingsverbanden I-CNN en CATCH hebben al een lang bestaan. Samen met Landstede en Friese Poort vormt het Alfa-college al jaren het consortium I-CNN. Dit jaar hebben we verschillende overleggen moeten voeren, ook samen met de College van Besturen van de drie roc’s, omdat Friese Poort en Friesland College gaan fuseren tot het nieuwe roc Firda. Er is gesproken of de samenwerking door zou kunnen gaan, en zo ja, in welke vorm. Met ook informatie van het Agentschap Nuffic hebben we het besluit kunnen nemen om verder te gaan als I-CNN. Het oude onderdeel Friese Poort zal onderdeel blijven van I-CNN. Daarnaast is er tijdens het jaarlijkse overleg met de College van Besturen gesproken over samenwerking in de regio’s en de Erasmusperikelen van het nieuwe Erasmusprogramma die zich voor doen, niet alleen bij het consortium, maar in heel Nederland en daarbuiten.

In 2022 heeft I-CNN ook weer een gezamenlijke aanvraag ingediend voor Call 2022. Deze aanvraag is goedgekeurd en heeft geresulteerd dat er een totaalbedrag van € 892.451,- voor het consortium beschikbaar is gesteld. Daarnaast kunnen we als Alfa-college heel blij zijn dat er ook vanuit het College van Bestuur al een aantal jaren een bijdrage van € 285.000,- beschikbaar gesteld wordt voor buitenlandse mobiliteiten. De bijeenkomsten met CATCH, het samenwerkingsverband met Landstede, ROC Amersfoort, ROC Aventus ,ROC de Leijgraaf (nu Koning Willem), ROC Nijmegen en het Da Vinci college waren in 2022 online voor de efficiëntie maar toch ook fysiek, waaronder een tweedaagse. Thema’s die dit jaar besproken zijn waren o.a. duurzaamheid, Erasmusdocumentatie, excellentie, Erasmusprojecten, samenwerkingsvormen, disseminatie van Erasmusprojecten, de eerste resultaten van de auditpool (Catch-collega’s nemen interne audits bij elkaar af). Daarnaast is er een gezamenlijke reis naar Denemarken georganiseerd i.h.k.v. duurzaamheid.  

Versie:
v5.7.4

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report