Spring naar inhoud

Notitie helderheid

Notitie helderheid

In dit hoofdstuk is de verantwoording van de 8 thema’s uit de notitie Helderheid 2004 opgenomen. Per thema is uitgewerkt op welke wijze het thema voor het Alfa-college van toepassing is.

Thema 1: Uitbesteding
Bij het Alfa-college is er in 2022 geen bekostigd onderwijs uitbesteed aan een andere, al dan niet bekostigde, instelling of organisatie tegen betaling van de geleverde prestaties.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten
In 2022 is wederom een positief resultaat op contractactiviteiten gerealiseerd. Er wordt door het Alfa-college derhalve geen Rijksbijdrage gebruikt voor het investeren in bijvoorbeeld contractstichtingen. Er worden tevens geen risicovolle financieringen met de Rijksbijdrage gedaan en er zijn geen investeringen in private activiteiten verricht.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen
Het kan voorkomen dat studenten ingeschreven worden voor een beroepsopleiding bij het Alfa-college, waarbij ze recht hebben op één of meer vrijstellingen voor (een) examen-onderde(e)l(len). Deze vrijstelling(en) word(t)(en) niet meegeteld als onderwijs-inspanning m.b.t. de klokurennorm. Een inschrijving die niet aan de wettelijke klokurennorm voldoet wordt niet meegeteld voor inputbekostiging. Afhankelijk van de inspanning wordt het diploma dat wordt uitgegeven, als gevolg van deze inschrijving, eventueel wel voor bekostiging aangemerkt. Voorgaande gedragsregels zijn opgenomen in interne gedragscodes en in het kaderdocument opleidingstrajecten Alfa-college.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de student zelf
Binnen het Studenten Service Centrum (SSC) van het Alfa-college is d.m.v. een interne procedure vastgelegd, dat als het cursusgeld van een student wordt betaald door een derde (veelal werkgever), de student hiervoor schriftelijk toestemming moet geven d.m.v. het afgeven van een zgn. cursusgeldverklaring. De controle op aanwezigheid van een cursusgeldverklaring is onderdeel van de jaarlijkse interne controles die uitgevoerd worden door de studenten-administratie.

Het Alfa-college heeft geen eigen fonds voor les- en/of cursusgeld. De studenten worden regelmatig aangemaand. Indien een student niet betaalt, wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Nadat uit de acties van de deurwaarder blijkt dat de vordering definitief oninbaar is, wordt de vordering afgeboekt van de voorziening. Deze wordt dus niet in mindering gebracht op het cursusgeld dat wordt afgedragen aan OC&W.

Thema 5: In- en uitschrijving en inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk
Studenten mogen slechts eenmaal per schooljaar, voor inputbekostiging, bij BRON worden aangemerkt. Het komt echter voor, dat studenten gelijktijdig worden ingeschreven voor meerdere opleidingen. Dit is mogelijk, omdat bepaalde studenten recht hebben op vrijstellingen. Centraal vindt een controle plaats, waarbij bekostiging van meervoudige inschrijvingen wordt uitgesloten.

Het komt tevens voor, dat studenten kort na inschrijving worden uitgeschreven. Het is niet te vermijden dat studenten in bepaalde omstandigheden relatief snel de instelling verlaten. De uitstroom in oktober 2022, van nieuw binnengekomen studenten voor het schooljaar 2022/2023, betreft 12 studenten. Het totaal aantal nieuw binnengekomen studenten per 1 oktober 2022 bedraagt 4.267. Het aantal nieuwe inschrijvingen per 1 oktober 2022 is gebaseerd op studenten die in het schooljaar 2022-2023 tussen 1-8-2022 en 1-10-2022 nieuw zijn gestart met een opleiding.

Het is wenselijk om studenten, die zijn ingeschreven bij educatie, te stimuleren een beroeps-opleiding te gaan volgen. Voor deze studenten wordt door de gemeente een overeenkomst afgesloten met een instelling om educatie-onderwijs te verzorgen. Hierbij gaat het o.a. om anderstalige studenten die nog niet zelfstandig het volledige beroepsopleidings-programma kunnen volgen in verband met hun taalniveau Nederlands of om autochtone studenten die door middel van dit programma met extra ondersteuning toch onderdelen van een beroepsopleiding op deze manier kunnen blijven volgen. Het beroepsopleidende deel van het programma vindt plaats op de beroepsopleiding. Deze studenten zijn ingeschreven op het crebo-nummer, behorend bij de beroepsopleiding die zij volgen.

Thema 6: De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
In het schooljaar 2021-2022 zijn van de tellingpopulatie van 1 oktober 2021 circa 366 studenten ‘omgezwaaid’. Deze meting is gebaseerd op de gegevens t/m 17 april 2023. De tellingpopulatie van 1 oktober 2022 heeft een grootte van 11.619 bekostigde studenten.

Horizontale stapeling:
Een instelling mag, per student in een kalenderjaar, maar één diploma voor bekostiging meetellen (horizontale stapeling). Centraal wordt een eindcontrole in het studentenregistratie-systeem uitgevoerd, waardoor bekostiging van meervoudige diplomering binnen een kalenderjaar wordt uitgesloten.

Verticale stapeling:
Verticale stapeling wordt voorkomen omdat studenten Alfa-college breed, bij de intake in de meest geschikte opleiding, met het meest geschikte opleidingsniveau worden ingeschreven.

Studenten worden in de meeste gevallen ingeschreven op basis van hun vooropleiding. Bij wijze van uitzondering (maatwerk) wordt van de regels m.b.t. toelaatbaarheid afgeweken.

Correcties op de outputbekostiging:
In het kalenderjaar 2022 zijn in het totaal 3.943 diploma’s uitgereikt. Hiervan zijn 160 diploma’s niet voor bekostiging in aanmerking gebracht, aangezien deze populatie een extra diploma op dezelfde datum met hetzelfde niveau heeft gehaald.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
Binnen het Alfa-college is in een procedure met betrekking tot het opstellen van een offerte (het zogenaamde ‘offerte-traject’) het volgende vastgelegd: “In een overeenkomst die afgesloten wordt met een bedrijf of organisatie wordt vastgelegd wat wordt geleverd, tegen welke prijs, of er al dan niet sprake is van lumpsum bekostiging (reguliere inschrijving of contractactiviteiten) en of er eventueel cursusgeld verschuldigd is.” Maatwerktrajecten zijn CREBO gerelateerde trajecten waarbij een derde - een bedrijf of een andere organisatie - een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van trajecten voor het eigen personeel. 

Voor 2022 zijn er met de volgende organisaties maatwerk trajecten uitgevoerd:

  Bedrijf / Instelling Crebo Maatwerk traject
1 Stichting De Hoven 25498 Individuele basiszorg verlenen
2 Comfort Partners B.V. 25307 Basiscursus Warmtepompen

Thema 8: Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland
Het Alfa-college verzorgt geen onderwijs in het buitenland, met uitzondering van buitenlandse stages (beroepspraktijkvorming) van studenten. Wij hanteren voor buitenlandse studenten de Koppelingswet-procedure. Dit betekent dat wij uitsluitend buitenlandse studenten, die rechtmatig in Nederland verblijven, meetellen voor onze bekostiging.  

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.