Spring naar inhoud

Medewerkers

Medewerkers

Bij het Alfa-college werken ultimo 2022 1517 medewerkers (1186,4 fte) die er dagelijks, met hart en ziel, voor zorgen dat leren mogelijk gemaakt wordt voor iedereen van 15 tot 70 jaar. Wij willen een werkgever zijn waar iedereen zich welkom voelt, waar met plezier gewerkt wordt en ontwikkelen centraal staat.

Personeelsontwikkeling
In 2022 groeide het aantal medewerkers met 82 naar 1517 medewerkersHieronder valt ook de inzet op basis van NPO-gelden. Daarnaast willen we nu investeren in het werven en behouden van medewerkers om daarmee op de uitstroom in verband met AOW de komende jaren te kunnen anticiperen. In 2022 zijn 63 docenten gestart met een bevoegdheidstraject. Daarvan volgen 33 medewerkers een 2e graads lerarenopleiding en 30 medewerkers een PDG-traject. Nieuwe docenten worden begeleid door docentbegeleiders en buddy’s. De uitgangs-punten voor deze introductieperiode zijn vastgelegd in ons beleid ‘Een goed begin’.

Arbeidsmarkt
Ook in 2022 was de arbeidsmarkt krap. Het is ons gelukt bijna 160 vacatures in te vullen. In verband met een blijvende behoefte aan medewerkers, een krappe arbeidsmarkt en een modernisering van onze arbeidsmarktcommunicatie pakt de recruiter samen met leiding-gevenden en adviseurs de werving van nieuwe medewerkers op, zoekt naar nieuwe kanalen en optimaliseert het werving- en selectieproces. Voor de toekomst voorzien we vooral knelpunten bij de generieke vakken, ict en techniek.

Onboarding
Bij de start van een dienstverband bij het Alfa-college start de onboarding. Het proces voor het verkrijgen van alle (ict-)middelen is in 2022 sterk verbeterd. Daarnaast is een SharePoint-site ingericht. Hier vinden nieuwe medewerkers veel relevante informatie die het inwerken versnellen. In het najaar van 2022 is voor het eerst sinds een paar jaar een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe medewerkers. Deze bijeenkomst is zeer succesvol geweest en zal in het vervolg halfjaarlijks georganiseerd worden door de LONT-academie.

In een onderzoek onder nieuwe medewerkers is hen gevraagd hoe zij de introductieperiode hebben ervaren. Medewerkers voelen zich over het algemeen welkom en worden goed opgevangen. Op de vraag hoe zij het Alfa-college als werkgever ervaren, werden termen als open, positief, goed en prettig gebruikt. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten zoals korte inwerktijd, weinig uitleg over systemen en werkdruk. 

Afspraakbanen
We streven ernaar een inclusieve en diverse organisatie te zijn. Daarom voelen wij ons verantwoordelijk voor het kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2022 zijn achttienmedewerkers actief in een afspraakbaan voor in totaal 11 fte (ultimo 2021: 18). De coronapandemie heeft voor een stagnatie gezorgd in het realiseren van afspraakbanen. 

Strategische PersoneelsOntwikkeling
De coronapandemie heeft laten zien dat de wereld niet maakbaar is, maar voortdurend in beweging is. Dat vraagt van medewerkers een wendbare houding, aanpassen en verder ontwikkelen, nu en in de toekomst. Waar we eerder spraken over Strategische Personeels Planning (SPP), is nu gekozen voor Strategische PersoneelsOntwikkeling (SPO). Hierdoor wordt geanticipeerd op de voortdurende beweging.
In 2022 is op basis van de managementinformatie geconstateerd dat we door de diverse ontwikkelingen op het gebied van LLO, tekorten op de arbeidsmarkt en uitstroom op basis van pensioenleeftijd, in de toekomst nieuwe medewerkers nodig hebben om aan de (nieuwe) leervragen te kunnen blijven voldoen.

Om aandacht te geven aan de kwalitatieve aspecten van SPO, zijn o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Het maken van een praatplaat over de rollen van de docent in een wendbaar team. Deze praatplaat is gebaseerd op het beroepsbeeld mbo-docent en de visie op Leren, Begeleiden en Waarderen. De praatplaat is bedoeld als hulpmiddel om de dialoog over de ontwikkeling in het beroep te stimuleren en te ondersteunen en is zowel op individueel niveau als op teamniveau te gebruiken.
  • Verdere versterking van digitale vaardigheden.
  • Het actualiseren en verbeteren van het doorstroombeleid gericht op de kwaliteit van het onderwijs en gericht op het toegankelijker maken van doorstroommogelijkheden voor het onderwijspersoneel.

Visie 'Werken voor iedereen'
In 2021 hebben we het ‘Charter Diversiteit’ ondertekend. Het charter is een intentieverklaring met daaraan gekoppeld een ambitie voor diversiteit en inclusie. Die ambitie wordt uitgewerkt in een plan van aanpak dat per organisatie of bedrijf een eigen invulling heeft. Door te ondertekenen hebben we ons gecommitteerd aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Als vervolg hierop is in 2022 gewerkt aan een visie ‘Werken voor iedereen’. Met deze visie wordt uitvoering gegeven aan het charter om een werkklimaat te realiseren, waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. Met behulp van de visie stimuleren we bewustwording, faciliteren we de dialoog en creëren we draagvlak bij iedereen die in de organisatie werkzaam is.

Beoogd resultaat is om met een gedragen visie daadwerkelijk bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen die bij ons werkt of wil werken. De visie dient als grondlegger voor de aanpak van de thema’s die gelieerd zijn aan diversiteits- en inclusievraagstukken, zoals o.a. banen-afspraken, werkervaringsplaatsen of inclusief werven.

Professionalisering
Het leren en ontwikkelen van onze medewerker staat centraal: samen ondernemend leren, van en met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers worden ingezet op hun talenten waarbij zij zich een leven lang ontwikkelen, vakinhoudelijk én persoonlijk. Hier past een wendbaar opleidings- en ontwikkelaanbod bij. In 2022 hebben we een nieuw leerplatform vormgegeven, zodat we vraag en aanbod beter op elkaar af kunnen stemmen. 

Trainingen en workshops op het gebied van passend onderwijs, begeleidend leren en culturele diversiteit waren in 2022 populair. Voor de adviseurs is de leergang ‘krachtig adviseren’ verder vormgegeven waarbij integraal adviseren centraal staat. 

Het tech-savvy programma is in 2022 aangepast om het beter aan te laten sluiten op wensen en behoeften op het gebied van digitale vaardigheden. Er is tevens een pilot gestart voor een nulmeting voor digitale vaardigheden, zodat onze collega’s inzicht krijgen in wat zij al in huis hebben en wat nog ontwikkeling nodig heeft. We werken hierin samen met de i-coaches. Onze teams worden ondersteund in hun ontwikkeling middels de methodiek KRACHTwerk en de inzet van KR8werk-coaches. In 2022 waren dit 48 teams. 

In regionaal verband is in 2022 een aantal initiatieven gestart. Zo legden we de eerste contacten met de academies van het Drenthe College en Noorderpoort om te onderzoeken waar we elkaar kunnen versterken. Op het gebied van ‘Samen opleiden en professionaliseren’ zijn we samen met Noorderpoort bezig met het opzetten van een opleidingsschool. Om onze toekomstige docenten zo goed mogelijk op te kunnen leiden en te begeleiden is een nauwe samenwerking met de hogescholen die de lerarenopleiding verzorgen essentieel.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Het beroep op wendbaarheid vroeg in 2022 opnieuw veel van de medewerkers. Het jaar startte met een lockdown. Het onderwijs kon gelukkig fysiek blijven doorgaan en veel medewerkers hebben thuis gewerkt. We zijn er trots op dat het onderwijs aan studenten en de bedrijfs-voering geen belemmeringen heeft gekend. Gaandeweg het jaar kon iedereen elkaar weer vaker ontmoeten en na de zomervakantie was het bijna weer als vanouds.

In 2022 is gestart met de 'Waarjewerkt'-regeling die het hybride werken structureel mogelijk maakt. Kern van de regeling is dat je dáár werkt waar je je werk het beste kunt doen. Vanuit een goede werk-privébalans bieden we medewerkers de gelegenheid om meer thuis te werken. We werken zo dat we onze werktijd productief, wendbaar en flexibel kunnen inrichten en de doelstellingen van de organisatie én de medewerker nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Het Alfa-college faciliteert een goede thuiswerkplek via een bestelportaal. Zo’n 325 medewerkers maken gebruik van deze regeling.

We hebben in 2022 veel aandacht besteed aan vitaliteit van onze medewerkers onder de noemer ‘Positieve Gezondheid’. De omschrijving van gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid kan onderverdeeld worden in zes onderdelen: lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

De site ‘Fit en Vitaal’ is een veel bekeken site waarop we, sinds de start van de corona-pandemie, allerlei handige informatie, up-to-date nieuws, tips en inspiratie plaatsen om de balans te houden tussen werk en privé. Daarnaast hebben we ook in 2022 workshops en trainingen gefaciliteerd over gezond werken en leven. In het kader van financieel fitte medewerkers, bieden we sinds december 2022 de mogelijkheid om volledig anoniem gebruik te maken van een budgetcoach. Ondanks alle aandacht voor gezondheid, hebben we te maken met verzuim. Het voortschrijdend verzuim over de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien:

Tabel verzuim

2018 2019 2020 2021 2022
5,10% 5,50% 4,70% 4,60% 5,00%

We zien hier dat tijdens de coronajaren het verzuim aanmerkelijk is gedaald en nu weer is gestegen naar 5,0%. De norm die we nastreven is 4,5%.

Medewerkersonderzoek
In het najaar van 2022 is het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek uitgevoerd. Met een respons van 67,8% kunnen we uitgaan van een representatief onderzoek. De resultaten laten zien dat we bestaan uit bevlogen en betrokken medewerkers. De cijfers ten opzichte van de vorige meting in 2020 zijn gestegen bij bevlogenheid en gelijk gebleven bij betrokkenheid:

Medewerkers zijn trots op collega’s, samenwerking en ontwikkelingsmogelijkheden. Verbeterpunten zijn communicatie, werkdruk en beloning/beoordeling.

(Bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering
Het UWV verzorgt de WW-uitkeringen. WWplus keert de bovenwettelijke uitkeringen uit. Dat kan een aanvullende uitkering zijn boven op de WW-uitkering, maar ook een (volledige) uitkering die volgt op de WW-uitkering. Wij zijn eigenrisicodrager ww en draagt de kosten voor deze uitkeringen. Eind december 2022 maakten zestien personen gebruik van het recht op een WW-uitkering. Tweeëntwintig personen ontvingen een bovenwettelijke uitkering. Wij laten deze doelgroep extern begeleiden bij het vinden van een andere baan. Dit verloopt succesvol, oud-medewerkers vinden sneller een baan en hierdoor blijven de kosten voor de uitkeringen beperkt.

BVMBO
De BVMBO is de beroepsvereniging voor opleiders in het mbo. De vereniging is gespreks-partner voor verschillende belanghebbenden, zoals de mbo-raad, het ministerie van OCW en Colleges van Bestuur, waarbij zij de stem van docenten en instructeurs laat horen. Uitgangspunt is om op constructieve wijze bij te dragen aan kwalitatief goed middelbaar beroepsonderwijs en het professionaliseren van de beroepsgroep.

Het Alfa-college ondersteunt de BVMBO en moedigt medewerkers aan om mee te doen aan de activiteiten van de beroepsvereniging. Binnen het Alfa-college zijn twee ambassadeurs aangesteld voor 0,1 fte per persoon. De ambassadeurs dragen de visie en missie van de BVMBO uit en zijn aanspreekpunt en sparringpartner voor medewerkers, College van Bestuur, Ondernemingsraad, bedrijven en studenten. In 2022 hebben de ambassadeurs gewerkt aan de verdere professionalisering van de vereniging. 

We zijn lid geworden van het platform beroepskwaliteit. Dit platform houdt zich bezig met de vraagstukken rondom de goede kwaliteit van opleiders in het mbo. Daarnaast hebben we zitting gehad in de jury van ‘Het docententeam van het jaar’-verkiezing. Verder zijn we actief bezig geweest om de vereniging te promoten bij beroepsgenoten d.m.v. ludieke acties zoals het spel met de dobbelsteen bij de dag van de medewerker. Afgelopen jaar konden we gelukkig weer vervolg geven aan 'Teacher in the lead’. Dit hebben we georganiseerd voor medewerkers van het Alfa-college en daar kon de nieuwe ambassadeur voor de BVMBO van Noorderpoort bij aansluiten. Daaruit is voortgekomen dat we in 2023 gezamenlijk de week van de BVMBO gaan organiseren. Door samenwerking te zoeken met de ambassadeur van Noorderpoort willen we meer body geven aan de BVMBO regio Noord.  

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting

De data van tabellen en grafieken wordt opgebouwd. Ververs de pagina om te bekijken of de nieuwe data beschikbaar is.